Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-2037.2020.6.1
JEL: M10, L81, F14 (artykuł w języku angielskim)

Kryteria wydajności z perspektyw zarządzania przedsiębiorstwem oraz zarządzania łańcuchem dostaw

Zagadnienie wydajności ekonomicznej przedsiębiorstwa doczekało się obszernej literatury fachowej i jest przedmiotem częstych dyskusji i polemik. Debata na ten temat skupia się wokół pytań o sposoby pomiaru wydajności, a jeszcze konkretniej, o kwestię recepcji takich pomiarów. Ewolucja poglądów postępuje tutaj od prostego podejścia finansowego, poprzez uwzględnienie w pomiarze zdarzeń o charakterze jakościowym, po podejścia wieloaspektowe, nacechowane ambicją całościowego ujęcia problemu wydajności. Pojawienie się łańcuchów dostaw i ich coraz istotniejsza rola w kształtowaniu konkurencyjności uczestniczących w niej firm ujawniło pewien problem, dotychczas niedostatecznie postrzegany: mianowicie, zależności pomiędzy wydajnością przedsiębiorstwa, a wydajnością łańcucha jako całości. Analiza i ocena znaczenia tych zależności stanowią przedmiot niniejszego artykułu. Jego celem badawczym jest określenie i interpretacja podstawowych kryteriów uwzględnianych w zarządzaniu pojedynczym przedsiębiorstwem w zestawieniu z takimiż kryteriami dotyczącymi całego łańcucha dostaw, w którym przedsiębiorstwo to uczestniczy. Na tej podstawie sformułowane zostaną wnioski praktyczne i zalecenia. Zastosowaną metodą badawczą jest dedukcja na podstawie studiów literatury i obserwacji praktyki gospodarczej. W wyniku przeprowadzonego rozumowania ustalono, że w odniesieniu do przedsiębiorstw najlepszym kryterium oceny efektywności jest ich rentowność. Jednak w odniesieniu do łańcucha dostaw jako całości miarą efektywności powinna być ocena jego konkurencyjności. Przedsiębiorstwa powinny być zarządzane ze względu na maksymalizacje wskaźników EVA i MVA. Łańcuch dostaw powinien być zarządzany z punktu widzenia budowania jego konkurencyjności. Pomiędzy tymi miarami występuje pozytywna korelacja. Im bardziej konkurencyjny jest łańcuch dostaw, tym lepsze rezultaty ekonomiczne osiągają przedsiębiorstwa go tworzące.

Słowa kluczowe: zarządzanie łańcuchem dostaw; rentowność; konkurencyjność

Bibliografia

Baraniecka, A., Zięba-Szewczyk, S. (2018). Corporate Social Responsibility in Supply Chain Management, Marketing i Rynek, 11, p. 4.

Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17 (1), p. 102.

Brown, J., Sackett, P., Wortmann, J. (1995). Future manufacturing systems — towards the extended enterprise, Computer in Industry, 25, p. 243.

Brilman, J. (2002). Modern management conceptions and methods, Warsaw: PWE, p. 45.

Bunge, M. (1979). Treatise on Basic Philosophy. Volume 4. Ontology II: A World of Systems, Dordrecht-Boston-London: D. Reidel Publishing Company, p. 248–249.

Drucker, P. (2000). Management in the 21st Century, Warsaw: Muza SA, p. 39.

Gattorna, J. (2013). Dynamic supply chains. Value is created by people, EuroLogistics, Suchy Las 2013, p. 47–70.

Jugdev, K. (2005). The VRIO Framework of Competitive Advantage: Preliminary research implications for innovation management. Paper presented at the Portland International Conference on Technology Management: A unifying discipline for melting the boundaries, Portland, Oregon (July 31–August 4).

Katz, D., Kahn, R. (1979). Social Psychology of Organizations, Warsaw: PWN, p. 232–265.

Knowledge compendium: logistics. (2001). Warsaw: PWN, p. 19.

Lamming, R., Johnsen, T., Zheng, J., Harland C. (2000). An initial classification of supply networks, International Journal of Operations and Production Management, 20 (6), p. 678–687.

Tarasewicz, R. (2014). How to measure the effectiveness of supply chains? Warsaw: Oficyna Wydawnicza SGH, p. 39–44.

Wilkin, J. (2016). Institutional and cultural basics of economy. Humanistic perspective of economics, Warsaw: Scolar, p. 196–197.

Witkowski, J. (2010). Supply chain management, Warsaw: PWE, p. 19.

Yuchtman E., Seashore S.E., (1979). Organization Effectiveness in the Light of System Resources. In: Human Behavior in Organization, Warsaw: PWN, p. 222.

Cena artykułu
16.00
Gospodarka Materiałowa i Logistyka nr 6/2020
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę