Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Zaawansowana rachunkowość finansowa Teresa Martyniuk, Danuta Małkowska

Zaawansowana rachunkowość finansowa
Produkt dostępny

ISBN: 978-83208-1903-8
Cena katalogowa: 73.90 PLN
Cena po rabacie:  62.82 PLN
Oszczędzasz: 11.08 PLN


Rachunkowość finansowa zorientowana na zewnętrznych użytkowników informacji finansowych odgrywa szczególna rolę. Zmiany w regulacjach prawa bilansowego oraz podatkowego mają swoje odbicie w ujmowaniu, wycenie i prezentacji informacji majątkowo-finansowej w rachunkowości. Opracowanie niniejsze ilustruje główne problemy rachunkowości finansowej, umożliwiając pogłębienie wiedzy na zaawansowanym poziomie.
Prof. Teresa Martyniuk i Danuta Małkowska zaprezentowały problemy zarówno z punktu widzenia prawa bilansowego, jak i podatkowego. Problematyka każdego rozdziału została zilustrowana przykładami. W końcowej części każdego rozdziału znajdują się zadania do samodzielnego rozwiązania.
Publikacja jest kierowana przede wszystkim do osób pragnących zgłębić zawarte w prawie bilansowym zasady wyceny, ewidencji i prezentacji informacji w sprawozdawczości finansowej. Stanowi ona praktyczny poradnik dla pracowników służb finansowo-księgowych, dyrektorów finansowych i biegłych rewidentów Może być wykorzystywana także jako podręcznik dla studentów studiów ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i kursów kształcących samodzielnych księgowych.

Liczba stron 440
Rok wydania 2010
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format 162x237

SPIS TREŚCI

 

WSTĘP
 
ROZDZIAŁ 1. Wycena aktywów i pasywów w rachunkowości
1.1. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów
1.1.1. Wycena bieżąca
1.1.2. Wycena bilansowa
1.2. Utrata wartości aktywów
1.2.1. Istota i przesłanki utraty wartości aktywów
1.2.2. Odpisy aktualizujące wycenę aktywów spowodowane utratą wartości
 
ROZDZIAŁ 2. Inwestycje
2.1. Definicja i podział inwestycji
2.2. Inwestycje krótkoterminowe
2.2.1. Charakterystyka i struktura inwestycji krótkoterminowych
2.2.2. Zasady wyceny i ewidencji inwestycji krótkoterminowych
2.3. Inwestycje długoterminowe
2.3.1. Charakterystyka i struktura inwestycji długoterminowych
2.3.2. Długoterminowe aktywa finansowe w księgach rachunkowych
2.3.3. Inwestycje w nieruchomości w księgach rachunkowych
2.3.4. Wycena inwestycji długoterminowych a odroczony podatek dochodowy
 
ROZDZIAŁ 3. Rozrachunki, roszczenia i rozliczenia
3.1. Ogólna charakterystyka rozrachunków
3.2. Rozrachunki publicznoprawne
3.2.1. Rozrachunki z tytułu podatku od towarów i usług VAT
3.2.2. Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
3.3. Rozrachunki z tytułu dostaw i usług
3.3.1. Istota i ewidencja rozrachunków z tytułu dostaw i usług
3.3.2. Odpisy aktualizujące wartość należności
3.3.3. Należności przedawnione i egzekwowane na drodze sądowej
3.3.4. Należności i zobowiązania z tytułu dostaw i usług w sprawozdaniu finansowym
3.4. Rozrachunki z pracownikami
3.4.1. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
3.4.2. Pozostałe rozrachunki z pracownikami
3.5. Pozostałe rozrachunki
3.6. Rezerwy na zobowiązania
3.6.1. Ogólna charakterystyka rezerw
3.6.2. Rezerwy w księgach rachunkowych
3.7. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
3.7.1. Istota i zasady rozliczania przychodów przyszłych okresów
3.7.2. Przychody przyszłych okresów w księgach rachunkowych
3.8. Rozrachunki w walucie obcej
3.8.1. Ogólne zasady wyceny rozrachunków zagranicznych
3.8.2. Różnice kursowe w księgach rachunkowych
 
ROZDZIAŁ 4. Obrót materiałowy i towarowy
4.1. Istota i rodzaje ewidencji rzeczowych składników obrotowych
4.2. Materiały w księgach rachunkowych
4.2.1. Wycena i ewidencja obrotu materiałowego
4.2.2. Transakcje zakupu i ich rozliczenie
4.2.3. Odpisy aktualizujące wartość materiałów
4.2.4. Rozliczenie kosztów zakupu materiałów
4.3. Towary w księgach rachunkowych
4.3.1. Istota i formy obrotu towarowego
4.3.2. Rodzaje cen w obrocie towarowym
4.3.3. Ewidencja obrotu towarowego
4.3.4. Aktualizacja wartości towarów
4.3.5. Ewidencja kosztów działalności handlowej
4.4. Towarowy obrót zagraniczny w księgach rachunkowych
4.4.1. Eksport towarów
4.4.2. Import towarów
4.5. Obrót towarami wewnątrz Unii Europejskiej
4.5.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
4.5.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
4.5.3. Wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne
4.5.4. Rejestracja podatników na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych
4.6. Reklamacje z tytułu dostaw i usług
4.6.1. Istota i rodzaje reklamacji
4.6.2. Dokumentacja i ewidencja reklamacji
 
ROZDZIAŁ 5. Rzeczowe aktywa trwałe
5.1. Środki trwałe w księgach rachunkowych
5.1.1. Istota i podział środków trwałych
5.1.2. Wartość początkowa środków trwałych
5.1.3. Zmiana wartości początkowej środków trwałych
5.1.4. Środki trwałe w budowie
5.2. Dokumentacja i ewidencja obrotu środkami trwałymi
5.2.1. Zasady dokumentacji i ewidencji środków trwałych
5.2.2. Zakup i sprzedaż środków trwałych
5.2.3. Aport środków trwałych
5.2.4. Nieodpłatne otrzymanie i przekazanie środków trwałych
5.2.5. Likwidacja środków trwałych
5.3. Amortyzacja środków trwałych
5.3.1. Zasady amortyzacji
5.3.2. Metody amortyzacji
5.3.3. Amortyzacja a obowiązek ustalania odroczonego podatku dochodowego
5.4. Leasing środków trwałych
5.4.1. Istota leasingu w ustawie o rachunkowości i ustawach podatkowych
5.4.2. Leasing środków trwałych w księgach rachunkowych
 
ROZDZIAŁ 6. Wartości niematerialne i prawne
6.1. Wartości niematerialne i prawne w księgach rachunkowych
6.1.1. Istota i podział wartości niematerialnych i prawnych
6.1.2. Wycena i ewidencja wartości niematerialnych i prawnych
6.1.3. Trwała utrata wartości niematerialnych i prawnych
6.2. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
 
ROZDZIAŁ 7. Inwentaryzacja i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
7.1. Inwentaryzacja według ustawy o rachunkowości
7.1.1. Istota i zadania inwentaryzacji
7.1.2. Organizacja i przebieg inwentaryzacji
7.1.3. Dokumentacja i metody inwentaryzacji
7.2. Inwentaryzacja drogą spisu z natury
7.2.1. Prace organizacyjne związane ze spisem z natury
7.2.2. Wycena inwentaryzowanych składników
7.2.3. Zakończenie i rozliczenie spisu z natury
7.3. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
7.3.1. Istota i podział różnic inwentaryzacyjnych
7.3.2. Niedobory i odszkodowania w regulacjach podatkowych
7.3.3. Ewidencja i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych
 
ROZDZIAŁ 8. Wynik finansowy w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym
8.1. Ogólne zasady ustalania wyniku finansowego
8.2. Bilansowe i podatkowe ustalenie podatku dochodowego
8.3. Podatek dochodowy w księgach rachunkowych
8.3.1. Bieżący podatek dochodowy
8.3.2. Odroczony podatek dochodowy
8.4. Roczne sprawozdanie finansowe
8.4.1. Istota i zakres sprawozdania finansowego
8.4.2. Przygotowanie i sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego
8.4.3. Zdarzenia po dacie sprawozdania finansowego
8.5. Podział zysku lub pokrycie straty
8.5.1. Wynik finansowy netto w księgach rachunkowych
8.5.2. Podział zysku netto
8.5.3. Pokrycie straty netto
8.6. Ocena sytuacji finansowej podmiotu
8.6.1. Bilans jako podstawa oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
8.6.2. Ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie rachunku zysków i strat
 
LITERATURA

Produkty powiązane (1)
Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie Zaawansowana rachunkowość finansowa -15%
Redakcja naukowa Edward Nowak
Rachunkowość w zarządzaniu ryzykiem w przedsiębiorstwie
Cena po rabacie: 52.62 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl