Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zespół redakcyjny

Editor-in-Chief

dr hab. Bartłomiej Nowak – Prof. of Leon Koźmiński Academy in Warsaw  (Poland)

Bartłomiej  Nowak is a graduate of the Management of the Kozminski Academy in Warsaw and the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. Since 2009, he has a degree of Doctor of Laws - European University Institute, and since 2013 - the postdoctoral degree awarded by the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences. Specializes, among others in economic law, the law and the policy of natural resources and the law of the European Union.

Since 2009, he has been associated with the Kozminski University in Warsaw in the positions of: Adjunct, and later the Extraordinary Professor at the College of Law, and Vice-Rector for Social and Economic Studies.

Member of the Editorial Board: Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Krytyka Prawa, Yearbook of Polish European Studies, Yearbook of antitrust and regulatory studies, Internet Antitrust and Regulatory Quarterly (Scientific Council).

Finalist of the 15th edition of the Political Science Awards, a scholarship holder of the Polish Government for outstanding young scientists and a participant in a four-year research grant at the European University Institute in Florence, and a scientific editor of many research projects. Member  in Scientific Councils of i.a.: Institute of Aviation, Institute of Electron Technology, National Center for Nuclear Research.

 

Editorial Coordinator
Klaudiusz Kaleta

 

 

Redaktor naczelny
dr hab. Bartłomiej Nowak, Prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (Polska)

Bartłomiej Nowak jest absolwentem kierunku Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2009 roku posiada stopień naukowy Doctor of Laws - European University Institute, a od 2013 roku – stopień doktora habilitowanego nadany przez Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Specjalizuje się m.in. w prawie gospodarczym, prawie i polityce surowców naturalnych oraz prawie Unii Europejskiej. Od 2009 roku związany jest z Akademią Leona Koźmińskiego w Warszawie na stanowiskach: Adiunkta, a później Profesora Nadzwyczajnego w Kolegium Prawa, oraz Prorektora ds. Studiów Ekonomiczno-Społecznych.

Członek Kolegium Redakcyjnego: Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Krytyka Prawa, Yearbook of Polish European Studies, Yearbook of antitrust and regulatory studies, Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny (Rada Naukowa).

Finalista XV edycji Nagród Naukowych Polityki, stypendysta Rządu RP dla wybitnych młodych naukowców oraz uczestnik 4 letniego grantu naukowo-badawczego w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we, Florencji oraz redaktor naukowy wielu projektów badawczych. W tym m.in. członek Rad Naukowych: Instytutu Lotnictwa, Instytutu Technologii Elektronowej, Narodowego Centrum Badań Nuklearnych.

Wykaz wybranych publikacji:

Publikacje w czasopismach naukowych:

Nowak B. (2015). Relations and Prospects for Development of Security and Solidarity Policy on the European Gas Market, JOURNAL OF US-CHINA PUBLIC ADMINISTRATION, 7, s.517-527.

Nowak B. (2015). Polish Gas Market in Transition - Challenges of liberalization in the Context of Energy Security, OIL, GAS & ENERGY LAW INTELLIGENCE, 2, s.27-41.

Nowak B. (2014). Solidarność i bezpieczeństwo energetyczne jako elementy polityki energetycznej UE. Wybrane prawne formy realizacji na rynku gazu, STUDIA EUROPEJSKIE, 2, s.75-91.

Nowak B. (2014). Energy market regulation and its impact on energy security, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 2, s.14-17.

Nowak B. (2014). Różne podejścia, jeden cel. W stronę wspólnego stanowiska Unii Europejskiej wobec bezpieczeństwa energetycznego, SPRAWY MIĘDZYNARODOWE, 1, s.39-53.

Nowak B. (2013). Gas system operator as an entity safeguarding the security of supply to the recipients, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 7, s.10-19.

Nowak B. (2012). Znaczenie rezerw (zapasów) gazu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju na przykładzie ustawy o zapasach, PRZEGLĄD USTAWODAWSTWA GOSPODARCZEGO, 11, s.10-22.

Nowak B. (2012). Shortcomings of the Energy Market Liberalization in the European Union, EUROPEAN PUBLIC LAW, 4, s.701–714.

Nowak B. (2011). Price control and ownership unbundling – their impact on investments and competition in the energy market, Interdisciplinary Journal of Economics and Business Law, 3, s.30 – 48.

Nowak B. (2011). Poland's energy security in the contextof the EU's common energy policy. Thecase of the gas sector, YEARBOOK OF ANTITRUST AND REGULATORY STUDIES, 4, s.41-56.

Monografie:

Nowak B. (2012). Gas Market Liberalization and Energy Security. Legal and Institutional Aspects, Warszawa, WOLTERS KLUWER BUSINESS.

Nowak B. (2012). Towards energy solidarity in the Treaty of Lisbon w: European Integration Process in the New Regional and Global Settings, E. Latoszek, I. E. Kotowska, A. Z. Nowak, A. Stępniak, Warszawa, WARSAW UNIVERSITY, s.405-415.

Nowak B. (2009). Energy Policy of the European Union. Chosen legal and political aspects and their implications for Poland, Warszawa, WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE.

Nowak B. (2009). Wewnętrzny rynek energii w Unii Europejskiej, Warszawa, CH BECK

Nowak B. (2010), Equal Access to Energy Market for Energy Suppliers - Benefits for the Customers w: The Critique of Law Independent Legal Studies, Hoff W., Warszawa, WYDAWNICTWO AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.213-228.

Nowak B. (2010). Ownership unbundling jako instrument wspierania konkurencji i inwestycji na rynku energetycznym w: Energetyka i Ochrona Środowiska w procesie inwestycyjnym, Elżanowski, Swora, Cherka, Wąsowski, Warszawa, WOLTERS KLUWER, s.160-180.

Nowak B. (2010). Bezpieczeństwo energetyczne Polski w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej w: Krytyka prawa. Niezależne studia nad prawem. Tom II. Bezpieczeństwo, Sokolewicz W., Warszawa, AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO I WYDAWNICTWA AKADEMICKIE I PROFESJONALNE, s.219-238.

Nowak B. (2008). Dostosowanie polskiego sektora energii elektrycznej i gazu do wymogów unijnych dyrektyw wewnętrznego rynku energii. Jak daleko do konkurencyjnego rynku energii w Polsce? w: Prawo energetyczne wobec wyzwań liberalizacji, Swory M., Szewczyka M., Ziemskiego K., Warszawa, URZĄD REGULACJI ENERGETYKI, s.59-75.


Sekretarz redakcji
Klaudiusz Kaleta

 

Editor-in-Chief

dr hab. Bartłomiej Nowak – Prof. of Leon Koźmiński Academy in Warsaw.

Bartłomiej  Nowak is a graduate of the Management of the Kozminski Academy in Warsaw and the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. Since 2009, he has a degree of Doctor of Laws - European University Institute, and since 2013 - the postdoctoral degree awarded by the Institute of Legal Sciences of the Polish Academy of Sciences. Specializes, among others in economic law, the law and the policy of natural resources and the law of the European Union.

Since 2009, he has been associated with the Kozminski University in Warsaw in the positions of: Adjunct, and later the Extraordinary Professor at the College of Law, and Vice-Rector for Social and Economic Studies.

Member of the Editorial Board: Journal of Management and Business Administration. Central Europe, Krytyka Prawa, Yearbook of Polish European Studies, Yearbook of antitrust and regulatory studies, Internet Antitrust and Regulatory Quarterly (Scientific Council).

Finalist of the 15th edition of the Political Science Awards, a scholarship holder of the Polish Government for outstanding young scientists and a participant in a four-year research grant at the European University Institute in Florence, and a scientific editor of many research projects. Member  in Scientific Councils of i.a.: Institute of Aviation, Institute of Electron Technology, National Center for Nuclear Research.

 

Editorial Coordinator
Klaudiusz Kaleta