Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Porozumienia zbiorowe w tarczy antykryzysowej

Bezprecedensowe zdarzenie, jakim jest światowa pandemia koronawirusa, spowodowało uchwalenie i wdrożenie wielu rozwiązań mających na celu zapobieganie i zwalczanie epidemii oraz spowodowanych nią niekorzystnych następstw społecznych, ekonomicznych i zdrowotnych w postaci tzw. tarczy antykryzysowej. Jednym z jej elementów są szczególne rozwiązania w zakresie prawa pracy, wśród których poczesne miejsce zajmują porozumienia antykryzysowe. Tarcza antykryzysowa umożliwiła zawieranie porozumienia o obniżeniu wymiaru czasu pracy lub przestoju ekonomicznym, porozumienia o stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę zawartych z pracownikami, porozumienia o wprowadzeniu równoważnego systemu czasu pracy. Celem artykułu jest próba krytycznej analizy porozumień zbiorowych wprowadzonych tarczą antykryzysową i ostrożnej oceny wywieranych przez nie skutków społecznych i ekonomicznych.

Słowa kluczowe: koronawirus; lockdown; porozumienie zbiorowe; obniżenie wymiaru czasu pracy; przestój ekonomiczny; tarcza antykryzysowa

Bibliografia

Bibliografia/References

Cudowski, B. (2003). Zbiorowe zawieszenie treści umownych stosunków pracy. W: L. Florek (red.), Prawo pracy a bezrobocie. Warszawa.

Gersdorf, M. (2003). Próba umiejscowienia nowych porozumień o zawieszeniu umów o pracę w polskim porządku prawnym, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (1).

Kowalczyk, A. (2014). Pojęcie i skutki prawne zasady reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim. Rzeszów.

Księżyk, K (2020). Komentarz do art. 15g. W: K. W. Baran (red.), Tarcza antykryzysowa 1.0.–3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa.

Latos-Miłkowska, M. (2010). Przedstawiciele pracowników wyłaniani w trybie przyjętym u danego pracodawcy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (10).

Latos-Miłkowska, M. (2019a) Reprezentatywność zakładowych organizacji związkowych po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych — nowa jakość czy stracona szansa? Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.5.5

Latos-Miłkowska, M. (2019b). Status prawny jedynej reprezentatywnej zakładowej organizacji związkowej. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (12). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2019.12.4

Pisarczyk, Ł (2019). Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy. Warszawa.

Pisarczyk, Ł. (2007). Porozumienia kryzysowe jako instrument dostosowania przedmiotu świadczenia stron stosunku pracy do zmieniających się okoliczności. W: L. Florek (red.), Prawo pracy a bezrobocie. Warszawa.

Pisarczyk, Ł. i Boguska, A. (2020). Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wybrane zagadnienia. Monitor Prawa Pracy, (9).

Pliszkiewicz, M. i Seweryński, M (1995). Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy. Państwo i Prawo, (9).

Sobczyk, A. (2010). Przedstawicielstwa pozazwiązkowe w systemie zbiorowej reprezentacji pracowników. Stan obecny i kierunki zmian. W: A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska i J. Stelina (red.), Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku. Gdańsk.

Stefański, K. i Florczak, I. (2000). Komentarz do art. 15zf. W: K. W. Baran (red.), Tarcza antykryzysowa 1.0.–3.0. Szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę