Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1/2020

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 44
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
59.90
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
372.00 zł
334.80
372.00 zł
334.80
Od numeru:
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
744.00 zł
558.00
803.52 zł
558.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.1.1
JEL: K21

Artykuł dokonuje analizy unijnych reguł konkurencji pod kątem realizacji celów związanych z ochroną środowiska. Podejmuje badania mające na celu ustalenie, czy unijny prawodawca określił, który z wymienionych celów przeważa nad drugim, czy też cele te są względem siebie równorzędne. W artykule dokonano także zbadania, w jaki sposób cele związane z ochroną środowiska, które nie mają wymiaru ekonomicznego, mogą być zestawione na przykład z przesłankami wyłączenia indywidualnego spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję, które mają właśnie wymiar ekonomiczny.

Słowa kluczowe: ochrona środowiska; unijne reguły konkurencji; wyłączenie spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.1.2
JEL: K13, K34

Celem badawczym artykułu jest ustalenie, czy model odpowiedzialności karnej skarbowej jest koniecznym uzupełnieniem dla odpowiedzialności administracyjnej oraz czy w ogóle sankcja prawno-finansowa musi zostać wzmocniona poprzez oddziaływanie będące wynikiem zaktualizowania się innych sankcji, np. sankcji karnych bądź karno-skarbowych. Ustawodawca, podejmując decyzję o zabezpieczeniu interesów finansowych sankcją karną skarbową, zdecydował się bowiem na wprowadzenie odpowiedzialności karnej w stosunku do dóbr, które podlegają już pewnej ochronie prawnej. Prawo karne skarbowe stanowi zatem kolejny szczebel sankcjonowania naruszeń prawa finansowego, które już pierwotnie wyposażone jest w instrumenty umożliwiające zrealizowanie określonych obowiązków nawet wbrew woli ich adresata, stwarzając przy tym możliwość wymierzenia dotkliwych sankcji ekonomicznych. W doktrynie prawa karnego skarbowego oraz w prawie administracyjnym trudno znaleźć powody do negowania takiego stanu rzeczy. Wręcz przeciwnie, na gruncie tej ostatniej uważa się, że odpowiedzialność administracyjna oparta jest na całkowicie innych zasadach, realizowana jest przez zupełnie inne organy i w całkiem innym trybie, dlatego też podatnik narażony na sankcję podatkową może dodatkowo ponosić także odpowiedzialność karną skarbową.

Słowa kluczowe: Kodeks karny skarbowy; odpowiedzialność administracyjna; Kodeks karny
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.1.3

This study addresses the problem of the progressive growth of public supervision over privatized business tasks in the area of provision of a general service provided by municipal companies; the issue is presented in the comparative analysis to the regime of the public law of power companies. The undertaken analysis of the legal environment of public service enterprises is focused upon the fact that as the model of regulation of tariffs for water and wastewater enterprises (a monopolist) is amended, the recipients of their services are deprived of their right to independent administration law path for challenging such tariff as infringing their legal interests. An autonomy of an individual has been reduced in a democratic state of law and the question arises whether the actual situation is sufficiently justified; and whether the protection of an individual has been reinforced or weakened. Hence, the subject of the analysis chosen is the potential to ensure the active role of citizens in promoting and effectively achieving the integration of the EU legal system in the field of competition and consumer rights. When an individual attains its private interest, an individual may have a simultaneous participation and influence in the public sphere, in which the protection of fundamental rights is most effectively carried out in the interest of all individuals.

Słowa kluczowe: public services; public utility services; administrative regulatory supervision; protection of individual rights; EU law; constitutional law; administrative proceedings; local government units
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.1.4
JEL: K2, K22

Reprezentacja spółek kapitałowych przy czynnościach zawieranych z członkami zarządu stanowi niezwykle istotną i doniosłą praktycznie problematykę. W literaturze przedmiotu oraz orzecznictwie odnaleźć można wiele przeciwstawnych poglądów dotyczących skutków naruszenia zasad wyrażonych w art. 210 i art. 379 Kodeksu spółek handlowych. Kwestią sporu jest tu możliwość potwierdzania czynności dokonanych z naruszeniem powołanych norm. Sprawa ta nabiera jeszcze bardziej aktualnego znaczenia z uwagi na fakt, że w 2018 r. dokonano nowelizacji w tym zakresie przepisów Kodeksu cywilnego. W artykule podjęto próbę określenia zatem wpływu nowelizacji art. 39 k.c. na zasady reprezentacji spółki kapitałowej w umowach i sporach pomiędzy spółką a jej członkami zarządu.

Słowa kluczowe: spółka kapitałowa; zarząd; pełnomocnik; reprezentacja spółki
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.1.5
JEL: K22

Przedmiotem niniejszego artykułu jest tryb złożenia rezygnacji przez członka zarządu spółki kapitałowej. Przepisy prawa dotyczące tej kwestii znajdują się w art. 202, 30056 , 368 Kodeksu spółek handlowych, przy czym koncentrują się one na sytuacji, w której w wyniku rezygnacji żaden mandat w zarządzie nie będzie obsadzony.

Autor przytacza regulację tej kwestii w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółce akcyjnej oraz spółce akcyjnej. Zwraca uwagę, że w przypadku pierwszych dwóch spółek rezygnacja ostatniego członka zarządu powinna być złożona na ręce wspólników (akcjonariuszy), przy czym staje się skuteczna po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników. Inaczej kwestia ta została uregulowana w spółce akcyjnej, w której członek zarządu powinien złożyć rezygnacje na ręce rady nadzorczej, a dopiero w razie jej braku na ręce akcjonariuszy. Autor wskazuje praktyczne aspekty związane z nową regulacją prawną.

Słowa kluczowe: członek zarządu; rezygnacja
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.1.6
JEL: K12, K15

Glosa porusza problematykę tzw. kredytów frankowych na gruncie orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 Dziubak vs. Raiffeisen Bank. Autorzy dokonują analizy wniosków płynących z wymienionego wyżej orzeczenia, biorąc pod uwagę także orzecznictwo krajowe. W konkretnych okolicznościach danej sprawy klauzula indeksacyjna może być uznana za niedozwolone postanowienie umowne. Autorzy czynią rozważania w zakresie konsekwencji abuzywności, zagadnień związanych z ewentualnym dalszym związaniem stron umową kredytową bądź uznaniem jej w całości za nieważną, a także wynikających z tego implikacji.

Słowa kluczowe: kredyt frankowy; klauzula indeksacyjna; kredyt indeksowany; klauzula abuzywna; niedozwolone postanowienie umowne
Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł