Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 13 czerwca 2019 r., III UK 178/18, dotyczącego normatywnego charakteru umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

Przedmiotem glosy jest orzeczenie Sądu Najwyższego, w którym Sąd badał charakter prawny umowy o rozłożenie na raty należności z tytułu składek, zawieranej pomiędzy ZUS a płatnikiem składek. Sąd uznał, że jest to umowa cywilnoprawna, co umożliwia stosowanie przepisów prawa cywilnego do oceny jej właściwego wykonania. W glosie przedstawiono argumenty przeciwne temu stanowisku. Poddano analizie podstawy normatywne działań organu administracji, w zależności od tego czy dotyczą one działań publicznoprawnych (imperium), czy dokonywania czynności prawa cywilnego. Omówiono wzorzec kompetencji administracyjnej oznaczający uprawnienie i obowiązek działania organu w sferze publicznoprawnej oraz wzorzec kompetencji generalnej leżący u podstaw zasady swobody umów zobowiązaniowych podmiotów prawa cywilnego.

Słowa kluczowe: prawo ubezpieczeń społecznych; umowa cywilnoprawna; umowa administracyjna
Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 1/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę