Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Nowy model nadzoru audytowego w Polsce

Wchodzące w życie z dniem 1.01.2020 r. przepisy ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym wprowadzają nowy model nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów oraz firm audytorskich w Polsce. Powyższe zmiany mają istotne znaczenie dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego korzystających z usług tych podmiotów, jak również dla samych biegłych rewidentów i firm audytorskich. W niniejszym opracowaniu zostaną przedstawione nowe zasady nadzoru publicznego w tym segmencie rynku oraz konsekwencje dokonywanej reorganizacji modelu nadzoru nad działalnością biegłych rewidentów i firm audytorskich.

Słowa kluczowe: biegły rewident; firma audytorska; Komisja Nadzoru Audytowego; Krajowa Komisja Nadzoru; Polska Izba Biegłych Rewidentów; Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Bibliografia

Wykaz aktów prawnych

Ustawa z 11.05.2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 ze zm.), zwana także ustawą o biegłych rewidentach.

Ustawa z 19.07.2019 r. o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1571 ze zm.), zwana także ustawą o zmianie ustawy o biegłych rewidentach.

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 17.05.2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, zwana dyrektywą 2006/43/WE.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z 16.04.2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE, zwane rozporządzeniem 537/2014.

Pozostałe źródła

Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw, druk sejmowy nr 3481, www.sejm.gov.pl

Cena artykułu
16.00
Cena numeru czasopisma
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę