Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Dorosz, Zbigniew Olesiński, Longin Pastusiak

Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2212-0
Cena katalogowa: 69.90 PLN
Cena po rabacie:  42.00 PLN
Oszczędzasz: 27.90 PLN


W świecie, w którym bariery dla swobodnego przepływu ludzi, towarów, usług oraz kapitału są coraz mniejsze, wzrasta rola stosunków międzynarodowych. Zauważając te zmiany, grupa autorów od wielu lat zajmująca się sprawami zagranicznymi opracowała swego rodzaju kompendium poświęcone tym zagadnieniom – „Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka”.

 

Książka składa się z czterech, powiązanych ze sobą części dotyczących: podstaw polityki międzynarodowej, gospodarki światowej, współczesnego „ładu” międzynarodowego oraz miejsca Polski w świecie. Przejrzysty układ całości pozwala łatwo zorientować się w mechanizmach kreujących współczesne stosunki międzynarodowe zarówno polityczne, gospodarcze, społeczne, jak i regionalne, a także lepiej rozumieć międzynarodowe otoczenie naszego kraju i pozycję, jaką zajmuje we współczesnym świecie.

 

Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów zajmujących się szeroko pojętą problematyką stosunków międzynarodowych w zakresie ekonomii, politologii, socjologii i innych nauk społecznych. Jest także adresowana do wszystkich, którzy chcą poznać mechanizmy rządzące współczesnym światem. Jej studiowanie ułatwi selekcję i analizę międzynarodowych wiadomości napływających ze środków masowego przekazu.

Liczba stron 382
Rok wydania 2015
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

Część I
Podstawy polityki międzynarodowej

 

1. Stosunki międzynarodowe jako dyscyplina nauki (Longin Pastusiak)

 

2. Podmiotowość w stosunkach międzynarodowych (Zbigniew Olesiński)
2.1. Kształtowanie się stron stosunków międzynarodowych
2.2. Podmiotowość państwa w stosunkach międzynarodowych
2.3. Podmiotowość w czasach globalizacji

 

3. Prawo międzynarodowe jako normatywna podstawa stosunków międzynarodowych (Janusz Symonides)
3.1. Prawo międzynarodowe fundamentem porządku międzynarodowego
3.2. Znaczenie i rola prawa międzynarodowego w teoriach stosunków międzynarodowych
3.3. Specyfika prawa międzynarodowego
3.4. Podstawa obowiązywania i przestrzegania prawa międzynarodowego
3.5. Karta Narodów Zjednoczonych — konstytucją społeczności międzynarodowej
3.6. Umacnianie się normatywnych podstaw stosunków międzynarodowych w XXI w.

 

4. Dyplomacja (Zdzisław Rapacki)
4.1. Pojęcie i geneza dyplomacji
4.2. Ewolucja dyplomacji
4.3. Uczestnicy stosunków dyplomatycznych
4.4. Organizacja służby dyplomatycznej
4.5. Służba dyplomatyczna i konsularna
4.6. Funkcje dyplomatyczne
4.7. Personel dyplomatyczny
4.8. Przywileje i immunitety dyplomatyczne
4.9. Misja dyplomatyczna

 

5. Organizacje międzynarodowe ze szczególnym uwzględnieniem Organizacji Narodów Zjednoczonych (Jerzy Jaskiernia)
5.1. Ogólna charakterystyka organizacji międzynarodowych
5.2. Podmiotowość prawna organizacji międzynarodowych
5.3. Klasyfikacja organizacji międzynarodowych
5.4. Formalnoprawne podstawy istnienia organizacji międzynarodowej
5.5. Struktura i finansowanie organizacji międzynarodowych
5.6. Funkcje organizacji międzynarodowych
5.7. Organizacja Narodów Zjednoczonych — geneza, cele i zasady
5.8. Struktura Organizacji Narodów Zjednoczonych
5.9. Organizacje wyspecjalizowane ONZ i instytucje powiązane z agendami NZ
5.10. Podstawowe obszary aktywności NZ
5.11. Propozycje reform i tendencje rozwojowe NZ

 

Część II
Gospodarka światowa

 

6. Struktura gospodarki światowej (Juliusz Kotyński)
6.1. Struktura produktu światowego w 2013 r. według głównych wytwórców
6.2. Zróżnicowana dynamika produkcji według grup krajów
6.3. Struktura produkcji światowej według krajów o różnym poziomie dochodów oraz według rodzajów działalności gospodarczej

 

7. Handel międzynarodowy (Juliusz Kotyński)
7.1. Tendencje w światowym handlu towarami i usługami
7.2. Wielkość, struktura i dynamika handlu światowego w latach 2012–2015
7.3. Struktura geograficzna i intensywność handlu między regionami świata w 2012 r.

 

8. Międzynarodowe migracje ludności (Witold Małachowski)
8.1. Współczesne trendy migracyjne
8.2. Skutki ekonomiczno-społeczne migracji
8.3. Ruchy migracyjne w Polsce

 

9. Bieda i bogactwo w gospodarce światowej (Janusz Kostecki)
9.1. Nierówności społeczno-ekonomiczne jako problem współczesnego świata
9.2. Globalny i regionalny wymiar dysproporcji rozwojowych
9.3. Dysproporcje w poziomie rozwoju krajów
9.4. ,,Wykluczeni’’ w gospodarce światowej
9.5. Zróżnicowanie dochodowe i majątkowe
9.6. Szanse na zmniejszenie rozmiarów światowego ubóstwa

 

10. System walutowy świata (Ryszard Michalski)
10.1. Epoka pieniądza papierowego
10.2. Rozwój rynków walutowych
10.3. System Bretton Woods bis i jego instytucje
10.4. Funkcjonowanie międzynarodowego rynku walutowego
10.5. Ponadnarodowa integracja walutowa
10.6. Niebezpieczeństwo wojen walutowych
10.7. Problem reformy międzynarodowego systemu walutowego

 

11. Międzynarodowe przepływy kapitału (Andrzej Dorosz)
11.1. Skala obrotów kapitałowych
11.2. Okres przed wojnami światowymi
11.3. Okres po II wojnie światowej
11.4. Współczesna struktura geograficzna i przedmiotowa transgranicznych przepływów kapitału
11.5. Rozwój międzynarodowych rynków finansowych

 

12. Globalny kryzys finansowy z końca pierwszej dekady XXI w. (Andrzej Dorosz)
12.1. Kryzys finansowy — definicja, przyczyny, objawy
12.2. Międzynarodowe podłoże kryzysu
12.3. Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych
12.4. Rozprzestrzenienie się kryzysu
12.5. Finansowe i instytucjonalne konsekwencje kryzysu

 

Część III
Współczesny ład międzynarodowy

 

13. Stany Zjednoczone w międzynarodowym układzie sił (Longin Pastusiak)
13.1. Pozycja gospodarczo-społeczna
13.2. Potencjał militarny
13.3. Pozycja w światowej nauce i kulturze
13.4. Pozycja polityczna

 

14. Rola i znaczenie Unii Europejskiej (Józef Antoni Haber)
14.1. Traktatowe podstawy integracji europejskiej
14.2. Swoboda przepływu towarów
14.3. Swoboda przepływu osób
14.4. Swoboda przepływu kapitału
14.5. Swoboda przepływu usług

 

15. Wzrost znaczenia Azji Wschodniej na scenie globalnej (Bogdan Góralczyk)
15.1. Azja Wschodnia po przełomie 2008 r.
15.2. Chiny jako kluczowy rozgrywający w regionie
15.3. Scenariusz Wielkich Chin
15.4. Japonia w koncepcjach Shinzo Abego
15.5. Półwysep Koreański — nadal podzielony
15.6. Rola Azji Wschodniej w nowym ładzie globalnym

 

16. Rosja w Europie i świecie (J. Paweł Gieorgica)
16.1. Federacja Rosyjska jako mocarstwo światowe
16.2. Pozycja Rosji w wymiarze kontynentalnym
16.3. Hegemonistyczna pozycja Rosji w układzie regionalnym
16.4. Możliwy scenariusz przyszłości

 

17. Perspektywy rozwoju Brazylii i innych krajów Ameryki Południowej i Środkowej (Zbigniew Olesiński)
17.1. Tożsamość regionu
17.2. Proces globalizacji
17.3. Brazylia — wschodzące mocarstwo
17.4. Miejsce Brazylii i innych krajów Ameryki Południowej i Środkowej w globalizującym się świecie

 

18. Problemy islamskiego Bliskiego Wschodu (Janusz Mrowiec)
18.1. Położenie geograficzne i znaczenie regionu
18.2. Rozwój społeczno-gospodarczy
18.3. Bliski Wschód kolebką religii monoteistycznych
18.4. Fundamentalizm
18.5. Terroryzm
18.6. Różnice cywilizacyjne
18.7. Konflikt arabsko-izraelski
18.8. Problem Kurdów
18.9. Arabska wiosna
18.10. Stosunek do Zachodu
18.11. Perspektywa rozwoju sytuacji na Bliskim Wschodzie

 

19. Kraje Afryki (Zbigniew Olesiński)
19.1. Przedkolonialna Afryka Subsaharyjska
19.2. Okres dominacji europejskiej
19.3. Pierwsze lata niepodległości
19.4. Afryka Zachodnia i Środkowa
19.5. Republika Południowej Afryki i inne kraje Afryki Południowej
19.6. Afryka Wschodnia
19.7. Wyzwania współczesnej Afryki

 

20. Potrzeba stworzenia nowego ładu światowego (Longin Pastusiak)

 

Część IV
Pozycja Polski we współczesnym świecie

 

21. Pozycja Polski — polityczna, społeczna, kulturalna i naukowa (Longin Pastusiak)
21.1. Polska w polityce międzynarodowej
21.2. Problematyka społeczna
21.3. Kultura i nauka

 

22. Pozycja gospodarcza Polski w świecie (Ryszard Michalski)
22.1. Oszczędności krajowe i import kapitału
22.2. Stosunki gospodarcze z zagranicą
22.3. Polska gospodarka a globalny kryzys finansowo-gospodarczy
22.4. Sytuacja finansowa państwa
22.5. Relacja między złotym a euro

 

23. Zewnętrzna pozycja finansowa Polski (Andrzej Dorosz)
23.1. Czynniki określające zewnętrzną pozycję finansową kraju
23.2. Sytuacja w bilansie płatniczym
23.3. Oficjalne aktywa rezerwowe
23.4. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl