Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zespół redakcyjny

Editor-in-Chief
dr hab. Krzysztof Rączka
, prof. UW - Law and Administration Faculty, Warsaw University

Dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW - professor at the Department of Labour Law and Social Policy at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. From 2016, the judge of the Supreme Court in the Labour and Social Insurance Chamber. In 2008-2016 the dean of the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. In 1983 he obtained a PhD degree in legal sciences based on the thesis entitled An allowance for seniority, later awarded by the Minister of Labour, Wages and Social Affairs. In 1995 he obtained a postdoctoral degree on the basis of scientific achievements and dissertations entitled Employees' participation in enterprise management in Poland.

List of selected publications:

Scientific monographs and books:
1. Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (co-authors J. Jagielski i M. Gersdorf).Warsaw 2010.
2. Kodeks pracy. Komentarz (co-authors M. Gersdorf i M. Raczkowski), number of issues.
3. Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach (co-author M. Gersdorf), number of issues.
4. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce. Warsaw 1994.
5. Dodatek za staż pracy. Warsaw 1984.

Articles (including collective works):
1. Czas pracy członków korpusu służby cywilnej. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [in:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa prof. Ludwika Florka, edited by M. Latos-Miłkowska and Ł. Pisarczyk. Warsaw2016.
2. Negocjowanie układów zbiorowych pracy [in:] Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego. Łódź 2015.
3. Urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych [in:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No. 11, 2013 .
4. Czas pracy w służbie cywilnej [in:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No. 12, 2013.
5. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działacza związkowego [in:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, edited by A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska and J. Stelina. Gdańsk 2010.
6. Elastyczny czas pracy a bezpieczeństwo socjalne pracowników [in:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Cracow 2009.
7. Transfer zakładu pracy a sytuacja prawna pracowników wynikająca z układu zbiorowego pracy i innych porozumień zbiorowych - wybrane zagadnienia [in:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No. 3, 2007(co-author M. Gersdorf).
8. Pakiety gwarancji socjalnych związane z prywatyzacją [in:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa prof. Tadeusza Zielińskiego, edited by B. Wagner, L. Nawacki and M. Matey-Tyrowicz. Warsaw 2002.

 

Subject Editor
prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf
 - Law and Administration Faculty, Warsaw University

Professor dr hab. Małgorzata Gersdorf - professor at the Department of Labour Law and Social Policy at the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. From 2014, the First President of the Supreme Court, a judge of the Supreme Court since 2008. From 1975, she was professionally associated with the University of Warsaw, where she obtained the position of associate professor. At the university, she was the vice-director of the Institute of Legal and Administrative Sciences (1992-1993), then for two terms she was the deputy dean of the Faculty of Law and Administration. In the term of 2005-2008 she was the vice-rector of the University of Warsaw. In 1981 she obtained a doctoral degree (on the basis of a dissertation entitled Conclusion of an employment contract), and in 2003 a postdoctoral degree (based on scientific achievements and a dissertation entitled Insolvency of an employer in labour law). On March 4, 2015, she received the academic title of professor of legal sciences.

List of selected publications:

Scientific monographs and books:
1. Prawo zatrudnienia. Warsaw 2013.
2. Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy (scientific editor).Warsaw 2012.
3. Kodeks pracy. Komentarz (co-authors K. Rączka and M. Raczkowski), number of issues.
4. Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (co-authors J. Jagielski and K. Rączka).Warsaw 2010.
5. Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia. Warsaw 1993.
6. Zawarcie umowy o pracę. Warsaw 1985.


Articles (including collectiva works):
1. Stosunek służbowy a stosunek pracy – ekspansja czy poszukiwanie równowagi? (co-author M. Raczkowski) [in:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. Warsaw 2018.
2. Charakterystyka umów o pracę [in:] System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, edited by G. Goździewicz. Warsaw 2017.
3. Interakcje prawa cywilnego i prawa pracy na przykładzie klauzuli konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia [in:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa prof. Ludwika Florka, edited by M. Latos-Miłkowska and Ł. Pisarczyk. Warsaw 2016.
4. Znaczenie wykładni sądowej dla kształtowania stosunków pracy w czasach transformacji gospodarczej i kryzysu [in:] Rola orzecznictwa w systemie prawa, edited by T. Giaro. Warsaw 2016.
5. Abstrakcyjna kontrola sądowa porozumień zbiorowych prawa pracy (co-author M. Raczkowski) [in:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu. Warsaw 2016.
6. Renesans wypowiedzenia zmieniającego w praktyce i judykaturze Sądu Najwyższego [in:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, No. 2, 2014.

 

Scientific Secretary
dr Michał Raczkowski
 - Law and Administration Faculty, Warsaw University

 

Editorial Secretary

Urszula Joachimiak

 

Statistical Editor

Beata Kowalczyk

 

 

Redaktor naczelny

Dr hab. Krzysztof Rączka, prof. UW – profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2016 r. sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W latach 2008-2016 dziekan Wydziału Prawa i Administracji UW. W 1983 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie pracy pt. Dodatek za staż pracy, nagrodzoną później przez Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych. W 1995 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku naukowego i rozprawy pt. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce. 

Wykaz wybranych publikacji:

Monografie i opracowania książkowe:

1. Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (współautorzy J. Jagielski i M. Gersdorf). Warszawa 2010.
2. Kodeks pracy. Komentarz (współautorzy M. Gersdorf i M. Raczkowski), szereg wydań.
3. Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach (współautorka M. Gersdorf), szereg wydań.
4. Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami w Polsce. Warszawa 1994.
5. Dodatek za staż pracy. Warszawa 1984.

Artykuły (w tym w pracach zbiorowych): 

1. Czas pracy członków korpusu służby cywilnej. Uwagi de lege lata i de lege ferenda [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa prof. Ludwika Florka, pod red. M. Latos-Miłkowskiej i Ł. Pisarczyka. Warszawa 2016.
2. Negocjowanie układów zbiorowych pracy [w:] Przyszłość prawa pracy. Liber Amicorum. W pięćdziesięciolecie pracy naukowej Profesora Michała Seweryńskiego. Łódź 2015.
3. Urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy działaczy związkowych [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 11, 2013. 
4. Czas pracy w służbie cywilnej [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 12, 2013.
5. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działacza związkowego [w:] Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, pod red. A. Wypych-Żywickiej, M. Tomaszewskiej i J. Steliny. Gdańsk 2010.
6. Elastyczny czas pracy a bezpieczeństwo socjalne pracowników [w:] Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Referaty i wystąpienia zgłoszone na XVII Zjazd Katedr/Zakładów Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego. Kraków 2009.
7. Transfer zakładu pracy a sytuacja prawna pracowników wynikająca z układu zbiorowego pracy i innych porozumień zbiorowych - wybrane zagadnienia [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 3, 2007 (współautorka M. Gersdorf).
8. Pakiety gwarancji socjalnych związane z prywatyzacją [w:] Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga jubileuszowa prof. Tadeusza Zielińskiego, pod red. B. Wagner, L. Nawackiego i M. Matey-Tyrowicz. Warszawa 2002.

 

Redaktor tematyczny 

Prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf - profesor w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2014 r. Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, sędzia Sądu Najwyższego od 2008 r. Od 1975 r. zawodowo związana z Uniwersytetem Warszawskim, na którym uzyskała stanowisko profesora nadzwyczajnego. Na uczelni pełniła funkcję wicedyrektora Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych (1992–1993), następnie przez dwie kadencje była prodziekanem WPiA. W kadencji 2005–2008 zajmowała stanowisko prorektora UW. W 1981 r. uzyskała stopień naukowy doktora (na podstawie rozprawy pt. Zawarcie umowy o pracę), a w 2003 r. doktora habilitowanego (w oparciu o dorobek naukowy i rozprawę pt. Niewypłacalność pracodawcy w prawie pracy). 4 marca 2015 r. otrzymała tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

zdjęcie

Wykaz wybranych publikacji:

Monografie i opracowania książkowe:

1. Prawo zatrudnienia. Warszawa 2013.
2. Zatrudnieni i zatrudniający na aktualnym rynku pracy (red. nauk.). Warszawa 2012.
3. Kodeks pracy. Komentarz (współautorzy K. Rączka i M. Raczkowski), szereg wydań.
4. Ustawa o służbie cywilnej. Komentarz (współautorzy J. Jagielski i K. Rączka). Warszawa 2010.
5. Umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia. Warszawa 1993.
6. Zawarcie umowy o pracę. Warszawa 1985.


Artykuły (w tym w pracach zbiorowych): 

1. Stosunek służbowy a stosunek pracy – ekspansja czy poszukiwanie równowagi? (współautor M. Raczkowski) [w:] Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Markowi Wierzbowskiemu. Warszawa 2018.
2. Charakterystyka umów o pracę [w:] System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna, pod red. G. Goździewicza. Warszawa 2017.
3. Interakcje prawa cywilnego i prawa pracy na przykładzie klauzuli konkurencyjnej po ustaniu zatrudnienia [w:] Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga jubileuszowa prof. Ludwika Florka, pod red. M. Latos-Miłkowskiej i Ł. Pisarczyka. Warszawa 2016.
4. Znaczenie wykładni sądowej dla kształtowania stosunków pracy w czasach transformacji gospodarczej i kryzysu [w:] Rola orzecznictwa w systemie prawa, pod red. T. Giaro. Warszawa 2016.
5. Abstrakcyjna kontrola sądowa porozumień zbiorowych prawa pracy (współautor M. Raczkowski) [w:] Sine ira et studio. Księga jubileuszowa dedykowana sędziemu Jackowi Gudowskiemu. Warszawa 2016.
6. Renesans wypowiedzenia zmieniającego w praktyce i judykaturze Sądu Najwyższego [w:] Praca i Zabezpieczenie Społeczne, Nr 2, 2014.

 

Sekretarz naukowy
dr Michał Raczkowski
- Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 

Sekretarz redakcji
Urszula Joachimiak

 

Redaktor statystyczny
Beata Kowalczyk