Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna
ISBN: 978-83-208-1869-7
Pages: 268
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
14.00
Ask about product

W książce przeanalizowano związki zachodzące w krótkim i długim okresie między zmianami w produktywności a kształtowaniem się innych zmiennych o kluczowym znaczeniu dla podziału efektów wzrostu gospodarczego między różne grupy społeczne. Ponieważ w wielu krajach mamy do czynienia ze stagnacją płac, coraz silniejsza jest presja na firmy, aby w większym stopniu dzieliły się zyskami z pracownikami. Autorzy położyli więc nacisk na rozkład korzyści i kosztów wynikających ze zmian w produktywności w powiązaniu z innymi ważnymi zmiennymi.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów.

Spis treści

Wstęp

 
1. Relacje między produktywnością, kosztami pracy, udziałem płac w dochodzie narodowym a kursem walutowym - Marek A. Dąbrowski
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Wpływ produktywności i wzrostu gospodarczego na kurs walutowy
1.2.1. Teoria parytetu siły nabywczej
1.2.2. Efekt Balassy-Samuelsona
1.2.3. Realny kurs walutowy
1.2.4. Cena względna dóbr niebędących przedmiotem wymiany międzynarodowej i realny kurs walutowy
1.2.5. Popyt i realny kurs walutowy
1.2.6. Usługi, zasoby czynników produkcji i realna aprecjacja
1.3. Oddziaływanie kursu walutowego i bilansu płatniczego na wzrost gospodarczy
1.3.1. Realny kurs walutowy, równowaga zewnętrzna i wzrost gospodarczy
1.3.2. Model równowagi wewnętrznej i zewnętrznej
1.3.3. Bilans płatniczy jako bariera wzrostu - wyniki badań empirycznych
1.3.4. Skuteczność dewaluacji (deprecjacji)
1.4. Uwagi końcowe
Bibliografia


2. Produktywność sektora finansowego a spekulacyjny wzrost cen aktywów - Katarzyna Glinka
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Nowe technologie a całkowita produktywność czynników
2.3. Różnice w poziomie produktywności w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
2.4. Obszary innowacji finansowych
2.5. Rola innowacji finansowych we wzroście produktywności sektora finansowego
2.5.1. Zagrożenia związane z procyklicznością systemu finansowego
2.5.2. Od innowacji finansowych do spekulacji na rynkach aktywów
2.6. Różnice w produktywności sektora finansowego w krajach azjatyckich i latynoamerykańskich
2.7. Bańki spekulacyjne w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej - różne kraje, podobne doświadczenia
2.8. Uwagi końcowe
Bibliografia

3. Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów - Paweł Kawa
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Teoretyczne aspekty kształtowania się płac w kontekście relacji między produktywnością a poziomem płac i ich zróżnicowaniem
3.2.1. Teorie produktywności krańcowej
3.2.2. Siła związków zawodowych i negocjacje płacowe
3.2.3. Postęp technologiczny promujący wysokie kwalifikacje
3.3. Czynniki determinujące poziom płac i ich zróżnicowanie w świetle wyników badań empirycznych
3.4. Struktura i zróżnicowanie poziomu dochodów w kontekście relacji produktywności i płac
3.5. Zmiana struktury dochodów
3.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

4. Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów - Jan Kultys
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Teoria menedżerska
4.3. Teoria optymalnych kontraktów
4.4. Ograniczenia teorii optymalnych kontraktów
4.5. Teoria menedżerskiej władzy
4.6. Rozszerzenie teorii menedżerskiej władzy
4.7. Uogólniony schemat wynagrodzeń menedżerów
4.8. Wynagrodzenia menedżerów w niektórych krajach Azji
4.9. Wynagrodzenia menedżerów w świetle konfliktu między talentami a kapitałem finansowym
4.10. Uwagi końcowe
Bibliografia

5. Rozwój technologii informacyjnych a wykluczenie cyfrowe - Mirosław Raczyński
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Pojęcie wykluczenia cyfrowego
5.3. Pomiar wykluczenia cyfrowego
5.3.1. Wskaźniki wykluczenia cyfrowego
5.3.2. Indeks poziomu rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IDI)
5.4. Rozwój telefonii komórkowej a wykluczenie cyfrowe
5.5. Uwagi końcowe
Bibliografia

6. Wpływ reform strukturalnych na wydajność i poziom dochodu - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej - Marta Sordyl
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Determinanty dystrybucji dochodu
6.2.1. Ziemia, kapitał rzeczowy i niewykwalifikowana siła robocza
6.2.2. Edukacja
6.2.3. Wpływ polityki i regulacji na dystrybucję dochodu
6.3. Teoretyczny wpływ reform strukturalnych na dystrybucję dochodu
6.3.1. Liberalizacja handlu
6.3.2. Liberalizacja przepływów kapitałowych
6.3.3. Liberalizacja krajowych rynków finansowych
6.3.4. Prywatyzacja
6.3.5. Reformy podatkowe
6.3.6. Reformy rynku pracy
6.4. Wyniki badań empirycznych
6.4.1. Wzrost gospodarczy i nierówności dochodu
6.4.2. Zatrudnienie
6.4.3. Produktywność, płace i zyski
6.5. Uwagi końcowe
Bibliografia

7. Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej - Zbigniew J. Stańczyk
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Determinanty wzrostu gospodarczego
7.3. "Cud gospodarczy" krajów Azji Południowo-Wschodniej
7.4. Uwagi o badaniach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej od początku lat 90. XX w.
7.5. Dyskusje nad bezpośrednimi determinantami wzrostu gospodarczego krajów azjatyckich
7.6. Charakterystyka wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej po 1997 r.
7.7. Pośrednie determinanty wzrostu gospodarczego
7.8. Uwagi końcowe
Bibliografia

8. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia, płac i produktywności w gospodarkach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej - Marta Wajda-Lichy
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Współczesne trendy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach rozwijających się
8.3. Kanały oddziaływania BIZ na rynek pracy
8.4. Oddziaływanie BIZ na poziom zatrudnienia
8.4.1. Kanały oddziaływania BIZ na zatrudnienie w kraju przyjmującym kapitał
8.4.2. Oddziaływanie BIZ na zatrudnienie w kraju eksportującym kapitał
8.4.3. Forma i struktura BIZ a zatrudnienie w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
8.5. Oddziaływanie BIZ na poziom płac
8.5.1. Kanały oddziaływania BIZ na poziom płac w kraju przyjmującym kapitał
8.5.2. Oddziaływanie BIZ na płace w kraju eksportującym kapitał
8.5.3. Wpływ BIZ na poziom płac w wybranych krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
8.6. Oddziaływanie BIZ na produktywność
8.6.1. Kanały oddziaływania BIZ na produktywność w kraju przyjmującym kapitał
8.6.2. BIZ a produktywność w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
8.7. Uwagi końcowe
Bibliografia

9. Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB - Andrzej Wojtyna
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Problemy z definicją i pomiarem
9.3. Ogólne tendencje historyczne
9.4. Badania odnoszące się bezpośrednio do roli globalizacji i postępu technicznego
9.5. Badania akcentujące znaczenie substytucyjności pracy i kapitału
9.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna
 

Professor, PhD, Dsc, Member of the Monetary Policy Council. Since 1992 heads the Chair of Macroeconomics Cracow University of Economics. Foreign scholarships in the University of Amsterdam, Stanford University and Cambridge University.
In 1994 became a member of the Council of Social and Economic Strategy at the Council of Ministers. Since 2003 a member of the Central Committee for Scientific Titles and Degrees. Former member of the presidium of the Committee of Economic Sciences with PAN (the Polish Academy of Sciences). Member of the presidium and vice-president of the Scientific Council of the Polish Economic Society (since 1994); member of the Societal Team of Economic Counselors to the President of the Republic of Poland (since 2002). In 2004 appointed as member of the Monetary Policy Council, 2nd term of office.

Author of many publications, both with the Polish and foreign economic publishing houses, including: Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka (Modern capitalist state and the economy. Theory and practice, 1990; in 1992 the book received the Professor E. Lipiński Award awarded by the Polish Economic Society), Szkice o niezależności banku centralnego  (Sketches on the Central Bank’s independence, PWE, 1998, 2004), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii (Evolution of Keynesian economies and the economic mainstream, 2000, in 2001 the book received the Bank Handlowy Award for extraordinary achievements in the theory of economics and finance), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie rozwoju (Institutions and the economic policy in countries at middle level of development [as scientific editor], PWE, 2008), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach o średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych (Macroeconomic and microeconomic adjustments in countries at middle level of development after financial crises, PWE, 2009), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju (Relationships between productivity, income and employment in countries at various levels of development [as scientific editor] PWE, 2010), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów o średnim poziomie rozwoju (The financial crisis and its consequences for countries at middle level of development [as scientific editor], PWE, 2011). Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju (Effects of anti-crisis measures in countries at middle level of developmen [as scientific editor], PWE, 2012).

Odbiór osobisty 0 €
Kurier Inpost 3 €
Kurier FedEX 3 €
Inpost Paczkomaty 3 €
Free delivery in Reader's Club from 43 €