Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zwolnienie z obowiązku opłacenia składek na podstawie tarczy antykryzysowej na tle poprzednio obowiązujących rozwiązań dotyczących umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne

Jednym z mechanizmów ułatwiających płatnikowi składek na ubezpieczenia społeczne wywiązanie się ze zobowiązań wobec systemu ubezpieczeń społecznych jest ich umorzenie. Rozwiązania prawne przyjęte w celu przeciwdziałania skutkom pandemii COVID-19 w inny niż dotychczas sposób określają skutki umorzenia niektórych należności składkowych. Autor prezentując reguły umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne określone przepisami ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, innych aktów prawnych, zwanych „ustawami abolicyjnymi”, wskazuje na konsekwencje różnic pomiędzy nimi a przepisami covidowymi. Formułuje także wnioski de lege ferenda, które mogą mieć znaczenie w przyszłości nie tylko ze względu na obecną pandemię, ale także na inne zjawiska rzutujące na bezpieczeństwo gospodarcze, zdrowotne i socjalne społeczeństwa.

Słowa kluczowe: umorzenie składek; COVID-19; bezpieczeństwo socjalne; konstrukcje prawne systemu ubezpieczeń społecznych; polityka społeczna

Bibliografia

Bibliografia/References

Antonów, K. (2014). Emerytury i renty z FUS, emerytury pomostowe, okresowe emerytury kapitałowe. Komentarz; komentarz do art. 6 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. LEX.

Gardocki, L. (2001). Prawo karne. Warszawa.

Jędrasik-Jankowska, I. (2003). Ubezpieczenia społeczne. Tom 1. Część ogólna. Warszawa.

Jędrasik-Jankowska, I. (2017). Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego. Warszawa.

Jędrasik-Jankowska, I. (2019). Prawo do emerytury z ubezpieczenia i zaopatrzenia społecznego. Komentarz do ustaw z orzecznictwem. Warszawa.

Petelczyc, J. (2020). Sytuacja ekonomiczna polskich mikroprzedsiębiorców w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19. Referat wygłoszony podczas seminarium pt. „Wybrane rozwiązania prawne z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w czasie epidemii”, które odbyło się 23 czerwca 2020 r. w Szczecinie.

Pogonowski, M. (2006). Postępowanie dowodowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych prowadzone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Warszawa.

Pogonowski, M. (2015). Charakter prawny umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne — aspekty ekonomiczne i społeczne. W: Składki na ubezpieczenie społeczne. Warszawa–Poznań.

Portal Statystyczny ZUS, http://psz.zus.pl/ (11.07.2020).

Prokop, K. (2016). Ubezpieczenia społeczne a konstytucyjna idea sprawiedliwości społecznej. W: M. Czuryk i K. Naumowicz (red.), Prawo ubezpieczeń społecznych. Wybrane problemy. Olsztyn.

Wantoch-Rekowski, J. i Brzezicki, T. (2020). O braku kompetencji Centrum Umorzeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do wydawania decyzji. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (6). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.6.4

Zieliński, M. J. (2020). Szczególne rozwiązania w prawie pracy i prawie zabezpieczenia społecznego wprowadzone w związku z pandemią COVID-19. Zagadnienia ogólne. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (5). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.5.2

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
62.00
Wersja elektroniczna
62.00
Prenumerata
744.00 zł
558.00
zamów prenumeratę