Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja gospodarcza

Redakcja naukowa Stanisław Marek, Maria Białasiewicz
ISBN: 978-83-208-1934-2
Pages: 444
Publication date: 2011
Place publication: Warszawa
Publication: II zmienione
Binding: paperback
Format: 162x237
15.00
Ask about product

The book brings knowledge about enterprise considered as business organization, presenting a large number of notions. classifications and elements of theory that sum up to fundamentals of organization science. The Authors highlighted the following aspects:
– theoretical fundamentals behind the functioning of an organization,
– forms of enterprises and their environment,
– international environment of an enterprise,
– resources and their significance in operation of an enterprise,
– management of tangible and intangible assets,
– human capital management,
– processes of innovation in an enterprise,
– contemporary management-related problems,
– crisis in economy and in an enterprise,
– creating the corporate value,
– trends in the development of enterprises.
The manual is addressed to students of economics, management, international business relations, production engineering in various types of universities.

SPIS TREŚCI
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Teoretyczne podstawy funkcjonowania organizacji - Maria Białasiewicz, Tadeusz Buczkowski, Barbara Czerniachowicz, Stanisław Marek, Karolina Beyer
1.1. Ewolucja koncepcji organizacji
1.2. Rodzaje organizacji
1.3. Cykl życia organizacji
1.4. Przedsiębiorstwo jako podstawowa organizacja gospodarcza
1.4.1. Powstanie i uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw
1.4.2. Przedsiębiorstwo jako system otwarty
1.4.3. Przedsiębiorca i przedsiębiorczość
1.4.4. Misja i cele przedsiębiorstwa
1.4.5. Podstawowe zasady działania przedsiębiorstwa
1.4.6. Charakterystyczne atrybuty przedsiębiorstwa
1.4.7. Funkcje przedsiębiorstw
 
Rozdział 2. Formy przedsiębiorstw - Maria Białasiewicz, Tadeusz Buczkowski, Malwina Szczepkowska
2.1. Klasyfikacja przedsiębiorstw według wybranych kryteriów
2.2. Organizacyjno-prawne formy przedsiębiorstw
2.3. Kryteria wyboru formy organizacyjno-prawnej działalności przedsiębiorstw
2.4. Nowe formy przedsiębiorstw
2.5. Wielopodmiotowe struktury gospodarcze
2.6. Nadzór korporacyjny nad organizacjami
 
Rozdział 3. Otoczenie przedsiębiorstwa - Stanisław Marek, Anna Wieczorek-Szymańska
3.1. Rola i miejsce otoczenia w teorii organizacji
3.2. Elementy otoczenia przedsiębiorstwa
3.3. Charakterystyka makrootoczenia przedsiębiorstwa
3.3.1. Otoczenie ekonomiczne
3.3.2. Otoczenie polityczno-prawne
3.3.3. Otoczenie techniczno-technologiczne
3.3.4. Otoczenie społeczno-kulturowe
3.3.5. Otoczenie naturalne
3.3.6. Otoczenie międzynarodowe
3.4. Charakterystyka mikrootoczenia przedsiębiorstwa
3.4.1. Relacje przedsiębiorstwa z gospodarstwem domowym
3.4.2. Relacje przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami
3.4.3. Relacje przedsiębiorstwa z instytucjami finansowymi
3.4.4. Relacje przedsiębiorstwa z uczelniami wyższymi i ośrodkami badawczo-rozwojowymi
3.4.5. Relacje przedsiębiorstwa z władzami
3.4.6. Relacje przedsiębiorstwa z podmiotami demokracji gospodarczej
3.4.7. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
3.5. Analiza otoczenia przedsiębiorstwa
 
Rozdział 4. Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym - Malwina Szczepkowska
4.1. Umiędzynarodowienie otoczenia przedsiębiorstwa
4.2. Istota korporacji globalnej
4.3. Metody wejścia firm na rynki zagraniczne
 
Rozdział 5. Zasoby i ich znaczenie w działalności przedsiębiorstwa - Karolina Beyer, Stanisław Marek
5.1. Od tradycyjnego do nowoczesnego ujęcia zasobów
5.2. Struktura zasobów przedsiębiorstwa
5.2.1. Zasoby przedsiębiorstwa
5.2.2. Zasoby materialne
5.2.3. Zasoby ludzkie
5.2.4. Zasoby niematerialne
5.3. Transformacja zasobów i ich rola w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa
5.4. Gospodarowanie zasobami w świetle teorii wiedzy niedoskonałej
 
Rozdział 6. Gospodarowanie zasobami materialnymi - Joanna Wiśniewska, Władysław Janasz
6.1. Istota i funkcje kapitału trwałego
6.2. Istota i cechy aktywów oraz ich znaczenie dla przedsiębiorstwa
6.3. Zarządzanie aktywami trwałymi przedsiębiorstwa
6.3.1. Pojęcie aktywów trwałych
6.3.2. Zużycie środków trwałych
6.3.3. Amortyzacja środków trwałych jako kategoria ekonomiczna
6.3.4. Strategie obsługi eksploatacyjnej wyposażenia produkcyjnego
6.3.5. Produktywność środków trwałych
6.4. Gospodarowanie aktywami obrotowymi w przedsiębiorstwie
6.4.1. Pojęcie, struktura i funkcje aktywów obrotowych
6.4.2. Proces kształtowania zapasów w przedsiębiorstwie
6.4.3. Zarządzanie należnościami krótkoterminowymi i polityka kredytowa przedsiębiorstwa
6.4.4. Gospodarowanie krótkoterminowymi aktywami finansowymi
6.4.5. Ocena racjonalności gospodarowania aktywami obrotowymi i ustalanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy w przedsiębiorstwie
 
Rozdział 7. Gospodarowanie kapitałem ludzkim - Barbara Czerniachowicz, Anna Wieczorek-Szymańska
7.1. Wprowadzenie do gospodarowania kapitałem ludzkim
7.2. Ewolucja funkcji personalnej w przedsiębiorstwie
7.3. Kapitał ludzki w modelach polityki kadrowej
7.4. Nowoczesne nurty gospodarowania kapitałem ludzkim
7.5. Główne komponenty zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
7.5.1. Planowanie zatrudnienia
7.5.2. Rekrutacja i selekcja kadr
7.5.3. Wprowadzenie do pracy
7.5.4. Szkolenia i doskonalenie personelu
7.5.5. Ocenianie pracowników
7.5.6. Przesunięcia i fluktuacja pracowników
7.5.7. Motywowanie pracowników
7.6. Podejście kompetencyjne do zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji
7.6.1. Pojęcie kompetencji – poziom organizacji i poziom pracownika
7.6.2. Typologia kompetencji pracowniczych
7.6.3. Zarządzanie kompetencjami
7.6.4. Podejście kompetencyjne w planowaniu działań z zakresu HR
7.6.5. Podejście kompetencyjne w procesie rekrutacji i selekcji pracowników
7.6.6. Podejście kompetencyjne w systemie ocen pracowniczych
7.6.7. Nagradzanie pracowników oparte na kompetencjach
7.6.8. Podejście kompetencyjne w doskonaleniu zawodowym
 
Rozdział 8. Gospodarowanie zasobami niematerialnymi - Karolina Beyer, Malwina Szczepkowska
8.1. Wprowadzenie do problematyki gospodarowania zasobami niematerialnymi
8.1.1. Uwagi wstępne
8.1.2. Istota kapitału intelektualnego
8.2. Zasoby niematerialne w przedsiębiorstwie – kapitał strukturalny wewnętrzny
8.2.1. Istota kultury organizacyjnej podmiotu
8.2.2. Reputacja przedsiębiorstwa i produktu, znak towarowy
8.2.3. Informacja, technologia i lokalizacja jako specyficzny rodzaj zasobów niematerialnych
8.3. Kapitał partnerski i kliencki – kapitał relacyjny w przedsiębiorstwie
8.3.1. Uwagi wstępne
8.3.2. Istota i struktura zasobów partnerskich
8.3.3. Istota i rola zasobów klienckich
8.3.4. Modele zarządzania oparte na relacjach z klientami
8.4. Modele gospodarowania zasobami niematerialnymi
8.4.1. Uwagi wstępne
8.4.2. Nawigator Skandii
8.4.3. Monitor aktywów niematerialnych
8.4.4. Zrównoważona karta wyników
 
Rozdział 9. Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie - Władysław Janasz
9.1. Podstawowe pojęcia
9.2. Podstawowe cechy procesu innowacyjnego
9.3. Modele procesu innowacyjnego
9.4. Aktywność innowacyjna jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa
9.5. Rodzaje i kryteria strategii innowacyjnych
9.6. Podstawowe warunki innowacyjności przedsiębiorstw
 
Rozdział 10. Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem - Maria Białasiewicz, Barbara Czerniachowicz
10.1. Pojęcie i ewolucja zarządzania
10.2. Istota i rozwój zarządzania strategicznego
10.3. Rola kadry menedżerskiej w zarządzaniu
10.4. Strategia jako podstawowe pojęcie zarządzania strategicznego
10.5. Proces zarządzania strategicznego
10.6. Współczesne koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem
10.7. Konkurencyjność w zarządzaniu strategicznym
 
Rozdział 11. Kryzys w gospodarce i przedsiębiorstwie - Maria Białasiewicz, Stanisław Marek, Anna Wieczorek-Szymańska
11.1. Istota i źródła światowego kryzysu gospodarczego XXI wieku
11.1.1. Kryzys jako faza cyklu koniunkturalnego
11.1.2. Mechanizm powstawania wielkich kryzysów
11.1.3. Przyczyny kryzysu finansowego w USA
11.1.4. Skutki obecnego kryzysu
11.2. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych
11.2.1. Kryzys – pojęcie, przebieg, przyczyny i objawy
11.2.2. System ostrzegania przed kryzysem
11.2.3. Działania antykryzysowe
11.2.4. Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
 
Rozdział 12. Finansowy wymiar rezultatów przedsiębiorstwa - Wanda Skoczylas
12.1. Wartość przedsiębiorstwa jako finansowy cel działalności gospodarczej
12.2. Pomiar wartości przedsiębiorstwa
12.3. Działania tworzące wartość przedsiębiorstwa
12.4. Czynniki tworzące wartość w zakresie działalności operacyjnej i inwestycyjnej
12.5. Struktura i koszt kapitału jako czynniki tworzące wartość
12.6. Płynność finansowa jako warunek konieczny osiągania rentowności
 
Rozdział 13. Główne uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw przyszłości - Barbara Czerniachowicz, Stanisław Marek, Anna Wieczorek-Szymańska
13.1. Cywilizacyjne podstawy zmian w przedsiębiorstwie
13.2. Megatrendy i ich wpływ na rozwój przedsiębiorstw
13.3. Kryzys a przyszłościowe zmiany rozwojowe
13.3.1. Regulacja systemu finansowego
13.3.2. Konieczność interwencjonizmu państwa
13.3.3. Zapobieganie globalnej nierównowadze
13.3.4. Zapobieganie nadmiernym podziałom na rynku ogólnoświatowym
13.4. Wybrane przyszłościowe zmiany kształtujące procesy gospodarcze
13.4.1. Zmiany demograficzne
13.4.2. Ograniczoność zasobów
13.4.3. Zmiany edukacyjne
13.5. Obszary zmian w przedsiębiorstwach przyszłości
 
Bibliografia
Indeks

Redakcja naukowa Stanisław Marek

Dsc, associate professor in the Faculty of Economics in Szczecin of the Banking Colege in Poznan. Author and co-author of several dozen articles and books. Scientific interests: corporate management and economics of production, i.a. co-author of: Podstawy nauki o organizacji (Fundamentals of science on organization, PWE, 2008), Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja ekonomiczna (Fundamentals of science on organization. Enterprise as business organization, PWE, 2011).

Maria Białasiewicz

PhD Dsc in economic sciences, Professor of the University of Szczecin, head of the Chair of Corporate Economics in the Institute of Economics and Corporate Organization in the Faculty of Economic Sciences and Management. Her scientific interests focus upon problems of organizations management, especially management of business organizations, competitiveness of enterprises, human capital management, corporate planning. Author, co-author and/or editor of many scientific and educational publications in these fields, i.a. Podstawy nauki o organizacji. Przedsiębiorstwo jako organizacja ekonomiczna (Fundamentals of science on organization. Enterprise as business organization, PWE, 2008, 2011).

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 55 €
Free delivery in Reader's Club from 44 €