Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2019

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2019

ISSN: 1231-8753
Dostępność: Produkt dostępny
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
59.90

Od numeru:
liczba egzemplarzy:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 10/2019 
Rok LXXI nr 10 (październik) ISSN 1231-2037

 

Spis treści

 

Artykuły

 

prof. dr hab. Romuald Mańkowski

E-mail: r.mankowski@akademia.mil.pl

nr ORCID: 0000-0001-9348-2245

Akademia Sztuki Wojennej, Katedra Zarządzania Procesami Logistycznymi, Instytut Logistyki

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa w międzynarodowych usługach transportu drogowego

 

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.10.1

 

W artykule zawarte są treści dające się sprowadzić do trzech tez, traktujących o: uczestnikach rynku transportowego, tzn. głównie o małych i średnich przedsiębiorstwach (firmach) i zachowaniu ich na nim; zakresie usług transportowych innych niż przewóz rzeczy oraz o zmianach zachodzących w usługach transportowo-spedycyjnych.

Z treści artykułu wynika, że zwiększenie zakresu usług transportowych spowodowało powstanie licznych małych i średnich przedsiębiorstw (MiŚP) specjalizujących się w realizacji zadań cząstkowych w układach transportowych. Natomiast w wyniku zjawiska integracji realizacji usług cząstkowych powstają zestawy usług stanowiące zintegrowaną usługę logistyczną. Takie postępowanie jest wynikiem dążenia do optymalizacji przedsięwzięć w całym łańcuchu (kanale) transportowym.

Ponadto w artykule wskazano, że istnieje potrzeba, a wręcz konieczność doskonalenia i dokonywania permanentnych zmian w rodzajach i formach oferowanych usług, a także poszerzania ich zakresu w celu uzyskania konkurencyjności MiŚP na rynku usług transportowych. Zatem dalej w treści artykułu uzasadnia się, iż najnowsze i najczęstsze tendencje funkcjonowania MiŚP transportowych w łańcuchu (kanale) przewozowym, to ich współpraca z dużymi międzynarodowymi firmami w ramach tworzonych grup kapitałowych. Artykuł kończą zasadne i stosowne wnioski oraz uogólnienia.

Słowa kluczowe: transport, łańcuch logistyczny, przewóz, małe i średnie przedsiębiorstwa, usługi transportowe, wolny rynek, globalizacja, spedytor, operator logistyczny

 

Small and medium companies in international services road transport

 

The article contains content that can be included in three theses describing the participants of the transport market, namely mainly about small and medium enterprises (companies) and their behaviour on it; the scope of transport services other than transport of goods and changes in transport and forwarding services.

The article shows that the increase in the scope of transport services has resulted in the creation of a number of small and medium-sized enterprises (SMEs) specialising in in the implementation of partial tasks in transport systems. As a result of the phenomenon of integration of partial services implementation, sets of services are created which create an integrated logistics service. Such a procedure is a result of striving for optimization of undertakings in the whole transport chain (channel).

Furthermore, in order to achieve the competitiveness of small and medium-sized enterprises in the transport services market, the article highlights the need for, and even the need for, improvement and making permanent changes in kinds, forms, and manners of still offered services and in their scope.

The article also justifies that the latest and most frequent trends in the functioning of small and medium-sized transport enterprises in the transport chain (transport channel), concern cooperation with large international companies within the established capital groups. The article ends with justified and appropriate conclusions and generalisations.

Key words:

transport, logistics chain, transport, small and medium enterprises, transport services, free market, globalization, freight forwarder, logistics operator

 

Bibliografia

Ficoń, K. (2004). Zarys mikrologistyki. Warszawa: Wyd. BEL STUDIO.

Ciesielski, M., Długosz J., Gołembska, E. (1996). Zarządzanie przedsiębiorstwem transportowym. Poznań: Wydawnictwo AE.

Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (2002). Transport. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Wasiak, M., Jacyny-Gołda, I. (2016). Transport drogowy w łańcuchach dostaw. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Wierzejski, T., Kędziora-Laskowska, M. (2014). Transport i spedycja. Olsztyn: Wydawnictwo EXPOL.

Wojewódzka-Król, K., Załoga, E. (2016). Transport nowe wyzwania. Warszawa: Wydawnictwo PWN.

Wojewódzka-Król, K. (2014). Problemy zrównoważonego rozwoju transportu w Polsce. Logistyka, (2).

Frąckowiak, B. (1997). Strategie zmian strukturalnych w krajowym transporcie samochodowym i spedycji. Materiały konferencyjne z: EKTRA 97. Międzyzdroje: Wydawnictwo PTE.

 

dr hab. Stanisław Smyk, prof. ASzWoj

E-mail: s.smyk@akademia.mil.pl

nr ORCID:0000-0003-1804-4864

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia

 

Wielokanałowość sprzedaży jako wyzwanie dla menedżerów logistyki dystrybucji 11

 

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.10.2

 

Artykuł przedstawia wyniki badań odzwierciedlające wpływ sprzedaży wielokanałowej na decyzje logistyczne związane z dystrybucją towarów w handlu elektronicznym. Publikacja składa się z trzech części. W pierwszej została przedstawiona istota ekonomii subskrypcji jako współczesnego zjawiska gospodarczego, druga część zawiera wyniki badań odzwierciedlające właściwości elektronicznych kanałów dystrybucji, natomiast trzecia przedstawia główne modele dystrybucji fizycznej w handlu elektronicznym.

Wśród oczekiwań klientów, uczestniczących w handlu elektronicznym, dominują: łatwość budowania asortymentu, pełny przekaz informacji rynkowych, łatwość zakupu i szybkość dostawy zakupionego produktu, łatwość wykonania zwrotu towaru. Zatem takie uwarunkowania logistycznej obsługi klientów tworzą sytuację problemową, która w zasadniczy sposób zdeterminowała badania i układ treści jako efektu tych badań.

Słowa kluczowe: sprzedaż wielokanałowa, logistyka dystrybucji, elektroniczne kanały dystrybucji

 

Muliti-channelity of sale as a challenge for the managers of logistic distribution

 

The content of the article presents the results of research reflecting the impact of multi-channel sales on logistic decisions related to the distribution of goods in e-commerce.

The article consists of three parts. In the first of these, the essence of the subscription economics as a modern economic phenomenon was presented. The second part contains the results of research reflecting the properties of electronic distribution channels. The third part presents the main models of physical distribution in e-commerce.

Among the expectations of customers participating in e-commerce, the following prevail: ease of building the assortment, full transfer of market information, ease of purchase and speed of delivery of the purchased product, ease of returning the goods. Therefore, such determinants of logistic customer service create a problem situation that fundamentally determined the research and the arrangement of content as the effect of these studies.

Key words: multi-channel sales, logistics distribution, electronic distribution channels

 

Bibliografia

European retailers failing to meet customer expectations beyond the point of purchase, https://uk.radial.com/insights/european-retailers-failing-meet-customer-expectations-beyond-point-purchase (8.07.2019), za: Parys M., Some day delivery to wciąż rzadkość, https://www.payu.pl/blog/same-day-delivery-wciaz-rzadkosc (8.07.2019).

Grochowski, P. Modele logistyczne w sklepie internetowym, https://www.ekomercyjnie.pl/modele-logistyczne-w-sklepie-internetowym/ (8.07.2019).

Gutkowski, T. Omnichannel, czyli dojrzałe rozumienie potrzeb klienta, https://www.comarch.pl/erp/blog/omnichannel-czyli-dojrzale-rozumienie-potrzeb-klienta/ (8.07.2019).

https://mfiles.pl/pl/index.php/Omnichannel (8.07.2019).

https://polska.raben-group.com/aktualnosci/news/logistyka-i-e-commerce-wzajemne-zaleznosci/ (8.07.2019).

https://redcart.pl/templates/images/guides/ebooks/Sklep_internetowy_w_modelu_dropshipping.pdf (8.07.2019).

Parys, M. Personalizacja, mobile, dostawy tego samego dnia, a może sztuczna inteligencja — co kształtować będzie oblicze handlu internetowego w najbliższych 12 miesiącach?, https://www.payu. pl/blog/sprzedajacy/10-najwazniejszych-trendow-e-commerce-w-2018-roku

(8.07.2019), „© PayU”, 15/01/2018, 8.07.2019.

Pluta-Zaremba, A. Rutkowski, K. (2005). Logistyka dystrybucji w erze Internetu. W: K. Rutkowski (red.). Logistyka dystrybucji. Specyfika.

Tendencje rozwojowe. Dobre praktyki (s. 211-242). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie — Oficyna Wydawnicza, https://doi.org/10.4467/23539496ib. 18.007.9380

Przybylska, N. Nadchodzi rewolucja w handlu i konsumpcji. https://businessinsider.com.pl/technologie/digital-poland/rynek-subskrypcji-w-

polsce-raport-subskrypcje-pl/s36shzw (3.07.2019).

Smyk, S. (2017). Dystrybucja przesyłek kurierskich, ekspresowych i pocztowych jako kluczowe przedsięwzięcie „logistyki ostatniej mili”. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, (6), 1531, https://doi.org/10.24136/atest. 2019.173

Subskrypcje PL. Polski rynek a ekonomia subskrypcji. www. straal. com, https://fintek.pl/wp-content/uploads/2017/10/Raport-Straal-Subskrypcje-PL.pdf (5.07.2019), s. 8.

Wieczerzycki, W. (2012). Istota e-logistyki. W: W. Wieczerzycki (red.). E-logistyk@. Warszawa: PWE.

 

 

Sławomir Byłeń

E-mail: slawomir.bylen@wat.edu.pl

nr ORCID: 0000-0002-4565-4388

Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział Logistyki

 

dr hab. Ryszard Chrobak

E-mail: r.chrobak@akademia.mil.pl

nr ORCID: 0000-0001-8853-2324

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia

 

Wybrane przykłady wsparcia przez państwo-gospodarza w Polsce w nowych uwarunkowaniach geopolitycznych

 

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.10.3

 

Selected exaples of the host nation suport in Poland in the new geopolitical conditions

 

W artykule zostały przestawione wybrane przykłady realizacji zadań wsparcia przez państwo gospodarza wojsk sojuszniczych i partnerskich, wykonujących zadania na terytorium Polski wynikające z nowych uwarunkowań geopolitycznych, w jakich znalazła się Europa Środkowo-Wschodnia. Powstałe zagrożenia i dynamika tych zmian wymusiły na władzach sojuszu potrzebę wzmocnienia wschodniej flanki NATO w ramach poprawy bezpieczeństwa regionu.

W rezultacie podjętych działań nastąpiła intensyfikacja ćwiczeń w Polsce i krajach nadbałtyckich, przemieszczeń wojsk sojuszniczych przez nasze terytorium oraz ich rozmieszczanie w ramach tworzenia wzmocnionej wysuniętej obecności eFP (enhanced Forward Presence) i operacji Atlantic Resolve. W konsekwencji wzrost zaangażowania sojuszu w wykonywanie zadań na naszym terytorium wymaga zwiększonego udziału w ramach HNS (host nation support) nie tylko systemu militarnego, ale również zaangażowania pozamilitarnych ogniw obronnych państwa.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, system HNS, wsparcie przez państwo gospodarza, infrastruktura wojskowa, zasoby logistyczne

 

The article presents selected examples of implementation of support tasks by the host nation support for the benefit of allied and partner troops, performing tasks on the territory of Poland, resulting from the new geopolitical conditions in which Central and Eastern Europe found itself. The resulting threats and dynamics of change forced the Alliance's authorities to take a new approach to strengthening NATO's eastern flank as part of improving the region's security. As a result of the actions undertaken, the exercises in Poland and the Baltic countries, the relocation of allied troops by our territory and their deployment as a result of the eFP (enhanced Forward Presence) and Operation Atlantic Resolve were intensified.

As a consequence, the increase in the involvement of the alliance in the performance of tasks on our territory requires increased participation in the HNS, not only the military system of the state, but also involvement of the non-military defense system of the state.

Key words: security, HNS system, host nation support, military infrastructure, logistics resources

 

Bibliografia

Doktryna, MON. (2014). Doktryna logistyczna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, D-4 (B). Bydgoszcz: Ministerstwo Obrony Narodowej.

Doktryna, MON. (2016). Doktryna wsparcia przez państwo-gospodarza, DD-4.5 (B). Warszawa: Ministerstwo Obrony Narodowej.

Kwarto, P. (2018). Aktualne uwarunkowania wsparcia przez państwo-gospodarza. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Zarządu Logistyki P-4 SG WP: Tarnowo Podgórne (04-06.12.2018). Zarząd Logistyki P-4, Szef Oddziału Interoperacyjności i HNS.

Kwarto, P. (2019). Materiały informacyjne Zarządu Logistyki P-4 SG WP. Warszawa: 01.03.2019, Kurs HNS, WAT, prezentacja ppt.

MON, DG RSZ. (2019). Materiały informacyjne Dowództwa Generalnego Rodzajów Sil Zbrojnych.

MON, DO RSZ. (2016). Materiały informacyjne Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sil Zbrojnych.

MON, DO RSZ. (2019). Materiały informacyjne Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sil Zbrojnych.

MON, IWsp SZ. (2016). Materiały informacyjne Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

MON, IWsp SZ. (2017). Materiały informacyjne Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

MON, IWsp SZ. (2018). Materiały informacyjne Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

MON, IWsp SZ. (2019). Materiały informacyjne Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

MON, SG WP SZ. (2019). Materiały informacyjne Zarządu Logistyki P-4 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

MON, STiRW-CKRW. (2016). Materiały informacyjne Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk — Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

MON, STiRW-CKRW. (2019). Materiały informacyjne Szefostwa Transportu i Ruchu Wojsk — Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk.

MON, 43 WOG. (2017). Materiały informacyjne Inspektoratu 43 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

MON, Rozporządzenie. (2000). Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu zakwaterowania wojsk obcych i ich personelu cywilnego, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1735).

MON, Umowa. (2012). Umowa nabycia i usług wzajemnych pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych Ameryki. Warszawa: 03.12.2012.

Rada Ministrów, Rozporządzenie. (2010). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu finansowania zadań realizowanych w ramach międzynarodowej współpracy z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa, wynikających z umów i porozumień (Dz.U. Nr 237, poz. 1568 ze zm.).

Ustawa, Sejm. (1999). Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium RP oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz.U. z 2018 r. poz. 35).

Woźniak, P. (2018). Doświadczenia i wnioski z funkcjonowania systemu HNS w jednostkach i komórkach organizacyjnych MON oraz elementach pozamilitarnych systemu obronnego kraju. Referat wygłoszony na konferencji naukowej Zarządu Logistyki P-4 SG WP. Zarząd Logistyki P-4, Szef Zarządu.

 

 

dr Ewa Kępka

E-mail: ewa-kepka@tlen.pl

nr ORCID: 0000-0003-1348-2216

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia

 

dr Katarzyna Pietrzyk-Wiszowaty

E-mail: k.wiszowaty@akademia.mil.pl

nr ORCID: 0000-0003-3992-5775

Akademia Sztuki Wojennej, Wydział Zarządzania i Dowodzenia

 

Polski rynek przewozów kolejowych cargo w świetle europejskiej i krajowej polityki transportowej

 

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.10.4

 

Transport, obok rolnictwa i handlu, stanowił jeden z pierwszych obszarów, które zostały objęte wspólną polityką Unii Europejskiej. Pochodną dynamicznych zmian społeczno-gospodarczych oraz procesów integracyjnych było niejednokrotne przewartościowanie realizowanych w jej ramach celów i priorytetów inwestycyjnych oraz potrzeb rozwojowych w zakresie poszczególnych gałęzi

transportu, w tym również kolejowych przewozów cargo.

Kraje członkowskie, choć prowadzą suwerenne polityki transportowe, chcąc współtworzyć system transportowy — muszą starać się podążać za tymi zmianami i ujmować je w narodowych politykach transportowych. W artykule dokonano analizy tych celów oraz ich wpływu na funkcjonowanie polskiego rynku kolejowego cargo w latach 1980–2018.

Słowa kluczowe: polityka transportowa, przewozy kolejowe cargo, rynek przewozów kolejowych

 

Polish cargo railway transport market in the light of European and national transport policy

 

Transportation, next to agriculture and trade was one of the first areas covered by the common policy of the European Union. The consequence of dynamic socioeconomic changes and integration processes of this grouping was re-evaluation of the realized goals and investment priorities as well as development needs of different modes of transport, including rail freight.

Member states, although they have sovereign transport policies, wanting to co-create the transport system must try to follow these changes and include them in national transport policies. In this article was analyzed the goals and their impact on the functioning of the polish rail cargo

market in the years 1980–2018.

Key words: transport policy, railway freight transport, rail transport market

 

Bibliografia

A European Union Strategy for sustainable development. (2002). European Commission.

Bąk, M. (1997). Transport jako przedmiot i czynnik integracji europejskiej. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Burnewicz, J. (1991). Transport EWG [Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej]. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacji i Łączności.

Burnewicz, J., Rucińska, D. (2012). Polski rynek usług transportowych: Funkcjonowanie, przemiany, rozwój. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cestat — informator statystyczny. (1982). GUS.

Cestat — informator statystyczny. (1992). GUS.

Cestat — informator statystyczny. (1996). GUS.

Dane UTK. (2003, 2018). Pobrano z https://www.utk.gov.pl.

Domańska, A. (2006). Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Funkcjonowanie rynku transportu kolejowego w Polsce w 2010. (2011). Pobrano z https://www.utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-mo-

nitoring/analizy-i-opracowania/810,Funkcjonowanie-rynku-transportu-kolejowego-w-Polsce-w-2010-roku. html, https://doi.org/10.4467/2543859xpkg.17.005.6734.

Grudzewski, W. M. (1998). Rozwój systemu transportowego Polski w warunkach integracji europejskiej. Warszawa: IOiZwP Orgmasz.

Grzelakowski, A. (2009). Polityka transportowa Unii Europejskiej oraz jej implikacje dla systemów transportowych krajów członkowskich. Gdynia: Wydawnictwo Akademii Morskiej.

Grzywacz, W., Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (2003). Polityka transportowa. Gdańsk: Uniwersytet Gdański.

Igliński, H. (2011). Biała Księga 2011 — implikacje dla polskiego systemu transportowego. Logistyka, (4).

IV pakiet kolejowy zaczyna działać. (2019). Pobrano z Urząd Transportu Kolejowego website: https:/utk.gov.pl/pl/aktualnosci/14809,IV-pakiet-kolejowy-zaczyna-dzialac.html.

Lesiak, P. (2013). Konkurencja między transportem samochodowym a kolejowym w Polsce w świetle kształtowania racjonalnej struktury gałęziowej przewozów ładunków. Warszawa: Szkoła Główna HandlowaOficyna Wydawnicza.

Liberadzki, B., Mindur, L. (2006). Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski. Warszawa: Szkoła Główna HandlowaInstytut Logistyki Magazynowania.

Lipińska-Słota, A. (2000). Lądowy tranzyt ładunków przez terytorium Polski w warunkach integracji europejskiej. Katowice: Wydawnictwo Uczelniane AE.

Memorandum on the General Lines of the Common Transport Policy. (1961). European Economic Community Commission.

Mendyk, E. (2007). Otwarcie kolejowego rynku usług transportowych w Polsce.

Nicoll, W. (2002). Zrozumieć Unię Europejską. Warszawa: Książka i Wiedza.

Pietrzyk-Wiszowaty, K. (Red.). (2018). Transport kolejowy w systemie obronnym państwa. Warszawa: Akademia Sztuki Wojennej.

Polityka transportowa państwa na lata 2001–2015 dla realizacji zrównoważonego rozwoju kraju. (2001). MTiGM.

Polityka Transportowa Państwa na lata 2006–2025. (2005). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury.

Raport Grupy PKP. (2019, czerwiec 10). Pobrano z www.pkp.pl/Raport_Grupy_PKP_2017.

Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. (2005). Warszawa: GUS.

Rydzkowski, W. (1997). Współczesne problemy polityki transportowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Rydzkowski, W., Wojewódzka-Król, K. (2010). Transport (Wyd. 5 zm.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sawicka, J. (2004). Polska w Unii Europejskiej: Wybrane polityki sektorowe. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Sprawozdanie z funkcjonowania rynku kolejowego w Polsce w 2017 roku. (2018). Pobrano z https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/sprawozdania/14357,Sprawozdanie-z-funkcjonowania-rynku-kolejowego-w-2017-r.html, https://doi.org/10.18778/8088-052-8.07.

Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030). (2013). Warszawa: Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Teichmann, E. (2006). Wschodnie pogranicze rozszerzonej Unii Europejskiej: Czynniki konkurencyjności. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza.

Terminal w Małaszewiczach zwiększy przepustowość do 3 285 pociągów. (2019, czerwiec 18). Pobrano z https://www.rynek-kolejowy.pl/wiadomosci/nowy-jedwabny-szlak--szansa-dla-kolejowych-przewozow-towarow-w-polsce-91468.html.

Transport — Wyniki Działalności. (2000). Warszawa: GUS DPiPN-T.

Transport — wyniki działalności w 2011 roku. (2011). Warszawa: GUS DPiPN-T.

Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony. (1994). Bruksela.

Urząd Transportu Kolejowego. (2018). Przewozy towarowe w 2018 r. Pobrano z https://utk.gov.pl/pl/raporty-i-analizy/analizy-i-monitoring/statystyka-przewozow-to/dane-archiwalne/14766,Przewozy-towarowe-w-2018-r.html.

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. (2003). Pobrano z http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU-20030860789.

White Paper on the future development of the common transport policy: A global approach to the construction of a Community framework for sustainable mobility. (1992). European Commission.

Wojciechowska, K. (2019). Ustawa o transporcie kolejowym: Komentarz (Stan prawny na 11.3.2019 r.). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

 

 

dr Maciej Kaźmierczak

E-mail: m.kazmierczak@akademia.mil.pl

nr ORCID: 0000-0001-6985-3157

Akademia Sztuki Wojennej, Katedra Zarządzania Procesami Logistycznymi, Instytut Logistyki

 

Przemieszczanie wojsk Sił Zbrojnych RP po drogach publicznych w okresie (czasie) pokoju 46

 

DOI: 10.33226/1231-2037.2019.10.5

 

Transport i ruch wojsk jest elementem znajdującym się we wszystkich rodzajach prowadzonych przez siły zbrojne działań. Ważne miejsce w procesie dowodzenia zajmuje kierowanie ruchem wojsk, które jest integralną częścią procesu dowodzenia obejmującą planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrolowanie realizowane przez zespół sił z wykorzystaniem wszystkich dostępnych zasobów dla zapewnienia bezpiecznego, sprawnego i ekonomicznego ruchu wojsk. Posiadanie możliwości przemieszczania sił w celu podjęcia pełnego zakresu funkcji i zadań jest kluczowe dla zapewnienia efektywności przyszłych operacji narodowych i wielonarodowych. Zdolność do transportu i ruchu wojsk dotyczy całego zakresu zadań Sił Zbrojnych RP, w obecnym i przewidywanym środowisku bezpieczeństwa.

Celem artykułu jest identyfikacja zasad oraz procedur przemieszczania wojsk Sił Zbrojnych RP po drogach publicznych w czasie pokoju.

Słowa kluczowe: siły zbrojne, transport i ruch wojsk, przemieszczenie, infrastruktura drogowa, infrastruktura logistyczna, potencjał logistyczny.

 

The movement of the Polish Armed Forces troop on the public roads in the peacetime

 

The transport and the movement of forces are the elements of all sorts of the armed forces activities. The movement control plays a significant role in the command and control (C2) process. It is an integral part of C2 process and it consists of planning, organizing, leadership and control realised by a set of forces using all available resources for assuring the safe, efficient and economical movement. The ability of forces movement, in order to fulfil the whole spectrum of their functions and tasks, is crucial for the efficiency of future national and multinational operations. The ability of transport and movement regards the whole set of the Polish Armed Forces tasks in both contemporary and expected security environment.

The aim of this paper is to identify the rules and procedures of the Polish Armed Forces movement on the public roads in the peacetime.

Key words: armed forces, transport and movement, movement, road infrastructure, logistic infrastructure, logistic potential.

 

Bibliografia

Chrobak, R. (2008). Kierowanie przemieszczaniem wojsk na terenie kraju. Pojęcie, organizacja, system. Warszawa: AON.

Czupryński, A. (2002). Wybrane problemy ruchu wojsk na terenie kraju. Warszawa: AON.

Kowalkowski, St. (2011). Kierowanie ruchem wojsk lądowych w operacjach. Warszawa: AON.

Decyzja (2013) Nr 435/MON Ministra Obrony Narodowej z 24.12.2013 r. w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej, (Dz.Urz. MON 2013, poz. 390), https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.1.

Decyzja (2014) Nr 2/MON Ministra Obrony Narodowej z 3.01.2014 r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej, (Dz.Urz. MON 2014, poz. 11), https://doi.org/10.14746/ps.2014.1.1.

Doktryna (2014), Transport i Ruch Wojsk Sił Zbrojnych RP, DD/4.4 (B), MON, Bydgoszcz.

Dyrektywa (2019), Polityczno-Strategiczna Dyrektywa Obronna RP, (M.P. 2019, poz. 15).

Rozporządzenie (2004) Rady Ministrów z 3.02.2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne państwa, a także jego ochrony w czasie wojny oraz właściwości organów w tych sprawach, (Dz.U. 2004 Nr 34, poz. 294).

Rozporządzenie (2012a) Ministra Obrony Narodowej z 28.09.2012 r. w sprawie wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy pojazdów przewożących towary niebezpieczne, (Dz.U. 2012 poz. 1257).

Rozporządzenie (2012b) Ministra Obrony Narodowej z 9.11.2012 r. w sprawie warunków krajowego przewozu towarów niebezpiecznych środkami transportu należącymi do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub środkami transportu, za które Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są odpowiedzialne, (Dz.U. 2012 poz. 1364), https://doi.org/10.5604/01.3001.0011.7330.

Rozporządzenie (2012c) Ministra Obrony Narodowej z 21.11.2012 r. w sprawie sposobu i trybu wydawania zezwoleń wojskowych na przejazd drogowy oraz sposobu organizacji i oznakowania kolumn pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, (Dz.U. 2012 poz. 1368).

Zasady Wojskowego Ruchu Drogowego, DU-4.4.4 (B) (2015), MON, Warszawa.

http://www.iwspsz.wp.mil.pl (stan na dzień 10.03.2019 r.).

 

Spis treści artykułów zamieszczonych na płycie stanowiącej integralną część numeru GMIL 10/2019 „Wielowymiarowość Współczesnej Logistyki”

 

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki dla zamówień od 200 zł