Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3/2020

ISSN: 0137-5490
Liczba stron: 40
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Oprawa: miękka
Format: A4
Cena artykułu
Wersja elektroniczna
16.00
Kup artykuł
Cena numeru czasopisma
59.90
59.90
Prenumerata półroczna 2020 (6 kolejnych numerów)
372.00 zł
334.80
372.00 zł
334.80
Od numeru:
Prenumerata roczna 2020 (12 kolejnych numerów)
744.00 zł
558.00
803.52 zł
558.00
Od numeru:
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.1
JEL: K2

Celem zmian wprowadzonych przez ustawę z 31.07.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, nazywaną ustawą deregulacyjną, stało się ograniczenie zbędnych i nadmiernych obciążeń regulacyjnych. Nowe przepisy mają usprawnić sukcesję przez umożliwienie lub usprawnienie wykonywania praw w stosunku do majątku przedsiębiorstwa, w sytuacji gdy udział w przedsiębiorstwie wejdzie do spadku po zmarłym małżonku przedsiębiorcy jednoosobowego. Ustawa deregulacyjna zakłada nowelizację ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej w celu ograniczania nadmiernych i nieadekwatnych obciążeń regulacyjnych, w szczególności tych o charakterze administracyjnym.

Słowa kluczowe: przedsiębiorca; sukcesja; akty uprawniające; decyzja związana z przedsiębiorstwem; tymczasowy przedstawiciel
DOI: 0000-0002-8838-7806
JEL: K34

 Zapłata podatków powinna następować w sposób i terminach określonych przepisami prawa podatkowego. W pewnych sytuacjach podatnik nie jest jednak w stanie dostosować się do tych wymogów. Jeżeli jest to usprawiedliwione jego ważnym interesem lub interesem publicznym może ubiegać się o ulgę w spłacie. Przepisy obowiązującej Ordynacji podatkowej dopuszczają taką możliwość, podobnie jak projekt nowej Ordynacji podatkowej. Proponowane przepisy różnią się jednak w pewnych istotnych kwestiach od unormowań obowiązujących. Wymaga to podjęcia pogłębionej analizy przedmiotowych rozwiązań.

Słowa kluczowe: podatek; ordynacja; ulga; spłata; zobowiązany
DOI: 0000000236366456
JEL: K12, K15, K19

Celem niniejszego artykułu jest analiza najnowszych regulacji dotyczących możliwości uczestnictwa i głosowania w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość. Odniesiono się również do możliwych sposobów uczestnictwa przy wykorzystaniu środków komunikacji na odległość oraz technicznych wymogów organizacji tego typu zgromadzeń wspólników. Ponadto należy podkreślić, że szczególną uwagę poświęcono także zasadom wykonywania prawa głosu oraz protokołowaniu uchwał podjętych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Słowa kluczowe: zgromadzenie wspólników; środki komunikacji elektronicznej; e-voting; telezgromadzenie; wideokonferencja
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.4
JEL: K34

Przedmiotem artykułu jest koncepcja „look through approach” zaproponowana przez Ministerstwo Finansów w opublikowanym „Projekcie objaśnień podatkowych do nowych zasad poboru podatku u źródła z 19.06.2019 r.”, która może znaleźć zastosowanie w ramach wprowadzonej nowej definicji rzeczywistego właściciela. Koncepcja ta, polegająca na możliwości skorzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania podatkiem u źródła wobec podmiotu, który otrzymał daną płatność od pośrednika, nie została jednak bezpośrednio przewidziana w nowelizacji ustawy, a jedynie wspomina o niej projekt objaśnień. Stąd status normatywny tego rozwiązania pozostaje niejasny. W artykule podjęto próbę zidentyfikowania najważniejszych problemów, jakie wiążą się z wprowadzeniem nowej definicji rzeczywistego właściciela oraz brakiem odpowiednich wyjaśnień dotyczących zastosowania koncepcji „look through approach”, które mogą spotkać przedsiębiorców, chcących ze wskazanej koncepcji skorzystać.

Słowa kluczowe: podatek u źródła; rzeczywisty właściciel; projekt objaśnień; płatności
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.5
JEL: K12, K22, K23

Artykuł dotyczy kognicji sądu rejestrowego w sprawach, w których uczestnik postępowania złożył oświadczenie o uchyleniu się od skutków prawnych oświadczenia woli z uwagi na to, że zostało ono złożone pod wpływem błędu lub groźby. W tym kontekście istotne jest, czy sąd jest uprawniony do badania skuteczności takiego oświadczenia, w jakim zakresie może prowadzić postępowanie dowodowe, na kim ciąży ciężar wykazania jego skuteczności oraz czy sąd rejestrowy może uzależniać wpis od rozstrzygnięcia sprawy o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Słowa kluczowe: postępowanie rejestrowe; badanie materialne; oświadczenie woli; błąd; groźba
DOI: 10.33226/0137-5490.2020.3.6
JEL: K22

Przedmiotem niniejszego przeglądu jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, które zostało wydane w 2019 r. Analiza dotyczy tych orzeczeń, które mają istotne znaczenie dla obrotu gospodarczego, a odnoszących się w szczególności do takich zagadnień jak: moc zatwierdzonej listy wierzytelności, rodzaj pełnomocnictwa udzielanego na podstawie art. 210 k. s. h., prawo syndyka do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników, kosztów prywatnej opinii jako elementu szkody, kosztów windykacji wierzytelności oraz powstania rozdzielności majątkowej między małżonkami w związku z ogłoszeniem upadłości jednego z nich. Prezentacja orzeczeń nastąpi w kolejności chronologicznej i będzie opatrzona krótkim komentarzem. Miejscem publikacji wszystkich orzeczeń jest strona internetowa Sądu Najwyższego.

Słowa kluczowe: orzecznictwo; Sąd Najwyższy
Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł