Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przesłanki odmowy podjęcia pracy przez osobę skierowaną do zwalczania COVID-19

Na straży wolności i praw człowieka stoi państwo, które zapewnia także bezpieczeństwo
obywateli w każdej sferze ich życia i każdych warunkach. Działania państwa zawsze odnoszą
się do człowieka jako jednostki i jako członka społeczeństwa i powinny być ukierunkowane
na zapewnienie i ochronę zarówno interesów jednostkowych, jak i interesu zbiorowego. W
ramach działań podejmowanych na rzecz dobra wspólnego należy wskazać te, które są
związane z ochroną życia i zdrowia człowieka. To na władzy publicznej ciąży prawny
obowiązek podjęcia działań eliminujących bądź przynajmniej minimalizujących wszelkie
zagrożenia dla życia i zdrowia człowieka, które obejmują także zwalczanie chorób
epidemicznych. W tym aspekcie istnieje właśnie możliwość przymusowego skierowania
określonej osoby do pracy przy zwalczaniu epidemii. Ustawodawca tworzy jednak krąg osób
wyłączonych z tej możliwości, z powodu wystąpienia określonych przyczyn. Celem artykułu
jest omówienie tych okoliczności.

Słowa kluczowe: skierowanie do pracy; zwalczanie epidemii

Bibliografia

Adamczyk, S. i Surdykowska, B. (2020). Świat pracy na bezdrożach. Refleksje wokół
możliwych skutków pandemii COVID-19. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (4).
Czerniak-Swędzioł, J. (2016). Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem w
świetle przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa.
Florek, L. (1997). Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych. Państwo i Prawo,
(11–12).
Świątkowski, A. M. (2008), Międzynarodowe prawo pracy. Tom I. Międzynarodowe
publiczne prawo pracy. Warszawa.

Cena artykułu
16.00
Praca i Zabezpieczenie Społeczne nr 5/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę