Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rules for reviewing publications in the Journal of Marketing and Market Studies

 1. To assess each text submitted, two independent reviewers are appointed who are not members of the Editorial Team and work outside the scientific unit affiliated by the author of the publication.
 2. The applied reviewing model is a double-blind peer review process, where the author or authors of the publication and reviewers do not know each other’s identity.
 3. The reviewer may refuse to assess the text proposal due to a conflict of interest or insufficient knowledge. They examine the text in an objective, reliable and professional manner and reveal all ethical violations to the Editor-in-Chief to take further action. The reviewer is not allowed to discuss the content of the reviewed article with anyone.
 4. The texts to be assessed are accepted on an ongoing basis. The assessment procedure consists of three successive stages:
  Stage of formal evaluation (consistency of the proposed text with the journal profile and the technical/formal requirements).
  Stage of quality evaluation of the research described in the text by the Statistical Editor.
  Review stage (the text after being coded as anonymous is sent to two independent external reviewers, specialists in a given field). Reviews are in writing. Negative decision (NO) – when the text is rejected by the editors – contains a short, schematic assessment of the text (indication of weaknesses and editorial justification). Positive decision (YES) – when the text is accepted by the editors – contains possible suggestions for changes and corrections.
 5. The criteria for accepting or rejecting the text are as follows: consistency of the subject with the journal profile, originality of the issues discussed, content-related value of the text, quality of own research (if applicable), utilised publications.
 6. Review form and formal requirements for authors are available on the journal's website.
 7. Names of reviewers for individual publications are not disclosed. The list of reviewers is published on the journal's website.
 8. The commissioned reviews are the property of the Journal of Marketing and Market Studies editorial team. Authors are notified whether the text has or has not been accepted for publication within approximately four weeks or more of submitting the text.

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w miesięczniku Marketing i Rynek

 1. Do oceny każdego nadesłanego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów niebędących pracownikami Redakcji i spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 2. Stosowany model recenzowania to recenzja podwójnie ślepa, tzn. autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 3. Recenzent może odmówić sprawdzenia propozycji tekstu z powodu konfliktu interesów lub niewystarczającej wiedzy. Rozpatruje tekst obiektywnie, rzetelnie i profesjonalnie i ujawnia wszelkie wykroczenia etyczne Redaktorowi Naczelnemu w celu podjęcia dalszych działań. Recenzentowi nie wolno omawiać z nikim treści ocenianego artykułu.
 4. Teksty do oceny przyjmowane są na bieżąco. Procedura oceny składa się z trzech kolejnych faz.
  • Faza oceny formalnej (oceniana jest zgodność proponowanego tekstu z profilem czasopisma oraz z wymogami technicznymi/formalnymi).
  • Faza oceny jakości badań opisanych w tekście przez Redaktora Statystycznego.
  • Faza recenzyjna (tekst przesyła się po zakodowaniu jako anonimowy do 2 niezależnych recenzentów zewnętrznych, specjalistów w danej dziedzinie). Recenzje mają formę pisemną.
  • Decyzja negatywna (NIE) – w przypadku odrzucenia tekstu przez redakcję – zawiera krótką, schematyczną ocenę tekstu (wskazanie słabych stron i uzasadnienie redakcyjne). Decyzja pozytywna (TAK) – w przypadku przyjęcia tekstu przez redakcję – zawiera ewentualne sugestie zmian i poprawek.
 5. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: zgodność tematyki z profilem czasopisma, oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła literaturowe.
 6. Formularz recenzji i wymogi formalne dla autorów są dostępne na stronie internetowej czasopisma.
 7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 8. Zamówione recenzje są własnością redakcji miesięcznika Marketing i Rynek. Informacja o przyjęciu/nieprzyjęciu tekstu do publikacji jest przekazywana autorom w terminie około 4 tygodni od złożenia tekstu (termin ten może być dłuższy).