Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 1
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Zarządzanie innowacjami Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Aleksander Moczała

Zarządzanie innowacjami
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2087-4
Cena katalogowa: 64.90 PLN
Cena po rabacie:  55.17 PLN
Oszczędzasz: 9.73 PLN


We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. Innowacyjność stanowi obecnie ważny czynnik konkurencyjności firm, regionów i gospodarek. W podręczniku omówiono: istotę innowacyjności i jej cele, organizację systemu innowacji, techniki stymulujące kreatywność, metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, ocenę i wybór optymalnych wariantów rozwiązań, system zarządzania innowacjami, metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów, techniczno-ekonomiczną ocenę przedsięwzięć innowacyjnych, transfer technologii, politykę naukowo-techniczną wspierania działalności innowacyjnej.
Liczba stron 376
Rok wydania 2014
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

Rozdział 1. Istota innowacyjności i jej cele
1.1. Definicje innowacji i pojęć z nią związanych
1.1.1. Ewolucja pojęć „innowacja” i „innowacyjność”
1.1.2. Statystyczne i ustawowe pojęcie innowacyjności
1.1.3. Pojęcia związane z innowacją i innowacyjnością
1.2. Rodzaje innowacji i ich klasyfikacja
1.2.1. Klasyfikacja innowacji ze względu na obszar zastosowania
1.2.2. Klasyfikacja innowacji ze względu na stopień nowości
1.3. Cel i znaczenie innowacji
1.3.1. Przyczyny wzrostu znaczenia innowacji
1.3.2. Konsekwencje braku innowacji dla przedsiębiorstwa i gospodarki
1.4. Pomiar innowacyjności
1.4.1. Cel i znaczenie pomiaru innowacyjności
1.4.2. Metodyka pomiaru innowacyjności
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 2. Organizacja systemu innowacji
2.1. Stymulowanie innowacyjności
2.1.1. Czynniki stymulujące i hamujące innowacyjność
2.1.2. Bariery innowacyjności
2.1.3. Cechy organizacji innowacyjnej
2.2. Pobudzanie kreatywności pracowników
2.2.1. Proinnowacyjne zarządzanie pracownikami
2.2.2. Zadania lidera innowacji
2.3. Modele procesu innowacji
2.3.1. Istota i etapy procesu innowacji
2.3.2. Ewolucja modeli procesu innowacji
2.3.3. Cechy procesu innowacji
2.4. Strategie innowacyjne przedsiębiorstw
2.4.1. Formułowanie strategii innowacji i jej rodzaje
2.4.2. Nowoczesne strategie innowacji na przykładzie strategii błękitnego oceanu i strategii innowacji otwartej
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 3. Techniki stymulujące kreatywność
3.1. Podstawowe pojęcia
3.2. Proces stymulowania mózgu
3.2.1. Lewo - i prawopółkulowe myślenie
3.2.1.1. Myślenie dywergencyjne i konwergencyjne
3.2.1.2. Myślenie lateralne
3.2.2. Charakterystyka osoby twórczej
3.3. Techniki kształtowania kreatywności
3.3.1. Techniki przezwyciężania przeszkód w myśleniu twórczym
3.3.2. Inwentyka naturalna
3.3.3. Inwentyka naturalna stymulowana
3.3.3.1. Psychologiczne techniki treningu twórczości
3.3.3.2. System stymulatorów Mirosława Stecewicza
3.3.3.3. Teoria Rozwoju Osobowości Twórczej według Altszullera
3.3.4. Inwentyka wspomagana sztucznie
3.3.4.1. Biofeedback
3.3.4.2. Metoda SITA
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 4. Wybrane metody poszukiwania innowacyjnych rozwiązań
4.1. Przegląd znanych metod
4.1.1. Metody: Sokratesa, Kartezjusza, Polyi
4.1.1.1. Metoda Sokratesa
4.1.1.2. Metoda Kartezjusza
4.1.1.3. Metoda Polyi
4.1.2. Metody oparte na skojarzeniach swobodnych
4.1.2.1. Metoda burzy mózgów
4.1.2.2. Metoda Gordona: synektyka
4.1.3. Metody oparte na skojarzeniach wymuszonych
4.1.3.1. Metoda delficka
4.1.3.2. Metoda sześciu kapeluszy myślowych
4.1.4. Metody analityczne
4.1.4.1. Metoda — analiza morfologiczna Zwicky'ego
4.2. Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań
4.2.1. Metodyka Teorii Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań
4.2.1.1. TRIZ: założenia, źródła i elementy składowe
4.2.1.2. Techniczne systemy i ich funkcje
4.2.1.3. Podsystemy i nadsystemy, podejście systemowe
4.2.1.4. Innowacyjna sytuacja i innowacyjne zadanie
4.2.1.5. Łańcuch przyczynowo-skutkowy
4.2.1.6. Drzewo celów
4.2.1.7. Idealność
4.2.1.8. Resursy
4.2.1.9. Sprzeczności
4.2.1.10. Elementarne zasady usuwania sprzeczności
4.2.1.11. Prawa Rozwoju Technicznych Systemów
4.2.2. Narzędzia metodyki TRIZ
4.2.2.1. Algorytmy
4.2.2.2. Wepola
4.2.2.3. „Małe ludziki”
4.2.2.4. Zasady usuwania technicznych sprzeczności
4.2.2.5. Matryca sprzeczności
4.2.2.6. Efekty: fizyczne, chemiczne, geometryczne i biologiczne
4.2.3. Kolejne kroki rozwoju w algorytmizacji TRIZ
4.2.4. Podsumowanie
Zadania i pytania kontrolne

 

Rozdział 5. Ocena i wybór optymalnych wariantów rozwiązań
5.1. Podstawy metodologiczne
5.2. Kryteria
5.2.1. Racje jako podstawa tworzenia kryteriów
5.2.2. Podział kryteriów ze względu na rodzaj oceny
5.2.3. Podział kryteriów ze względu na rodzaj informacji
5.2.4. Dobór kryteriów na podstawie listy wymagań
5.2.5. Sposób tworzenia kryteriów dotyczących procesów wytwarzania i eksploatacji
5.2.5.1. Kryteria wytwarzania
5.2.5.2. Kryteria eksploatacji
5.2.6. Sposób identyfikacji kryteriów na podstawie analizy wartości użytkowej
5.3. Metody oceny
5.3.1. Selekcja wstępna wariantów rozwiązań
5.3.2. Ocena orientacyjna
5.3.3. Sposoby określania wag kryteriów w ujęciu klasycznym
5.3.4. Metoda klasyczna oceny
5.3.5. Metoda oceny zobiektywizowanej wspomagana komputerowo
5.3.5.1. Założenia metody
5.3.5.2. Dobór ekspertów dokonujących oceny
5.3.5.3. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów rozmytych
5.3.5.4. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów deterministycznych
5.3.5.5. Określenie ocen cząstkowych w świetle kryteriów probabilistycznych
5.3.5.6. Sposoby ustalania ważności kryteriów
5.3.5.7. Agregacja ocen cząstkowych i ważność kryteriów
5.3.5.8. Sposoby interpretacji i prezentacji wyników ocen całościowych
5.3.5.9. Zalety metody
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 6. System zarządzania innowacjami
6.1. Czym jest zarządzanie innowacjami?
6.1.1. Cel zarządzania innowacjami
6.1.2. Wpływ otoczenia na procesy innowacji
6.1.3. Zasady zarządzania innowacjami
6.2. Przedsiębiorstwo innowacyjne
6.2.1. Pojęcie przedsiębiorstwa innowacyjnego
6.2.2. Potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa
6.3. Źródła innowacji
6.3.1. Rodzaje i klasyfikacja źródeł innowacji
6.3.2. Zarządzanie pracami badawczo-rozwojowymi
6.4. Realizacja procesu innowacji
6.4.1. Etapy realizacji procesu innowacji
6.4.2. Kontrola i ocena procesu innowacji
6.5. Wdrażanie innowacji
6.5.1. Krzywa S w zarządzaniu innowacjami
6.5.2. Proces wprowadzania zmiany w organizacji
6.5.3. Dyfuzja innowacji
6.6. Zarządzanie ryzykiem w działalności innowacyjnej
6.6.1. Identyfikacja i klasyfikacja czynników ryzyka
6.6.2. Zarządzanie niepewnością i ryzykiem innowacji
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 7. Metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów
7.1. Metody opracowania strategii technologicznej
7.1.1. Metodyka cyklu projektowania innowacyjnych produktów i procesów
7.1.2. Dobór metod a strategia technologiczna
7.1.3. Techniki i narzędzia analizy strategicznej
7.1.4. Narzędzia wyboru strategicznego
7.1.5. Techniki planowania strategicznego
7.1.6. Metody pozyskiwania nowej technologii
7.1.7. Techniki wdrażania opracowanej zmiany technologicznej
7.2. Metody i techniki projektowania zmian w produkcji
7.2.1. Znaczenie narzędzi wprowadzania innowacji
7.2.2. System zarządzania wartością
7.2.3. Zrównoważona karta wyników
7.2.4. Pięciofazowa metoda procesu ulepszania systemów i procesów
7.2.5. Rozwinięcie funkcji jakości
7.3. Metody doskonalenia zarządzania technologią
7.4. Audyt zarządzania technologią
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 8. Techniczno-ekonomiczna ocena przedsięwzięć
8.1. Ocena innowacji technologicznej
8.1.1. Problemy oceny technicznej i ekonomicznej w procesie rozwoju innowacji
8.1.2. Ocena technologii otwartych
8.1.3. Ocena technologii zamkniętych
8.2. Metody oceny alternatywnych innowacji technologii
8.2.1. Metody zestawieniowe
8.2.2. Komparatywna metoda kalkulacji kosztów
8.3. Analiza opłacalności przedsięwzięcia innowacyjnego
8.3.1. Statyczne metody oceny opłacalności
8.3.2. Dynamiczne metody oceny projektów innowacyjnych
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 9. Transfer technologii
9.1. Rozwój systemów transferu nowej technologii do produkcji
9.1.1. Kierunki rozwoju systemów transferu
9.1.2. Przykłady systemów transferu technologii do nowej produkcji
9.2. Transfer technologii do nowej produkcji: współczesne systemowe podejście
9.2.1. Planowanie rozwoju procesów wytwarzania
9.2.2. Działania globalne i lokalne projektowanego procesu produkcyjnego
9.2.3. Weryfikacja projektowania innowacyjnego procesu produkcyjnego
9.2.4. Przegląd i zatwierdzenie projektu procesu
9.2.5. Proces wyboru dostawców
9.2.6. Zgodność innowacji z wymaganiami klienta
9.2.7. Proces planowania rozwoju i wykonania prototypów
9.2.8. Etapy produkcji prototypów
9.2.9. Charakterystyka metody zaworu jakości
9.2.10. Wdrażanie nowych procesów produkcji
Pytania i zadania kontrolne

 

Rozdział 10. Polityka naukowo-techniczna wspierania działalności innowacyjnej
10.1. Fazy i fale innowacyjności w ujęciu historycznym
10.1.1. Koncepcja fal innowacji
10.1.2. Ewolucja polityki krajów wysoko rozwiniętych wobec struktury przemysłowej oraz sektora badań i nauki
10.2. Polityka proinnowacyjna
10.2.1. Polityka innowacyjna i narzędzia jej realizacji
10.2.2. Rola państwa w kształtowaniu konkurencyjności gospodarki
10.2.3. Cechy polityki naukowo-technicznej w Polsce
10.3. Regionalne, państwowe i europejskie organizacje oraz programy wspierania innowacyjności
10.3.1. Polityka Unii Europejskiej wobec innowacji
10.3.2. Narodowy System Innowacji
10.3.3. Regionalne strategie innowacji
10.3.4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako narzędzie rządu we wspieraniu innowacyjności
Pytania i zadania kontrolne

 

Słownik ważniejszych pojęć

 

Bibliografia

 

Indeks

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl