Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2019

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2019

ISSN: 1231-8753
Dostępność: Produkt dostępny
Liczba stron: 60
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
59.90

Od numeru:
liczba egzemplarzy:

Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 11/2019 
Rok LXXI nr 11 (listopad) ISSN 1231-2037

 

Spis treści

 

Artykuły

 

dr inż. Zbigniew Skuza

E-mail: zbigniew.skuza@pcz.pl

nr ORCID: 0000-0002-4528-9456

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją

 

Wybrane aspekty logistyki zaopatrzenia w badanym przedsiębiorstwie

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.11.1

 

W artykule przedstawiono analizę jakości półwyrobów dostarczanych do znanej firmy motoryzacyjnej przez kilkunastu krajowych i zagranicznych dostawców. Przedstawiono procentowy rozkład (miesięczny w skali 1 roku) udziału każdego dostawcy w badanej partii (około 4 miliony sztuk) oraz procentowy udział ujawnionych przez odbiorcę niezgodności dla głównych dostawców w badanym okresie. W dalszej części ujawnione niezgodności rozdzielono na podstawowe (najliczniejsze) kategorie i zaprezentowano ich podział u kluczowych dostawców. Analiza taka pozwoliła dostrzec pewnego rodzaju zjawiska, które mogą zostać udoskonalone przez bardziej kompleksowe spojrzenie na całą grupę dostawców.

Słowa kluczowe: logistyka zaopatrzenia, jakość dostaw

 

Selected aspectsof supply logistics in the analyzed enterprise

 

The article presents an analysis of the quality of semifinished products delivered to a well-known automotive company by over a dozen domestic and foreign suppliers. The monthly percentage distribution of each supplier's share in the tested batch (about 4 million items) and the percentage share of non-compliance disclosed by the recipient for the main suppliers in the examined period is presented In the following, the disclosed non-compliances were divided into basic (most numerous) categories and their division by key suppliers was presented. This analysis allowed to see some kind of a phenomena that can be improved by a more comprehensive look at the whole group of suppliers.

Key words: supply logistics, quality of delivery

 

Bibliografia

Encyklopedia zarządzania. (2019). Logistyka zaopatrzenia. https://mfiles.pl/pl/index.php/Logistyka_zaopatrzenia (20.10.2019).

Fonfara, K. (2014). Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Governica. (2019). Logistyka zaopatrzenia. https://www.governica.com/Logistyka_zaopatrzenia (10.05.2019).

Industry 4.0. (2019). Czym jest przemysł 4.0. http://industry40.edu.pl/czym-jest-przemysl-4-0/ (20.10.2019), https://doi.org/10.18290/rped.2019.11.1-1.

Ocicka, B., Raźniewska, M. (2015). Rola budowania relacji partnerskich z kluczowymi dostawcami w zarządzaniu łańcuchem dostaw.

Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (249), 63–38.

Pfohl, H.Ch. (2001). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Wydawnictwo Biblioteka Logistyka.

Szafirski, M. (2018). Relacje z dostawcami — jakość wyrobu, zadowolenie klienta i relacje biznesowe. http://abcjakosci.pl/2018/08/relacje-z-dostawcami-jakosc-wyrobu-zadowolenie-klienta-i-relacje-biznesowe-czesc-1-relacje-miedzy-dostawcami-a-klientami/ (20.10.2019).

 

 

dr inż. Ewa Staniewska

E-mail: ewa.staniewska@pcz.pl

nr ORCID: 0000-0001-8022-8555

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcja

 

Uwarunkowania logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw w działalności przedsiębiorstw

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.11.2

 

Niejednoznaczne podejście do postrzegania zarządzania logistyką oraz zarządzania łańcuchem dostaw oraz ich wzajemnych relacji budzi wiele wątpliwości na gruncie teoretycznym. Znajduje to także odzwierciedlenie w praktyce gospodarczej, jednak w tym przypadku może wiązać się z brakiem możliwości wykorzystania potencjału, jaki oferuje wdrażanie koncepcji zarządzania łańcuchem dostaw. Kształtowanie zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstw na rynku wiąże się przede wszystkim z identyfikacją takich obszarów, w których istnieje potencjał wzrostu efektywności działań. W pracy zaprezentowano wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w polskich przedsiębiorstwach dotyczących postrzegania roli logistyki oraz jej relacji z zarządzaniem łańcuchem dostaw w tworzeniu i wzroście wartości.

Słowa kluczowe: logistyka, zarządzanie łańcuchem dostaw, badanie ankietowe, przedsiębiorstwa

 

Conditions of logistics and supply chain management in business activities

 

An ambiguous approach to the perception of logistics management and supply chain management and their mutual relations raises a number of theoretical discussions. This is also reflected in business practice, but in this case it may be related to the inability to use the potential offered by the implementation of the supply chain management concept. Shaping the competitive ability of enterprises on the market is primarily associated with the identification of such areas where there is a potential to increase the efficiency of operations. The paper presents the results of surveys carried out in Polish enterprises regarding the perception of the role of logistics and its relationship with supply chain management in creating and increasing value.

Key words: logistics, supply chain management, survey, enterprises

 

Bibliografia

Ballou R. H. (20007). The evolution and future of logistics and supply chain management. European Business Review ().

Blaik, P. (2012). Tendencje rozwojowe i integracyjne logistyki. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (6), 4–10.

Blaik, P. (2017). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.

Blaik, P. (2018). Megatrendy i ich wpływ na rozwój logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (4), 2–11.

Blaik, P., Bruska, A., Kauf, S., Matwiejczuk, R. (2013). Logistyka w systemie zarządzania Przedsiębiorstwem. Relacje i kierunki zmian. Warszawa: PWE.

Christopher, M. (2000). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Warszawa: PCDL.

Harrison, A., van Hoek, R. (2010). Zarządzanie logistyką. Warszawa: PWE.

La Londe, B. J., Masters, J. M. (1994). Emerging Logistics Strategies: Blueprints for the Next Century. International Journal of Physical

Distribution and Logistics Management, 24(7), 35–47, https://doi.org/10.1108/09600039410070975.

European Committee for Standardization. (1997). Logistics — Structure, basic terms and definitions in Logistics. Brussels, CEN/TC 273.

Mentzer, J. T. (red.). (2001). Supply Chain Management. Thousand Oaks: Sage Publications.

Rutkowski, K. (2004). Zarządzanie łańcuchem dostaw — próba sprecyzowania terminu i określenia związków z logistyką. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (12), 2–8.

Świerczek, A. (2012). Próba naukowej refleksji nad koncepcją łańcucha dostaw. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (3), 2–7.

Szozda, N., Świerczek, A. (2016). Zarządzanie popytem na produkty w łańcuchu dostaw. Warszawa: PWE.

Witkowski, J. (2010). Zarządzanie łańcuchem dostaw. Koncepcje — procedury — doświadczenia. Warszawa: PWE.

Zokaei, K., Hines, P. (2007). Achieving Customer Focus in Supply Chains. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, 37(3), 223–247.

 

 

dr inż. Edyta Kardas

E-mail: edyta.kardas@pcz.pl

nr ORCID: 0000-0001-7699-2622

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją

 

Wybrane elementy gospodarki surowcowej na wydziale wielkopiecowym huty stali

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.11.3

 

Produkcja surówki wielkopiecowej wymaga ogromnej ilości surowców i materiałów do produkcji. Ciągłość pracy wielkiego pieca powoduje, że nie mogą wystąpić sytuacje braku surowców w magazynie. Celem artykułu jest charakterystyka problemu gospodarki surowcowej w wybranym Wydziale Wielkopiecowym jednej z polskich hut. Artykuł ten dotyczy tylko jednego rodzaju surowców, tj. rud żelaza. W pierwszej części dokonano analizy wielkości i struktury dostaw surowców do zakładu. W drugiej jego części oceniono wielkość produkcji surówki i jednostkowe zapotrzebowanie na poszczególne surowce i materiały. W ostatniej części dokonano próby prognozy produkcji i zapotrzebowania na rudy. W analizie uwzględniono wyniki zebrane w analizowanym Wydziale Wielkopiecowym i obejmujące 1 rok kalendarzowy.

Słowa kluczowe: surowce, gospodarka surowcowa, prognozowanie, surówka wielkopiecowa

 

Selected elements of raw materials management in blast furnace department of steelworks

 

The production of pig iron requires a huge amount of raw materials and materials for production. The continuous operation of blast furnace means that there cannot be situation of lack of raw materials in the warehouse. The main purpose of the paper is the characteristics of problem of raw materials management in the selected Blast Furnace Department in one of Polish steelworks. This paper applies only to one type of raw materials: iron ores. In the first part the analysis of volume and structure of raw materials supply to the plant is presented. In the second part, the volumes of pig iron production and unit demand for individual raw materials and materials were assessed. In the last part of the paper, the attempt of forecasting of production and demand for iron ores was made. The analysis takes into account the results collected in the analyzed Blast Furnace Department and covers the period of 1 calendar year.

Key words: lraw materials, raw materials management, forecasting, pig iron

 

Bibliografia

Budzik, R. (2010). Rudy hematytowe, magnetytowe i tytanomagnetytowe w procesie spiekania. Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej.

Dębski, S. (2007). Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Warszawa: WSiP.

Dembińska-Cyran, I., Jedliński, M., Milewska, B. (2001). Logistyka. Wybrane zagadnienia do studiowania przedmiotu. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.

Dudziński, Z. (2009). Instrukcja magazynowa. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr.

Ficoń, K. (2004). Zarys mikrologistyki. Warszawa-Gdynia: BEL Studio.

Grzybowska, K. (2009). Gospodarka zapasami i magazynem. Warszawa: Difin.

Kardas, E., Budzik, R. (2011). Planowanie zapasów materiałowych na wydziale wielkopiecowym. Logistyka, (2), 257–266.

Kardas, E., Prusak, A. (2014). Planowanie wielkości zapasów. Logistyka, 2009 (2), płyta CD.

Rutkowski, K., Beier, F. J. (2001). Logistyka. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.

Saxena, R. S. (2009). Inventory Management. New Delhi: Global India Publication.

Wild, T. (2002). Best Practice in Inventory Management. London: Butterworth-Heinemann.

 

 

prof. dr hab. inż. Andrzej Szymonik

E-mail: andrzej.szymonik@p.lodz.pl

nr ORCID 0000-0002-7846-3959

Politechnika Łódzka, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Katedra Zarządzania Produkcją i Logistyką

 

Wybrane problemy funkcjonowania magazynu — w teorii i praktyce

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.11.4

 

W artykule opisano podstawowe powiązania pomiędzy magazynem, użytkownikiem i otoczeniem (środowiskiem). Dokonano analizy czynników (właściwości) wpływających na funkcjonowanie magazynu. Zaprezentowano również wybrane sterowalne wielkości magazynowe w dyskretnych chwilach czasowych, zwracając uwagę na analizę ilościowych mierników, w tym ryzyka, wykorzystywanych do oceny procesów logistycznych. Omówiono klasyfikację zagrożeń mających wpływ na funkcjonowanie gospodarki magazynowej.

Zostały tu zaprezentowane funkcje losowe o znanych rozkładach prawdopodobieństwa, pozwalające określić podatność magazynu na powstanie sytuacji niebezpiecznych, a także wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych w wybranych magazynach w kontekście przebiegu procesów magazynowych w warunkach rzeczywistych.

Słowa kluczowe: magazyn, ryzyko, użytkownik, mierniki magazynowe, zagrożenia, bezpieczeństwo, podatność

 

Selected problems of the warehouse operation — in theory and practice

 

The article describes the basic connections between the warehouse, the user and the environment. An analysis of factors (properties) influencing the functioning of the warehouse was made. It presents selected controllable storage quantities at discrete time points, focusing on the analysis of quantitative measures, including risk used to assess logistic processes and contains a classification of threats affecting the functioning of warehouse management. This section presents random functions with known probability distributions allowing to determine the susceptibility of the warehouse to the occurrence of dangerous situations. The last chapter is the result of empirical research carried out in selected warehouses in the context of the course of warehouse processes under real conditions.

Key words: warehouse, risk, user, storage indicator, threats, safety, vulnerability

 

Bibliografia

Blecker, T. (2008). RFID in Operations and Supply Chain Management: Research and Applications. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Carvalho, M. S., Pereira, G. A. B. (2012). Warehouse Design and Product Assignment and Allocation: a mathematical programming model. Braga.

Cyrul, T. (2008). Uwagi o czynnikach efektywnego sterowania ryzykiem. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, (1–4), 131–140.

Essig, M., Hülsmann, M., Kern, E. M., Klein-Schmeink, S. (2013). Supply Chain Safety Management: Security and Robustness in Logistics. Berlin: Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-642-32021-7.

Gorskij, J. M. (1978). Informacjonnyje aspekty uprawlienija i modelirowanija. Nauka. Niebezpieczny świat Systemy Informacja Bezpieczeństwo. AON, Warszawa 2015.

Paszkowski, S. (1999). Podstawy teorii systemów i analizy systemowej. Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna.

Richards, G. (2018). Warehouse Management: A Complete Guide to Improving Efficiency and Minimizing Costs in the Modern Warehouse. New York: Kogan Page.

Sienkiewicz, P. (2015). Teoria i inżynieria bezpieczeństwa systemów. W: P. Sienkiewicz (red.), Inżynieria systemów bezpieczeństwa. Warszawa: PWN.

Szymonik, A. (2016). Zarządzanie bezpieczeństwem gospodarczym w systemie bezpieczeństwa narodowego. Aspekty logistyczne. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.

Thomas, A. R., Vaduva, S. (2015). Global Supply Chain Security: Emerging Topics in Research, Practice and Policy. New York: Springer.

Zaskórski P. (2015). Informacyjna ciągłość działania determinantą bezpieczeństwa organizacji. W: Niebezpieczny świat. Systemy, informacja,

bezpieczeństwo. Warszawa. Wydawnictwo AON

 

 

dr inż. Marzena Ogórek

E-mail: marzena.ogorek@pcz.pl

nr ORCID: 0000-0003-1627-1422

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją

dr hab. inż. Tadeusz Frączek, prof. Politechniki Częstochowskiej

E-mail: tadeusz.fraczek@pcz.pl

nr ORCID: 0000-0003-1884-7317

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Inżynierii Materiałowej

 

Analiza wybranych zagadnień dotyczących wpływu czynnika ludzkiego na doskonalenie procesów logistycznych

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.11.5

 

Nowoczesne firmy logistyczne, aby były konkurencyjne, zmuszone są poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie poprawy elastyczności i szybkiego działania. Żadna firma logistyczna nie jest w stanie funkcjonować bez ludzi, którzy są elementem rozmaitych procesów logistycznych. W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące czynnika ludzkiego mającego bezpośredni wpływ na procesy logistyczne.

 

Słowa kluczowe: procesy logistyczne, wiedza, kompetencje, kapitał ludzki, funkcja personalna

 

Analysis of selected issues concerning the influence of the human factor on the performance of logistic processes

 

Modern logistics companies, in order to be competitive, are forced to seek new solutions to improve flexibility and quick action. No logistics company can function without people who are part of various logistics processes. The article presents issues related to the human factor that has a direct impact on logistics processes.

Key words: logistics processes, knowledge, competences, human capital, personnel function

 

Bibliografia

Armstrong, M. (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kraków: Wolters Kluwer Polska.

Ballou, R. H. (1987). Basic Business Logistics. Englewood Cliffs: Prentice Hall.

Blaik, P. (2001). Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania. Warszawa: PWE.

Bochniarz, P., Gugała, K. (2005). Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Bozarth, C., Handfield, R. B. (2007). Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

Butkiewicz, M. (red.). (1995). Model polskich standardów kwalifikacji zawodowych. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji.

Chaberek, M. (2002). Makro- i mikroekonomiczne aspekty wsparcia logistycznego. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.

Chwistecka-Dudek, H., Sroka, W. (2000). Core competencies — koncepcja strategiczna. Przegląd Organizacji, (3), 15–17.

Ciesielski, M. (red.) (2009). Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw. Warszawa: PWE.

Ficoń, K. (2001). Procesy logistyczne w przedsiębiorstwie. Gdynia: Wydawnictwo Impuls Plus Colsulting.

Filipowicz, G. (2004). Zarządzanie kompetencjami zawodowymi. Warszawa: PWE.

Jamka, B. (2011) Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Od zarządzania kompetencjami do zarządzania różnorodnością. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jasiński, Z. (red.). (2007). Motywowanie w przedsiębiorstwie. Uwalnianie ludzkiej produktywności. Materialne, organizacyjne i psychologiczne motywatory. Warszawa: Placet.

Jędrych, E. (red.). (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla. Kraków: Wolters Kluwer.

Król, H., Ludwiczyński, A. (red.) (2007). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: PWN.

Kubicka-Daab, J. (2002). Budowa modeli kompetencji. W: A. Ludwiczyński (red.), Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.

Kulińska, E. (2009). Podstawy logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. Podręcznik dla kierunku studiów logistyka. Opole: Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej.

Kurzacz, T. (2007). Informatyka w przedsiębiorstwie. https://www.erp-view.pl/artykuly-erp/25827-informatyka-w-logistyce-cz-1.html (28.10.2019)

Lech, P. (2002). Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Warszawa: Difin.

Lees, C. D., Ordery, J. L. (2007). Analiza i projektowanie pracy. W: N. Chmiel (red.), Psychologia pracy i organizacji, 73–74. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Łunarski, J. (2012). Zarządzanie jakością w logistyce. Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej.

Małachowski, W. (2006). Outplacement jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”.

Miller, J. G., Vollman, T. E. (1985). The Hidden Factory. Harvard Business Review, 63(5), 142–150.

Morawski, M. (2005). Zarządzanie wiedzą w perspektywie personalnej. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.

Nkomo, S. M. (1988). Strategic Planning for Human Resources — Let’s Get Started. Long Range Planning, (1), 66–72, https://doi.org/10.1016/0024-6301(88)90060-x.

Nonaka, I., Takeuchi, H. (2004). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Polska Fundacja Promocji Kadr.

Pfohl, H. Ch. (1998). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: Biblioteka Logistyka.

Pienaar, W. J., Vogt, J. J. (2015). Business logistics management: A value chain perspective. Southern Africa: Oxford University Press.

Pocztowski, A. (2004). Funkcja personalna w przedsiębiorstwach w nowej gospodarce. W: Z. Wiśniewski, A. Pocztowski (red.). Zarządzanie zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.

Pocztowski, A. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi Strategie — Procesy — Metody. Warszawa: PWE.

Rostkowski, T., Danilewicz, D., Mrzygłód, J., Rapacka, M., Szczęsna, A. (2005). Nowoczesne metody zarządzania zasobami ludzkimi. Warszawa: Difin.

Schulz, T. W. (1987). Education and Population Quality [w:] G. Psacharopoulos (red.), Economics of Education. Research and Studies. Oxford: Pergamon Press.

Sitek, E. (1997). Strategia rozwoju w ujęciu zasobowej teorii firmy. Warszawa: Wydawnictwo KeyText sp. z o.o.

Staniewski, M. W. (2008). Zarządzanie zasobami ludzkimi a zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: VIZJA PRESS & IT.

Szałkowski, A. (red.) (2006). Podstawy zarządzania personelem. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

Szymczak, M. (red.). (1998). Słownik języka polskiego. Warszawa: PWN.

Szymonik, A. (2011). Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw. Część 2. Warszawa: Difin.

Thierry, D., Sauret, C. (1994). Zatrudnienie i kompetencje w przedsiębiorstwie w procesach zmian. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.

Wawak, S. (2006). Zarządzanie jakością — teoria i praktyka. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

 

 

dr hab. inż. Rafał Prusak, prof. Politechniki Częstochowskiej

E-mail: rafal.prusak@pcz.pl

nr ORCID: 0000-0001-9896-7233

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją

 

Wpływ wybranych elementów systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach na poziom reklamacji

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.11.6

 

Podstawowe możliwości współczesnych przedsiębiorstw zależą od umiejętności tworzenia, przekazywania, integrowania i wykorzystywania wiedzy. Stanowi ona kluczowy element umożliwiający identyfikację oraz efektywne wykorzystanie zgromadzonego potencjału. Wiele elementów znajdujących się w centrum zainteresowania zarządzania wiedzą jest wspólne z procesami zarządzania logistycznego. Co więcej, w wielu obszarach pokrywają się ich cele. Podstawowym celem zarządzania logistycznego — zgodnie z teoriami prezentowanymi w literaturze przedmiotu — jest bowiem maksymalizacja wartości dostarczanej klientom przy jednoczesnej minimalizacji ponoszonych kosztów w efekcie zarządzania wszystkimi powiązanymi działaniami przepływu materiałów i dóbr od źródeł zaopatrzenia do użytkownika wyrobów gotowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań przeprowadzonych na grupie 105 przedsiębiorstw w kontekście wpływu wybranych elementów systemu zarządzania wiedzą na poziom reklamacji w badanych przedsiębiorstwach.

Słowa kluczowe:  zarządzanie wiedzą, poziom reklamacji

 

The influence of selected components of the knowledge management system in enterprises on the level of complaints

 

The basic possibilities of modern enterprises depend on the ability to create, transfer, integrate and use knowledge. It is a key element enabling identification and effective use of accumulated potential. Many elements in the focus of knowledge management is shared with the processes of logistics management. What is more, their goals overlap in many areas. The main goal of logistics management — according to the theories presented in the literature — is to maximize the value provided to customers while minimizing the costs incurred as a result of managing all related activities of the flow of materials and goods from sources of supply to the user of finished products. The aim of the article is to present the results of research conducted on a group of 105 companies in the context of the impact of selected elements of the knowledge management system on the level of complaints in the surveyed companies.

Key words: knowledge management, complaint level

 

Bibliografia

Argote, L., Ingram, P. (2000). Knowledge Transfer: A Basis for Competitive Advantage in Firms. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 82(1). https://doi.org/10.1006/obhd.2000.2893.

Bergeron, B. (2003). Essentials of Knowledge Management. New Jersey: John Wiley&Sons.

Bukowitz, W. R., Williams, R. L. (2000). The Knowledge Management Fieldbook. London: Prentice Hall.

Calo, T. J. (2008). Talent Management in the Era of the Aging Workforce: The Critical Role of Knowledge Transfer. Public Personnel Management, 37(4), 403–416. https://doi.org/10.1177/009102600803700403.

Chang, H. H., Chuang, S. S. (2011). Social capital and individual motivations on knowledge sharing: Participant involvement as a moderator.

Journal Information and Management, 48(1), 9–18. https://doi.org/10.1177/009102600803700403.

Cui, A. S., Wu, F. (2016). Utilizing customer knowledge in innovation: antecedents and impact of customer involvement on new product performance. Journal of The Academy of Marketing Science, 44(4), 516–538.

Cummings, J. N. (2004). Work groups, structural diversity and knowledge sharing in a global organization. Management Science, 50(3), 352–364. https://doi.org/10.1287/mnsc.1030.0134.

Dale, B. G., Cooper, C. (1992). Total Quality and Human Resources: An Executive Guide. Oxford: Blackwell.

Davenport, T. H., Prusak, L. (1998). Working Knowledge. Brighton: Harvard Business School Press.

De Long, D. W., Fahey, L. (2000). Diagnosing Cultural Barriers to Knowledge Management. Academy of Management Executive, (14), 113–127. https://doi.org/10.5465/ame.2000.3979820.

Garavan, Th. N., Gunnigle, P., Morley, M. (2000). Contemporary HRD Research: a Triarchy of Theoretical Perspectives for HRD. Journal of European Industrial Training, 24(2–3–4), 466.

Gierszewska, G. (2011). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie: modele, podejścia, praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

Hu, L., Randel, A. E. (2014). Knowledge Sharing in Teams: Social Capital, Extrinsic Incentives, and Team Innovation. Group & Organization Management, 39(2), 213–243. https://doi.org/10.1177/1059601114520969.

Huang, Q., Davison, R. M., Gu, J. (2011). The impact of trust, guanxi orientation and face on the intention of Chinese employees and managers to engage in peer-to-peer tacit and explicit knowledge sharing. Information Systems Journal, (21), 559–562.

Jolink, M., Dankbaar, B. (2010). Creating a climate for inter-organizational networking through people management. The International Journal of Human Resource Management, 21(9), 1436–1453. https://doi.org/10.1080/09585192.2010.488445.

Kowalczyk, A., Nogalski, B. (2007). Zarządzanie wiedzą; koncepcja i narzędzia. Warszawa: Difin.

Lee, H., Choi, B. (2003). Knowledge Management Enablers, Processes and Organizational Performance. Journal of Management Information Systems, 20(1), 179–228.

Leja, K., Szuwarzyński, A. (red.) (2007). Zarządzanie wiedzą: wybrane problemy. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.

Lemon, K. N., Verhoef, P. C. (2016). Understanding Customer Experience Throughout the Customer Journey. Journal of Marketing, 80(6), 69–96. https://doi.org/10.1509/jm.15.0420.

Lepak, D. P., Snell, S. A. (2002). Examining the Human Resource Architecture: The Relationships among Human Capital, Employment, and Human Resource Configurations. Journal of Management, 28(4), 517–543. https://doi.org/10.1016/s0149-2063(02)00142-3.

Liao, K., Xiong, H. (2011). Study on Knowledge Sharing of Community of Practice Based on Social Network Perspective. I-Business, (3), 283–286.

Li-Fen, L. (2006). A learning organization perspective on knowledge sharing behavior and firm innovation. Human Systems Management, 25(4), 387–404.

Lipka, A., Król, M., Waszczak, S., Winnicka-Wejs, A. (2010). Kształtowanie motywacji wewnętrznej. Koszty jakości i ryzyko. Warszawa: Difin.

Łobejko, S. (2005). Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Michailova, S., Husted, K. (2003). Knowledge-Sharing Hostility in Russian Firms. California Management Review, 45(3), 59–77.

Mikuła, B., Pietruszka-Otyl, A., Potocki, A. (red.). (2007). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.

Nonaka, I., Takeuchi, H. (1995). The Knowledge-Creating Companies: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. New York: Oxford University Press.

Nonaka, I., Takeuchi, H. (2000). Kreowanie wiedzy w organizacji. Jak spółki japońskie dynamizują procesy innowacyjne. Warszawa: Poltext.

Perechuda, K. (red.). (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.

Sarvary, M. (1999). Knowledge Management and Competition in the Consulting Industry. California Management Review, 41(2), 95–107. https://doi.org/10.2307/41165988.

Sopińska, A. (2010). Wiedza jako strategiczny zasób przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa.

Stabryła, A., Cabała, P., Mesjasz, C., Piekarz, H., Woźniak, K. (2008). Metoda kategoryzacji jako narzędzie oceny potencjału wiedzy przedsiębiorstw. W: J. Rokita (red.), Ku nowym paradygmatom nauk o zarządzaniu. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego.

Szabó, L., Csepregi, A. (2011). Competences Found Important for Knowledge Sharing: Investigation of Middle Managers Working at Medium-and Large-Sized Enterprises. IUP Journal of Knowledge Management, 9(3), 41–58.

Tschannen-Moran, M., Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher Efficacy: Capturing an Elusive Construct. Teaching and Teacher Education, (17), 783–805. https://doi.org/10.1016/s0742-051x(01)00036-1.

 

 

dr inż. Dorota Musiał

E-mail: dorota.musiał@pcz.pl

nr ORCID: 0000-0002-0667-3033

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją

 

Wybrane aspekty zagospodarowania gazów procesowych

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.11.7

 

Obecnie przemysł hutniczy zmaga się z problemem energetycznego wykorzystania procesowych produktów ubocznych. Zgodnie z najnowszymi dyrektywami gazy hutnicze (gaz koksowniczy COG, gaz wielkopiecowy BFG oraz gaz konwertorowy BOFG) nie powinny być produktem ubocznym, kło-

potliwym do zagospodarowania. Powinny stać się nośnikiem energetycznym poprawiającym efektywność ekonomiczną oraz ekologiczną huty. Najprostszym sposobem ich zagospodarowania jest spalanie bądź współspalanie z gazem ziemnym bezpośrednio w miejscu powstawania w znajdujących się na terenie huty piecach grzewczych. Technologia ta napotyka jednak wiele trudności. Największe problemy techniczne związane są z zapewnieniem wymaganej czystości gazów oraz ciągłości dostaw gazów o odpowiednich parametrach energetycznych. Dodatkowe trudności, wynikające ze specyfiki spalanych gazów, mogą docelowo zmuszać do wprowadzania niezbędnych modyfikacji w sposobie prowadzenia procesu. Konsekwencją tego jest obniżenie efektywności ekonomicznej procesu.

Słowa kluczowe: gazy procesowe, efektywna gospodarka materiałowa

 

Selected aspects of process gas management

 

Currently, the steel industry is facing the problem of the energetic use of process by-products. According to the latest directives, metallurgical gases (COG coke oven gas, BFG blast furnace gas and BOFG converter gas) should not be a side effect that is inconvenient to manage. They should become an energy carrier improving the economic and ecological efficiency of the steel mill. The easiest way to develop them is to burn or co-burn with natural gas directly at the place of production in heating furnaces located in the steelworks. However, this technology faces many difficulties. The biggest technical problems are related to ensuring the required gas purity and continuity of gas supplies with appropriate Energy parameters. Additional difficulties resulting from the nature of the gases burned may ultimately force the user to make the necessary modifications to the way the process is carried out. The consequence of this is the reduction of the economic efficiency of the process.

Key words: process gases, effective material management

 

Bibliografia

Babiński, P., Robak, Z., Łabojko, G., Figiel, Z., Kalinowski, K. (2012). Przystosowanie gazu koksowniczego do wykorzystania w energetyce i chemii. Polityka Energetyczna, 15(4), 285–297.

Bojić, M., Tomić, M. (1998). Effect of refuse-gas fuel use on energy consumption in an industrial pusher furnace. Energy, 23(9), 767–775. https://doi.org/10.1016/S0360-5442(98)00012-7. Carpenter, A. (2012). CO2 abatement in the iron and steel industry. IEA Clean Coal Centre.

Castro, J. A. (2012). Modeling sintering process of iron ore. W: D. V. Shatokha (Red), Sintering — Methods and Products (23–46). Rijeka: INTECH. https://doi.org/10.5772/52807.

Castro, J. A., Pereira, J. L., Guilherme, V. S., Rocha, E. P., França, A. B. (2013). Model predictions of PCDD and PCDF emissions on the iron ore sintering process based on alternative gaseous fuels. Journal of Materials Research and Technology, 2(4), 323–331. https://org/10.1016/j.jmrt.2013.06.002.

Chen, W. -H., Hsu, C. -L., Du, S. -W. (2015). Thermodynamic analysis of the partial oxidation of coke oven gas for indirect reduction of iron oxides in a blast furnace. Energy, 86, 758–771. https://doi. org/10.1016/j.energy.2015.04.087.

Diemer, P., Killich, H., Knop, K., Lungen, H., Reinke, M., Schmole, P. (2004). Potentials for utilization of coke oven gas in integrated iron and steel works. W: 2nd international meeting on ironmaking/1St international symposium on iron ore. September 12–15. Espirito Santo, Brazil. Gazzani, M., Romano, M. C., Manzolini, G. (2015). CO2 capture in integrated steelworks by commercial-ready technologies and SEWGS process. International Journal of Greenhouse Gas Control, (41), 249–267. https://doi.org/10.1016/j.ijggc. 2015.07.012.

Han, S. H., Chang, D. (2012). Radiative slab heating analysis for various fuel gas compositions in an axial-fired reheating furnace. International Journal of Heat and Mass Transfer, 55(15–16), 4029–4036. https://doi.org/10.1016/j.ijheatmasstransfer.2012.03.041.

Ho, M. T., Bustamante, A., Wiley, D. E. (2013). Comparison of CO2 capture economics for iron and steel mills. International Journal Greenhouse Gas Control, (19), 145–159. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2013.08.003.

Hou, S. S., Chen, C. H., Chang, C. Y., Wu, C. W., Ou, J. J., Lin, T. H. (2011). Firing blast furnace gas without support fuel in steel mill boilers. Energy Conversion and Management, 52(7), 2758–2767. https://doi.org/10.1016/j.enconman.2011.02.009.

Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa. (2017). Polski Przemysł Stalowy (Polish Steel Industry).

Karcz, A. (2005). Problemy zagospodarowania gazu koksowniczego. Polityka Energetyczna, (8), 91–100.

Komisja Europejska. (2012). Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej z 28.02.2012 r. ustanawiająca konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych, w odniesieniu do produkcji żelaza i stali (Dz.Urz. UE L 70, s. 63). https://doi.org/10.31268/zpbas.2018.63.

Kuramochi, T., Ramírez, A., Turkenburg, W., Faaij, A. (2011). Techno-economic assessment and comparison of CO2 capture technologies for industrial processes: Preliminary results for the iron and steel sector. Energy Procedia, (4), 1981–1988. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2011.02.079.

Lampert, K., Ziebik, A. (2007). Comparative analysis of energy requirements of CO2 removal from metallurgical fuel gases. Energy, 32(4), 521–527. https://doi.org/10.1016/j.energy.2006.08.003.

Lampert, K., Ziebik, A., Stanek, W. (2010). Thermoeconomical analysis of CO2 removal from the Corex export gas and its integration with the blast-furnace assembly and metallurgical combined heat and power (CHP) plant. Energy, 35(2), 1188–1195. https://doi.org/10.1016/j.energy.2009.05.010.

Pugh, D., Giles, A., Hopkins, A., O'Doherty, T., Griffiths, A., Marsh, R. (2013). Thermal distributive blast furnace gas characterisation, a steelworks case study. Applied Thermal Engineering, 53(2), 358–365. https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2012.05.014.

Razzaq, R., Li, C., Zhang, S. (2013). Coke oven gas: Availability, properties, purification, and utilization in China. Fuel, (113), 287–299. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2013.05.070.

Remus, R., Monsonet, M. A. A., Roudier, S., Sancho, L. D. (2013). Dokument referencyjny dotyczący najlepszych dostępnych technik (BAT) w zakresie produkcji żelaza i stali. https://doi.org/10.2791/97469.

Rieger, J., Weiss, C., Rummer, B. (2015). Modelling and control of pollutant formation in blast stoves. Journal of Cleaner Production, 88 (X), 254–261. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.07.028.

Shanqing, X., Daohong, W. (2015). Design features of air and gas double preheating regenerative burner reheating furnace. Physics Procedia, 66, 189–192.https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.02.015.

Sridhar, K., Mohaideen, J. A. (2012). Environmental impact and forecast of pollutants from coke oven gas and natural gas combustion. International Journal of Engineering Research and Development, 1(1), 42–45. https://www.idc-online.com/technical_references/pdfs/civil_engineering/Environmental Impact.pdf (19.11.2019).

Tsupari, E., Kärki, J., Arasto, A., Lilja, J., Kinnunen, K., Sihvonen, M. (2015). Oxygen blast furnace with CO2 capture and storage at an integrated steel mill — Part II: Economic feasibility in comparison with conventional blast furnace highlighting sensitivities. International Journal of Greenhouse Gas Control, (32), 189–196. https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2014.11.007.

Uribe-Soto, W., Portha, J. -F., Commenge, J. M., Falk, L. (2015). Etat de l'art des procédés thermochimiques pour la valorisation des gaz issus de la filiere intégrée de fabrication de l'acier. W: Congres de la Société Chimique de France — 2015. https://doi.org/10.1080/00378941.1922.10833446.

Uribe-Soto, W., Portha, J. F., Commenge, J. M., Falk, L. (2017). A review of thermochemical processes and technologies to use steelworks off-gases. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 74(June 2016), 809–823. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.03.008.

Zetterholm, J., Ji, X., Sundelin, B., Martin, P. M., Wang, C. (2017). Dynamic modelling for the hot blast stove. Applied Energy, (185), 2142–2150. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2016.02.128.

 

 

dr inż. Agnieszka Bala-Litwiniak

E-mail: a.bala-litwiniak@pcz.pl

nr ORCID: 0000-0003-2859-849X

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Zarządzania Produkcją

 

Możliwości zagospodarowania wybranych rodzajów biomasy  do celów energetycznych

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.11.8

 

W pracy przedstawiono możliwości wykorzystania czterech rodzajów biomasy jako paliwa w domowym kotle grzewczym. Analizie poddano trociny sosnowe, świerkowe, łuskę słonecznika i słomę kukurydzianą. Materiały poddano procesowi pelletyzacji. Określono ich wybrane właściwości fizykochemiczne i skład elementarny. Dokonano również analizy ekonomicznej dla uzyskanych pelletów. Wykazano, że analizowane rodzaje biomasy — ze względu na konkurencyjną cenę, wysoką kaloryczność i skład elementarny — mogą być z powodzeniem stosowane jako paliwo w domowych kotłach grzewczych.

Słowa kluczowe: biomasa, pellet, domowy kocioł grzewczy, paliwo odnawialne

 

Possibilities of using selected types of biomass for energy purposes

 

In this study a possibility of using four types of biomass as a fuel in a domestic heating boiler has been investigated. Pine and spruce sawdust, sunflower husk and corn straw were analyzed. Analyzed materials were pelletized. Selected physicochemical properties as well as the elemental composition of the obtained pellets was determined. An economic analysis was also carried out. The experimental results show that the analyzed types of biomass, due to their competitive price, high calorific value and appropriate elemental composition, can be successfully used as fuel in domestic heating boilers.

Key words: biomass, pellet, domestic boiler, renewable fuel

 

Bibliografia

Agencja Rynku Energii (2009). Prognoza zapotrzebowania na paliwa i energię do 2030 roku. Warszawa: Agencja Rynku Energii.

Bala-Litwiniak, A., Radomiak, H. (2019). Possibility of the Utilization of Waste Glycerol as an Addition to Wood Pellets. Waste and Biomass Valorization, 10(8), 2193–2199. https://doi.org/10.1007/s12649-018-0260-7.

Bilandzija, N., Jurisic, V., Voca, N., Leto, J., Matin, A., Sito, S., Kricka, T. (2017). Combustion properties of Miscanthus x giganteus biomass — Optimization of harvest time. Journal of the Energy Institute, 90(4), 528–533. https://doi.org/10.1016/j.joei.2016.05.009.

Bridgeman, T. G., Jones, J. M., Shield, I., Williams, P. T. (2008). Torrefaction of reed canary grass, wheat straw and willow to enhance solid fuel qualities and combustion properties. Fuel, 87(6), 844–856. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2007.05.041.

Cherubini, F., Peters, G. P., Berntsen, T., Stromman, A H., Hertwich, E. (2011). CO2 emissions from biomass combustion for bioenergy: Atmospheric decay and contribution to global warming. GCB Bioenergy, 3(5), 413–426. https://doi.org/10.1111/j.1757-1707.2011.01102.x.

Demirbas, A. (2005). Potential applications of renewable energy sources, biomass combustion problems in boiler power systems and combustion related environmental issues. Progress in Energy and Combustion Science, 31(2), 171–192. https://doi.org/10.1016/j.pecs.2005.02.002.

European Biofuels Technology Platform Strategic Research Agenda & Strategy Deployment Document. (2008).

Grudziński, Z. (2013). Koszty środowiskowe wynikające z użytkowania węgla kamiennego w energetyce zawodowej. Rocznik Ochrona Srodowiska, 15(1), 2249–2266.

Klugmann-Radziemska, E. (2011). Możliwości szerokiego wykorzystania biopaliw w transporcie drogowym na terenie miasta Gdańska. Gdańsk.

Lewandowski, I., Clifton-Brown, J. C., Scurlock, J. M. O., Huisman, W. (2000). Miscanthus: European experience with a novel energy crop. Biomass and Bioenergy, 19(4), 209–227. https://doi.org/10.1016/S0961-9534(00)00032-5.

McKendry, P. (2002). Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. Bioresource Technology, (83), 37–46. https://doi.org/Doi:10.1016/s0960-8524(01)00118-3.

Obaidullah, M., Bram, S., Verma, V., De Ruyck, J. (2012). A review on particle emissions from small scale biomass combustion. International Journal of Renewable Energy Research, 2(1), 147–159.

Pomykała, R., Łyko, P. (2013). Biogaz z odpadów (bio) paliwem dla transportu — bariery i perspektywy. Chemik, 67(5), 454–461.

Rabaçal, M., Fernandes, U., Costa, M. (2013). Combustion and emission characteristics of a domestic boiler fired with pellets of pine, industrial wood wastes and peach stones. Renewable Energy, (51), 220–226. https://doi.org/10.1016/j.renene.2012.09.020.

Radomiak, H., Bala-Litwiniak, A., Zajemska, M., Musiał, D. (2017). Numerical prediction of the chemical composition of gas products at biomass combustion and co-combustion in a domestic boiler. Energy and Fuels 2016, (14), 1–8. https://doi.org/ 10.1051/e3sconf/20171402043.

Rosenqvist, H., Roos, A., Ling, E., Hektor, B. (2000). Willow growers in Sweden. Biomass and Bioenergy, 18(2), 137–145. https://doi.org/10.1016/S0961-9534(99)00081-1.

Roy, M. M., Corscadden, K. W. (2012). An experimental study of combustion and emissions of biomass briquettes in a domestic wood stove. Applied Energy, (99), 206–212. https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2012.05.003.

Sami, M., Annamalai, K., Wooldridge, M. (2001). Co-firing of coal and biomass fuel blends. Progress in Energy and Combustion Science, 27 (2), 171–214. https://doi.org/10.1016/S0360-1285(00)00020-4.

Szczukowski, S., Budny, J. (2003). Wierzba krzewiasta — roślina energetyczna. https://www.bip.wfosigw.olsztyn.pl/res/serwisy/bip-wfos-igwolsztyn/komunikaty/_016_003_001_64954.pdf (19.11.2019).

Theis, M., Skrifvars, B. -J., Zevenhoven, M., Hupa, M., Tran, H. (2006). Fouling tendency of ash resulting from burning mixtures of bio fuels. Part 2: Deposit chemistry. Fuel, 85(14–15), 1992–2001. https://doi.org/10.1016/j.fuel. 2006.03.015.

Vassilev, S. V., Baxter, D., Andersen, L. K., Vassileva, C. G. (2010). An overview of the chemical composition of biomass. Fuel, 89(5), 913–933. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2009.10.022.

Williams, C. L., Westover, T. L., Emerson, R. M., Tumuluru, J. S., Li, C. (2016). Sources of Biomass Feedstock Variability and the Potential Impact on Biofuels Production. Bioenergy Research, 9(1), 1–14. https://doi.org/10.1007/s12155-015-9694-y.

Wisz, J., Mawiejew, A. (2010). Biomasa — badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania. https://www.cire.pl/pokaz-pdf-%252Fpliki%252F2%252Fbiomasa_badania.pdf.

Zamorano, M., Popov, V., Rodríguez, M. L., García-Maraver, A. (2011). A comparative study of quality properties of pelletized agricultural and forestry lopping residues. Renewable Energy, 36(11), 3133–3140. https://doi.org/10.1016/j.renene.2011.03.020.

 

 

dr inż. Joanna Michalik

E-mail: joanna.michalik@pcz.pl

nr ORCID: 0000-0002-6908-4527

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Katedra Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa

 

Wybrane aspekty ergonomii oraz bhp związane ze stanowiskami pracy w sklepie budowlanym

 

DOI 10.33226/1231-2037.2019.11.9

 

Artykuł omawia problemy związane z bezpieczeństwem pracy pracownika sklepu budowlanego — kierownika magazynu, kasjera i kierowcy. Omówiono wybrane aspekty ergonomii i bezpieczeństwa na wymienionych stanowiskach pracy.

Przedstawiono wyniki badań ankietowych w wybranej grupie pracowników w omawianym przedsiębiorstwie.

Słowa kluczowe: pracownik magazynowy, ergonomia, bezpieczeństwo pracy

 

Selected aspects of ergonomics and safety related to work station in a building store

 

The article discusses problems related to the work safety of a building store — warehouse manager, cashier and driver. Selected aspects of ergonomics and safety at the aforementioned workstations were discussed. The results of questionnaire surveys in a selected group of employees in the discussed company regarding the problem of work safety were presented.

Key words: warehouseman, ergonomics, safety of works

 

Bibliografia

Ambroziak, T., Jachimowski, R., Pyza, D. (2017). Dobór środków transportu do realizacji zadań w obiektach magazynowych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, (119), 7–18.

Michalik, J. (2016). Analiza przebiegu operacji magazynowych. W: A. Kawałek, D. Strycharska (red.), Wybrane aspekty inżynierii jakości i bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach produkcyjnych (136–144). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i technologii Materiałów. https://doi.org/10.32730/imz.0137-9941.18.3.5.

Michalik, J. (2017). Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy jako element doskonalenia przedsiębiorstwa na przykładzie pracowników magazynu. W: M. Górska, E. Staniewska (red.). Potencjał innowacyjny jako miara konkurencyjności przedsiębiorstwa (80–91). Częstochowa: Wydawnictwo Wydziału Inżynierii Produkcji i technologii Materiałów.

Michalik, J. (2018a). Bezpieczeństwo pracy w magazynie na przykładzie przedsiębiorstwa. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (5), 408–419.

Michalik, J. (2018b). Procesy magazynowe oraz wybór dostawcy w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, (9), 34–44.

Myrcha, K., Gierasimiuk, J. (2007). Zagrożenia mechaniczne. W: W. M. Zawieska (red.), Ryzyko zawodowe. Metodyczne podstawy oceny (307–345), Warszawa: Centralny Instytut Ochrony Pracy, 2007.

Promag. (2018). Warunki bezpiecznej pracy w magazynie — co trzeba wiedzieć, https://promag.pl/Warunki_bezpiecznej_pracy_w_magazynie_%E2%80%93_co_trzeba_wiedziec,9621.html%20Warunki%20bezpiecznej%20pracy%20w%20magazynie%20%E2%80%93%20co%20trzeba%20wiedzie%C4%87 (10.09.2019).

PWLJM. (2018). Zagrożenia w pracy magazyniera. http://www.pwljm.pl/bhp-w-roznych-zawodach/zagrozenia-pracy-magazyniera/ (10.09.2019).

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki dla zamówień od 200 zł