Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Marketing i Rynek nr 11/2019

Marketing i Rynek nr 11/2019

ISSN: 1231-7853
Dostępność: Produkt niedostępny
Liczba stron: 96
Rok wydania: 2019
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
59.90

Zapytaj

Marketing i Rynek nr 11/2019 
Rok XXVI nr 11 (listopad) ISSN 1231-7853

 

Spis treści

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.1

 

dr Anna Baraniecka

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ORCID: 0000-0002-4281-5537

e-mail: Anna.Baraniecka@ue.wroc.pl

 

Ekologistyka jako odpowiedź przedsiębiorstw na kryzys środowiskowy

Autorka wskazuje na istotę i znaczenie ekologistyki w przedsiębiorstwach i łańcuchach dostaw w kontekście nasilającego się kryzysu środowiskowego. Wychodząc z założenia, że oddolne inicjatywy pojedynczych przedsiębiorstw mające swoje źródło w realizacji społecznej odpowiedzialności biznesu, jak również w dążeniu do poprawy konkurencyjności są w stanie realnie i szybciej niż projekty systemowe wpłynąć na eliminowanie największych zagrożeń dla środowiska naturalnego, autorka prezentuje rozwiązania z zakresu ekologistyki, które można aplikować w każdym przedsiębiorstwie bez względu na jego status. Celem rozważań podjętych w referacie jest prezentacja autorskiego modelu zaawansowania ekologistyki oraz sposobów oceny działań w tym zakresie w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw.

Słowa kluczowe: ekologistyka, zielona logistyka, kryzys środowiskowy, ślad węglowy, model rozwoju ekologistyki

 

Ecologistics as a response of enterprises to the environmental crisis

The author points to the essence and importance of ecologistics in enterprises and supply chains in the context of the growing environmental crisis. Based on the assumption that bottom-up initiatives of individual enterprises, which have their source in the implementation of corporate social responsibility, as well as in striving to improve competitiveness are able to realistically and faster than system projects affect the elimination of the greatest threats to the natural environment, the author presents solutions in the field of ecologistics, which can be applied in any enterprise regardless of its status. The purpose of the discussion undertaken in the paper is to present the author's model of the level of development of ecologistics and the system of evaluation of activities in this field in the enterprise and the supply chain.

Keywords: ecologistics, green logistics, environmental crisis, carbon foodprint, ecologistics development model

 

JEL: M21, Q57

 

Bibliografia

Baraniecka, A. (2018). Ekologistyka. W: J.Witkowski, A. Baraniecka (red.), Japońskie łańcuchy dostaw w Europie. Zarządzanie i rozwój. Warszawa: PWE.

Baraniecka, A. (2013). Supply Chain Development Process. W: M. Szymczak (red.), Managing Toward Supply Chain Maturity. London: Polgrave MacMillan. https://doi.org/10.1057/9781137359667.0008

Baraniecka, A. (2014). Kurs e-learningowy Ekologistyka w przedsiębiorstwie. Moduł: Ocena ekologistyki. Projekt Kuźnia Kadr IV, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

Berishy, N.M. i Scholz-Reiter, B. (2016). Development and implementation of a green logistics-oriented framework for batch process industries: Two case studies. Logistics Research, 9(216), 1-10. https://doi.org/10.1007/s12159-016-0137-8

Bolstorff, P. i Rosenbaum, R. (2007). Supply Chain Excellence. A Handbook for Dramatic Improvement Using the SCOR Model. New York: AMACON.

Carbon Trust. (2006). Carbon footprints in the supply chain: The next step for business. UK: Carbon Trust. Pozyskano z: http://www.carbontrust.co.uk

Carbon Trust. (2016). Supply Chain Transformation and Resource Efficiency. UK: Carbon Trust. Pozyskano z: http://www.carbontrust.co.uk

CDP. (2015). Climate Change Report 2015: Companies and Cities for Low Carbon Economy In Central and Eastern Europe. CDP CEE Report. Pozyskano z: www.cdp.net

Choi, Y. i Zhang, N. (2011). Does proactive green logistics management improve business performance? A case of Chinese logistics enterprises. African Journal of Business Management, 5(17), 7564-7574. https://doi.org/10.5897/ajbm11.613

GIOS. (2018). Stan środowiska w Polsce. Raport 2018. Warszawa: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Stanu Środowiska. https://doi.org/10.12775/ppos.2014.040

IPCC. (2018). Report. Global Warming of 1,5oC. Switzerland: IPCC. Pozyskano z: http://www.ipcc.ch/report/

Korzeń, Z. (2001). Ekologistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.

Lee, F, Su-Yol, I. i Klassen, R-D. (2008). Drivers and Enablers That Foster Environmental Management Capabilities in Small- and Medium Sized Suppliers in Supply Chains. Production and Operations Management Society, (17). https://doi.org/10.3401/poms.1080.0063

Li, F., Schwarz, L. i Haasis, H.-D. (2016). A fremework and risk analysis for supply chain emission trading. Logistics Research, 9(1).

Linton, J.D., Klassen, R. i Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chain: An introduction. Journal of Operations Management, (25), 1075-1082. https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.01.012

Mesjasz-Lech, A. (2011). Efektywność ekonomiczna i sprawność ekologiczna logistyki zwrotnej. Czestochowa: Technical University of Czestochowa.

Michniewska, K. (2012). Ekologistyka. Praktyczne wykorzystanie w biznesie. Logistyka odzysku, 1(2).

Murkowski, A. i Skórska, E. (2016). Czy dwutlenek węgla w powietrzu ma wpływ na sprawność intelektualną człowieka? Kosmos. Problemy nauk biologicznych, 65(4), 631–636.

Pfohl, H.Ch. (1998). Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Poznań: ILiM.

Piniecki, R. (2002). Realizacja zasad ekologistyki. W: D. Kisperska-Moroń, E. Płaczek, R. Piniecki (red), Koszty zewnętrzne logistyki w zarządzaniu łańcuchem dostaw. Katowice: Wyd. AE w Katowicach.

Poirier, Ch.C. i Quinn, F.J. (2004). How are we doing – A Survey of Supply Chain Progress. Supply Chain Management Review, 8.

PSDB. (2008). Raport, pt. Potencjał małych i średnich przedsiębiorstw w dziedzinie kreowania nowych produktów innowacyjnych - rozwiązania proekologiczne. Warszawa: PSDB, Grupa WYG.

Rad, S.T. i Gülmez, Y.S. (2017). Green Logistics for Sustainabilit, International Journal of Management Economics and Business, 13(3).

Rao, P. i Holt, D. (2005). Do green supply chains lead to competitiveness and economic performance? International Journal of Operations & Production Management, 25(9), 898-916. https://doi.org/10.1108/01443570510613956

Rodrigue, J.P., Slack, B. i Comtois, C. (2012). Green logistics. Pozyskano z: http://people.hofstra.edu/geotrans/eng/

Sarkis, J. (2012). A baundaries and flows perspective of green supply chain management. Supply Chain Management. An International Journal, 17(2). https://doi.org/10.1108/13598541211212924

Sbihi, A. i Eglese, R.W. (2009). Combinatorial optimization and Green Logistics. Annals of Operations Research, 175(1), 159-175. https://doi.org/10.1007/s10479-009-0651-z

Seroka-Stolka, O. (2014). The development of green logistics for implementation sustainable development strategy in companies. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (151), 302-309. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.10.028

Seuring, S. i Müller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16(15), 1699-1710. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2008.04.020

Słupik, S. (2014). Ekologiczna społeczna odpowiedzialność biznesu w strategiach rozwoju firm. Gospodarka w praktyce i teorii, 3(36). https://doi.org/10.18778/1429-3730.36.06

UN. (2019). Report. Global Environment Outlook. GEO-6. Healthy Planet, Healthy People. Cambridge University Press: United Nations Environment Programme. https://doi.org/10.1017/9781108627146

Wang, Z. i Sarkis, J. (2013). Investigating the relationship of sustainable supply chain management with corporate financial performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 62(8), 871-888. https://doi.org/10.1108/ijppm-03-2013-0033

WMO. (2019). Report WMO Statement on the State of the Global Climate in 2018. Geneva: World Meteorological Organization. https://doi.org/10.1093/law:epil/9780199231690/e577

World Bank. (2018). Connecting to Compete 2018 Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators. Washington: The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank.

Zsidisin, G.A. i Siferd, S.P. (2001). Environmental purchasing: A framework for theory development. European Journal of Purchasing and Supply Management, 7(1), 61-73. https://doi.org/10.1016/s0969-7012(00)00007-1

Zuzek, D.K. (2017). Świadomość ekologiczna przedsiębiorców jako element zrównoważonego rozwoju. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, (326), 166–169. https://doi.org/10.33119/se.2017.309

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.2

 

dr inż. Leszek Bylinko

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

ORCID: 0000-0001-8047-801X

e-mail:  lbylinko@ath.bielsko.pl

 

Polityka mieszkaniowa jako narzędzie zarządzania mobilnością w obszarach zurbanizowanych

Artykuł przedstawia wyniki analizy i oceny realizowanych w Polsce wybranych programów wpierających inwestycje mieszkaniowe w kontekście zarządzania mobilnością. Celem artykułu była szczegółowa analiza efektów programów, których rezultatem są inwestycje bezpośrednio wpływające na zachowania komunikacyjne i zmiany zapotrzebowania na przewozy. Ocena przedstawionych w ramach artykułu ocen programów prezentuje ścisłą zależność między polityką planowania przestrzennego i potrzebami transportowymi.

Słowa kluczowe: zarządzanie mobilnością, polityka mieszkaniowa

 

Housing policy as a tool of mobility management in urban areas

Article shows the results of the analysis and assessment of the chosen programs implemented in Poland supporting housing investments in the context of mobility management. The main goals of this article were detailed analisys of the effects of the programs, which results in investments directly affecting communication behaviour and changes in the demand for transport. The evaluation of the presented in this article programs shows the strong dependence of spatial planning policy and the transport needs.

Keywords: mobility management, housing policy

 

JEL: R410

 

Bibliografia

Biuro Rozwoju Miasta Bielsko-Biała. (2016). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej. Bielsko-Biała: Biuro Rozwoju miasta Bielsko-Biała. https://doi.org/10.18276/ept.2016.2.34-16

Bylinko, L. (2015). Zarządzanie infrastrukturą transportową miasta. Bielsko-Biała: Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Barcik, R. i Bylinko, L. (2018). Transportation demand management as a tool of transport policy. Transport Problems, 13(2), 121-131.

Cohen, B. (2006). Urbanization in developing countries: Current trends, future projections, and key challenges for sustainability. Technology in society, 28(1-2), 63-80. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2005.10.005

Hendricks, S.J. i Georggi, N.L. (2007). Documented Impact of Transportation Demand Management Programs Through the Case Study Method. Journal of Public Transportation, 10(4), 79-98. https://doi.org/10.5038/2375-0901.10.4.4

Marsden, G. i Stead, D. (2011). Policy transfer and learning in the field of transport: A review of concepts and evidence. Transport Policy, 18(3), 492-500. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2010.10.007

Replogle, M.A. (2008). Transportation Demand Management: Concepts, Purpose, Relationship to Sustainable Urban Transport. Singapore: GTZ TDM Training Course.

Schwaab, J.A. i Thilmann, S. (2001). Economic Instruments for Sustainable Road Transport, An Overview for Policy Makers in Developing Countries. Eschbron: German Technical Cooperation. Pozyskano z: http://www.gtz.de/de/dokumente/en-gtz-2001-economic-instruments.pdf

Starowicz, W. (2011). Zarządzanie mobilnością wyzwaniem polskich miast. Transport Miejski i Regionalny, (1), 42-47.

Vanoutrive, T. (2019). Commuting, spatial mismatch, and Transport Demand Management: The case of gateways. Case Studies on Transport Policy, 7(2), 489-496. https://doi.org/10.1016/j.cstp.2018.12.011

Winters, P.L. (2000). Transportation demand management. Washington: Committee on Transportation Demand Management. Pozyskano z: http://onlinepubs.trb.org/onlinepubs/millennium/00123.pdf

Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. (2013). Diagnoza systemu transportu województwa śląskiego. Katowice: Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. https://doi.org/10.4467/20843968zp.17.031.8015

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.3

 

mgr Bogusława Chamier Gliszczyńska

Politechnika Koszalińska

ORCID: 0000-0002-7735-7812

e-mail: b.chamier@wp.pl

 

Społecznie odpowiedzialne działania względem kapitału ludzkiego

Organizacja jest składową złożonego systemu, a jej funkcjonowanie wywiera ogromny wpływ na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne. W dzisiejszych czasach dostrzega się wzrost działań mających charakter odpowiedzialnych społecznie. Podejmowanie odpowiedzialnych decyzji, także tych dotyczących swoich pracowników sprawia, że organizacja jest postrzegana jako ta, która praktykuje społeczną odpowiedzialność biznesu. Najwyższe kierownictwo organizacji, wdraża zasady i działania, które przyczyniają się do dbałości o własne interesy oraz o zwiększenie i ochronę dostatku społeczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja działań, jakie organizacje mogą podejmować względem kapitału ludzkiego, w ramach Społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility). W przeprowadzonych badaniach przyjęto hipotezę, iż CSR wpływa pozytywnie na rozwój kapitału ludzkiego w organizacji. Zastosowana metoda badawcza opiera się na analizie literatury naukowej oraz przeglądzie materiałów opublikowanych online. W toku procedury badawczej wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego przy użyciu kwestionariusza ankietowego.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał ludzki, zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Socially responsible actions towards human capital

An organisation is a component of a complex system and the way it operates strongly influences both its external and internal environment. Nowadays, one can observe an increase in CSR activities. Making responsible decisions, also regarding its own employees results in a company being perceived as socially responsible. The management of an organisation implements rules and actions in favour of their own interests, as well as to increase and protect the wealth of the society. This article aims to present CSR as influential regarding human capital. In the conducted studies, the hypothesis was made, that CSR positively influences the growth of human capital within an organisation. The applied research method is based on the analysis of academic literature and an overview of the materials published online. During this study procedure, the authors have used a diagnostic survey with the use of a questionnaire.

Keywords: Corporate Social Responsibility, human capital, human resources management

 

JEL: M14

 

Bibliografia

Armstrong, M. i Taylor, S. (2016). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Warszawa: Wolters Kluwer.

Burton, B.K. i Goldsby, M.G. (2009). The Moral Floor: A Philosophical Examination of the Connection Between Ethics and Business. Journal of Business Ethics, 91. https://doi.org/10.1007/s10551-009-0074-4

CIPD. (2013). Corporate Social Responsibility and HR's Role. London: CIPD.

Edvinsson, L. i Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny (Poznaj prawdziwą wartość swego przedsiębiorstwa, odnajdując jego ukryte korzenie). Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Greszta, M. (2010). Dział personalny – kluczowy sojusznik w realizacji strategii CSR. Harvard Business Review Polska, 3(85).

Husted, B.W. i Salazar, J. (2006). Taking Friedman seriously: Maximizing profits and social performance. Journal of Management Studies, 43(1), 75-91. https://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2006.00583.x

Jabloński, A. i Jabłoński, M. (2011). Strategiczna karta wyników (Balanced Scorecard). Teoria i praktyka. Warszawa: Difin.

Kostera, M. (red.) (2008). Nowe kierunki w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

Król, H. i Ludwiczyński, A. (2018). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

McWilliams, A., Siegal, D.S. i Wright, P.M. (2006). Corporate social responsibility: Strategic implications. Journal of Management Studies, 43(1), 1-12.

Oleksyn, T. (2017). Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji. Warszawa: Wolters Kluwer.

Porter, M.E. i Kramer, M.R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, 84(12), 78-92.

Rubik, J. (2015). Zarządzanie kosztami pracy a wymogi CSR. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (398). https://doi.org/10.15611/pn.2015.398.39

Schultz, T.W. (1961). Investment in Human Capital. The American Economic Review, 1(2), 1-17.

Schultz, T.W. (1971). Investment in Human Capital. New York: Free Press.

Zakrzewska, L. (2013). Globalne i lokalne megatrendy w świecie kadr. Harvard Business Review Polska, (12).

Zuzek, D.K. (2018). Działania w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu wśród przedsiębiorców z sektora MSP w województwie małopolskim. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, XIX(4), 341-352.

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.4

 

dr Małgorzata Chojnacka

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ORCID: 0000-0001-6715-0650

e-mail: mchojnacka@ajp.edu.pl

 

Standard „Inwestowanie w ludzi” jako metoda pomocna w zarządzaniu organizacjami projakościowymi

Inwestowanie w ludzi jest niezwykle ważne, szczególnie w czasach intensywnego rozwoju nowych technologii (robotyki, automatyzacji, sztucznej inteligencji), redefiniującej istniejące miejsca pracy. Istnieje zatem wiele przesłanek, które sprawiają, że ujawnia się potrzeba pogłębienia teoretycznych i empirycznych badań dotyczących możliwości wykorzystania standardów zorientowanych na rozwój pracowników. Celem artykułu jest ukazanie poziomu stosowania zasad standardu Investors in People (IiP) przez czołowe przedsiębiorstwa produkcyjne działające w Gorzowie Wielkopolskim i jego okolicach (do 40km), a także ukazanie kształtowania się poszczególnych wielkości badanego zjawiska w różnych okresach. Opracowanie składa się z wprowadzenia, części teoretycznej odnoszącej się do przedmiotu badań, części metodycznej i empirycznej zawierającej wyniki badań z zakresu stopnia inwestowania w kapitał ludzki zgodnie ze standardem (IiP) w wyselekcjonowanych organizacjach. Powstała diagnoza wskazuje jednoznacznie, że nastąpiło wzmożenie intensywności inwestowania w personel wśród badanych podmiotów. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone w 2014 r. kolejne w 2019 r. Kierując się kryterium wyjątkowości badaniami zostały objęte wiodące organizacje produkcyjne (lub będące liderami), zatrudniające w większości powyżej 250 pracowników, a także korzystające ze znormalizowanych systemów. Odpowiedzi na pytania udzielały osoby zaangażowane w działania na rzecz doskonalenia jakości w wybranych przedsiębiorstwach produkcyjnych – najczęściej byli to zarządzający (liderzy) organizacji lub pełnomocnicy jakości. Liczebność próby (10 organizacji) wydaje się nieliczna, jednak wynika ona z konkretnych przesłanek. Dobór organizacji podyktowany był koniecznością spełnienia wyżej wymienionych charakterystyk przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: inwestowanie w ludzi, standard, rozwój pracownika, organizacje doskonalące jakość

 

Standard "Investors in People" as a method helpful in managing pro-quality organizations

Investing in people is extremely important, especially in times of intensive development of new technologies (robotics, automation, artificial intelligence), redefining existing jobs. Therefore, there are many reasons that make it necessary to deepen theoretical and empirical research on the possibility of using employee-oriented standards. The aim of the article is to show the level of application of the Investors in People (IiP) standard principles by leading production companies operating in Gorzów Wielkopolski and its vicinity (up to 40km), as well as showing the shaping of individual phenomena of the studied phenomenon in different periods. The study consists of an introduction, the theoretical part related to the subject of the research, the methodological and empirical part containing the results of research on the degree of investing in human capital in accordance with the standard (IiP) in selected organizations. The resulting diagnosis clearly indicates that the intensity of investing in personnel among the surveyed entities increased. The first survey was conducted in 2014, another one in 2019. Guided by the criterion of uniqueness, the research covered the leading production organizations (or being leaders), employing over 250 employees in majority, as well as using standardized systems. Answers to the questions were provided by people involved in activities aimed at improving quality in selected production companies - most often they were the managers (leaders) of the organization or quality representatives. The sample size (10 organizations) seems small, but it results from specific premises. The selection of the organization was dictated by the need to meet the above-mentioned characteristics of enterprises.

Keywords: investing in people, standard, employee development, quality improvement organizations

 

JEL: M12, M54, L29

 

Bibliografia

Gilbert, A., Rogers, J. i Whittleworth, K. (2016). Menedżer jako coach. Nowoczesny styl zarządzania. Gdańsk: GWP.

Kuc, B.R. i Żemigała, M. (2010). Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania. Gliwice: One Press.

Lisiecka, K. (2009). Systemy zarządzania jakością produktów. Katowice: Wyd. Akademii Ekonomicznej.

Moczydłowska, J.M. (2015). Koncepcja „przedsiębiorstwa przyszłości” jako źródło paradygmatów w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Zeszyty Naukowe WSH Zarządzanie, (2). https://doi.org/10.5604/18998658.1154702

People Management. Benchmark The impact of investing in people (2017). Pozyskano z: https://www.investorsinpeople.com/wp-content/uploads/2018/07/The-impact-of-investing-in-people-003-1.pdf

Rzycka, O. (2012). Menedżer coachem. Jak rozmawiać, by osiągnąć rezultaty. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer Business.

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.5

 

dr Marcin Cywiński

Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim

ORCID: 0000-0001-6292-7870

e-mail: mcywinski@ajp.edu.pl

 

Ocena efektywności zastosowania koncepcji outsourcingu w procesach transportowych i jej wpływ na budowanie pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa

Zarządzanie łańcuchem logistycznym jest ważnym czynnikiem w logistyce przedsiębiorstwa, od którego zależy osiągnięcie sukcesu ekonomicznego wobec coraz większych wymagań stawianych przez rynek i konsumentów, dla których podstawowym czynnikiem pozostaje jakość, cena i czas. W obecnej gospodarce rynkowej, każde przedsiębiorstwo buduje swoją pozycję rynkową przez cały czas funkcjonowania, mając świadomość, że nikt nie ma zagwarantowanej stabilnej pozycji rynkowej. Stąd potrzeba ciągłego rozwoju, wprowadzania najnowszych rozwiązań w sferze procesów transportowych. Artykuł dotyka problematyki efektywności stosowania koncepcji outsourcingu w przedsiębiorstwach produkcyjnych i jej wpływu na pozycję konkurencyjną na rynku.

Słowa kluczowe: logistyka, proces, statystyka, efektywność procesu

 

Application evaluation of the outsourcing concepts in transport processes and its influence on building a competitive advantage

Supply chain management is a very important element in enterprise logistics, which it depends on economic success towards increasing demands from market and consumers, for which the basic condition is quality, price and time. In the current economy, every enterprises builds its competitive position all the time, being aware that everything can change on the market. There is a need for constant development, making innovation systems in the transport process. The article touches on issues the effectiveness of applying the outsourcing concept in manufacturing enterprises and its influence on the competitive position on market.

Keywords: logistics, process, statistics, process efficiency.

 

JEL: A2, B4, O3

 

Bibliografia

Archutowska, J. i Żbikowska, E. (2009). Gospodarka materiałowa i logistyka. Kraków: Difin.

Bendkowski, J. i Radziejowska, G. (2011). Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Coyle, J.J., Bardi, J.E. i Langley Jr., C.J. (2002). Zarządzanie logistyczne. Warszawa: PWE.

Cywiński, M. (2018). Innowacje w branży TSL (s. 29–45). W: J. Soboń i G. Drozdowski (red.), Współczesne problemy w nauce o zarządzaniu u ekonomii. Gorzów Wielkopolski: AJP w Gorzowie Wielkopolskim.

Fertsch, M. (2003). Logistyka procesów zaopatrzenia. Poznań: Biblioteka Logistyka.

Gołembska, E., Sławińska, M. i Szymczak, M. (2013). Kompendium wiedzy logistycznej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Michalik, J. i Staniewska, E. (2013). Procesy transportowe w przedsiębiorstwie: Pozyskano z: http://www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/transport-i-spedycja/item/82579-procesy-transportowe-w-przedsiebiorstwie (14.01.2018).

Nowicka-Skowron, M. (2002). Efektywność systemów logistycznych. Warszawa: PWE.

Rutkowski, K. (2002). Logistyka dystrybucji. Warszawa: Difin.

Trocki, M. (2001). Outsourcing: metoda restrukturyzacji działalności gospodarczej. Warszawa: PWE.

Twaróg, J. (2003). Mierniki i wskaźniki logistyczne. Poznań: Biblioteka Logistyka.

Witkowski, J. (2002). Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Wrocław: AE we Wrocławiu.

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.6

 

dr inż. Paweł Filipowicz

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

ORCID: 0000-0003-2807-2295

e-mail: pfilipow@zarz.agh.edu.pl

 

Epifania technologiczna jako źródło innowacji radykalnej

Z powodów korzyści rynkowych koncept innowacji radykalnej wymaga racjonalizacji zwłaszcza w aspekcie komercjalizacji produktów opartych na nowych technologiach. Stąd znaczenie pojęcia epifanii technologicznej, jako źródła nowego znaczenia produktu.

Słowa kluczowe: epifania technologiczna, innowacja radykalna, proces innowacyjny, wzornictwo, znaczenie produktu.

 

Technology epiphany as the source of radical Innovation

Due to market advantage the radical innovation concept requires rationalization, particularly in case of new technology-based product commercialization. Hence the importance of technology epiphany notion as the source of new product meaning.

Keywords: technology epiphany, radical innovation, innovation process, design, meaning of product.

 

JEL: M31, O32

 

Bibliografia

Beise, M. (2005). Lead Markets: Country-Specific Driver of the Global Diffusion of Innovations. Research Policy, 33, 997-1018. https://doi.org/10.1016/j.respol.2004.03.003

Bouganza, T., Dell’Era, C., Pellizzoni, E., Trabucchi, D. i Verganti, R. (2015). Unveiling the Potentialities Provided by New Technologies: A Process to Pursue Technology Epiphanies in the Smartphone App Industry. Creativity and Innovation Management, 4(3), 391-412. https://doi.org/10.1111/caim.12141

Chen, A., Liu, W., Wu, Z. i Zhang, J. (2014). On the Systematic Method to Enhance the Epiphany Ability of Individuals. Procedia Computer Science, 31, 740-746. https://doi.org/10.1016/j.procs.2014.05.322

Crozier, M. (1993). Przedsiębiorstwo na podsłuchu Jak uczyć się zarządzania postindustrialnego. Warszawa: PWE.

Filipowicz, P. (2013). Zarządzanie proinnowacyjne technologią w kształtowaniu strategii konkurencyjności przedsiębiorstwa. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Kraków: Wydawnictwo AGH.

Filipowicz, P. (2019). New Product Conceptualization Trough the Technology Based Use Function Reconfiguration. Referat wygłoszony na IAM International Conference on Innovation and Management. Hiroshima.

Goto, S. (2017). Technology Epiphany and an Integrated Product and Service. Journal of Technology Management & Innovation, 12(2), 34-44. https://doi.org/10.4067/s0718-27242017000200005

Goto, S. i Ishida, S. (2014). Technology development strategy for radical product meaning. International Journal of Business and Systems Research, (4), 402-417. https://doi.org/10.1504/ijbsr.2014.065017

Kembaren, P., Simatupang, T.M., Larso, D. i Wiyancoko, D. (2014). Design Driven Innovation Practices in Designpreneur led Creative Industry. Journal of Technology Management & Innovation, 9(3), 91-105. https://doi.org/10.4067/s0718-27242014000300007

Levy, S.J. (1959). Symbols for sale. Harvard Business Review, 37, 117-124.

Magistretti, S, Dell’era, C., Oberg, A. i Verganti, R. (2017): Managing technology development: A two-steps process to discover new meanings. Referat wygłoszony na Research Perspectives on Creative Intersections, Design Managment Academy Conference. Hong Kong.

Norman, D.A. i Verganti, R. (2014). Incremental and radical innovation: design research vs. Technology and meaning change. Design Issues, (1), 78-96. https://doi.org/10.1162/desi_a_00250

Śmid, W. (2017). Umysł technologczny. Warszawa: CeDeWu.

Verganti, R. (2011). Radical Design and Technology Epiphanies: A New Focus for Research on Design Management. Journal of Product Innovation Managment, 28, 384-388. https://doi.org/10.1111/j.1540-5885.2011.00807.x

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.7

 

mgr Karolina Gębska

Uniwersytet Zielonogórski

ORCID: 0000-0002-9677-1277

e-mail: k.gebska@wez.uz.zgora.pl

 

Warunki skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania

Celem niniejszego artykułu jest zidentyfikowanie uwarunkowań skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania. Na potrzeby niniejszej publikacji przeprowadzono badanie, którego celem było wyłonienie determinant współdziałania zakładającego kreowanie wartości w ramach współdziałania. Pierwsza część artykułu teoretycznie przedstawia determinanty współdziałania, którego celem jest kreowanie wartości w jego ramach. Nawiązanie do nich zawarto w części badawczej artykułu, gdzie stały się one przedmiotem badań. Druga część artykułu prezentuje opracowanie na podstawie literatury pojęcie współdziałania w kontekście kreowania wartości. Trzecia z nich przedstawia wyniki badań, których celem była identyfikacja warunków skutecznego wdrożenia modelowego rozwiązania ukazującego kreowanie wartości w ramach współdziałania na przykładzie dwóch sektorów – nauki i biznesu.

Słowa kluczowe: współdziałanie, kreowanie wartości, nauka, biznes

 

Conditions for effective implementation of a model solution that demonstrates the creation of value within the framework of cooperation

The purpose of this article is to find the conditions for an effective implementation of a model solution that demonstrates the creation of value within the framework of cooperation. For the purposes of this publication, a study was carried out, the purpose of which was to identify the determinants of cooperation that assumes the creation of value within the framework of cooperation. The first part of the article theoretically presents the determinants of cooperation, the purpose of which is to create values within the framework of cooperation. The reference to them was included in the research part of the article, where they became the subject of research. The second part of the article presents a study based on literature, the concept of cooperation in the context of value creation. The third of them presents the results of the research aimed at identifying the conditions for effective implementation of the model solution showing the creation of values in the framework of cooperation on the example of two sectors - science and business.

Keywords: cooperation, creating values, science, business

 

JEL: R1, L14

 

Bibliografia

Barney, J., Wright, M. i Ketchen, D.J. (2001). The resource-based view on the firm: Ten years after 1991. Journal of Management, 27, 625-641. https://doi.org/10.1177/014920630102700601

Eriksson, T. (2013). Methodological issues in dynamic capabilites research – a critical review. Baltic Journal of Management, 8(3), 306-327. https://doi.org/10.1108/bjom-jul-2011-0072

Klimas, P. (2013). Uwarunkowania skutecznej współpracy międzyorganizacyjnej. Studia Ekonomiczne – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 141. https://doi.org/10.33119/se.2017.309

Korpus, J. (2015). Ochrona kapitału intelektualnego w procesach fuzji i przejęć. Przegląd Organizacji, (12).

Kożuch, B. (red.). (2008). Nauka o organizacji. Warszawa: CeDeWu.

Rafało, M. (2013). Zarządzanie dynamiczne – podejście wielowymiarowe. Economics and Management, 1, 68-72.

Samul, J. (2013). Kapitał intelektualny w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa: teoria a praktyka. Ekonomia i Zarządzanie, 235.

Skawińska, E. i Zalewski, R.I. (2016). Konkurencyjność – kluczowe czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw XXI wieku. Przegląd Organizacji, (3).

Stańczyk-Hugiet, E. (2012). Paradygmat relacji – czy to nowa jakość w zarządzaniu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 116, 163-173.

Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. (2014). Współpraca z NGO: Organizacja pozarządowa jako partner. Poznań: Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP.

Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P. i Witczak, H. (2007). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.

Wójcik, G. (2017). Rola podejścia procesowego w kreowaniu wartości i doskonaleniu zarządzania organizacją. W: P. Zwiech (red.), Zarządzanie procesowe w studiach przypadków. Szczecin: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. https://doi.org/10.15584/pir.2016.8.7

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.8

 

mgr Ewa Golińska

Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

ORCID: 0000-0003-1817-9582

e-mail: egolinska@ath.bielsko.pl

 

Skuteczna komunikacja w procesie auditu wewnętrznego

Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia związane ze skutecznością procesu komunikacji w audicie wewnętrznym w organizacjach, które wdrożyły system zarządzania jakością według wymagań normy PN-EN ISO 9001:2015. Zakres analizy obejmuje zarówno komunikację werbalną jak i pozawerbalną, skupiając się zarówno na komunikacji interpersonalnej jak i aspektach psychologii w procesach komunikacji (analiza transakcyjna).

Słowa kluczowe: audit wewnętrzny, system zarządzania jakością, skuteczna komunikacja, komunikacja interpersonalna, psychologia w procesach komunikacji, analiza transakcyjna

 

Effective communication in the internal audit proces

Selected issues related to the effectiveness of the communication process in the internal audit in organizations that have implemented the quality management system according to the PN-EN ISO 9001: 2015 standard have been presented in the article. The scope of the analysis includes both: verbal and non-verbal communication, focusing on interpersonal communication and aspects of psychology in communication processes (transactional analysis).

Keywords: internal audit, quality management system, effective communication, interpersonal communication, psychology in communication processes, transaction analysis

 

JEL: M14

 

Bibliografia

Benien, K. (2005). Jak prowadzić trudne rozmowy. Kraków: Wyd. WAM.

Berne, E. (1987). W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich. Warszawa: PWN.

Bolek, J. (red.) (2012). Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.

Czader, W. i Golińska, E. (2015). Ocena systemów zarządzania i zgodności wyrobów oraz bezpieczeństwo produktów. Bielsko-Biała: Wyd. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej.

Griffin, R.W. (2004). Podstawy zarządzania organizacjami. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Rogala, A. (2013). Determinanty skuteczności komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Praca doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Sobkowiak, B. (2005). Interpersonalne i grupowe komunikowanie się w organizacji. Poznań–Wrocław: Wyd. Forum Naukowe.

Stankiewicz, J. (1999). Komunikowanie się w organizacji. Wrocław: Astrum.

Stoner, J. i Freeman, R. (1997). Kierowanie. Warszawa: PWE.

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.9

 

dr. hab Jan Kaźmierski, prof. SWPW

Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

e-mail: e-mail: kazmier.jan@gmail.com

 

Relacje międzyorganizacyjne jako determinanta rozwoju klastrów w układach regionalnych

Artykuł przedstawia zagadnienie relacji partnerskich dokonujących się między podmiotami tworzącymi porozumienia typu klastrowego oraz założenia koncepcji potrójnej heliksy – w aspekcie praktycznej przydatności tego modelu. Cele empiryczne koncentrują się na zbadaniu relacji zachodzących między przedsiębiorstwami (uczestnikami klastrów) a jednostkami samorządu terytorialnego, jak również barier, ograniczających współpracę między tymi dwoma środowiskami. Zaprezentowane wnioski są krótką syntezą badań empirycznych w omawianym przez autora obszarze badawczym. Większość konkluzji można odnieść do wszystkich regionów kraju. Ich adresatami mogą być: podmioty biznesowe, koordynatorzy klastrów, jak również władze publiczne kreujące politykę klastrową na poziomie regionalnym, lokalnym czy krajowym.

Słowa kluczowe: relacje partnerskie, klastry, model potrójnej heliksy, współpraca samorządu z biznesem

 

Inter-organizational relations as a determinant of clusters' development in regional systems

The article presents the issue of partnership relations between entities creating cluster-type agreements and the assumption of the concept of "triple helix" - in the aspect of practical usefulness of this model. Empirical goals focus on the analysis of relationships between enterprises (cluster participants) and local government units, as well as barriers limiting cooperation between these two environments. The presented conclusions are a short synthesis of empirical research in the research area discussed by the author. Most of the conclusions can be applied to all regions of the country. Their addressees may be: business entities, cluster coordinators as well as public authorities creating cluster policy at regional, local or national level.

Keywords: partnership, clusters, the triple helix model, cooperation between local government and business

 

JEL: L14, L20, P13

 

Bibliografia

Bojar, M. (2014). Współpraca wewnątrzregionalna jako czynnik rozwoju regionalnego – doświadczenia z procesu klasteringu. W: R. Borowiecki i T. Rojek (red.), Procesy formowania więzi organizacyjnych we współczesnej gospodarce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. https://doi.org/10.15611/pn.2014.332.17

Kaźmierski, J. (2010). Clusters as a Symptom of Developing Functions of Logistics in Region. Scientific Journal – Service Management, VI.

Kaźmierski, J. (2012). Rozwój i zarządzanie strukturami klastrowymi w regionie. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

Kotler, P. (2010). Marketing. Podręcznik europejski. Cyt. za: Z. Olesiński, Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: C.H. Beck.

Leydesdorff, L. i Etzkowitz, H. (2001). The Transformation of University Industry-Government Relations. Electronic Journal of Socjology. Pozyskano z: http://www.socjology.org/archive.html

Menzel, M.P. i Fornahl, D. (2013). Cluster Life Cycles-dimensions and Rationales of Cluster Evolution. Hamburg: Industrial and Corporate Change. https://doi.org/10.1093/icc/dtp036

Olesiński, Z. (2014). Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi. Warszawa: C.H. Beck.

Porter, M.E. (2013). Funkcjonowanie Gospodarki Regionów (The Economic Performance of Regions). Badania Regionalne, 37(6&7).

Raines, P. (2016). The Cluster Approach and the Dynamics of Regional Policy – making. Regional and Industry Policy Research, 47, The University of Strathclyde and Glasgow.

Witek, J. (2012). Budowanie relacji biznes – nauka – samorząd w oddziaływaniu na rozwój klastrów. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne problemy usług, 94(719). https://doi.org/10.18276/pzfm

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.10

 

dr inż. Krzysztof Knop

Politechnika Częstochowska

ORCID: 0000-0003-0842-9584

e-mail: krzysztof.knop@wz.pcz.pl

 

Ważność kontroli wizualnej w procesie produkcyjnym przedsiębiorstwa z branży metalowej

W artykule przedstawiono wyniki w zakresie oceny znaczenia kontroli wizualnej (zarządzania wizualnego) w procesie produkcyjnym profili aluminiowych w przedsiębiorstwie z branży metalowej zajmującym się produkcją architektonicznych systemów profili aluminiowych. W celu oceny ważności kontroli wizualnej wykorzystano ankietę „BOST – zasady zarządzania Toyoty w pytaniach”, gdzie respondentami byli pracownicy produkcyjni badanego przedsiębiorstwa. Uzyskane dane ankietowe poddano analizie statystycznej celem odkrycia dodatkowych zależności w odpowiedziach pracowników. Wynikiem badań był ranking ważności czynników procesu produkcyjnego oraz miejsce w tym rankingu kontroli wizualnej. Kontrola wizualna okazała się mieć duże znaczenie w procesie produkcyjnym profili aluminiowych według pracowników, uplasowała się na drugim miejscu w szeregu ważności wśród rozpatrywanych sześciu czynników procesu produkcyjnego, co należy uznać za wynik realizowanych przez badaną firmę działań w zakresie wdrożenia i utrzymania systemu wczesnego wykrywania problemów opartego o narzędzia kontroli wizualnej.

Słowa kluczowe: kontrola wizualna, zarządzanie wizualne, analiza statystyczna, branża metalowa

 

The importance of visual control in the production process of the company from the metal industry

The article presents the results in the assessment of the importance of visual control (visual management) in the production process of aluminum profiles in an enterprise in the metal industry involved in the production of architectural aluminum profile systems. In order to assess the validity of the visual control, the "BOST - Toyota management rules in questions" questionnaire was used, where the respondents were production workers of the examined enterprise. The obtained survey data was subjected to statistical analysis to discover additional dependencies in the employees' responses. The result of the research was the ranking of the importance of factors in the production process and the place in this ranking of visual control. Visual control proved to be of great importance in the production process of aluminum profiles by employees, ranked second in the importance series among the six factors of the production process, which should be considered the result of the company's activities in the implementation and maintenance of an early detection system based on for visual control tools.

Keywords: visual control, visual management, statistical analysis, metal industry

 

JEL: M110, G300

 

Bibliografia

Ahuja, I.P.S. i Kumar, P. (2009). A case study of total productive maintenance implementation at precision tube mills. Journal of Quality in Maintenance Engineering, 15(3), 241–258. https://doi.org/10.1108/13552510910983198

Borkowski, S. (2012a). Toyotaryzm. Wyniki badań BOST. Warszawa: Wyd. Menedżerskie PTM.

Borkowski, S. (2012b). Toyotaryzm. Zasady zarządzania Toyoty w pytaniach. Warszawa: Wyd. Menedżerskie PTM.

Borkowski, S. i Knop, K. (2011). Evaluation of Visual Control in 5S and 5M. Referat wygłoszony na: Ekonomika a manazment podnikov 2011. Medzinarodna vedecka konferencia. Zvolen, Słowacja.

Borkowski, S., Knop, K. i Choryłek, K. (2011). The Importance of Visual Control in a Geotextiles Production. W: S. Borkowski, M. Konstanciak (red.), Toyotarity. Quality in the Toyota's Management Principles (s. 59-74). Samara: SamGUPS.

Czerska, J. (2014). Podstawowe narzędzia Lean Manufacturing. Gdańsk: LeanQ Team.

Dudek, M. (2016). Szczupłe systemy wytwarzania. Warszawa: Difin.

Galsworth, G.D. (2005). Visual Workplace/Visual Thinking: Creating Enterprise Excellence through the Technologies of the Visual Workplace. Portland: Visual-Lean Enterprise Press. https://doi.org/10.1201/b22109

Höök, M. i Stehn, L. (2008). Lean principles in industrialized housing production: The need for a cultural change. Lean Construction Journal, 20-33. https://doi.org/10.1080/01446190802422179

Imai, M. (2006). Gemba Kaizen. Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania. Warszawa: MT Biznes.

Jankowski, Ł. (2015). Visual Management jako metoda wspierająca ciągłe doskonalenie. Pozyskano z: http://leanmanufacturing.pl/artykuly/lean-w-teorii/visual-management-jako-metoda-wspierajaca-ciagle-doskonalenie.html. https://doi.org/10.7206/cr.2081-7029.41

Kaczmarczyk, S. (2000). Badania marketingowe. Metody i techniki. Warszawa: PWE.

Kołecki, T. (2006). Jidoka – zapobieganie błędom – Poka-Yoke w systemach wytwórczych. Zarządzanie jakością, 2(4).

Liker, J.K. (2005). Droga Toyoty – 14 zasad zarządzania wiodącej firmy produkcyjnej świata. Warszawa: MT Biznes.

Łazicki, A. (2011). Systemy zarządzania przedsiębiorstwem. Techniki Lean Management i Kaizen. Warszawa: Wyd. Wiedza i Praktyka.

Ohno, T. (2008). System produkcyjny Toyoty. Więcej niż produkcja na dużą skalę. Wrocław: ProdPress.com.

Pająk, E. (2013). Zasady i metody szczupłego wytwarzania. Konin: Wyd. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie.

Purzycka, A. (2015). Zarządzanie przez wizualizację (Visual Management) – dobre praktyki. Pozyskano z: http://www.qualityskills.pl/zarzadzanie-przez-wizualizacje-visual-management-dobre-praktyki. https://doi.org/10.4467/20843968zp.17.034.8018

Rabiej, M. (2012). Statystyka z programem Statistica. Warszawa: Helion.

Sagan, A. (2004). Jeden obraz ukazuje więcej niż 10 liczb, czyli jak budować mapy zadowolenia klienta z wykorzystaniem programu Statistica. Pozyskano z: http://www.statsoft.pl/portals/0/Downloads/04obraz.pdf (04.01.2019).

Sagan, A. (2009). Analiza preferencji konsumentów z wykorzystaniem programu Statistica – analiza Conjoint i skalowanie wielowymiarowe. Pozyskano z: https://media.statsoft.pl/_old_dnn/ downloads/analiza_preferencji_konsumentow.pdf

Selejdak, J., Klimecka-Tatar, D., Knop, K. i Budzynowska, M. (2012). Metoda 5S. Zastosowanie, wdrażanie i narzędzia wspomagające. Warszawa: Verlag Dashofer.

Shinbun, N.K. (red.). (1995). Visual Control Systems. Portland: Productivity Press.

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.11

 

dr. hab Ewa Krok

Uniwersytet Szczeciński

ORCID: 0000-0003-1512-6901

e-mail: ewa.krok@usz.edu.pl

 

Crowdsourcing w biznesie

Celem artykułu jest ukazanie korzyści z realizacji przedsięwzięć przy wykorzystaniu zbiorowej inteligencji społeczności internetowych. Artykuł ma charakter przeglądowy. Autorka przybliża i jednocześnie systematyzuje pojęcie crowdsourcingu. Identyfikuje czynniki mu sprzyjające oraz te, które mogą ograniczać przebieg procesu i jego efektywność. Z przedstawionych analiz wynika, że crowdsourcing staje się istotnym trendem w gospodarce współpracy, napędzającym innowacje, podnoszącym poziom efektywności realizacji zadań oraz pozwalającym osiągnąć lepszą pozycję konkurencyjną na rynku.

Słowa kluczowe: crowdsourcing, współpraca, mądrość tłumu, społeczność

 

Crowdsourcing in the collaborative economy

The aim of the article is to show the benefits of implementing ventures using the collective intelligence of online communities. The article was written based on a literature review. The author brings closer and systematizes the concept of crowdsourcing. There are identified factors that favor him and those that can limit the process and its effectiveness. The research shows that crowdsourcing is becoming an important trend in the collaborative economy through driving innovation, increasing the level of effectiveness of task implementation and allowing to achieve a better competitive position on the market.

Keywords: crowdsourcing, collaboration, wisdom of the crowd, community

 

JEL: O3

 

Bibliografia

Accenture Technology Vision 2014. Pozyskano z: https://www.accenture.com/t20151013T010156Z__w__/us-en/_acnmedia/Accenture/Conversion-Assets/DotCom/Documents/Global/PDF/Dualpub_1/Accenture-Technology-Vision-2014-Building-Cities-for-the-Digital-Citizen.pdf. https://doi.org/10.1287/lytx.2019.02.18n

Boniewicz, A. (2016). Crowdfunding jako źródło finansowania pomysłów w Polsce. Pozyskano z: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=EAB5FEAF802748F6ACA33D04F190096F#_ftn9

Boratyn, K. (2013). „Crowdsourcing", czyli jak tłum realizuje film. Redakcja Obieg. Pozyskano z: http://archiwum-obieg.u-jazdowski.pl/rozmowy/28392

Brabham, D.C. (2013). Crowdsourcing. The MIT Press Essential Knowledge series. Pozyskano z: http://wtf.tw/ref/brabham.pdf, access date: 30.08.2018.

Bruno, E. (2011). Smithsonian Crowdsourcing Since 1849, Smithsonian Institution Archives. Pozyskano z: https://siarchives.si.edu/blog/smithsonian-crowdsourcing-1849

Create Your Taste. Rewolucja technologiczno-produktowa w Mcdonald’s. Polska rynkiem testowym dla Europy. (2015). Biuro Prasowe McDonald’s Polska. Pozyskano z: https://mcdonalds.pl/o-mcdonalds/biuroprasowe/aktualnosci/create-your-taste-rewolucja-technologiczno-produktowa-w-mcdonald-s-polska-rynkiem-testowym-dla-europy-1/#

Dawson, R. i Bynghall, S. (2011). Getting Results From Crowds: The definitive guide to using crowdsourcing to grow your business. Advanced Human Technologies Inc.

Diamandis, P.H. i Kotler, S. (2017). Śmiało! Jak stać się wielkim, zamożnym i wpływowym. Onepress.

Howe, J. (2006). The Rise of Crowdsourcing. Wired. Pozyskano z: https://www.wired.com/2006/06/crowds/

Kasprzycka-Rosikoń, J. (2016). Czy crowdsourcing można wykorzystać w zarządzaniu miastem, państwem, urzędem? Portal Innowacji. Pozyskano z: http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=95D51A4EA0BD4641BCE8FC33CB5341F5

Kasprzycki-Rosikoń, J. i Piątkowski, J. (red). (2013). Crowdsourcing. Jak angażować konsumentów w świat marek. Onepress.

Kowalska, M. (2015). Crowdsourcing internetowy – pozytywny wymiar partycypacji społecznej. Konteksty – istota – uwarunkowania. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Kreft, J. (2014). Crowdsourcing – darmowe źródło usług w mediach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, (354), s. 43-50. https://doi.org/10.15611/pn.2014.354.04

Kumar, P. (2013). Discover the power of crowdsourcing. Pozyskano z https://www.slideshare.net/pavan123/discover-the-power-of-crowdsourcing

Lanxon, N. (2011). How the Oxford English Dictionary started out like Wikipedia. Wired. Pozyskano z: https://www.wired.co.uk/news/archive/2011-01/13/the-oxford-english-wiktionary

Malinowski, B.F. (2018). Czym jest crowdsourcing? Odpowiedź rzeczowa i przystępna (słowo!). WeTheCrowd. Pozyskano z: https://wethecrowd.pl/czym-jest-crowdsourcing. https://doi.org/10.18388/pb.2018_120

Milewski, F. (red). (2015). Tłum jako źródło wiedzy i kapitału. Warszawa: PARP. Pozyskano z: https://www.parp.gov.pl/images/PARP_publications/pdf/2015_tlum_jako_zrodlo_wiedzy_i_kapitalu_v_3_0ps.pdf. https://doi.org/10.15611/e21.2014.2.05

Raport eYeka. (2015). The State of crowdsourcing in 2015. Pozyskano z: https://en.eyeka.com/resources/reports#

Raport eYeka. (2016). The state of crowdsourcing in 2016. Pozyskano z: https://en.eyeka.com/resources/reports#

Raport eYeka. (2017). The State of crowdsourcing in 2017. Pozyskano z: https://en.eyeka.com/resources/reports#

Sopińska, A. (2013). Otwarte innowacje bazujące na mądrości „tłumu” – podstawa sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Zarządzanie i Finanse, (4/1), s. 287-302.

Soresina, C. (2017). Types of crowdsourcing. Pozyskano z: http://blog.skipsolabs.com/types-of-crowdsourcing

Tech Trends 2014. (2014). Deloitte. Pozyskano z: http://www2.deloitte.com/global/en/pages/technology/articles/Tech-Trends-2014.html

Wójcik, M. (2018). Jak LEGO i DHL zwiększają zadowolenie i zaangażowanie klientów dzięki co-creation? MamStartUp. Pozyskano z: https://mamstartup.pl/produkt/12771/jak-lego-i-dhl-zwiekszaja-zadowolenie-i-zaangazowanie-klientow-dzieki-co-creation

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.12

 

mgr Ewelina Kurowska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

ORCID: 0000-0002-2239-2557

e-mail: ewelina.k13@op.pl

 

Rola wybranych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności małego przedsiębiorstwa hotelarskiego

W artykule, jako efekt przeglądu literatury przedmiotu, przedstawiono istotę społecznej odpowiedzialności małych przedsiębiorstw hotelarskich oraz scharakteryzowano interesariuszy, wobec których przedsiębiorstwa ponoszą odpowiedzialność. Przedstawione zostało małe przedsiębiorstwo hotelarskie oraz jego interesariusze. Celem artykułu jest scharakteryzowanie roli wybranych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych małego przedsiębiorstwa hotelarskiego w kształtowaniu społecznej odpowiedzialności. W ostatnim punkcie dokonano charakterystyki wybranych interesariuszy w kontekście ich roli kształtowaniu społecznej odpowiedzialności. Powstał on w wyniku obserwacji uczestniczącej oraz doświadczenia autora, który jest pracownikiem małego przedsiębiorstwa hotelarskiego.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, hotel, interesariusze, małe przedsiębiorstwo

 

The role of chosen internal and external stakeholders in the shaping of social responsibility of a small hotel company

The article, as a result of the literature review, presents the concept of social responsibility of small hotel companies and characterizes the stakeholders to whom the companies are responsible. It presents a small hotel company and its stakeholders. The purpose of the article is to characterise the role of chosen internal and external stakeholders of a small hotel company in shaping the corporate social responsibility. In the last point the chosen stakeholders were characterized in the context of their role in shaping social responsibility. It was created as a result of participating observation and experience of the author, who is an employee of a small hotel company.

Keywords: corporate social responsibility, hotel, stakeholders, small company

 

JEL: M14, L20, O35

 

Bibliografia

Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.

Błądek, Z. (2001). Hotele: programowanie, projektowanie i wyposażanie. Poznań: Palladium Architekci.

Dominik, P. (2015). Zarządzanie hotelem. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Difin.

Jaremen, D. (2008). Rodzaje przedsiębiorstw hotelarskich. W: A. Panasiuk i D. Szostak (red.), Hotelarstwo. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Oparka, S. i Nowicka, T. (2008). Technik hotelarstwa. Organizacja pracy w hotelarstwie. Skrypt do nauki zawodu. Warszawa–Kudowa-Zdrój: Wyd. Maria.

Paliwoda-Matiolańska, A. (2014). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.

Puciato, D. (2016). Przedsiębiorstwo hotelowe. Aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne. Warszawa: Difin.

Rybak, M. (2004). Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

Sokołowska, A. (2013). Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia. Seria: „Monografie i Opracowania” nr 232. Wrocław: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego.

Tokarz, A. (2008). Personel hotelowy. W: A. Panasiuk i D. Szostak (red.), Hotelarstwo. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.13

 

dr. hab Jacek Łuczak, prof. UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ORCID:  0000-0002-8990-7260

e-mail: jacek.luczak@ue.poznan.pl

 

Szacowanie ryzyka w procesie organizacji imprez sportowych na podstawie biegów długodystansowych w Polsce

W Polsce bardzo dynamicznie wzrasta zainteresowanie amatorskim bieganiem w tym biegami długodystansowymi, czego odzwierciedleniem jest istotny wzrost liczby wydarzeń sportowych, w tym maratonów i półmaratonów. Celem opisanych w artykule badań i ich wyników było oszacowanie ryzyka związanego z organizacją imprez biegowych w Polsce – półmaratonów. Przedstawiono wyniki odnoszące się do biegów zorganizowanych w 2018 r. Profesjonalne zarządzanie ryzykiem jest punktem wyjścia do realizacji celów stawianych przez organizatorów, w tym zapewnienie bezpieczeństwa i satysfakcji wszystkim zainteresowanym stronom uczestniczącym w wydarzeniu. Przeprowadzone badania pozwoliły na identyfikację czynników ryzyka oraz dokonanie szacowania ryzyka przez przedstawicieli organizatorów biegów. Identyfikacji dokonało 8 ekspertów (metoda delficka), a w szacowaniu ryzyka udział wzięło 24 przedstawicieli 11 biegów półmaratonów organizowanych w Polsce. Szacowaniem ryzyka dokonane zostało na podstawie średniej (skutku i prawdopodobieństwa). Wyniki badań dostarczają konkretnej informacji o priorytetach na jakich mogą się skupić organizatorzy imprez w celu mitygacji ryzyka, stanowią także podstawę do pogłębionych szacowań i analiz ryzyka dla analizy trendów oraz skuteczności podejmowanych działań mitygujących.

Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem, zarządzanie ryzykiem w sporcie

 

Risk assessment in the organization of sports events on the example of long-distance running in Poland

The interest in amateur running (including long-distance runs) has been growing in a dynamic way for several years. It is reflected in a significant increase in the number of sports events including marathons and half marathons. The paper describes research aiming to estimate risk of organizing running events in Poland. The presented results refer to half marathons organized in 2018. Professional risk management is a starting point of realizing objectives set by organizers, including assuring safety and satisfaction of all interested parties. The conducted research (both preparatory and proper) has allowed for the identification of risk factors and estimating risk by the representatives of the runs’ organizers. The identification was realized by 8 experts (the Delphi method), whereas there were 24 representatives of 11 half marathons in Poland engaged in the risk estimation. The latter was based on the average (of impact and probability). The present article does not present the results of the factor analysis and focuses, which complemented the result of risk estimation. The research results provide concrete information about the priorities on which event organizers may focus in order to mitigate risk. The results also amount to the basis of in-depth risk estimation and analysis for examining trends and the efficiency of undertaken mitigation actions.

Keywords: risk management, risk management in sport

 

JEL: Z29, L20

 

Bibliografia

Ammon, R. i Brown, M. (2007). Risk management process. W: D.J. Cotton, J.T. Wolohan, J.T. (red.), Law for recreation and sport managers (288-300). Dubuque: Kendall/ Hunt Publishing Company.

Ammon, R., Jr., Southall, R.M. i Blair, D. A. (2004). Sport facility management: Organizing events and mitigating risks. Morgantown: Fitness Information Technology Inc.

Boo, S. i Gu, H. (2010). Risk perception of mega-events. Journal of Sport i Tourism, 15(2), 139-161. https://doi.org/10.1080/14775085.2010.498257

Bowdin, G., Allen, J., O’Toole, W., Harris, R. i McDonnell, I. (2006). Events Management. Elsevier.

Chappelet, J.L. (2001). Risk Management for large-scale events:The case of the Olympic Winter Games. European Journal for Sport Management. Special Issue, (8), 6-12.

Cronbach, J. (2005). Współczynnik Alfa a struktura wewnętrzna testów. W: J. Brzeziński (red.), Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. GWP.

Emery, P. (2010). Past, present, future major sport event management practices: The practitioner perspective. Sport Management Review, 13, 158-170. https://doi.org/10.1016/j.smr.2009.06.003

Fuller, C. i Drawer, S. (2004). The Application of Risk Management in Sport. Sports Mecidicina, 34(6), 349-356. https://doi.org/10.2165/00007256-200434060-00001

Hanstad, D.V. (2012). Risk Management in Major Sporting Events: A Participating National Olympic Team’s Perspective. Event Management, 16(3), 189-201. https://doi.org/10.3727/152599512x13459279626683

Helms, K. (2011). Risk Management in Running Race Events. Pozyskano z: http://www.sportrisk.com/2011/07/risk-management-in-running-race-events

ISO 31000:2018. Risk management – Principles and guidelines. International Standard Organisation.

Kozak, W. (2010). Wielkie imprezy sportowe: Korzyść czy strata? Studia Regionalne i Lokalne, 1(39), 48-68.

Leopkey, B. i Parent, M.M. (2009a). Risk management issuses in large-scale sporting events: A stakeholders perspective. European Sport Management Quarterly, 9(2), 187-208. https://doi.org/10.1080/16184740802571443

Leopkey, B. i Parent, M.M. (2009b). Risk Management strategies by stakeholders in Canadian major sporting events. Event Management 13(3), 153-170. https://doi.org/10.3727/152599509790029828

Linton, L. i Valentin, S. (2018). Running with injury: A study of UK novice and recreational runners and factors associated with running related injury. Journal of Science and Medicine in Sport, 21(12), 1221-1225. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2018.05.021

Masteralexis, L.P., Carol, A.B. i Hums, M. (2014). Principles and Practice of Sport Management. Burlinghton: Jones i Bartlett Publishers.

Miśniakiewicz, M. i Łuczak, J. (2014). Selected success factors of running events’ organizers and participants. W: M. Lotko, J. Żuchowski i R. Zieliński (red.), Selected Aspects of Quality and Environmental Management (s. 89-99). Radom: Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB.

Moyle, B., Kennelly, M. i Lamont, M. (2014). Risk Management and Contingency Planning in Events: Participarnts’ Reaction to the cancellation of Ironman New Zeland 2012. International Journal of Event Management Research, 8(1), 94-106.

Piekarz, M., Jenkins, I. i Mills, P. (2015). Risk and Safety Management in the Leisure, Events, Tourism and Sports Industries. CABI. https://doi.org/10.1079/9781780644493.0195

Polska Biega. Raport Narodowy Spis Biegaczy (National Runner Survey). (2014). Pozyskano z: http://polskabiega.sport.pl/pdf/nsb_raport.pdf

Reid, S. i Ritchie, B. (2011). Risk management: Event managers’ attitudes, beliefs, and perceived constraints. Event Management, 15(4), 329-341. https://doi.org/10.3727/152599511x13175676722528

Scheerder, J., Breedveld, K. i Borgers, J. (2015). Who is doing a run with the running boom? The growth and governance of one of Europe's most popular sport activities. W: J. Scheerder, K. Breedveld, J. Borgers (red.), Running across Europe: The Rise and Size of One of the Largest Sport Markets (s. 1-27). Basingstoke: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1057/9781137446374.0006

Silvers, J.R. (2008). Risk Management for Meetings bad Events. New York.

Spengler, J.O., Connaughton, D. i Pittman, A.T. (2006), Risk Management in Sport and Recreation. Human Kinetics.

Toohey, K. i Taylor, T. (2008). Mega events, fear, and risk: Terrorism at the Olympic Games. Journal of Sport Management, 22, 451-469. https://doi.org/10.1123/jsm.22.4.451

 

 

DOI 10.33226/1231-7853.2019.11.14

 

mgr Anna Michalska

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ORCID: 0000-0003-3670-8118

e-mail: anna.michalska@ue.poznan.pl

 

dr hab.Sławomir Zapłata, prof UEP

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

ORCID: 0000-0001-6134-9765

e-mail: slawomir.zaplata@ue.poznan.pl

 

Odpowiedzialność społeczna sieci dyskontowych w zakresie zapewnienia jakości produktów w Polsce

Celem publikacji jest przedstawienie społecznych dobrych praktyk sieci dyskontowych w zakresie zapewnienia jakości sprzedawanych produktów ze szczególnym uwzględnieniem asortymentu dóbr trwałego użytku w Polsce. Badania zostały oparte o literaturę przedmiotu i dostępne dane udostępniane przez sieci dyskontowe w sklepach, gazetkach reklamowych i stronach www. Artykuł składa się z wprowadzenia, rozdziału teoretycznego dotyczącego odpowiedzialności społecznej, zapewnienia jakości sprzedawanych w sieciach dyskontowych produktów, rozdziału analitycznego oraz podsumowania. Przeprowadzone analizy wskazują, że jakość produktów oraz potwierdzanie bezpieczeństwa produktów poprzez dobrowolną ich certyfikację stanowi wyraz odpowiedzialności społecznej sieci handlowych oraz coraz częściej podejmowane są działania w tym obszarze działalności firmy.

Słowa kluczowe: społeczna odpowiedzialność, sieci dyskontowe, zapewnienie jakości

 

Social responsibility of discount stores in the field of quality assurance of goods in Poland

The publication discusses the good practices of discount stores in the field of quality assurance of sold goods, with particular focus on the non-food goods in Poland. The research was based on the literature of the subject and data made available by discount networks in stores, advertising newsletters and websites. The article consists of an introduction, a theoretical chapter on social responsibility, quality assurance of products sold in discount stores, an analytical chapter and a summary. The analyzes carried out indicate that the quality of products and the confirmation of product safety through voluntary certification is the expression of the social responsibility of retail chains and more and more often activities are undertaken in this area of the company's operations.

Keywords: social responsibility, discount stores, quality assurance

 

JEL: M14, L81, L15

 

Bibliografia

Ayers, J. i Odegaard, M.A. (2007). Retail Supply Chain Management. Auerbach Publications.

Freeman, R.E. (1984). Strategic Management: A Stakeholders approach. Boston: Pitman Publishing Company.

Kaźmierczak, M. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) i zarządzanie jakością. Strategiczne połączenie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 159, 57-65. https://doi.org/10.15611/pn.2014.350.03

Lubańska, A. (2010). Społeczna odpowiedzialność biznesu w sieciach hipermarketów w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowe, 83, 103-113. https://doi.org/10.22630/eiogz.2016.113

Maleszka, A. i Nowakowska, A. (2014). Rozwijanie relacji między sprzedawcami a nabywcami na rzecz realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. Problematyka normalizacji, jakości i kodyfikacji w aspekcie integracji z NATO i UE : jakość – problemy i rozwiązania. Warszawa: WAT. https://doi.org/10.15199/48.2018.9.14

Maleszka, A. (2010). Akredytacja. Potwierdzanie zgodności dla wyrobów na rynku Unii Europejskiej. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Michalska, A. i Maleszka, A. (2016). Marketingowe ujęcie usługi dobrowolnej certyfikacji dobra trwałego użytku. Marketing i Rynek, (7), 539-550.

Polski Komitet Normalizacyjny. (2014). Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów (PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01).

Zapłata, S. i Kaźmierczak, M. (2011). Ryzyko, ciągłość biznesu, odpowiedzialność społeczna. Nowoczesne koncepcje zarządzania. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer.

Zapłata, S. (2018). Wpływ wewnętrznych czynników na sukces projakościowego zarządzania w organizacji. Poznań: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki dla zamówień od 200 zł