Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 1
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Piotr Wdowiński, Iwona Maciejczyk-Bujnowicz

Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2244-1
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN


Janusz Bilski i inni

 

Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki

 

IV s. okładki

 

Międzynarodowe przepływy kapitałów to jeden z głównych problemów współczesnych finansów międzynarodowych. Od intensywności, kierunków i charakteru transferów finansowych zależą stabilność krajowych rynków kapitałowych i sprawność globalnego systemu finansowego.

 

Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono stanowisko głównych teorii ekonomicznych w sprawie swobody przepływu kapitałów. Oceniono korzyści i zagrożenia wynikające z liberalizacji przepływów finansowych oraz uwarunkowania tego procesu. Rozdział drugi oparto na założeniu badawczym, że import kapitału jest impulsem monetarnym, który uruchamia procesy dostosowawcze w gospodarce. Przedmiotem analizy w tej części pracy jest ocena reakcji gospodarek na import kapitału w różnych systemach ekonomicznych. W rozdziale trzecim zaprezentowano współczesne badania dotyczące wzajemnych zależności pomiędzy przepływami kapitałowymi a wybranymi kategoriami ekonomicznymi. Podkreślono, że nie ma konsensusu wśród badaczy odnośnie roli oraz determinant napływu kapitału do gospodarki. W drugiej części rozdziału zamieszczono materiał statystyczny ilustrujący współczesne tendencje w przepływach kapitałów, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Rozdział czwarty zawiera wnioski z modelu wektorowej autoregresji, w którym zbadano wzajemne powiązanie między zmiennymi określającymi reakcje gospodarki realnej (PKB, bezpośrednich inwestycji zagranicznych, inwestycji portfelowych, nakładów inwestycyjnych, kursu walutowego, stopy procentowej, eksportu i oszczędności) na import kapitału w Polsce w latach 2004–2014.

Liczba stron 236
Rok wydania 2018
Miejsce wydania Warszawa
Oprawa miękka

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Międzynarodowe przepływy kapitałów — wprowadzenie Małgorzata Janicka

1.1. Swoboda przepływu kapitału a wzrost gospodarczy — ujęcie teoretyczne
1.2. Międzynarodowe przepływy finansowe – korzyści i zagrożenia
1.2.1. Korzyści wynikające ze swobody przepływu kapitału
1.2.2. Zagrożenia towarzyszące liberalizacji przepływów kapitałowych
1.3. Globalizacja rynków finansowych — konsekwencje dla gospodarek krajowych
1.4. Swoboda przepływu kapitału — kraje rozwinięte i kraje rozwijające się
1.4.1. Kodeks Liberalizacji Przepływów Kapitałowych OECD
1.4.2. MFW a swoboda przepływów kapitałowych
1.4.3. Swoboda przepływów kapitałowych w Unii Europejskiej
1.5. Kierunki przepływu kapitału w gospodarce globalnej
1.5.1. Eksporterzy i importerzy kapitału netto w gospodarce globalnej
1.5.2. Kształtowanie się sald rachunków obrotów bieżących wiodących krajów i regionów
1.5.3. Oszczędności i inwestycje w gospodarce światowej
1.6. Swoboda przepływu kapitału w Polsce
1.7. Podsumowanie

 

2. Import kapitału jako impuls monetarny w różnych systemach ekonomicznych Janusz Bilski
2.1. Wprowadzenie
2.2. Procesy wyrównawcze w goldstandardzie
2.2.1. Założenia systemu waluty złotej
2.2.2. Elastyczności gospodarek, mechanizmy wyrównawcze
2.3. Przepływy kapitałów w Bretton Woods I
2.3.1. Ewolucja gospodarki po II wojnie światowej
2.3.2. Zmienność głównych parametrów ekonomicznych
2.4. Bretton Woods II — początek procesów międzynarodowej integracji finansowej
2.4.1. Nowa interpretacja teoretyczna procesów wyrównawczych
2.4.2. Zmiany cen, kursów walutowych i stóp procentowych
2.5. Finansjalizacja gospodarki światowej na przełomie wieków XX i XXI
2.5.1. Ewolucja „trylematu niemożliwego”
2.5.2. Elastyczność gospodarek państw AEs i EMEs
2.6. Podsumowanie

 

3. Import kapitału finansowego a sfera realna gospodarki — implikacje dla Polski Iwona Maciejczyk-Bujnowicz
3.1. Import kapitału a wzrost gospodarczy — wzajemne relacje
3.1.1. Przegląd wybranych koncepcji teoretycznych dotyczących przepływu kapitału
3.1.2. Determinanty napływu kapitału do gospodarki
3.2. Kapitał zagraniczny a krajowe oszczędności
3.3. Kapitał zagraniczny a krajowe inwestycje
3.4. Korzyści i koszty wynikające z napływu kapitału do gospodarki
3.5. Tendencje w zewnętrznej strukturze kapitału
3.6. Integracja finansowa a integracja handlowa krajów należących do strefy euro i wybranych krajów EŚW
3.7. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto w krajach Unii Europejskiej w latach 2006–2014
3.8. Przepływy kapitału w polskiej gospodarce na początku XXI w.
3.9. Podsumowanie

 

4. Makroekonometryczny model importu kapitału i wzrostu gospodarczego Piotr Wdowiński
4.1. Wprowadzenie
4.2. Model SVAR
4.2.1. Wprowadzenie
4.2.2. Metoda badawcza
4.3. Analiza empiryczna
4.3.1. Dane statystyczne
4.3.2. Analiza korelacji i przyczynowości
4.3.3. Szacunki modelu VAR
4.3.4. Analiza funkcji odpowiedzi na bodziec
4.3.5. Analiza funkcji dekompozycji wariancji błędów prognoz
4.4. Podsumowanie

 

Zakończenie

 

Bibliografia

Nasi klienci wybrali także
Transport międzynarodowy -15%
Janusz Neider
Transport międzynarodowy
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem -15%
Dorota Jelonek
Systemy informacyjne zarządzania przedsiębiorstwem
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Ocena ryzyka wdrażania innowacji -15%
Ryszard Knosala, Anna M. Deptuła
Ocena ryzyka wdrażania innowacji
Cena po rabacie: 55.17 PLN
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań -15%
Ryszard Knosala, Barbara Wasilewska, Anna Boratyńska-Sala
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań
Cena po rabacie: 55.17 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl