Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego

Redakcja naukowa Grażyna Trzpiot
ISBN: 978-83-208-1851-2
Pages: 220
Publication date: 2010
Place publication: Warszawa
Publication: I
Binding: paperback
12.00
Ask about product

The Authors of the book focus their considerations on multivariate description, surveying and analysis of risk factors, indicating the usefulness of modern multivariate statistical methods in this context. They discussed the application of selected multivariate statistical methods in assessing the investment risk and in supporting decision-making in conditions of risk on capital, long-term investments and energy markets. In four chapters the Authors presented i.a. the following: new ways of application of the principal components analysis, selected methods of robust statistics in portfolio analysis, stable distributions and elements of extreme value theory. Additionally, measures or risk were described in relation with other methods. The book ends with a chapter discussing the GARCH family models.

The book is addressed to students of faculties and universities of economics as well as financial analysts and managers responsible for investment risk management.

Spis treści

Wprowadzenie

 
Rozdział 1. Analiza głównych składowych w ocenie ryzyka rynkowego
1.1. Metodologia
1.1.1. Analiza głównych składowych
1.1.2. Model APT
1.1.3. Analiza czynnikowa
1.2. Analiza głównych składowych w szacowaniu wartości narażonej na ryzyko na Rynku Dnia Następnego
1.2.1. Rynek Dnia Następnego
1.2.2. Model PCA przyszłej ceny energii elektrycznej
1.2.3. Wielowymiarowy model przyszłej ceny energii elektrycznej
1.2.4. Miary ryzyka
1.2.5. Wielowymiarowe modelowanie w estymacji wartości zagrożonej na RDN
1.3. Metoda głównych składowych w analizie ryzyka obligacji
1.3.1. Struktura terminowa obligacji skarbowych
1.3.2. Analiza głównych składowych a zmiany krzywej rentowności
1.3.3. Analiza empiryczna czynników determinujących zmiany krzywej rentowności na przykładzie polskiego rynku obligacji skarbowych
1.4. Analiza głównych składowych w budowie modelu APT na polskim rynku akcji
1.4.1. Analiza czynnikowa i metoda głównych składowych w specyfikacji modelu APT
1.4.2. Analiza ryzyka makroekonomicznego na polskim rynku akcji - przykład empiryczny
1.5. Model regresji kwantylowej a estymacja modelu APT
1.5.1. Regresja kwantylowa
1.5.2. Model regresji kwantylowej
1.5.3. Implementacja modelu regresji kwantylowej w estymacji modelu APT
 

Rozdział 2. Metody odporne w analizie portfelowej
2.1. Metodologia
2.1.1. Główne koncepcje i pojęcia odpornej statystyki
2.1.2. Odporne metody estymacji w modelach zmienności
2.1.3. Estymacja odporna w klasycznej analizie portfelowej
2.2. Metody modelowania odpornego w zarządzaniu ryzykiem na rynku kapitałowym
2.2.1. Odporne estymatory zmienności
2.2.2. Implementacja odpornych estymatorów zmienności w klasycznej analizie portfelowej
2.3. Odporna optymalizacja portfela inwestycyjnego
2.3.1. Ogólne założenia odpornej optymalizacji
2.3.2. Odporna optymalizacja na przykładzie rynku kapitałowego
2.4. Wielowymiarowe metody odporne estymacji ryzyka portfeli aktywów długoterminowych
2.4.1. Wpływ wielowymiarowych obserwacji odstających na wybór portfela
2.4.2. Metoda elipsoidy minimalnej objętości
2.4.3. Metoda minimalnego wyznacznika macierzy kowariancji
2.4.4. Wielowymiarowe M-estymatory parametrów położenia i zmienności
2.4.5. Odporna estymacja charakterystyk portfeli aktywów długoterminowych na przykładzie wybranych polskich funduszy
2.5. Wielowymiarowe metody odporne w analizie stylu zarządzania portfelem
2.5.1. Analiza stylu Sharpe'a
2.5.2. Metoda bayesowska w analizie stylu
2.5.3. Metoda Andrewsa w analizie stylu
2.5.4. Metody odporne w estymacji przedziałowej parametrów modeli analizy stylu zarządzania na przykładzie wybranego OFE
 

Rozdział 3. Rozkłady stabilne i teoria wartości ekstremalnych w analizie portfelowej
3.1. Metodologia
3.1.1. Teoria wartości ekstremalnych
3.1.2. Metody estymacji
3.1.3. Zastosowanie M-estymatorów do rozkładów wartości ekstremalnych
3.2. Rozkłady stabilne w finansach
3.2.1. Charakterystyka rozkładów stabilnych
3.2.2. Metody szacowania parametrów rozkładów stabilnych
3.2.3. Zastosowanie rozkładów stabilnych w strategii wyboru portfela inwestycyjnego na polskim rynku kapitałowym
3.3. Rozkłady geometrycznie stabilne
3.3.1. Charakterystyka rozkładów geo-stabilnych
3.3.2. Metody szacowania parametrów rozkładu geo-stabilnego
3.3.3. Asymetryczny rozkład Laplace'a
3.3.4. Metody szacowania parametrów rozkładu Laplace'a
3.3.5. Testy zgodności
3.3.6. Zastosowanie asymetrycznego rozkładu Laplace'a w analizie portfelowej na polskim rynku kapitałowym
3.4. Kwantylowe miary ryzyka i funkcja Omega
3.4.1. Miary oparte na metodologii VaR
3.4.2. Funkcja Omega
3.4.3. Empiryczna analiza ryzyka z wykorzystaniem miar kwantylowych oraz funkcji Omega na GPW w Warszawie
3.5. Metody teorii wartości ekstremalnej i odpornej w estymacji VaR
3.5.1. Metody teorii wartości ekstremalnych w pomiarze ryzyka
3.5.2. Podejście seminieparametryczne w estymacji VaR
3.5.3. Zastosowanie estymacji odpornej i seminieparametrycznej do szacowania VaR 
 

Rozdział 4. Modele z rodziny GARCH w ocenie ryzyka
4.1. Metodologia
4.1.1. Modele z rodziny GARCH
4.1.2. Uogólnione modele z rodziny GARCH
4.1.3. Wybór i estymacja modeli z rodziny GARCH
4.2. Wykorzystanie modeli GARCH w ocenie ryzyka inwestycyjnego na rynku akcji
4.3. Model GARCH a problem odporności
4.3.1. Odporne metody estymacji modelu GARCH
4.3.2. Implementacja metod estymacji odpornej w modelu GARCH
4.4. Estymacja odporna a modele wyceny opcji
4.4.1. Model wyceny opcji Blacka-Scholesa
4.4.2. Modele wyceny opcji GARCH Duana i Hestona-Nandiego
4.4.3. Implementacja odpornych metod estymacji w modelach wyceny opcji
4.5. Modele z rodziny GARCH w ocenie ryzyka na dobowo-godzinnych rynkach obrotu energią elektryczną
4.5.1. Wariancja szeregów na rynkach dobowo-godzinnych
4.5.2. Analiza ryzyka na rynkach dobowo-godzinnych
4.5.3. Wielowymiarowe modele GARCH w analizie ryzyka na rynkach dobowo-godzinnych
 

Spis ważniejszych symboli
Literatura

Redakcja naukowa Grażyna Trzpiot
Odbiór osobisty 0 €
Kurier 4 €
Free delivery in Reader's Club from 45 €
Recommended