Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Obowiązek informacyjny podmiotów zaangażowanych w proces sekurytyzacji

Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2402 z 12.12.2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla prostych, przejrzystych i standardowych sekurytyzacji, a także zmieniającego dyrektywy 2009/65/WE, 2009/138/WE i 2011/61/UE oraz rozporządzenia (WE) nr 1060/2009 i (UE) nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L 347 z 28.12.2017, s. 35–80), dalej „rozporządzenie 2017/2402”, na nowo został ukształtowany stan prawny dotyczący sekurytyzacji. Działalność uczestników tego procesu została objęta nadzorem, który jest sprawowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.Tym samym podmiotami nadzorowanymi stały się również podmioty niepochodzące z tradycyjnych segmentów rynku finansowego: bankowego, kapitałowego oraz ubezpieczeniowego. Istotnym, w szczególności dla rynku polskiego, nowym obowiązkiem jest sprawozdawczość, której zasady zastały określone w rozporządzeniu. Niniejsza analiza dotyczy tego obowiązku oraz sposobu jego nadzorowania, w tym sankcjonowania jego niedochowania.

Słowa kluczowe: prawo administracyjne; prawo UE; Komisja Nadzoru Finansowego; sekurytyzacja

Bibliografia

Bączyk, M., Jakubiec, A., Katner, W. J., Romanowski, M. (2018). Umowa sekurytyzacji. W: W. J. Katner (red.). System Prawa Prywatnego. Prawo zobowiązań — umowy nienazwane. Warszawa: C.H. Beck, Legalis/el.

Nowicki, H. (2017). Sankcje adaministracyjne. W: R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System Prawa Administracyjnego. Prawo administracyjne materialne, Warszawa: C.H. Beck, Legalis/el.

Nowicki, D., Peszkowski, S. (2015). Kilka uwag o szczególnym charakterze administracyjnych kar pieniężnych. W: M. Błachucki (red.), Administracyjne kary pieniężne w demokratycznym państwie prawa, Warszawa: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich.

Hermeliński, W. (2014). Sankcja administracyjna: represja czy dyscyplinowanie? W: J. Pastwa i in. (red.), Jedność norm i wartości. Zbiór studiów dedykowanych Profesor Marii Gintowt-Jankowicz, Warszawa: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej.

Kruk, E. (2013). Sankcje administracyjne, Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Skoczylas, A. (2011). Sankcje administracyjne jako środek nadzoru nad rynkiem kapitałowym. W: M. Stahl, R. Lewicka, M. Lewicki (red.) Sankcje administracyjne, Blaski i cienie, Warszawa: Wolter Kluwer Polska.

Zapadka, P. (2012). Usługi bankowości inwestycyjnej, Warszawa: C.H. Beck.

Taborowski, M. (2012). Komentarz do art. 358 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. W: D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, Warszawa: Wolters Kluwer, LEX nr 124359.

Doczekalska, A. (2006), Interpretacja wielojęzycznego prawa Unii Europejskiej, Europejski Przegląd Sądowy, 2, s. 15.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę