Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rules for reviewing publications in the Material Economy and Logistics Journal 

 1. Two independent reviewers unrelated to the Editorial Office shall be appointed to evaluate each submitted text.
 2. The applied reviewing model is a double-blind peer review, i.e. reviewers and authors do not know their identities.
 3. The review shall be in writing and shall end with a clear application for acceptance or rejection of the text.
 4. The criteria for the qualification or rejection of the text are as follows: originality of the issues raised, substantive value of the text, quality of own research (if applicable), scientific sources used.
 5. Review form and formal requirements for authors are available on the journal's website
 6. The names of reviewers of individual publications are not disclosed. The list of reviewers is published once a year on the journal's website.

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w miesięczniku Gospodarka Materiałowa i Logistyka

 1. Do oceny każdego nadesłanego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów niezwiązanych z Redakcją.
 2. Stosowany model recenzowania to recenzja podwójnie ślepa, tzn. recenzenci i autorzy nie znają swoich tożsamości.
 3. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem o przyjęciu do publikacji lub odrzuceniu tekstu.
 4. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła literaturowe.
 5. Formularz recenzji i wymogi formalne dla autorów są dostępne na stronie internetowej czasopisma
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podana do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.