Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Wsparcie przedsiębiorców w warunkach epidemii i kryzysu

Warunki nadzwyczajne, w jakich przyszło funkcjonować przedsiębiorcom po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii to ogarniający całą gospodarkę głęboki kryzys. Zaistniała sytuacja wymusza na prawodawcy odpowiednie ukształtowanie prawa „stanu epidemii” i prawa „kryzysu gospodarczego”. W Polsce prawo takie zostało ustanowione, nadana mu została określona treść, w ramach której wskazane zostały przede wszystkim różnorodne środki wsparcia przedsiębiorców, ale także kompetencje organów i instytucji wyznaczonych do podejmowania działań na rzecz przedsiębiorców. Wypada ustalić, czy działania ustawodawcy były adekwatne do zaistniałej sytuacji, a w szczególności, czy stworzone zostały odpowiednie podstawy prawne dla funkcjonowania przedsiębiorców w warunkach epidemii. Wydaje się oczywiste, że wsparcie przedsiębiorców powinno być ujmowane jako obowiązek państwa, czyli w rzeczywistości powinny być rozumiane jako obowiązki wielu podmiotów występujących w imieniu państwa. Istotne staje się ustalenie wykazu tych podmiotów oraz określenie ich roli w procesie wsparcia przedsiębiorców z punktu widzenia zakładanych efektów podejmowanych przez nie czynności. Nie bez znaczenia pozostają przy tym również przesłanki oddziaływania państwa na gospodarkę w warunkach epidemii i kryzysu.

Słowa kluczowe: wsparcie; epidemia; przedsiębiorcy; ustawodawca; organy administracji; instytucje; przesłanki; środki

Bibliografia

Blicharz, R. (2019). Zarządca sukcesyjny. Wybrane zagadnienia. W: A. Powałowski, H. Wolska (red.) Przedsiębiorcy i ich działalność, Warszawa: C.H. Beck.

Bojarski, K. (2016). Jaki samorząd gospodarczy, Studia Prawnicze i Administracyjne, 4.

Domańska, A. (2019). Wspieranie przedsiębiorczości przez instytucje otoczenie biznesu, Lublin: Wyd. UMCS

Etel, M. (2019). Działalność formalna niegospodarcza. W: A. Powałowski, H. Wolska (red.) Przedsiębiorcy i ich działalność, Warszawa: C.H. Beck.

Horubski, K. (2013). Wybrane przejawy realizacji funkcji wspierania gospodarki. W: System Prawa Administracyjnego, J. Grabowski, L. Kieres,

A. Walaszek-Pyzioł (red.), Publiczne prawo gospodarcze, tom 8A, Warszawa: C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN.

Janik, M. (2012). Policja sanitarna, Warszawa: LEX/el., rozdz. 4.

Kokocińska, K. (2019). Gwarancyjny charakter zasad prawa (rozważania na tle ustawy Prawo przedsiębiorców). W: R. Blicharz, A. Powałowski (red.), Prawo przedsiębiorcy, Warszawa: C.H. Beck.

Kosikowski, C. (2002). Koncesje i zezwolenia na działalność gospodarczą. Warszawa: Lexis Nexis.

Kosikowski, C. (1996). Koncesje w prawie polskim. Kraków: IPSiIZ.

Kozaczek, J. (2019). Nowe prawo przedsiębiorców — dobre zmiany czy zagrożenia. W: A. Powałowski, H. Wolska (red.), Przedsiębiorcy i ich działalność, Warszawa: C.H. Beck.

Morawski, W. (2003). Kronika kryzysów gospodarczych, Warszawa: Wydawnictwo TRIO.

Popowska, B. (2020). Wspieranie małych i średnich przedsiębiorców — charakterystyka przepisów prawa działalności gospodarczej i ich realizacja, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2.

Powałowski, A. (2009). Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.

Powałowski, A. (red.), (2017). Społeczna gospodarka rynkowa, Gdańskie Studia Prawnicze, 37.

Powałowski, A. (2018). Nowe prawo przedsiębiorców i ich działalności gospodarczej na tle zasady społecznej gospodarki rynkowej. W: M. Królikowska-Olczak (red.), Sektory infrastrukturalne — problematyka prawna, Warszawa: C.H. Beck.

Powałowski, A. (2019). Działalność gospodarcza według ustawy — Prawo przedsiębiorców. W: R. Blicharz, A. Powałowski (red.), Prawo przedsiębiorcy, Warszawa: C.H. Beck.

Przeszło, E. (2019). Rzecznik Przedsiębiorców. W: A. Powałowski, H. Wolska (red.) Przedsiębiorcy i ich działalność, Warszawa: C.H. Beck.

Skrzydło, W. (2013). Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, LEX/el., art. 20.

Strzyczkowski, K. (2009). Prawo gospodarcze publiczne, Warszawa: Lexis Nexis.

Stankiewicz, R. (2019). Załatwianie spraw z zakresu działalności gospodarczej według przepisów nowej ustawy — Prawo przedsiębiorców. W: R. Blicharz, A. Powałowski (red.), Prawo przedsiębiorcy, Warszawa: C.H. Beck.

Szydło, M. (2004). Koncepcja koncesji w ujęciu klasycznym i jej recepcja w prawie polskim. Państwo i Prawo, 1.

Tomkiewicz, J. (2011). Reakcja państwa na kryzys gospodarczy — podstawowe dylematy, Master of Business Administration, 5.

Żurawik, A. (2012). Klauzula interesu publicznego w prawie gospodarczym krajowym i unijnym, Europejski Przegląd Sądowy, 12.

Zieliński, A. (1999). Co rozumiemy pod pojęciem opracowania ogniska epidemicznego? Przegląd Epidemiologiczny, 53 (3–4).

Żurawik, A. (2019). Preambuła ustawy — Prawo przedsiębiorców. W: A. Powałowski, H. Wolska (red.) Przedsiębiorcy i ich działalność, Warszawa: C.H. Beck.

Jóźwiakowski, K. (2015). Kryzys finansowy — przebieg i skutki dla gospodarki. W: J. Jędrzejczak-Gas, B. Ślusarz (red.), Współczesny kryzys finansowo-gospodarczy Istota, przebieg i konsekwencje, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze.

Cena artykułu
16.00
Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 6/2020
59.90
Wersja elektroniczna
59.90
Prenumerata
372.00 zł
334.80
zamów prenumeratę