Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Dostęp do kultury w zakresie prawa panoramy jako podstawa ograniczenia praw autorskich

W artykule podjęto analizę podstaw, celu i zakresu ograniczenia praw autorskich w odniesieniu do utworów wystawionych na stałe na ogólnie dostępnych drogach, ulicach, placach lub w ogrodach w zakresie tzw. prawa panoramy. W odniesieniu do ograniczeń praw autorskich, stanowiących wyjątek od bezwzględnej ich ochrony przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zm.), zasadne jest określenie i uzasadnienie celu dozwolonego użytku publicznego. W artykule wskazano i uzasadniono podstawę ograniczenia jako dostęp do kultury, zastrzegając że pojęcie to nie jest tożsame z definicją dobra kultury. W tym celu dokonano zwięzłej wykładni przepisu ograniczającego, a także analizy gwarancji prawnych w zakresie dostępu do kultury, dziedzictwa kultury, spuścizny kulturowej w regulacjach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem definicji dobra kultury, wskazując brak koherentności pojęć utworu i dobra kultury.

Słowa kluczowe: dozwolony użytek utworów; kultura; ograniczenie praw autorskich; prawo panoramy; utwór

Bibliografia

Błeszyński, J. (1985). Prawo autorskie, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Błeszyńska, K. (2018). Wykorzystywanie utworów z przestrzeni publicznej w społeczeństwie informacyjnym jako ograniczenie praw autorskich. W: Prawo wobec kultury i sztuki. J. Sobczak, K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko (red.), Warszawa: Wolters Kluwer.

Błońska, B., Bojańczyk, K., Gołaszewska, A., Krasowicz, S., Krysińska, Nowotnik-Zajączkowska, M., Rząsa, G., Siciarek, Sobczyk-Sarbińska, K., Świętczak, M., Urbański, M., Zalewski, A. (2019). Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz, W. Machała, R. Sarbiński, (red.). Warszawa: Wolters Kluwer.

Barta, J., Błeszyński, J., Czajkowska-Dąbrowska, M., Giesen, B., Grzeszak, T., Grzybowski, S. & Wojnicka, E. (2013). System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, t. 13, Warszawa: C.H. Beck.

Barta, J., Markiewicz R. (red.). (2013). Prawo autorskie, Warszawa: Wolters Kluwer.

Barta, J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R. & Traple, E. (2011). Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warszawa: Wolters Kluwer.

Bieczyński, M. M. (2018). Prawo do dziedzictwa kulturowego w prawie Unii Europejskiej — sprawa dwóch sądów. W: Prawo wobec kultury i sztuki. J. Sobczak, K. Chałubińska-Jentkiewicz, K. Kakareko (red.), Warszawa: Wolters Kluwer.

Bukowski, M., Flisak D., Okoń Z., Podrecki P., Raglewski J., Stanisławska-Kloc S. & Targosz, T. (2014). Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz Lex. Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.

Chałubińska, K., Kakareko, K., Sobczak, J. (2018). Wstęp. W: Prawo wobec kultury i sztuki, K. Chałubińska, K. Kakareko, J. Sobczak, (red.), Warszawa: Wolters Kluwer.

Czarny-Drożdżejko, E. (2016). Dozwolony użytek utworów mediach. Warszawa: Difin.

Encyklopedia Popularna PWN, Warszawa 1996.

Frankiewicz, A. (2013). Przegląd Prawa Konstytucyjnego, 15 (3).

Garlicki, L. (2003). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa: C.H. Beck, t. 3.

Jabłoński, M. (2002). Wolności z art. 73 Konstytucji RP. W: Prawa i wolności obywatelskie w Konstytucji RP, Banaszak B., Preisner A. (red.), Warszawa: C.H. Beck.

Jabłoński, M., Węgrzyn, J. (2018). Wolność twórczości artystycznej i naukowej oraz dostępu do dóbr kultury, http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/53683/37_M_Jablonski_J_Wegrzyn.pdf (30.05.2020 r.).

Kobylinski, Z. Czym jest, komu jest potrzebne i do kogo należy dziedzictwo kulturowe?, http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element. desklight-64b949dd-bc56-4ca4-ab26-05aef7137dac/c/msr_7_kobylinski.pdf (30.05.2020 r.).

Kopff, A. (2001). Wpływ postępu technicznego na prawo autorskie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, 78.

Grzybowski S., Kopff, A., Serda J. (1973). Zagadnienia prawa autorskiego. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. „Kultura”, https://zapytaj.onet.pl/encyklopedia/69310,,,,kultura,haslo.html (30.05.2020 r.).

Marcinkowska, J., Matlak, A. (1999). Treść prawa autorskiego. W: Prawo autorskie a postęp techniczny, J. Barta, R. Markiewicz (red.), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, 48.

Michalak, A. (2019). Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, M. Balicki, I. Bałos, K. Czyżewski, N. Daśko, K. Gliściński, M. Kubiak, K. Kulesza, A. Michalak, G. Pacek, A. Sewernik (red.), Warszawa: C.H. Beck.

Padlewska, J. (2017). Wolność panoramy w perspektywie porównawczej — Polska, Niemcy i Francja. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, 2.

Preussner-Zamorska, J. (2013). W: System Prawa Prywatnego. Prawo autorskie, J. Barta (red.), Warszawa: C.H. Beck. t. 13, rozdz. VII.

Ritterman S. (1937). Komentarz do ustawy o prawie autorskim. Kraków: W.L. Anczyc.

Sarnecki P. (2005). Artykuł 5. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, L. Garlicki. (red.), Warszawa: C.H. Beck, t. V.

Sawicki, M. (2014). Google Street View a ochrona prywatności, wizerunku i praw autorskich, Monitor Prawniczy, 18, s. 959.

Serda, J. (1967). Przesłanki ochrony prawnej dzieł fotograficznych i tzw. fotosów filmowych. Państwo i Prawo, 8–9.

Sieniow, T., Włodarczyk, W. (2009). Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym, Warszawa: Krajowa Izba Gospodarcza.

Szczepanowska-Kozłowska, K. (2009). Glosa do wyroku SN z 27.02.2009 r., V CSK 337/08, Orzecznictwo Sądów Powszechnych, 3, poz. 33.

Walter M. M., von Lewinski S. W: European Copyright Law. A Commentary, M. M. Walter, S. von Lewinski (red.), Oxford 2010.

Zeidler, K. (2007). Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa: Wolters Kluwer.

Zeidler, K. (2007). Cultural Heritage and Human Rights, University of Oxford Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series. Working Paper No 26/2007.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę