Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2020

ISSN: 0032-6186
Liczba stron: 64
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
59.90
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
744.00 zł
558.00
744.00 zł
558.00
Od numeru:
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
372.00 zł
334.80
372.00 zł
334.80
Od numeru:
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.1
JEL: K31

Artykuł dotyczy zagadnień, które uzewnętrzniły się wraz z pandemią COVID-19. Kwestie
podejmowania opieki przez osoby wykonujące pracę ujawniły swoją kluczowość dla
funkcjonowania rynku, choć pozostają niewidoczne i w dużej mierze niedoceniane jako
istotne dla funkcjonowania rynku, a przede wszystkim społeczeństwa. Autorka nie odpowiada
na pytanie, co dalej po pandemii, ale wskazuje sferę opieki jako tę, do której podejście
wymaga zasadniczej rewizji. Zresztą podobnie jak i do innych kwestii, które wydawały się
dotąd najważniejsze.

Słowa kluczowe: prawo pracy; prawo zatrudnienia; opiekunowie dzieci; równowaga między życiem prywatnym a zawodowym; koronakryzys; niepewność; ryzyko; przyszłość pracy; prywatność; ochrona prywatności; COVID-19
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.2
JEL: K31

Epidemia choroby COVID-19 w sposób niemający precedensu w czasach najnowszych
wymusiła przyjęcie wielu rozwiązań prawnych zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu
się czynnika chorobowego, tj. wirusa SARS-CoV-2. Takie rozwiązania nie ominęły polskiego
prawa pracy i prawa zabezpieczenia społecznego. Część z nich ma na celu zapewnienie
pomocy finansowej i ulg w zakresie obowiązków składkowych pracodawcom i innym
płatnikom składek, u których w związku z epidemią COVID-19 doszło do znacznego
pogorszenia warunków prowadzenia działalności. Inne są nakierowane na zmniejszenie
zakresu ochrony pracownika, co jest szczególne widoczne w przypadku pracowników
urzędów obsługujących centralne organy administracji rządowej. Autor omawia te
rozwiązania, wskazując na podstawowe problemy związane z ich stosowaniem.

Słowa kluczowe: COVID-19; warunki pracy; zabezpieczenie społeczne; zmiany w prawie pracy; zmiany w prawie zabezpieczenia społecznego
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.3
JEL: K31

Pandemia COVID-19 wywołuje szereg skutków społecznych i gospodarczych wymagających
odpowiedzi w regulacjach prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Tak zwana ustawa
antykryzysowa z 2 marca br. wprowadza rozwiązania, które umożliwiają ograniczanie
uprawnień pracowniczych, a także wsparcie państwa dla utrzymania stanu zatrudnienia. Cel
ten realizują przewidziane w niej porozumienia zawieszające. Autorzy, analizując stronę
podmiotową i przedmiotową tych porozumień, wskazują na podobieństwa i różnice między
nimi. Zwracają przy tym uwagę na odmienne ich konstrukcje i wykazują mankamenty
legislacyjne z tym związane, starając się ocenić efektywność i skuteczność porozumień
zawieszających w praktyce.

Słowa kluczowe: porozumienie zawieszające; ustawa antykryzysowa; przestój ekonomiczny; obniżony wymiar czasu pracy; stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.4
JEL: K31

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19 na mocy ustawy z 2
marca 2020 r. wprowadzono możliwość skierowania pracownika do pracy zdalnej w drodze
polecenia służbowego pracodawcy. Pojęcie pracy zdalnej nie zostało jednak przez
ustawodawcę dookreślone. Brakuje też jego definicji w obowiązujących przepisach prawa
pracy, co powoduje trudności w odróżnieniu pracy zdalnej od telepracy, o której mowa w art.
67 5 kodeksu pracy. Sporna pozostaje również kwestia zakresu i formy dopuszczalnej kontroli
pracownika. Praca zdalna w rozumieniu ustawy o COVID-19 oznacza pracę świadczoną poza
miejscem stałego jej wykonywania. Obejmuje to m.in. możliwość świadczenia pracy z domu
pracownika, czyli tzw. home office. Zdaniem autorki szczególnie problematyczne wydaje się
wówczas określenie granic dozwolonej kontroli pracodawcy, przy jednoczesnym
uwzględnieniu prawa pracownika do poszanowania jego prywatności oraz prywatności jego
domowników, a także konieczności zastosowania przez pracodawcę zasad dotyczących
ochrony danych osobowych, o których mowa w RODO. Ponadto konieczność rozróżnienia
pojęcia pracy zdalnej od telepracy sprawia, że wątpliwości budzi kwestia obowiązku
uregulowania przez strony stosunku pracy świadczenia pracy w formie telepracy w poleceniu
pracodawcy lub porozumieniu zawartym z pracownikiem oraz możliwość stosowania
szczególnych przepisów gwarancyjnych dotyczących specyfiki świadczenia pracy przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej zawartych w rozdziale IIb działu drugiego
kodeksu pracy.

Słowa kluczowe: praca zdalna; telepraca; kontrola pracowników; prywatność; RODO
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.5
JEL: K31

Na straży wolności i praw człowieka stoi państwo, które zapewnia także bezpieczeństwo
obywateli w każdej sferze ich życia i każdych warunkach. Działania państwa zawsze odnoszą
się do człowieka jako jednostki i jako członka społeczeństwa i powinny być ukierunkowane
na zapewnienie i ochronę zarówno interesów jednostkowych, jak i interesu zbiorowego. W
ramach działań podejmowanych na rzecz dobra wspólnego należy wskazać te, które są
związane z ochroną życia i zdrowia człowieka. To na władzy publicznej ciąży prawny
obowiązek podjęcia działań eliminujących bądź przynajmniej minimalizujących wszelkie
zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka, które obejmują także zwalczanie chorób
epidemicznych. W tym aspekcie istnieje właśnie możliwość przymusowego skierowania
określonej osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii. Ustawodawca tworzy jednak krąg osób
wyłączonych z tej możliwości, z powodu wystąpienia określonych przyczyn. Celem artykułu
jest omówienie tych okoliczności.

Słowa kluczowe: skierowanie do pracy; zwalczanie epidemii
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.6
JEL: K31

Polski ustawodawca wprowadził szereg przepisów z zakresu prawa pracy, które mają
stanowić remedium na liczne problemy pracodawców związane z pandemią i kryzysem
ekonomicznym. Część z tych przepisów dotyczy czasu pracy. Autor podejmuje próbę oceny
koherencji nowych przepisów z dotychczasowymi normami prawa pracy.

Słowa kluczowe: czas pracy; tarcza antykryzysowa; COVID-19
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.7
JEL: K31

Epidemia koronawirusa spowodowała konieczność wprowadzenia nowych obowiązków w
zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. W artykule zaprezentowano tymczasowe zmiany w
systemie badań profilaktycznych, nowe obowiązki nałożone na pracodawców, a także
omówiono popularną w ostatnim czasie praktykę pracodawców wykorzystania osiągnięć
„nauki i techniki” w rozumieniu art. 207 § 2 kodeksu pracy polegającą na pomiarze
temperatury ciała przed wejściem do zakładu pracy.

Słowa kluczowe: stan epidemii; SARS-CoV-2; COVID-19; bezpieczeństwo i higiena pracy; praca
DOI: 10.33226/0032-6186.2020.5.8
JEL: K31

Autor omawia specyficzne rozwiązania normatywne dotyczące kwestii obejmujących
realizację uprawnień do niektórych świadczeń socjalnych finansowanych ze środków
publicznych, jakie w ostatnim czasie zostały wprowadzone do obrotu prawnego w związku z
rozprzestrzeniającą się pandemię COVID-19. Zwraca przy tym uwagę na konieczność
doprecyzowania przez ustawodawcę brzmienia nowych przepisów z uwagi na pojawiające się
w tym zakresie wątpliwości interpretacyjne.

Słowa kluczowe: COVID-19; bezpieczeństwo socjalne; zasiłki; środki publiczne
Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł