Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Publishing policy

Publishing policy of the Labour and Social Security Journal 

1. Everyone can send an article proposal (in Polish or English) to the editorial office. The text must be scientific in nature and refer to the broadly understood field of marketing. We do not judge texts based on the title or outline. 

2. The text cannot be previously published or considered simultaneously for publication in another journal. After submitting the text, the authors can publish their article elsewhere only after they are notified the text has been rejected.

3. By submitting a text for publication, the author declares they have full copyright to the text and agrees for its publication in the paper edition of the journal, which is the original edition, and on the Internet.

4. Texts should be sent electronically to the address: pizs|pwe.com.pl| |pizs|pwe.com.pl (minimum volume: 0.5 sheet, maximum volume: 1 sheet – 40 thousand characters with spaces, with standard Word settings: Times New Roman 12, line spacing: 1.5, margins: 2.5). The text should contain the following elements (in the given order): 

 1. Title (in Polish and English). 
 2. Surname and first name of the author along with affiliation (affiliation to be provided from general to specific). 
 3. Abstract describing theses presented in the article in Polish and English. 
 4. Keywords (up to 5) in Polish and English. 
 5. JEL.
 6. Text (divided by subheadings). 
 7. Footnotes (other than bibliographical). 
 8. Bibliography (descriptions in the APA standard). 


5. The text should be supplemented with a short information about the authors, including their e-mail address and telephone number.

6. Each text passes the review procedure described on the website. The waiting time for a decision is about a month from the submission of the text. After this deadline, the author gets the answer whether the text will be published. The publication is waiting for up to 6 months - depending on the queue of texts. The decision to publish the text is an independent decision of the Editorial Board.

7. The editors reserve the right to shorten and edit the texts approved for printing.

8. Journal does not charge a publication fee. No royalties are paid for the publication. 

9. The authors of the publication should disclose the contribution of every person to the publication, while the main responsibility for disclosing these data rests with the person submitting the publication. In the case of texts with several authors, it is required to give the percentage of each co-author in the text creation.

10. The authors should inform the editors about the funding sources for the publication, the contribution of scientific and research institutions, associations and other entities.

11. Ghostwriting, guest autorship, and plagiarism are a manifestation of scientific misconduct and all detected cases will be documented and unmasked, including notifying the relevant entities.

12. This Code of Conduct has been adopted by the journal.

Bibliographical descriptions in the APA standard

Warunki publikacji

Warunki publikacji w miesięczniku Praca i Zabezpieczenie Społeczne

 1. Każdy może przesłać do redakcji propozycję artykułu. Tekst musi mieć charakter naukowy i dotyczyć szeroko rozumianej dziedziny prawa pracy. Nie oceniamy tekstów na podstawie tytułu lub konspektu. Przyjmujemy teksty w językach polskim i angielskim.
 2. Tekst nie może być nigdzie wcześniej publikowany ani rozpatrywany pod kątem publikacji w innym czasopiśmie.
 3. Złożenie tekstu do publikacji jest równoważne z oświadczeniem, że autor posiada pełne prawa autorskie do tekstu, oraz z wyrażeniem zgody na publikację artykułu w wersji papierowej miesięcznika, która jest wersją pierwotną, oraz w Internecie.
 4. Teksty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pizs|pwe.com.pl| |pizs|pwe.com.pl (objętość minimum 0,5 arkusza, maksimum 1 arkusz - 40 tys. znaków ze spacjami, w standardowych ustawieniach Worda: Times New Roman 12, odstępy między wierszami 1,5, marginesy po 2,5). Tekst powinien zawierać następujące elementy (w podanej kolejności):
  1. Tytuł naukowy autora, imię i nazwisko.
  2. Pełna afiliacja (afiliację podajemy od ogółu do szczegółu).
  3. Numer ORCID autora (jeśli posiada).
  4. Numery JEL artykułu.
  5. Tytuł artykułu w językach polskim i angielskim.
  6. Streszczenie określające prezentowane w artykule tezy w językach polskim i angielskim.
  7. Słowa kluczowe (do 5) w językach polskim i angielskim.
  8. Tekst (podzielony śródtytułami).
  9. Przypisy (inne niż literaturowe).
  10. Bibliografia załącznikowa.
 5. Wraz z tekstem należy przysłać krótką informację o autorze wraz z jego adresem e-mail (do publikacji w miesięczniku) i numerem telefonu.
 6. Każdy tekst przechodzi opisaną na stronie internetowej procedurę recenzowania. Czas oczekiwania na decyzję wynosi około miesiąca od złożenia tekstu. Po tym terminie autor dostaje odpowiedź, czy tekst zostanie opublikowany. Czas ten w uzasadnionych przypadkach może być dłuższy. Na publikację czeka się około 6 miesięcy — zależnie od kolejki tekstów oczekujących na publikację. Decyzja o publikacji tekstu jest niezawisłą decyzją redakcji.
 7. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania oraz opracowania redakcyjnego tekstów zaakceptowanych do druku.
 8. Za recenzję i publikację tekstu autorzy nie ponoszą żadnych kosztów finansowych. Za publikację nie są wypłacane honoraria autorskie. 
 9. W przypadku tekstów, które mają kilku autorów, musi zostać ujawniony wkład procentowy poszczególnych autorów w powstanie publikacji, przy czym główną odpowiedzialność za ujawnienie wskazanych danych ponosi składający opracowanie. 
 10. Autorzy powinni poinformować redakcję o źródłach finansowania publikacji, wkładzie instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów.
 11. Ghostwriting, guest autorship i plagiatorstwo są przejawem nierzetelności naukowej i wszystkie wykryte ich przypadki redakcja dokumentuje i demaskuje, włącznie z powiadomieniem o tym fakcie odpowiednich podmiotów.
 12. Miesięcznik kieruje się przyjętym Kodeksem postępowania etycznego.

Opisy bibliograficzne w standardzie APA