Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Statystyka dla studiów licencjackich

Jarosław Podgórski
ISBN: 978-83-208-1839-0
Pages: 468
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: III
Binding: paperback
14.00 €
11.90
Ask about product

The manual contains a lecture in statistics enabling the readers to acquire the knowledge about the fundamental methods of descriptive and mathematical statistics. It covers i.a. such issues as: structure, presentation and description of empirical distributions, introduction to methods of statistical inference, estimation of parameters of population and verification of elementary hypotheses concerning them, examination of relationships between two features, analysis of time series and surveying of dynamics of a phenomenon using statistical indices. These issues are presented accessibly, thus allowing self-teaching. Understanding of the problems presented is even easier thanks to a large number of examples and sets of exercises / answers added at the end of each chapter.

The book is addressed to students in the faculties of economics, as well as practitioners using statistical methods in decision-making processes.

Basic statistics ID: 1551254862

The book is a modern manual addressed to students of faculties and universities of economics. The lecture contained is divided into four parts. Part one presents methods of statistical description of feature distribution as well as basic issues concerning the distribution of random variables and limit theorems. Part two is dedicated to methods of statistical inference, i.e. estimations of parameters and verification of statistical hypotheses in classic approach. Selected non-parametric tests are also discussed in this part. Part three presents methods of analyzing variances, correlations and regressions, taking into account the classic model of linear regression. Also addressed is two-way analysis of variance as well as the analysis of variance for rang. Basic information in the field of the analysis of time series and the theory of statistical indices are contained in the fourth and last part of the book. The lecture is supplemented with examples of solutions obtained using the most common computer-based statistical packages: STATGRAPHICS, SPSS and SAS.

Spis treści

Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Czym jest statystyka?
1.2. Podstawowe pojęcia
1.3. Badania statystyczne pełne i częściowe
1.4. Zakres przedmiotowy podręcznika
 

Rozdział 2. Rozkład cechy i jego prezentacja
2.1. Dane indywidualne
2.2. Szereg rozdzielczy
2.3. Szeregi kumulacyjne i dystrybuanta empiryczna
2.4. Klasyfikacja zbioru według dwóch cech - tablica korelacyjna
2.5. Zadania
 

Rozdział 3. Miary opisowe rozkładu
3.1. Wprowadzenie
3.2. Miary tendencji centralnej
3.3. Kwantyle
3.4. Miary zróżnicowania
3.5. Miary asymetrii
3.6. Miary koncentracji
3.7. Zadania
 

Rozdział 4. Zmienna losowa i jej rozkład
4.1. Prawdopodobieństwo - podstawowe pojęcia i reguły
4.2. Zmienna losowa typu skokowego
4.3. Zmienna losowa typu ciągłego
4.4. Definicja funkcji gęstości
4.5. Zmienna losowa dwuwymiarowa
4.6. Własności wartości oczekiwanej i wariancji
4.7. Zadania
 

Rozdział 5. Podstawowe rozkłady zmiennych losowych
5.1. Rozkład zero-jedynkowy
5.2. Rozkład dwumianowy
5.3. Rozkład normalny
5.4. Aproksymacja rozkładu dwumianowego za pomocą rozkładu normalnego
5.5. Zadania
 

Rozdział 6. Rozkłady statystyk z próby
6.1. Badanie reprezentacyjne
6.2. Próba losowa i statystyki z próby
6.3. Rozkład średniej z próby
6.4. Rozkład frakcji elementów wyróżnionych w próbie
6.5. Inne ważniejsze rozkłady statystyk
6.6. Zadania
 

Rozdział 7. Estymacja podstawowych parametrów rozkładu
7.1. Estymatory i ich własności
7.2. Estymacja średniej w populacji
7.3. Estymacja frakcji elementów wyróżnionych
7.4. Estymacja wariancji i odchylenia standardowego
7.5. Estymacja średniej i frakcji elementów wyróżnionych w przypadku losowania zależnego
7.6. Zadania
 

Rozdział 8. Weryfikacja hipotez statystycznych
8.1. Podstawowe zasady weryfikacji hipotez
8.2. Weryfikacja hipotez dotyczących średniej
8.3. Weryfikacja hipotez dotyczących frakcji elementów wyróżnionych
8.4. Test istotności dla wariancji
8.5. Nowoczesne podejście do podejmowania decyzji weryfikacyjnych
8.6. Zadania
 

Rozdział 9. Weryfikacja hipotez: porównanie dwóch i większej liczby prób
9.1. Porównanie dwóch średnich na podstawie niezależnych prób
9.2. Porównanie dwóch średnich w przypadku powiązanych par obserwacji (próby zależne)
9.3. Porównanie frakcji elementów wyróżnionych w dwóch populacjach
9.4. Porównanie wariancji w dwóch populacjach normalnych
9.5. Weryfikacja hipotezy o równości kilku średnich - analiza wariancji
9.6. Zadania .
 

Rozdział 10. Test zgodności i test niezależności. Miary zależności cech jakościowych
10.1. Test zgodności chi-kwadrat
10.2. Test niezależności chi-kwadrat
10.3. Miary zależności oparte na statystyce chi-kwadrat
10.4. Inne miary zależności cech jakościowych
10.5. Zadania
 

Rozdział 11. Regresja liniowa i korelacja
11.1. Wprowadzenie
11.2. Regresja liniowa
11.3. Korelacja
11.4. Pomiar siły zależności nieliniowej - wskaźniki korelacyjne
11.5.Zadania
 

Rozdział 12. Analiza szeregów czasowych
12.1. Składniki szeregu czasowego
12.2. Analiza trendu
12.3. Pomiar wahań sezonowych
12.4. Pomiar wahań przypadkowych
12.5. Zadania
 

Rozdział 13. Indeksy statystyczne
13.1. Wprowadzenie
13.2. Indeksy indywidualne
13.3. Indeksy agregatowe wartości, cen i masy fizycznej
13.4. Zadania
 

Odpowiedzi do zadań
Tablice statystyczne
Literatura
Indeks rzeczowy

Jarosław Podgórski

Doctor of economic sciences in Warsaw School of Economics, where he lectures in and teaches statistics. Co-author of an appreciated manual Statystyka od podstaw (Basic Statistics, PWE, 2009) and Author of the book Statystyka z komputerem (Computer-based Statistics, Mikom, 1996).

Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended