Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
DOI: 10.33226/0032-6186.2019.12.5
JEL: K31, K35
Marzena Szabłowska-Juckiewicz ORCID: 0000-0003-1975-1309 , e-mail: m_sz|umk.pl| |m_sz|umk.pl

Upadłość konsumencka a ochrona wynagrodzenia za pracę

Autorzy omawiają doniosłe, budzące wątpliwości interpretacyjne zagadnienia ochrony wynagrodzenia za pracę w sytuacji ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Ochrona wynagrodzenia za pracę jest istotnym zagadnieniem w przypadku ogłoszenia upadłości wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Na podstawie przepisów prawa upadłościowego oraz kodeksu pracy dokonuje się podziału wynagrodzenia na dwie części: stanowiącą składnik masy upadłości, którą zarządza syndyk, oraz wyłączoną z masy upadłości, do której prawo zarządu zachowuje upadły. W okresie trwania postępowania upadłościowego (tj. od dnia ogłoszenia upadłości do dnia uprawomocnienia się postanowienia o planie spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, albo z dniem uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania) są dokonywane potrącenia z wynagrodzenia upadłego. Wynagrodzenie w części podlegającej zajęciu wchodzi w skład masy upadłości i służy zaspokojeniu sum, które zostaną zgłoszone przez wierzycieli i umieszczone na liście wierzytelności, oraz jest przeznaczane na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego i innych zobowiązań masy upadłości. Z kolei upadły musi utrzymywać się zasadniczo ze środków pieniężnych wyłączonych z masy upadłości, do których zalicza się wynagrodzenie za pracę w części niepodlegającej zajęciu. Autorzy wskazują, że prawo upadłego pracownika do wynagrodzenia za pracę może zostać naruszone przede wszystkim w ten sposób, że z wynagrodzenia za pracę będą potrącane zbyt duże kwoty lub przez zbyt długi okres.

Słowa kluczowe: upadłość konsumencka; ochrona wynagrodzenia za pracę; potrącenia z wynagrodzenia za pracę

Bibliografia

Bibliografia

Adamus, R. (2017). W: R. Adamus, M. Geromin, B. Groele (red.), Upadłość konsumencka. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Brol, J. (1977). Potrącenia z wynagrodzenia za pracę. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11).

Chrapoński, D. (2012). W: A. Witosz, J. Witosz (red.), Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Florek, L. (2012). Prawo pracy. Warszawa: C.H. Beck.

Jagieła, J. (2000). W: K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Warszawa: C.H. Beck.

Jakubecki, A. (2015). Główne kierunki zmian w tzw. upadłości konsumenckiej w świetle nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 24 sierpnia 2014 r. W: J. Mojak, A. Żywicka (red.), Ochrona praw konsumenta. Stan obecny i perspektywy. Lublin: Wydawnictwo ,,Inovatio Press”.

Julke, G. (2005). Egzekucja z wynagrodzenia za pracę. Sopot: Currenda.

Marciniak, A. (2000). W: K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Warszawa: C.H. Beck.

Siedlecki, W. (1969). W: Z. Reisich, W. Siedlecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom II. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze.

Wagner, B. (2005). W: L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.

Walczak, K. (2012). W: K. Walczak (red.). Komentarz do kodeksu pracy. Warszawa: C.H. Beck.

Zimmerman, P. (2015). Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.

Zimmerman, P. (2016). W: A. Hrycaj, A. Jakubecki, A. Witosz (red.), System prawa handlowego. Tom 6. Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe. Warszawa: C.H. Beck.

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę