Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/1231-7853.2020.4.2
JEL: M31, L3

Wizerunek i tożsamość marketingu kościelnego — cz. II

Artykuł jest poświęcony tematyce marketingu kościelnego, będącego paradygmatem
rozwijającym się w ramach holistycznej koncepcji marketingu. Ma on charakter poznawczy w

zakresie współczesnego wykorzystania marketingu kościelnego oraz wartościujący w
kontekście jego przydatności dla działalności Kościoła. W części pierwszej artykułu,
opublikowanej w poprzednim numerze „Marketingu i Rynku”, autorka dokonała
charakterystyki katolika jako adresata działań marketingowych Kościoła wykorzystującego w
posłudze duszpasterskiej nowe media. W części drugiej przedstawia wyniki badań własnych
prowadzonych na terenie parafii rzymskokatolickich Śląska i okolic. Zamierzenia badawcze
skrystalizowały się w konsekwencji identyfikacji niedostatecznego poziomu wiedzy na temat
koncepcji marketingu religijnego w polskich realiach.

Słowa kluczowe: organizacje non-profit (organizacje trzeciego sektora; NGO); marketing religijny (kościelny); konsument-katolik; nowe media w procesie komunikacji Kościoła z wiernymi

Bibliografia

Broniewska, M. J. (2011), Instrumentarium marketingowe organizacji trzeciego sektora.
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, (74), 623–635.
CBOS. (2017). Korzystanie z internetu — Komunikat z badań nr 49/2017. Warszawa:
Centrum Badania Opinii Publicznej.
https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_049_17.PDF (04.09.2018).
Cymanow-Sosin, K. (2015). Dialogowość i komunikacja społeczna z młodymi w działaniach
współczesnego Kościoła katolickiego. Studia Socialia Cracoviensia, 7(12), 49–60.
https://doi.org/10.15633/ssc.978
Dmowski, Ł. (2010). Marketing religijny na przykładzie chrześcijaństwa. Zeszyty Naukowe
SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 3(52), 371–385.

Einstein, M. (2008). Brands of Faith: Marketing Religion in a Commercial Age. Routledge:
New York, za: Czajka, Ł. (2014), Po co wspólnotom religijnym marketing? Humaniora.
Czasopismo Internetowe, 3(7), 35–44.
GUS. (2016). Wyzwania religijne w Polsce w latach 2012–2014. Warszawa: Główny Urząd
Statystyczny.
GUS. (2017). Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2017 r. Opracowanie sygnalne.
Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-
technika-spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2017-roku,2,7.html (04.09.2018).
Huczek, M. (2003). Marketing organizacji non-profit. Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej
Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.
Kawecki, W. (2010). Kultura konsumpcyjna a wychowanie do kultury wysokiej. Studia
Theologica Varsaviensia, 48(2).
Kotler, Ph. i Levy, S. J. (1969). Broadening the Concept of Marketing. Journal of Marketing,
33(1), 10–15. https://doi.org/10.1177/002224296903300103
Kowalski, P. (2009). Marketing a orientacja rynkowa przedsiębiorstwa — ewolucja podejścia.
W: R. Niestrój (red.), Tożsamość i wizerunek marketingu. Warszawa: PWE.
Limański, A. i Drabik, I. (2007). Marketing w organizacjach non-profit. Warszawa: Difin.
Pabian, A. M. (2018). Wizerunek i tożsamość marketingu kościelnego. Niepublikowana
monografia.
Pacut, M. (2014). Perspektywy rozwoju marketingu w polskich organizacjach
pozarządowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia
Ekonomiczne. Perspektywy Rozwoju Marketingu, (194), 31–53.
Sargeant, A. (2004). Marketing w organizacjach non-profit. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Steczkowski, J. (1995). Metoda reprezentacyjna w badaniu zjawisk ekonomiczno-
społecznych. Warszawa–Kraków: PWN.

Cena artykułu
16.00
Marketing i Rynek nr 4/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę