Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zespół redakcyjny/Editor-in-Chief

Editor-in-Chief

dr hab. inż. Anna Kozłowska, Prof. of the Institute of Electronic Materials Technology in Warsaw

Anna Kozłowska is a head of Optoelectronics Department at the Institute of Electronic Materials Technology (being a part of Łukasiewicz Research Network since the 1st of April 2019).  She is a graduate of the Mechatronics Faculty (former Precision Mechanics) at the Warsaw University of Technology, where in 1997 she awarded the doctoral degree.  Since September 2019 she has the postdoctoral degree in electronics awarded by the Faculty of Electronics and Information Technology of Warsaw University of Technology. She specializes in material technologies in the area of optoelectronics and electronics, her interests are in prototyping of the innovative solutions and technology transfer between science and industry. She conducted several research visits and trainings (among others at the Max-Born Institut Für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie, scientific visits in the years 2004-2006, Université de Franche-Comté, Laboratoire d’Optique P.M.Duffieux, Francja, 1995, Cranfield University, Optical Sensors Group, Anglia, 1994). She is a member of editorial board of Electronic Materials and a reviewer of JCR ranked journals in the area of nanotechnology, electronics and thermal techniques.


Chosen publications:

 1. A. Kozłowska, H. Węglarz, Pobudzane laserowo źródła światła białego, Rynek Elektryczny 3, 49-51, 2018.
 2. A. Kozłowska et al., The use of thermal mapping in evaluation of mechanically induced electrical degradation of graphene - based transparent heaters, Materiały Elektroniczne, 45 (1) 12-17, 2017.
 3. A. Kozłowska et al., Graphene Joule heating measurements in environmental chamber, Progress in Automation, Robotics and Measuring TechniquesAdvances in Intelligent Systems and Computing 352, 129-135, 2015.
 4. A. Kozłowska et al., Experimental study and numerical modeling of micro-channel cooler, with micro-pipes for high-power diode laser arrays, Applied Thermal Engineering 91, 279-287, 2015.
 5. A. Kozłowska et al., Thermal properties of high-power diode lasers investigated by means of high resolution thermography, Materials Science and Engineering B - Advanced Functional Solid-State Materials 177, 1268-1272, 2012.
 6. A. Kozłowska et al., Spectroscopic investigations of rare-earth materials for luminescent solar concentrators, Optica Applicata 41, 359-365, 2011.

Subject Editors

 • prof. dr hab. Joanna Cygler (management)
 • prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (business)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz (logistics)
 • dr hab. Paweł Lesiak (transportation)
 • prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda (international relationships)

 

Statistical Editor
prof. dr hab. Joanna Plebaniak

 

Cooperation
dr Lidia Danik
 – Warsaw School of Economics

 

Editorial Coordinator 
Klaudiusz Kaleta

 

 

Redaktor naczelna

dr hab. inż. Anna Kozłowska, Prof. Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych w Warszawie

Anna Kozłowska jest kierownikiem Zakładu Optoelektroniki w Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych, wchodzącym od 1 kwietnia 2019 r. w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jest absolwentką Wydziału Mechatroniki (d. Mechanika Precyzyjna) Politechniki Warszawskiej, gdzie w r. 1997 uzyskała stopień doktora nauk technicznych. Od września 2019r. posiada stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie elektronika nadany przez Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Specjalizuje się w technologiach materiałowych z obszaru optoelektroniki i elektroniki,  zajmuje się prototypowaniem rozwiązań innowacyjnych oraz transferem technologii optoelektronicznych do przemysłu. Odbyła szereg staży w ośrodkach naukowych (m.in. w Max-Born Institut Für Nichtlineare Optik und Kurzzeitspektroskopie, staże badawcze w latach 2004-2006, Université de Franche-Comté, Laboratoire d’Optique P.M.Duffieux, Francja, 1995, Cranfield University, Optical Sensors Group, Anglia, 1994). Jest członkiem komitetu redakcyjnego pisma Materiały Elektroniczne oraz recenzentem renomowanych czasopism z obszaru nanotechnologii, elektroniki i technik cieplnych.

Wykaz wybranych publikacji:

 1. A. Kozłowska, H. Węglarz, Pobudzane laserowo źródła światła białego, Rynek Elektryczny 3, 49-51, 2018.
 2. A. Kozłowska et al., The use of thermal mapping in evaluation of mechanically induced electrical degradation of graphene - based transparent heaters, Materiały Elektroniczne, 45 (1) 12-17, 2017.
 3. A. Kozłowska et al., Graphene Joule heating measurements in environmental chamber, Progress in Automation, Robotics and Measuring Techniques, Advances in Intelligent Systems and Computing 352, 129-135, 2015.
 4. A. Kozłowska et al., Experimental study and numerical modeling of micro-channel cooler, with micro-pipes for high-power diode laser arrays, Applied Thermal Engineering 91, 279-287, 2015.
 5. A. Kozłowska et al., Thermal properties of high-power diode lasers investigated by means of high resolution thermography, Materials Science and Engineering B - Advanced Functional Solid-State Materials 177, 1268-1272, 2012.
 6. A. Kozłowska et al., Spectroscopic investigations of rare-earth materials for luminescent solar concentrators, Optica Applicata 41, 359-365, 2011.


Redaktorzy tematyczni

 • prof. dr hab. Joanna Cygler (zarządzanie)
 • prof. dr hab. Tomasz Gołębiowski (biznes)
 • prof. dr hab. Włodzimierz Januszkiewicz (logistyka)
 • dr hab. Paweł Lesiak (transport)
 • prof. dr hab. Krystyna Michałowska-Gorywoda (stosunki międzynarodowe)


Redaktor statystyczny
prof. dr hab. Joanna Plebaniak

Współpracownicy
dr Lidia Danik
– Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

 

Sekretarz redakcji
Klaudiusz Kaleta