Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Odpowiedzialność karna pracodawcy za czyny zabronione w sferze ubezpieczeń społecznych

Artykuł ma na celu przedstawienie przestępstw i wykroczeń przeciwko prawom pracowników w sferze szeroko rozumianego ubezpieczenia społecznego. Czyny te stanowią istotną część socjalnego prawa karnego, jednak podobnie jak w przypadku pozostałych przestępstw i wykroczeń z tej grupy ustawodawca daleki jest od stworzenia spójnego systemu odzwierciedlającego hierarchię dóbr prawnych oraz skutecznego z perspektywy polityki karania. Autorka przedstawia przede wszystkim problemy pojawiające się na tle zakresu przedmiotowego art. 218 § 1a kodeksu karnego oraz systemu sankcji za wykroczenia ujęte w ustawach o systemie ubezpieczeń społecznych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i o pracowniczych planach kapitałowych.

Pobierz artykul
Słowa kluczowe: ubezpieczenia społeczne; socjalne prawo karne; prawo karne; pracownicze plany kapitałowe

Bibliografia

Bibliografia/References

Derek, M. (2018). Nakłanianie do rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych — analiza karnoprawna. Palestra, LXIII(12), 7–12.

Gałązka, M. (2013). Czas przestępstwa ciągłego. Glosa do postanowienia SN z dnia 27 września 2011 r., III KK 89/11. Prokuratura i Prawo, (1), 174–184.

Gudowska, B. i Strusińska-Żukowska, J. (2014). Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa: Legalisel.

Jędrasik-Jankowska, I. (2017). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa: Wolters Kluwer.

Jończyk, J. (2006). Prawo zabezpieczenia społecznego. Kraków: Zakamycze.

Kolasiński, K. (1999). Prawo pracy i zabezpieczenia społecznego. Toruń: TNOiK.

Kowalski, S. (2011). Podmiot przestępstwa z art. 218 kodeksu karnego. Prokuratura i Prawo, (2), 69–79.

Lachowski, J. (2004). Odpowiedzialność karna płatnika składek — wybrane zagadnienia. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12), 25–32.

Lachowski, J. (2015). Komentarz do art. 98. W: J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. LEXel.

Marciniak, J. (2009). Prawa pracownika wynikające ze stosunku ubezpieczenia społecznego jako przedmiot ochrony z art. 218 § 1 k.k. Monitor Prawa Pracy, (1), 18–22.

Marcinkowski, W. (2003). Materialnoprawna i procesowa problematyka idealnego zbiegu przestępstwa z wykroczeniem. Wojskowy Przegląd Prawniczy, (3), 30–42.

Muszalski, W. (2010). Prawo socjalne. Warszawa: PWN.

Piórkowska-Flieger, J. (2016). Komentarz do art. 218. W: T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz. LEXel.

Prusik, A. (2019). Komentarz do art. 107. W: S. Jakubowski i A. Prusik (red.), Pracownicze plany kapitałowe. Komentarz. Warszawa: LEXel.

Radecki, W. i Wąsek, A. (2010). Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz do artykułów 117–221. Tom I. Warszawa: C.H. Beck.

Salwa, Z. (2004). Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Sanetra, W. (1997). Prawo pracy wobec reformy prawa karnego. Prawo Pracy, (11), 3–8.

Tomporek, A. (2002). Przedmiot ochrony i podmioty przestępstwa naruszenia praw pracownika (art. 218 k.k.). Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (7), 13–21.

Unterschütz, J. (2010). Karnoprawna ochrona praw osób wykonujących pracę zarobkową. Warszawa: Wolters Kluwer.

Unterschütz, J. (2013). Prawa pracownika jako dobro prawne. W: W. Cieślak i S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak — osoba, dzieło, kontynuacje (488–507). Warszawa: Wolters Kluwer.

Wąsik, D., Wąsik, N. i Koczur, T. (2015). Odpowiedzialność karna i odpowiedzialność za wykroczenia w związku z niedopełnieniem obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu, (4), 27–43.

Wojewódka, M. (2019). Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz. Warszawa: Legalisel.

Wróbel, W. (2017). Komentarz do art. 218a. W: W. Wróbel i A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Część II. Komentarz do art. 212–277d. LEX el.

Zieliński, T. (1994). Ubezpieczenia społeczne pracowników. Zarys systemu prawnego — część ogólna. Warszawa: PWN.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę