Historia gospodarcza powszechna Jan Szpak

Historia gospodarcza powszechna
Produkt niedostępny

ISBN: 978-83-208-1696-9
Cena katalogowa: 57.90 PLN
Cena po rabacie:  49.22 PLN
Oszczędzasz: 8.68 PLN

Historia gospodarcza powszechna to ciekawa analiza rozwoju dziejów gospodarczych świata od Starożytności do czasów współczesnych. Autor pokazał działalność człowieka od czasów najdawniejszych do najnowszych, skupiając się na najważniejszych problemach i wydarzeniach danego okresu bez schematycznego omawiania poszczególnych dziejów gospodarki. Ponadto Autor podjął próbę wyłonienia największych potęg gospodarczych w wybranych okresach historycznych (np. w 1820 r., 1870 r., 1939 r. i 2005 r.) oraz analizy zjawisk gospodarczych na przełomie wieków XX i XXI.
Liczba stron 528
Rok wydania 2007
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie III zmienione
Oprawa miękka

Spis treści

OD AUTORA
WPROWADZENIE

 
I. Przedmiot historii gospodarczej
1. Geneza i rozwój historii gospodarczej
2. Historia gospodarcza jako nauka
3. Dlaczego warto studiować historię gospodarcza?
4. Źródła do historii gospodarczej
 

II. Periodyzacja historii powszechnej
1. Pojęcie periodyzacji
2. Ery historyczne
3. Periodyzacja praktyczna
4. Periodyzacja marksistowska
5. Periodyzacja stadiów rozwoju gospodarczego

 
III. Cykle rozwoju gospodarczego
1. Badania nad cyklami ekonomicznymi
2. Długie cykle Kondratiewa

 
PREHISTORIA
I. Początki cywilizacji ludzkiej - epoka kamienna
1. Periodyzacja pradziejów
2. Ewolucja człowieka
3. Paleolit
4. Mezolit
5. Neolityczna rewolucja rolnicza
 

STAROŻYTNOŚĆ
I. Gospodarka cywilizacji antycznych
1. Granice epoki
2. Rola systemu niewolniczego w gospodarce
3. Azjatycki sposób produkcji
4. Cywilizacje starożytnego Wschodu
5. Cywilizacja grecka i hellenistyczna
6. Imperium Rzymskie
7. Podsumowanie
 

ŚREDNIOWIECZE
I. Feudalizm - system społeczno-gospodarczy Średniowiecza
  1. Istota feudalizmu
  2. Podział stanowy społeczeństwa feudalnego
II. Gospodarka europejska wczesnego Średniowiecza (do końca X w.)
  1. Charakterystyka przemian politycznych
  2. Regres gospodarki (V-VIII w.)
  3. Symptomy ożywienia gospodarczego (VIII-X w.)
III. Gospodarka europejska w okresie rozkwitu Średniowiecza (XI-XIII w.)
  1. Główne rysy rozwojowe epoki
  2. Rozwój sił wytwórczych
  3. Odrodzenie gospodarki towarowej
  4. Konsekwencje ekonomiczne wypraw krzyżowych
  5. Rozwój miast europejskich
  6. Rzemiosło miejskie
  7. Organizacja handlu Średniowiecznego
  8. Główne regiony gospodarcze Europy Średniowiecznej
  9. Pieniądz, początki bankowości i kredytu
  10. Doktryna ekonomiczna Średniowiecza
IV. Schyłek Średniowiecza - kryzys gospodarki europejskiej (XIV-połowa XV w.)
  1. Główne procesy społeczno-polityczne
  2. Kryzys XIV wieku
  3. Sytuacja gospodarcza Środkowej Europy
V. Pozaeuropejskie ośrodki cywilizacji u schyłku Średniowiecza
  1. Imperium Osmańskie
  2. Cesarstwo Chińskie

EPOKA GENEZY KAPITALIZMU (1450-1750). POCZĄTKI GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
I. Istota i czynniki powstania systemu kapitalistycznego
  1. Cechy kapitalizmu
  2. Teorie powstania kapitalizmu
  3. Warunki powstania kapitalizmu
II. Gospodarka europejska w latach 1450-1600
  1. Główne rysy rozwojowe epoki
  2. Konsekwencje ekonomiczne zewnętrznej ekspansji Europy
  3. Wzrost liczby ludności
  4. Kierunki ewolucji produkcji przemysłowej
  5. Zróżnicowanie rozwoju rolnictwa europejskiego
  6. Początki potęgi gospodarczej Anglii
III. Gospodarka europejska w latach 1600-1750
  1. Główne przemiany i procesy polityczne
  2. Kryzys XVII stulecia
  3. Postępy i etapy rozwoju europejskiego kolonializmu
  4. Nowożytne niewolnictwo a gospodarka atlantycka
  5. Procesy akumulacji kapitału
  6. Merkantylizm - teoria i praktyka
  7. Holandia potęga gospodarcza XVII w.
  8. Anglia na drodze do kapitalizmu
  9. Rozwój gospodarczy Francji
  10. Zmiany gospodarcze w środkowo-wschodniej Europie
 

ZWYCIĘSTWO I UGRUNTOWANIE KAPITALIZMU (1750-1870)
I. Przemiany społeczno-polityczne w Europie i Ameryce
  1. Myśl polityczna Oświecenia
  2. Rewolucja amerykańska (1776-1783)
  3. Znaczenie społeczno-ekonomiczne Wielkiej Rewolucji Francuskiej (1789-1799)
  4. Epoka napoleońska (1799-1815)
  5. Lata 1815-1871
II. Rewolucja przemysłowa w Anglii (1760-1830)
  1. Istota przewrotu przemysłowego
  2. Przesłanki rewolucji przemysłowej
  3. Etapy przewrotu przemysłowego
  4. Skutki rewolucji przemysłowej
III. Liberalizm gospodarczy - teoria i praktyka
  1. Fizjokratyzm
  2. Angielska klasyczna ekonomia polityczna
  3. Założenia liberalnej polityki gospodarczej
  4. Zwycięstwo liberalizmu gospodarczego w Anglii
  5. Rozwój handlu Światowego (do 1870 r.)
  6. Hegemonia gospodarcza Wielkiej Brytanii (1815-1870)
IV. Industrializacja w Europie i Stanach Zjednoczonych
  1. Dalszy postęp techniczny
  2. Rewolucja transportowa
  3. Belgia - pionier industrializacji na kontynencie
  4. Rozwój gospodarczy Francji (1815-1870)
  5. Gospodarka niemiecka do 1870 r.
  6. Początki przemysłu we krajach środkowo-wschodniej Europy
  7. Rozwój gospodarczy Stanów Zjednoczonych (1783-1865)
V. Przemiany ludnościowe w XIX w. Rewolucja demograficzna
  1. Procesy ludnościowe w epoce przedprzemysłowej (do końca XVIII w.)
  2. Istota i przyczyny rewolucji demograficznej
  3. Konsekwencje eksplozji demograficznej
VI. Przemiany w rolnictwie w XIX w. Rewolucja agrarna
  1. Przesłanki i istota
  2. Aspekty techniczne rewolucji agrarnej
  3. Aspekty społeczno-ekonomiczne rewolucji agrarnej
  4. Konsekwencje rewolucji agrarnej
VII. Charakterystyka kapitalizmu wolnokonkurencyjnego (do 1870 r.)
  1. Podstawy organizacyjno-prawne
  2. Cykliczność rozwoju gospodarczego
  3. Położenie klasy robotniczej i początki ustawodawstwa pracy
  4. Związki zawodowe
  5. Ruch socjalistyczny
VIII. Główne potęgi ekonomiczne Świata w 1870 r.
 

KAPITALIZM GLOBALNY (1870-1914). POWSTANIE GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
I. Druga rewolucja przemysłowa (1870-1914)
  1. Postęp techniczny i organizacyjny
  2. Rozwój produkcji przemysłowej
  3. Postęp w transporcie i komunikacji
  4. Sytuacja w rolnictwie Światowym
  5. Społeczne następstwa nowej fazy industrializacji
II. Główne zjawiska i procesy gospodarcze okresu 1870-1914
  1. Monopolizacja
  2. Kapitał finansowy
  3. Eksport kapitału
  4. Imperializm ekonomiczny
  5. Handel światowy (1870-1914) - powrót do protekcjonizmu 
  6. Upowszechnienie systemu waluty złotej
III. Rozwój gospodarczy dawnych mocarstw (1870-1914)
  1. Wielka Brytania
  2. Francja
  3. Rosja
  4. Monarchia austro-węgierska
IV. Rozwój gospodarczy nowych mocarstw
  1. Rzesza Niemiecka (1871-1914)
  2. Stany Zjednoczone w latach 1865-1917
  3. Japonia w epoce Meiji (1868-1912)
  4. Nowe państwa rozwiniętej gospodarki
  5. Białe dominia na drodze rozwoju (1870-1914)
  6. Argentyna - "południowoamerykański tygrys" w latach 1870-1913
V. Główne potęgi ekonomiczne świata w 1913 r.
 

ŚWIAT W OKRESIE DEZINTEGRACJI POLITYCZNEJ I GOSPODARCZEJ (1914-1945)
I. Gospodarka światowa w okresie wojny (1914-1918)
  1. Wojny a gospodarka (do 1914 r.)
  2. Przyczyny ekonomiczne wojny
  3. Przebieg wojny
  4. Charakter wojny
  5. Gospodarka wojenna
  6. Bezpośrednie straty wojenne
  7. Skutki polityczne wojny
II. Rekonstrukcja i stabilizacja gospodarki światowej (1918-1929)
  1. Globalne skutki ekonomiczne wojny
  2. Konsekwencje ekonomiczne wojny dla Europy
  3. Wojna a gospodarka państw pozaeuropejskich
  4. Inflacja i stabilizacja waluty 
  5. Długi wojenne i reparacje
  6. Reformy rolne
  7. Boom gospodarczy (1925-1929)
III. Wielki kryzys gospodarki światowej (1929-1933)
  1. Istota kryzysów gospodarczych epoki przemysłowej
  2. Charakter kryzysu w latach 1929-1933
  3. Kryzys w przemyśle
  4. Kryzys rolny
  5. Kryzys w handlu międzynarodowym
  6. Kryzys walutowy
  7. Kryzys bankowy
  8. Skutki demograficzne i polityczne wielkiego kryzysu
IV. Próby odbudowy gospodarki po kryzysie (1933-1939)
  1. Istota interwencjonizmu państwowego
  2. New Deal w Stanach Zjednoczonych
  3. Wielka Brytania po kryzysie
  4. Francja pokryzysowa
  5. Gospodarka niemiecka (1933-1939)
  6. Inne państwa autorytarne
  7. Europa Środkowa po kryzysie
V. Gospodarka Związku Radzieckiego w latach 1917-1941
  1. Rewolucje rosyjskie w 1917 r.
  2. Pierwsze reformy społeczno-polityczne
  3. Wojna domowa i komunizm wojenny (lipiec 1918-marzec 1921)
  4. Nowa polityka gospodarcza (NEP)
  5. Związek Radziecki na drodze do totalitaryzmu i industrializacji
  6. Pierwsza faza industrializacji (1928-1932)
  7. Skutki społeczno-ekonomiczno kolektywizacji rolnictwa
  8. Zaostrzenie polityki wewnętrznej
  9. Druga i trzecia pięciolatka (1933-1941)
  10. Ocena okresu 1917-1941
VI. Główne potęgi ekonomiczne Świata w 1938 r.
VII. Gospodarka światowa w okresie drugiej wojny światowej (1939-1945)
  1. Przesłanki ekonomiczne wybuchu wojny
  2. Przebieg wojny
  3. Charakter wojny
  4. Gospodarka wojenna Niemiec
  5. Gospodarka wojenna Wielkiej Brytanii
  6. Gospodarka wojenna Stanów Zjednoczonych
  7. Gospodarka wojenna Związku Radzieckiego
  8. Straty i zniszczenia wojenne
  9. Powojenne urządzenie polityczne Świata
 

ŚWIAT W DOBIE POWOJENNEJ ODBUDOWY GOSPODARCZEJ I KONFRONTACJI SYSTEMOW POLITYCZNYC (1945-1955)
I. Problemy globalne polityki i gospodarki Światowej
  1. Podział polityczny Świata
  2. Przemiany polityczne w krajach bloku radzieckiego
  3. Pomoc międzynarodowa i nowy ład gospodarczy
  4. Początki integracji gospodarczej Zachodu
  5. Zimna wojna. Konflikty polityczne
  6. Początki procesów dekolonizacyjnych
II. Gospodarka Świata kapitalistycznego (1945-1955)
  1. Stany Zjednoczone
  2. Gospodarka europejskich państw zwycięskich
  3. Gospodarka państw pokonanych
III. Gospodarka Związku Radzieckiego i krajów obozu wschodniego
  1. Związek Radziecki
  2. Przemiany gospodarcze i społeczne w państwach bloku radzieckiego
  3. Rozwój gospodarczy krajów demokracji ludowej w Europie
IV. Główne potęgi ekonomiczne Świata w 1950 r.
 

ŚWIAT W OKRESIE WSPÓŁISTNIENIA SYSTEMOW POLITYCZNYCH (1956-1980)
I. Problemy globalne polityki i gospodarki Światowej
  1. Pokojowe współistnienie-zbrojenia-konflikty militarne
  2. Rewolucja naukowo-techniczna
  3. Przemiany w rolnictwie
  4. Kryzys energetyczny
  5. Zmiany w systemie finansowym i walutowym
  6. Integracja gospodarcza
  7. Zmierzch systemu kolonialnego
II. Kraje kapitalistyczne rozwiniętej gospodarki rynkowej
  1. Sytuacja gospodarcza w latach 1955-1980
  2. Stany Zjednoczone (1955-1980)
  3. Gospodarka rozwiniętych państw Europy Zachodniej (1955-1980)
  4. Japoński cud gospodarczy (1950-1980)
III. Świat realnego socjalizmu
  1. Przemiany polityczne w Związku Radzieckim
  2. Dylematy polityczne państw realnego socjalizmu
  3. Rozwój gospodarczy Związku Radzieckiego (1956-1980)
  4. Rozwój gospodarczy europejskich państw realnego socjalizmu (1956-1980)
IV. Kraje rozwijające się - Trzeci Świat
  1. Ogólne warunki rozwoju państw Trzeciego Świata
  2. Próby rozwiązywania problemów globalnych Trzeciego Świata
  3. Państwa nowo uprzemysłowione w Azji
  4. Państwa nowo uprzemysłowione Ameryki Łacińskiej
  5. Państwa naftowe
 

ŚWIAT W DOBIE ROZPADU SYSTEMU REALNEGO SOCJALIZMU (1981-1991)
I. Problemy ogólne polityki i gospodarki światowej
  1. Nawrot zimnej wojny
  2. Nowe tendencje w gospodarce światowej
  3. Kryzys zadłużenia międzynarodowego
II. Rozwinięte państwa kapitalistyczne
  1. Nowa rola Stanów Zjednoczonych
  2. Wielka Brytania w dobie Margaret Thatcher (1979-1990)
  3. Zjednoczenie Niemiec
  4. Postępy integracji gospodarczej Europy Zachodniej
  5. Japonia
III. Związek Radziecki i kraje Europy Środkowo-Wschodniej
  1. Przemiany polityczne w Związku Radzieckim (1982-1991)
  2. Upadek rządów partii komunistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej (1980-1989)
  3. Przesłanki ekonomiczne upadku realnego socjalizmu
 

FIN DE SIECLE - ŚWIAT NA PRZEŁOMIE WIEKOW XX I XXI (1992-2005)
I. Problemy globalne polityki światowej
  1. Nowy układ sił politycznych 
  2. "Zderzenie cywilizacji". Terroryzm
  3. Nowa mapa Europy po 1989 r.
  4. Dominacja Stanów Zjednoczonych
II. Główne problemy ekonomiczne Świata
  1. Globalizacja gospodarki światowej
  2. Handel światowy
  3. Przepływ kapitału
  4. Światowe kryzysy gospodarcze
  5. Główne strefy gospodarki Światowej
  6. Polaryzacja rozwoju gospodarczego Świata
  7. Główne mocarstwa ekonomiczne Świata na początku XXI w.
  8. Rozwój gospodarczy w czasie i przestrzeni
 

ZAKOŃCZENIE. PROBLEMY I ZAGROŻENIA WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA
LITERATURA
INDEKS NAZWISK