Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Partnerzy       Kontakt

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw Eugeniusz Najlepszy

Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw
Produkt niedostępny

ISBN: 978-83-208-1715-7
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  29.95 PLN
Oszczędzasz: 29.95 PLN

Finanse międzynarodowe są bez wątpienia najdynamiczniej rozwijającym się sektorem gospodarki światowej. Deregulacja finansów krajowych, liberalizacja międzynarodowych transferów kapitałowych, upowszechnianie się płynnych kursów walutowych doprowadziły do wykształcenia się światowego rynku finansowego, którego zasady i mechanizmy wyraźnie różnią się od rynku lat 80. i 90. XX w. Globalizacji finansów światowych towarzyszą więc istotne przemiany w zakresie metod i technik międzynarodowych operacji kapitałowych, a innowacje finansowe zwiększają efektywność rynków oraz poszerzają możliwości dostępu do nich.

W Finansach międzynarodowych przedsiębiorstw prof. Eugeniusz Najlepszy zwrócił uwagę na: 
  • analizie zarówno bilansu płatniczego i jego związku ze zmianami kursu walutowego, jak i równowagi wewnętrznej gospodarki krajowej;
  • zarządzaniu ryzykiem walutowym;
  • zasadach podejmowania decyzji finansowych, związanych z wyborem źródeł funduszy krótkoterminowych umożliwiających stałe, bieżące finansowanie kapitału obrotowego;
  • analizie finansowej inwestycji międzynarodowych;
  • wyborze długookresowych źródeł finansowania;
  • regułach opodatkowania dochodów przedsiębiorstw z transakcji międzynarodowych.

Liczba stron 416
Rok wydania 2007
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka

Spis treści

Rozdział 1. Bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału
1.1. Składniki bilansu płatniczego
1.2. Bilans obrotów bieżących
1.3. Bilans obrotów kapitałowych i finansowych
1.4. Rachunek oficjalnych transakcji rezerwowych
1.5. Współzależności między rachunkiem obrotów bieżących a przepływami kapitału i PKB
1.6. Bilans płatniczy a równowaga wewnętrzna
1.7. Podsumowanie
 

Rozdział 2. Kurs walutowy i mechanizmy korygujące
2.1. Mechanizm równowagi na rynku walutowym
2.2. Mechanizmy korygujące kursu walutowego
2.3. Rola oczekiwań na rynku walutowym
2.4. Podsumowanie
 

Rozdział 3. Relacje parytetowe między stopami inflacji, stopami procentowymi a kursem walutowym
3.1. Parytetowe zmiany kursów walut
3.2. Parytet siły nabywczej
3.3. Efekt Fishera
3.4. Międzynarodowy efekt Fishera
3.5. Parytet stopy procentowej
3.6. Parytet kursu terminowego jako prognoza oczekiwanego kursu kasowego
3.7. Pokryty arbitraż stopy procentowej na rynku terminowym
3.8. Prognozowanie kursów walut
3.9. Podsumowanie
 

Rozdział 4. Rynki walutowe i typy transakcji
4.1. Uczestnicy rynku
4.2. Rynek kasowy
4.3. Rynek terminowy
4.4. Wykorzystanie kontraktów terminowych w transakcjach hedgingowych i arbitrażu
4.5. Podsumowanie
 

Rozdział 5. Instrumenty rynku terminowego - derywaty walutowe
5.1. Kontrakty terminowe futures
5.2. Kontrakty walutowe futures
5.3. Opcje walutowe
5.4. Zastosowanie opcji walutowych
5.5. Proste i złożone handlowe strategie opcyjne
5.6. Arbitraż opcji walutowych i parytet opcji kupna-sprzedaży
5.7. Technika notowań cen futures i opcji giełdowych
5.8. Podsumowanie
 

Rozdział 6. Pojęcie i rodzaje ryzyka kursowego
6.1. Istota ryzyka kursowego
6.2. Rola ryzyka kursowego w podejmowaniu decyzji finansowych
6.3. Podsumowanie
 

Rozdział 7. Kursowe ryzyko konwersji (księgowe)
7.1. Alternatywne metody rachunku różnic kursowych
7.2. Standardy rachunkowości wykorzystywane w konsolidacji sprawozdań finansowych
7.3. Ryzyko konwersji a wycena ekonomicznego ryzyka kursowego
7.4. Podsumowanie
 

Rozdział 8. Kursowe ryzyko transakcyjne (krótkookresowe) i ekonomiczne (długookresowe)
8.1. Pomiar ryzyka transakcyjnego i ekonomicznego
8.2. Analiza wpływu ryzyka kursowego na wyniki finansowe przedsiębiorstwa w długim okresie
8.3. Analizy hipotetycznych przypadków
8.4. Podsumowanie
 

Rozdział 9. Zarządzanie ryzykiem konwersji (księgowym)
9.1. Metoda osłony otwartej pozycji walutowej w bilansie firmy
9.2. Techniki (instrumenty) osłony walutowej pozycji majątkowej
9.3. Podsumowanie
 

Rozdział 10. Zarządzanie ryzykiem transakcyjnym (krótkookresowym)
10.1. Wykorzystanie technik wewnętrznych
10.2. Finansowe instrumenty kontraktowe (techniki zewnętrzne)
10.3. Swapy walutowe (umowy o zamianie funduszy walutowych)
10.4. Podsumowanie
 

Rozdział 11. Zarządzanie ryzykiem ekonomicznym (długookresowym)
11.1. Strategie dywersyfikujące
11.2. Inicjatywy marketingowe
11.3. Dywersyfikacja produkcji
11.4. Zróżnicowanie źródeł finansowania
11.5. Podsumowanie
 

Rozdział 12. Źródła i koszty międzynarodowego finansowania krótkoterminowego
12.1. Strategia krótkoterminowego finansowania w walutach zagranicznych
12.2. Źródła finansowania transakcji bieżących
12.3. Rachunek kosztów zagranicznych źródeł finansowania krótkoterminowego
12.4. Podsumowanie
 

Rozdział 13. Instrumenty i techniki finansowania handlu zagranicznego
13.1. Instrumenty kredytowania transakcji zagranicznych
13.2. Techniki finansowania handlu zagranicznego
13.3. Rządowe źródła finansowania eksportu i gwarancje kredytowe
13.4. Handel zagraniczny wiązany
13.5. Podsumowanie
 

Rozdział 14. Kapitał obrotowy i bieżąca polityka kredytowa
14.1. Zarządzanie bieżącymi środkami dewizowymi
14.2. Należności i polityka kredytowa filii zagranicznej
14.3. Zarządzanie zapasami
14.4. Podsumowanie
 

Rozdział 15. Przepływy finansowe w przedsiębiorstwie międzynarodowym
15.1. Kanały transferu środków finansowych z filii zagranicznych do firmy macierzystej
15.2. Wypłata dywidend
15.3. Opłaty za usługi licencyjne, menedżerskie i konsultingowe
15.4. Ceny transferowe
15.5. Manewrowanie terminami płatności
15.6. Pożyczki fasadowe
15.7. Przymusowe reinwestycje
15.8. Podsumowanie
 

Rozdział 16. Strategie inwestycyjne przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym
16.1. Model procesu wyboru bezpośrednich inwestycji zagranicznych
16.2. Identyfikacja możliwości inwestycyjnych za granicą
16.3. Ocena efektywności projektów inwestycji zagranicznych
16.4. Opcje wzrostu a ocena projektów inwestycyjnych
16.5. Ocena ryzyka politycznego
16.6. Podsumowanie
 

Rozdział 17. Ocena finansowa bezpośrednich inwestycji zagranicznych
17.1. Prosty model oceny inwestycji zagranicznej
17.2. Rozwinięty model oceny efektywności inwestycji zagranicznej
17.3. Porównanie projektów o różnych okresach życia
17.4. Procedury analizy finansowej
17.5. Oszacowanie kosztu kapitału w projekcie inwestycji zagranicznej
17.6. Podsumowanie
 

Rozdział 18. Ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe
18.1. Ocena zagraniczna ryzyka politycznego
18.2. Neutralizowanie skutków ryzyka politycznego
18.3. Procedury rewindykacyjne po skonfiskowaniu inwestycji zagranicznej
18.4. Podsumowanie
 

Rozdział 19. Strategie finansowania międzynarodowego w długim okresie
19.1. Ocena kosztów funduszy międzynarodowych na podstawie analizy wartości zaktualizowanej netto
19.2. Wpływ decyzji finansowych na ryzyko operacyjne w skali międzynarodowej
19.3. Wybór struktury kapitałowej filii zagranicznej
19.4. Podsumowanie
 

Rozdział 20. Międzynarodowe rynki kapitałowe jako źródło funduszy długoterminowych
20.1. Nowe powiązania między przedsiębiorstwami a instytucjami finansowymi
20.2. Eurowalutowy rynek kredytów średnio- i długoterminowych
20.3. Międzynarodowy rynek obligacji
20.4. Międzynarodowy rynek akcji
20.5. Podsumowanie
 

Rozdział 21. Globalne rynki swapów długoterminowych
21.1. Swapy stopy procentowej
21.2. Swapy walutowe
21.3. Transakcje zamiany długów zewnętrznych krajów zadłużonych
21.4. Podsumowanie
 

Rozdział 22. Podstawy opodatkowania dochodów zagranicznych
22.1. Wpływ podatków na dochody z tytułu różnic kursowych
22.2. Zasady opodatkowania dochodów firmy zagranicznej
22.3. Zobowiązania podatkowe krajowych przedsiębiorstw działających za granicą
22.4. Podsumowanie
 

Rozdział 23. Wykorzystanie rajów podatkowych do redukcji obciążeń podatkowych
23.1. Wzrost znaczenia obszarów o liberalnym prawie podatkowym
23.2. Raje podatkowe i sposoby ich wykorzystania przez firmy międzynarodowe
23.3. Zasady szacowania oszczędności osiąganych za pomocą spółki z siedzibą w raju podatkowym
23.4. Podsumowanie
 


Fragment
 

Wstęp
Celem pracy jest możliwie kompleksowe przedstawienie wszystkich istotnych zagadnień finansowania przedsiębiorstw na rynkach międzynarodowych. Dążymy tu do zaprezentowania analiz służących do podejmowania decyzji finansowych, wykorzystania odpowiednich instrumentów i technik finansowych prowadzących do stabilizacji i wzrostu oczekiwanych przepływów pieniężnych wpływających na wartość rynkową firm.

Przedsiębiorstwa działające na rynkach zagranicznych i konkurujące na skalę globalną nie tylko muszą być prawidłowo zarządzane, aby móc wykorzystać swoje przewagi komparatywne w różnych krajach, lecz także muszą umieć przeciwstawić się ekonomicznym skutkom różnych form ryzyka rosnącego w miarę pojawiania się nowych możliwości ekspansji zagranicznej. Duże ryzyko polityczne, ryzyko inwestycyjne i handlowe, obciążające różne formy działalności ponadnarodowej, występują zarówno w regionach słabiej rozwiniętych gospodarczo i krajach przechodzących transformację ustrojową, jak i w krajach wychodzących z kryzysu finansowego z powodu braku reform strukturalnych. Niesprawności wielu lokalnych, krajowych rynków towarowych, walutowych czy kapitałowych, ich płytkość i wysoka zmienność, powiększające niepewność i ryzyko, tworzą jednocześnie nowe perspektywy i dodatkowe możliwości osiągania zysków przez inwestorów zagranicznych oraz firmy ponadnarodowe.

Międzynarodowe finanse przedsiębiorstw wnikają we wszystkie tradycyjne obszary zarządzania finansami: środowisko finansowe i rynki, jego instrumenty i ryzyko, zarządzanie kapitałem obrotowym, inwestowanie i strukturę finansowania, koszty kapitału i źródła funduszy czy wreszcie wpływ opodatkowania. Do tego obszaru włączono obecnie istotne elementy międzynarodowego środowiska finansowego, które wiążą się z kształtowaniem przyszłych oczekiwań inwestorów zagranicznych oraz nastawieniem menedżerów przedsiębiorstw krajowych i międzynarodowych wobec kierunku rozwoju wydarzeń na rynkach poszczególnych krajów.

Dla analizy finansów biznesu międzynarodowego szczególne znaczenie mają zwłaszcza takie podstawowe charakterystyki otoczenia, jak saldo bilansu płatniczego, kursy walutowe i stopy procentowe na rynkach lokalnych i międzynarodowych oraz relacje zadłużenia krajowego i zagranicznego do PKB. Wymienione cechy środowiska finansowego są tutaj przedstawione jako ważne sygnały zewnętrzne, które mogą mieć zasadniczy wpływ na podejmowane kierunki przyszłej ekspansji lokalnej i globalnej przedsiębiorstw krajowych oraz zagranicznych.

Punktem wyjścia tej pracy jest analiza podstawowej struktury bilansu płatniczego oraz jej związków ze zmianami kursu walutowego i z kształtowaniem się równowagi wewnętrznej gospodarki krajowej. Przedstawiamy złożony charakter współzależności między czynnikami obejmującymi zmiany struktury głównych pozycji bilansu płatniczego a działaniami mechanizmów dostosowawczych, determinujących kierunki i tempo ewolucji kursu waluty krajowej.
Przedsiębiorstwa rozwijające działalność ponadnarodową muszą umieć ocenić, czy dotychczasowe i przewidywane zmiany bilansu płatniczego kraju, w warunkach istniejących mechanizmów korygujących, zapowiadają umocnienie ich motywacji do ekspansji zagranicznej, czy raczej osłabienie z uwagi na przyszły kierunek zmiany kursu walutowego i utratę przewagi konkurencyjnej. Zrozumienie podstawowej roli kursów walutowych przy podejmowaniu decyzji finansowych ma kluczowe znaczenie dla całej sfery zarządzania finansami międzynarodowymi. Umożliwia bowiem wybór najbardziej pożądanego sposobu rozliczania transakcji międzynarodowych oraz wpływa na praktyczne możliwości stosowania efektywnych technik i instrumentów finansowych, podnoszących bezpieczeństwo i obniżających koszty obrotów handlowych z zagranicą.

Kolejnym, tradycyjnie prezentowanym obszarem finansów międzynarodowych są podstawy zarządzania ryzykiem walutowym. Celem zarządzania finansami jest w tym przypadku dążenie do zminimalizowania ewentualnych strat finansowych, związanych z koniecznością okresowego utrzymywania aktywów i zobowiązań finansowych z tytułu transakcji handlowych w obcych walutach. Waluty te w terminach wymagalnej płatności (zapadalności) mogą ulegać aprecjacji lub deprecjacji, przyczyniając się do nieoczekiwanego korygowania ich wartości rynkowej, co może powodować nieprzewidywane straty finansowe i wzrost niezadowolenia akcjonariuszy firmy. W takiej sytuacji konieczna staje się odpowiednia osłona (zabezpieczenie) otwartych pozycji walutowych i wnikliwa analiza kosztów wykorzystania transakcji hedgingowych, neutralizujących negatywny wpływ antycypowanego ryzyka kursowego na przepływy finansowe. Alternatywą może być również analiza oczekiwanych korzyści finansowych z międzynarodowych transakcji arbitrażu czy spekulacji, możliwych do osiągnięcia dzięki umiejętnemu zarządzaniu ryzykiem kursowym.

Sporo miejsca poświęcamy także ogólnym zasadom podejmowania decyzji finansowych związanych z wyborem źródeł funduszy krótkoterminowych, umożliwiających stałe, bieżące finansowanie kapitału obrotowego. Wymagają one, z jednej strony, rozległej wiedzy rynkowej o oferowanych przez instytucje finansowe instrumentach krótkoterminowego finansowania obrotów handlu zagranicznego, z drugiej zaś umiejętności analitycznych w celu porównywania efektywnych kosztów alternatywnych źródeł funduszy bieżących po uwzględnieniu ryzyka kursowego (czy też ryzyka wypłacalności).

Bardzo istotna jest także analiza finansowa inwestycji międzynarodowych, obejmująca zarówno podstawy strategicznego wyboru form ekspansji długookresowej, jak i procedury oraz techniki oceny finansowej projektów inwestycji bezpośrednich. Charakterystyka zasad wyboru międzynarodowych inwestycji jest uzupełniona krótkimi przykładami praktycznych metod kalkulacji i projekcji składników przepływów pieniężnych oraz wyceny kosztów kapitału (stóp dyskontowych) prowadzącej do obliczenia wskaźników efektywności inwestycji (NPV, APV, IRR). Szeroko potraktowano również wpływ ryzyka politycznego kraju jako niezwykle istotny i brzemienny w skutkach problem w przypadku wyboru geograficznej lokalizacji inwestycji zagranicznej, ponieważ jego wczesne rozpoznanie i uwzględnienie w rachunkach efektywności inwestycji mogą być rozstrzygające dla realizacji całego projektu inwestycyjnego.

Dużo uwagi poświęcono też analizie możliwości wyboru długookresowych źródeł finansowania, które są związane z dostępem do międzynarodowych rynków finansowych. Decyzje dotyczące poszukiwania międzynarodowych funduszy długoterminowych muszą być poprzedzone wcześniejszymi rozstrzygnięciami w obszarze struktury finansowania projektów inwestycyjnych. Ta z kolei będzie wymagać zarówno jednoznacznej oceny kosztów funduszy międzynarodowych, jak i analizy ryzyka finansowego związanego z projektem ekspansji zagranicznej firmy. Definitywne rozstrzygnięcia kwestii struktury kapitałowej nowo tworzonych filii zagranicznych, realizujących projekty inwestycyjne, wymagają, z jednej strony, ustalenia długookresowych preferencji kapitałowych kraju goszczącego inwestora zagranicznego, a z drugiej - znajomości specyfiki lokalnego rynku kapitałowego, a zwłaszcza ewentualnych ograniczeń w przepływie kapitałów do kraju firmy macierzystej.

Dla funkcjonowania przedsiębiorstw ogromne znaczenie mają reguły opodatkowania dochodów przedsiębiorstw z transakcji międzynarodowych, które mogą istotnie zmienić dotychczasowy obraz korzyści płynących z podejmowania działalności gospodarczej w skali ponadnarodowej. Przedstawione zostały także zasady ustalania obciążeń podatkowych z tytułu dochodów zagranicznych, w zależności od formy organizacyjno-prawnej podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w skali międzynarodowej.

Z uwagi na szczególną rolę tzw. szkodliwej konkurencji podatkowej są rozważane ewentualne konsekwencje wykorzystania ofert rajów podatkowych, przyciągających inwestorów zagranicznych i firmy ponadnarodowe szczególnymi przywilejami lub preferencjami podatkowymi. Strategie podatkowe firm działających w obszarach liberalnych jurysdykcji podatkowych wywołują poważne konflikty zarządów tych firm z administracją skarbową krajów goszczących, a także niepokój w stosunkach międzynarodowych krajów macierzystych i goszczących inwestorów.

W niniejszej pracy - stanowiącej, w zamiarze Autora, podręcznik akademicki - wsposób zwarty i kompleksowy przedstawiono obecny stan wiedzy o zarządzaniu finansami międzynarodowymi w przedsiębiorstwie. Jest ona przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych na poziomie licencjackim, a zwłaszcza wybierających kierunki związane z międzynarodowymi stosunkami gospodarczymi, finansami i bankowością czy europeistyką. Może być również polecana studentom kształcącym się na poziomie studiów magisterskich, MBA czy słuchaczom studiów podyplomowych na wybranych kierunkach ekonomicznych.

Autor pragnie serdecznie podziękować mgr Wiesławie Bobrow za wielki wkład pracy, związany z techniczną redakcją tekstu. Wyraża także podziękowanie mgr Konradowi Sobańskiemu za pomoc okazaną przy redakcyjnej korekcie niniejszego podręcznika.

Produkty powiązane (2)
Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw -38%
Eugeniusz Najlepszy, Konrad Sobański
Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się
Cena po rabacie: 35.28 PLN
Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Zadania z rozwiązaniami 2 -78%
Eugeniusz Najlepszy
Zarządzanie finansami międzynarodowymi. Zadania z rozwiązaniami 2
Cena po rabacie: 10.00 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl