Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Rules for reviewing publications in the Labour and Social Security Journal 

 1. To evaluate each submitted text, two independent reviewers are appointed who are not employees of the Editorial Office and outside the scientific unit affiliated by the author of the publication.
 2. The applied reviewing model is a double-blind peer review, ie the author or authors of the publication and reviewers do not know their identity (double-blind review process).
 3. The review shall be in writing and shall contain a clear request from the reviewer regarding the conditions for the admission of a scientific article for publication (improvement) or its rejection. On this basis, the Editorial Board decides whether to qualify the article for publication or its rejection.
 4. The criteria for the qualification or rejection of the text are the following: compatibility of the subject with the profile of the journal, originality of the subject matter, substantive value of the text, quality of own research (if applicable), used literature sources.
 5. Review form and formal requirements for authors are available on the journal's website.
 6. The names of reviewers of individual publications are not disclosed. The list of reviewers is published on the journal's website
 7. The ordered reviews belong to the editorial team of the Labour and Social Security Journal.

Procedura recenzowania

Zasady recenzowania publikacji w miesięczniku Praca i Zabezpieczenie Społeczne

 1. Do oceny każdego nadesłanego tekstu powołuje się dwóch niezależnych recenzentów niebędących pracownikami Redakcji i spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.
 2. Stosowany model recenzowania to recenzja podwójnie ślepa, tzn. autor lub autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review process).
 3. Recenzja ma formę pisemną i zawiera jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji (poprawy) lub jego odrzuceniu. Na tej podstawie Kolegium Redakcyjne podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
 4. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu są następujące: zgodność tematyki z profilem czasopisma, oryginalność podjętej problematyki, wartość merytoryczna tekstu, jakość badań własnych (jeśli dotyczy), wykorzystane źródła literaturowe.
 5. Formularz recenzji wymogi formalne dla autorów są dostępne na stronie internetowej czasopisma.
 6. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Lista recenzentów jest podawana do publicznej wiadomości na stronie internetowej czasopisma.
 7. Zamówione recenzje są własnością redakcji miesięcznika Praca i Zabezpieczenie Społeczne.