Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zespół redakcyjny

Editor-in-Chief 


Prof. Grzegorz Karasiewicz is a Vice-Dean for Student Affairs and Quality of Teaching, Head of Academic Unit of Marketing and Associate Professor at the Faculty of Management, University of Warsaw. He holds a title of Professor in Economics (title given by the President of Poland - 2014), Habilitio degree in Economics in the area of Management (2001) and PhD degree in Economics in the area of Management (1994). He is alumni of Faculty of Management University of Warsaw (diploma of MA -1988) and Harvard Business School (diploma of PMD 69 – 1995). 

His research interests include: strategies of internationalization, transformation of retail industry, internationalization of grocery retailing, pricing decisions. He teaches Marketing Management, Pricing Strategy, International Marketing and Marketing Research.

List of selected publications: 

Scientific monographs: 

1. Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013 (English title: Marketing strategies of internationalization of Polish companies) 
2. Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2001 (English title: Distribution systems for agri-food products on the Polish market. Diagnosis and concept changes) 
3. Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997 (English title: Marketing pricing strategies) 

Articles (in the period 2015-2017): 

1. Internationalization of Grocery Retailing in Poland [in:] Journal of Euromarketing, Vol. 26, No. 1-2, 2017, (co-author Nowak, J., Trojanowski M.) (p. 38-60). 
2. Market Structure and Price-Cost Margins in European Retail Gasoline Industry [in:] Journal of Management and Business Administration Centrale Europe, Vol. 24, No. 2 , 2016, (co-author Nowakowski, M.) (p. 105-124). 
3. Internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce [w;] Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 1 (57), 2016, (co-author Trojanowski M.) (p. 19-41) (English title: Internationalization in the retailing of grocery market in Poland) 
4. The Internationalization of Polish Firms: An Emperical Investigation of the M-P Relationship [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 24, No. 4, 2015, (co-author Nowak, J.) (p. 177-200). 
5. Uwarunkowania polityki cen dla asortymentu produktów oferowanych na stacjach paliw [in:] Marketing i Rynek, Nr 9, 2015 (co-author Nowakowski, M.) (p. 28-36). (English title: Determinants of pricing policy for the assortment of products offered at gas stations) 
6. Zmiana roli marketing w polskich przedsiębiorstwach [in:] Logistyka, Nr 2, 2015 (p. 920-928) (English title: Changing the role of marketing in Polish enterprises). 

 

Statistical editor

Professor Mirosław Szreder, PhD (University of Gdańsk)

 

Editorial secretary

Monika Sikorska, MSc 

 

 

Redaktor naczelny 

Prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz jest prodziekanem ds. studenckich i jakości kształcenia, kierownikiem Katedry Marketingu i profesorem nadzwyczajnym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada tytuł profesora nauk ekonomicznych nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2014 r., stopień doktora habilitowanego (2001 r.) i doktora (1994 r.) nauk ekonomicznych w zakresie nauk zarządzania. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (1988 r.) i Harvard Business School (PMD 69 – 1995 r.).

Realizowane projekty: Obecnie jego zainteresowania naukowe koncentrują się na następujących obszarach tematycznych: strategie internacjonalizacji przedsiębiorstw, strategie cenowe przedsiębiorstw, zmiany strukturalne w handlu detalicznym, internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi, decyzje cenowe w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów: Zarządzanie Marketingowe, Marketingowe Strategie Cenowe, Marketing Międzynarodowy i Badania Marketingowe.

Osiągnięcia i nagrody: wyróżnienie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk w ogólnopolskim konkursie prac z zakresu organizacji i zarządzania w kategorii prac badawczych w 1994 r. za pracę pt. Strategie cenowe przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej; Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w 2002 r. i 2004 r.; Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1996, 2003, 2005, 2013, 2014, 2016; Zespołowa Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za osiągnięcia naukowe w 2010 r., Indywidualna Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego poza osiągnięcia dydaktyczne - II st. w 2017 r., III st. w 2018 r.

Wykaz wybranych publikacji:

Monografie naukowe:

  1. Marketingowe strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.
  2. Systemy dystrybucji artykułów rolno-spożywczych na rynku polskim. Diagnoza i koncepcja zmian, Wydawnictwa Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2001.
  3. Marketingowe strategie cen, PWE, Warszawa 1997.

Artykuły (w okresie 2015-2017):

  1. Internationalization of Grocery Retailing in Poland [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 26, No. 1-2, 2017, (współautor Nowak, J., Trojanowski M.) (str. 38-60).
  2. Market Structure and Price-Cost Margins in European Retail Gasoline Industry [w:] Journal of Management and Business Administration Centrale Europe, Vol. 24, No. 2 , 2016, współautor Nowakowski, M.) (str. 105-124).
  3. Internacjonalizacja handlu detalicznego artykułami spożywczymi w Polsce [w;] Problemy Zarządzania, vol. 14, nr 1 (57), 2016, (współautor Trojanowski M.) (str. 19-41).
  4. The Internationalization of Polish Firms: An Emperical Investigation of the M-P Relationship [w:] Journal of Euromarketing, Vol. 24, No. 4, 2015, (współautor Nowak, J.) (str. 177-200).
  5. Uwarunkowania polityki cen dla asortymentu produktów oferowanych na stacjach paliw [w:] Marketing i Rynek, Nr 9, 2015 (współautor Nowakowski, M.) (str. 28-36).
  6. Zmiana roli marketing w polskich przedsiębiorstwach [w:] Logistyka, Nr 2, 2015 (str. 920-928).

 

Redaktor statystyczny

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Kierownik Katedry Statystyki;  ekonomista, naukowiec. W latach 1976–1980 studiował na Wydziale Ekonomiki Produkcji (obecny Wydział Zarządzania) Uniwersytetu Gdańskiego (UG), gdzie podjął pracę. Od roku 1987 doktor, od 1994 doktor habilitowany, od 2005 profesor tytularny, od 2006 profesor zwyczajny. W latach 1991, 1993 i 1996 odbył staże w University of Leicester i University of Edinburgh, w 2000 w Loyola University of Chicago. W 1996–2002 prodziekan Wydziału Zarządzania UG, w latach 2002–2008 dziekan, w 2007 r. kierownik Katedry Statystyki UG. Wybrany prorektorem UG do spraw rozwoju i finansów w kadencji 2012–2016. Od 2016 r. dziekan Wydziału Zarządzania UG. Specjalizuje się w rozwoju i nowych zastosowaniach nauk ilościowych, porządkowaniu, rozwinięciu i upowszechnieniu metod statystycznych w badaniach sondażowych, zwłaszcza w badaniach opinii społecznej. Autor m.in.  książki Metody i techniki sondażowych badań opinii (2004, 2010), redaktor i współautor "East European Enterprises in the Process of Transformation to a Market Economy" (1998). Od 2008 r. sekretarz naukowy Komitetu Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk, od 2009 r. redaktor naczelny kwartalnika "Przegląd Statystyczny". Odznaczony m.in. w 2009 Krzyżem Kawalerskim OOP, w 2011 r. otrzymał Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza w kategorii nauk humanistycznych.  

 

 

Sekretarz redakcji

mgr Monika Sikorska