Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

Dr Teresa Magdalena Dudzik jest związana zawodowo ze Szkołą Główna Handlową, Kolegium Gospodarki Światowej (dawniej Wydział Handlu Zagranicznego) od 1979 r. Pełniła funkcję Prodziekana Studium Magisterskiego (dwie kadencje). Obszar zainteresowań naukowych: zarządzanie zakupami, modele biznesu, międzynarodowe transakcje gospodarcze, marketing. Wiedzę na temat nowoczesnego zarządzania zakupami zdobywała uczestnicząc m.in. w: The Training Programme for Purchasers and for Trainers in Supply Management in Hungary and Poland, conducted by the International Trade Centre UNCTAD/GATT, Geneva oraz w Seminar fur Materialwirtschaft und Einkauf, zorganizowanym przez Scheizerischer Verband fur Materialwirtschaft und Einkauf w Aarau (maj – sierpień 1993.) Wprowadziła do programu nauczania w SGH przedmiot Zarządzanie zakupami (aktualnie: Zarządzanie zakupami w biznesie), przetłumaczyła na j. polski pierwszą publikację z zakresu zarządzania zakupami: A. Gasser „Zakupy źródłem zysku”, 1996 r., tytuł oryginału: „Einkauf als Gewinnbringer”, SVME, Aarau, Switzerland. Była współzałożycielką Polskiego Stowarzyszenia Logistyki i Zaopatrzenia oraz Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki.

Wykaz wybranych publikacji:

 1. Modele biznesu (współautorstwo), wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008
 2. Decyzje marketingowe dotyczące ceny i Marketing zakupów, rozdziały w: Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Difin, 2002
 3. Popyt na rynku instytucjonalnym i Kształtowanie cen, rozdziały w: Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa, 2003
 4. Zakupy w procesie umiędzynarodawiania i globalizacji przedsiębiorstw, rozdział w: Marketing międzynarodowy (red. E. Duliniec), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007
 5. Dystrybucja i ceny jako narzędzia kreowania silnej marki w: Zarządzanie silną marką, (red. M.K. Witek-Hajduk), Wolters Kluwer Polska, 2011
 6. Alianse marketingowe w sferze kultury i w marketingu terytorialnym, rozdział w Alianse marketingowe, r(ed. A. Sznajder), Wolters Kluwer Polska, 2012 r
 7. Poszukiwanie i wybór dostawcy, rozdział w: Outsourcing w praktyce, (red. D. Ciesielska, M. Radło), Poltext, 2011
 8. Artyści na rynku pracy (współautorstwo), wyd. Biblioteka zarządzania kulturą, Kraków 2015


Redaktorzy tematyczni

 • prof. dr hab. Joanna Cygler (zarządzanie)
 • prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (biznes)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz (logistyka)
 • dr hab. Paweł Lesiak (transport)
 • prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda (stosunki międzynarodowe)


Redaktor statystyczny
prof. dr hab. Joanna Plebaniak

 

Współpracownicy
dr Lidia Danik
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Sekretarz redakcji
Mariusz Gorzka

 

Editor-in-Chief

Dr Teresa Magdalena Dudzik is professionally associated with the Warsaw School of Economics, Collegium of World Economy (formerly the Faculty of Foreign Trade) from 1979. She was the Deputy Dean of the Master's College (two terms).Area of scientific interest: purchase management, business models, international economic transactions, marketing. She gained knowledge about modern shopping management by participating, among others, in: The Training Program for Purchasers and for Trainers in Supply Management in Hungary and Poland, conducted by the International Trade Center UNCTAD / GATT, Geneva and in Seminar fur Materialwirtschaft und Einkauf, organized by Scheizerischer Verband fur Materialwirtschaft und Einkauf in Aarau (May - August 1993.) She introduced the subject of Purchase Management in the SGH curriculum (currently: Purchase management in business), translated into Polish the first publication in the field of purchasing management: A. Gasser "Purchase of a profit source", 1996, title of the original: "Einkauf als Gewinnbringer", SVME, Aarau, Switzerland. She was a co-founder of the Polish Association of Logistics and Supply as well as the Polish Association of Logistics Managers.


Chosen publications:

1. Modele biznesu (współautorstwo), wyd. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2008
2. Decyzje marketingowe dotyczące ceny i Marketing zakupów, rozdziały w: Decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie, red. J. Mazur, Difin, 2002
3. Popyt na rynku instytucjonalnym i Kształtowanie cen, rozdziały w: Marketing na rynku instytucjonalnym, PWE, Warszawa, 2003
4. Zakupy w procesie umiędzynarodawiania i globalizacji przedsiębiorstw, rozdział w: Marketing międzynarodowy (red. E. Duliniec), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 2007
5. Dystrybucja i ceny jako narzędzia kreowania silnej marki w: Zarządzanie silną marką, (red. M.K. Witek-Hajduk), Wolters Kluwer Polska, 2011
6. Alianse marketingowe w sferze kultury i w marketingu terytorialnym, rozdział w Alianse marketingowe, r(ed. A. Sznajder), Wolters Kluwer Polska, 2012 r
7. Poszukiwanie i wybór dostawcy, rozdział w: Outsourcing w praktyce, (red. D. Ciesielska, M. Radło), Poltext, 2011
8. Artyści na rynku pracy (współautorstwo), wyd. Biblioteka zarządzania kulturą, Kraków 2015

 

Subject Editors

 • prof. dr hab. Joanna Cygler (management)
 • prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (business)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz (logistics)
 • dr hab. Paweł Lesiak (transportation)
 • prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda (international relationships)

 

Statistical Editor
prof. dr hab. Joanna Plebaniak

 

Cooperation
dr Lidia Danik
– Warsaw School of Economics

 

Editorial Secretary 
Mariusz Gorzka