Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Sądowa kontrola wyroku wadliwego— glosa krytyczna do postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14.06.2019 r. (I GSK 598/19)

Przedmiotem glosowanego orzeczenia była ocena prawna zarzutów skargi kasacyjnej wniesionej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30.11.2018 r. (V SA/Wa 1780/18), mocą którego stwierdzono nieważność decyzji kasacyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Kontrolowane rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji wykraczało poza granice jego kognicji w ramach rozpatrywanej sprawy. Orzeczenie, które zapadło przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, można uznać za poprawne wyłącznie z formalnego punktu widzenia. Sąd ten skargę kasacyjną odrzucił jako niedopuszczalną. Jednak sposób, w jaki to uczynił oraz to, jak ocenił orzeczenie WSA w Warszawie, budzą ogromne wątpliwości co do kompletności regulacji procesowych.

Słowa kluczowe: skarga kasacyjna; dopuszczalność skargi kasacyjnej; odrzucenie skargi kasacyjnej; dwuinstancyjność postępowania sądowego; podstawy skargi kasacyjnej

Bibliografia

Naleziński, B. (2019). Komentarz do art. 176. W: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, red. P. Tuleja, Warszawa: LEX/el.

Niezgódka-Medek, M. (2019). Komentarz do art. 174. W: B. Dauter, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Warszawa: LEX/el.

Knysiak-Sudyka, H. (2018). Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz i orzecznictwo, Warszawa: LEX/el., komentarz do art. 173 p.p.s.a.

Suwaj, R. (2019). Stwierdzenie nieważności decyzji kasacyjnej na skutek wniesienia sprzeciwu. Glosa krytyczna do wyroku WSA z 30.11.2018 r., V SA/Wa 1780/18, Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych, 4.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę