Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.10.2
JEL: K31

Kilka uwag o pracy zdalnej

Praca zdalna to bez wątpienia jedno z ważniejszych nowych rozwiązań prawnych przyjętych w prawie pracy w związku z pandemią COVID-19. Celem artykułu jest analiza pojęcia pracy zdalnej, relacji zachodzących między pracą zdalną i telepracą, a także określenie miejsca przepisów dotyczących pracy zdalnej w stosunku do innych uregulowań prawa pracy oraz w ramach tej gałęzi prawa. Według autora zasadniczy cel pracy zdalnej, a mianowicie „przeciwdziałanie COVID-19”, skłania do postrzegania jej jako instytucji prawa ochrony pracy.

Słowa kluczowe: COVID-19; praca zdalna; telepraca; bezpieczeństwo i higiena pracy

Bibliografia

Bibliografia/References

Iwulski, J. i Sanetra, W. (2013) Kodeks pracy. Komentarz. komentarz do art. 677 k.p., pkt 2; pozyskano z LEX.

Kijowski, A. (1996). Oddanie pracownika do dyspozycji innego pracodawcy. Przegląd Sądowy, (6).

Książek, D. i Witoszko, W. (2020). Komentarz do niektórych przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W: K. W. Baran (red.), Tarcza antykryzysowa 1.0–3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz; pozyskano

z LEX.

Makowski, D. (2000). Nietypowe formy zatrudnienia w perspektywie europejskiej. Studia Prawno-Ekonomiczne, LXI.

Naumowicz, K. (2020). Podstawy prawne kontrolowania pracowników świadczących pracę zdalnie. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.5.4

Pietrzak, E. (2011). W kwestii ustawowej definicji telepracy i telepracownika. Monitor Prawa Pracy, (11).

Pisarczyk, Ł. (2003). Różne formy zatrudnienia. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Romer, M. T. (2012). Prawo pracy. Komentarz, komentarz do art. 677 k.p.; pozyskano z LEX.

Sobczyk, A. (2017). Telepraca. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Szubert, W. (1957). Ochrona pracy. W: Z. Salwa, W. Szubert i M. Święcicki, Podstawowe problemy prawa pracy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Szubert, W. (1966). Ochrona pracy. Studium społeczno-prawne. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Wujczyk, M. (2017). Przekształcenie zobowiązaniowego stosunku pracy. W: K. W. Baran (red.), System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Warszawa: Wolters Kluwer.

Wyka, T. (2020) W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom II. Art. 114–3045. Warszawa: Wolters Kluwer.

Zagrobelny, J. (2020). W: A. Sobczyk (red.), Regulacje COVID-19 w prawie pracy. Komentarz; pozyskano z Legalis.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę