Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa

Sylwester Pietrzyk
ISBN: 978-83-208-2425-4
Pages: 260
Publication date: 2020
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
Format: B5
14.00 €
11.90
number copies:

Problem starzenia się społeczeństw nabiera coraz większego znaczenia dla nich samych i gospodarki, dlatego rządy państw, a także inne organizacje podejmują działania mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom tego zjawiska. Przyczyny są dość złożone i mają podłoże zarówno społeczne, ekonomiczne, jak i obyczajowe. Trend senioralizacji społeczeństwa, który już dawno został zauważony przez marketing, sprzedaż i reklamę, w zarządzaniu wiedzą jest wciąż zjawiskiem wymagającym szczegółowego badania. 
Celem książki jest sprawdzenie, czy i jak ważnym elementem jest wykorzystanie potencjału wiedzy u pracowników 50+; określenie czynników kształtujących potrzeby tworzenia systemów sukcesji wiedzy z uwzględnieniem specyfiki danej gałęzi gospodarki; zidentyfikowanie czynników ograniczających lub uniemożliwiających wprowadzanie efektywnych systemów; porównanie stanu deklarowanego przez respondentów ze stanem rzeczywistym w obszarze zarządzania wiedzą osób 50+. Celem praktycznym opracowania jest stworzenie optymalnego modelu zarządzania wiedzą w organizacji, który jest zgodny z prawodawstwem międzynarodowym, unijnym i polskim, opartym na najnowszych trendach w zarządzaniu oraz spójnym z wynikami otrzymanych badań.
Część teoretyczna pracy została poświęcona przeglądowi metod zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia zarządzania wiedzą w organizacjach. Część badawcza została napisana na podstawie analizy badań ankietowych 560 respondentów przeprowadzonych w 16 organizacjach o charakterze produkcyjnym, usługowym oraz w administracji. 
Opracowanie zawiera cztery rozdziały łączące w sobie cechy opisowe i empiryczne. Pierwszy rozdział prezentuje przegląd doktryn kierowania ludźmi w kontekście zarządzania wiedzą w organizacji. W drugim rozdziale przedstawiono współzależny system prawny, zaczynając od dokumentów opracowanych przez Organizację Narodów Zjednoczonych, OECD, Unię Europejską oraz Polskę. Rozdział trzeci opisuje grupę badawczą oraz badanie pilotażowe. W czwartym rozdziale opisano model pozwalający na efektywne przejmowanie wiedzy z uwzględnieniem specyfiki osób 50+, jego założenia oraz zastosowanie. Opracowanie zawiera też opis zarządzania zdalnego w czasach COVID.

 

Przedmowa 
Wstęp 
Podziękowania 

ROZDZIAŁ 1
Nowe trendy w warunkach zarządzania jako odpowiedź na zmiany demograficzne na rynku pracy 
1.1. Początki idei zarządzania wiedzą w organizacjach 
1.2. Współczesne zarządzanie wiedzą 
1.3. Techniki uczenia grupowego w procesach zarządzania wiedzą 
1.4. Zarządzanie 3.0 – rozwój kompetencji w organizacji 
1.5. Zarządzanie zdalne zespołami rozproszonymi – wirtualnymi 
1.6. Praca w warunkach wymuszonej izolacji COVID-19 
1.7. Charakterystyka zarządzania w zmianach demograficznych 

ROZDZIAŁ 2
Uwarunkowania prawne i instytucjonalne wobec osób 50+ 
2.1. Rozwiązania prawne międzynarodowe 
2.2. Rozwiązania prawne Unii Europejskiej dotyczące osób 50+ 
2.3. Prawo polskie w obszarze wspierania osób 50+ 
2.4. Zmiany prawne w czasie pandemii COVID-19 (marzec−wrzesień 2020) i ich wpływ na pracowników 50+ 

ROZDZIAŁ 3
Zarządzanie wiedzą w organizacjach z uwzględnieniem potencjału osób 50+. Analiza wyników badań 
3.1. Cele i założenia przeprowadzonego badania 
3.2. Charakterystyka organizacji biorących udział w badaniu 
3.3. Przekazywanie wiedzy w organizacji przez osoby 50+ 
3.4. Kierownicy i ich wsparcie w dzieleniu się wiedzą 
3.5. Opis próby badawczej 
3.6. Wnioski i rekomendacje do wprowadzenia zarządzania wiedzą uwzględniającego specyfikę osób 50+

ROZDZIAŁ 4
Opis modelu 
4.1. Koncepcje uczenia się i nauczania − wprowadzenie do holistycznego modelu zarządzania wiedzą w organizacjach osób 50+ 
4.2. Podstawowe zasady modelu 
4.3. Założenia modelu 
4.4. Holistyczny model przejmowania wiedzy od osób 50+ w organizacji 
4.5. Podsumowanie 

Zakończenie 
Bibliografia 
Spis tabel, rysunków i wykresów

Sylwester Pietrzyk
Sylwester Pietrzyk

Dr Sylwester Pietrzyk, lecturer at Faculty of Management at Wyższa Szkoła Menedżerska in Warsaw. Graduate of the Law Faculty at Warsaw University and the Postgraduate Studies in Human Resource Management at Warsaw School of Economics. He had classes with students at postgraduate and MBA studies at Clark University (2016-2018). The member of the Scientific Board Lukasiewicz Research Network the Institute of Organization and Management in Industry ORGMASZ. A registered lecturer of the Regional Chamber of Legal Advisers and Polish Academy of Science. The author of many scientific publications, and hundreds of popularizing management methods. Speaker at numerous HR conferences. He is focus on researches the senioralisation and it's influence to knowledge management. For 20 years works as a business management consultant with over thousand organizations.

Kurier 4 €
Darmowa dostawa from 56 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €

"Personel i Zarządzanie" o książce Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa

O książce dr. Sylwestra Pietrzyka pt. Zarządzanie wiedzą w organizacjach w dobie senioralizacji społeczeństwa pisze "Personel i Zarządzanie".
read more