Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery

Competition for the best M.A. dissertation or Doctoral dissertation

Warszawa, dnia 25.01.2021
 

KAPITUŁA KONKURSU

 

Prof. dr hab. Jan Błeszyński, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Michał Domagała, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Dr hab. Beata Kozłowska-Chyła, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. prof. ALK Bartłomiej Nowak, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Dr hab. prof. UKSW Piotr Zapadka,  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

 
 
 
Warszawa, dnia 15.05.2020
 

REGULAMIN KONKURSU

 
na najlepszą pracę magisterską lub rozprawę doktorską organizowanego przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. w Warszawie – wydawcę miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (dalej: Organizator Konkursu) oraz przez redakcję miesięcznika „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” (dalej: Redakcja).
 
§ 1
 
Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską lub najlepszą rozprawę doktorską (dalej: konkurs), którego celem jest: 
a) popularyzowanie wiedzy z zakresu ustawodawstwa handlowego i gospodarczego; 
b) promowanie szczególnie uzdolnionych autorów prac magisterskich oraz rozpraw doktorskich.
 
§ 2
 
1. Do konkursu może być zgłoszona praca magisterska lub doktorska, która: 
a) dotyczy zagadnień z zakresu ustawodawstwa handlowego lub gospodarczego;
b) została oceniona przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą; 
c) jest napisana w języku polskim. 
2. Do konkursu nie mogą zostać zgłoszone prace magisterskie oraz doktorskie pracowników Polskiego Wydawnictwa Ekonomicznego S.A.
 
§ 3
 
1. Uczestnikami konkursu mogą być absolwenci wyższych uczelni publicznych i niepublicznych, którzy obronili prace magisterskie oraz rozprawy doktorskie w terminie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r.
2. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać:
a) autor pracy – po uzyskaniu akceptacji promotora lub recenzenta; 
b) promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy. 
 
§ 4
 
1. Zgłoszenie udziału w konkursie musi zawierać: 
a) wypełniony formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu; 
b) jeden egzemplarz pracy w wersji papierowej przesłany na adres: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A., ul. Podwale 17 lok. 2, 00-252 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs PUG”); 
c) jeden egzemplarz pracy w wersji elektronicznej przesłany na adres: pug@pwe.com.pl 
(w temacie wiadomości e-mail: „Konkurs PUG”); 
d) streszczenie pracy w wersji papierowej i elektronicznej zawierające maksymalnie 3.600 znaków ze spacjami;
e) kopię recenzji promotora i recenzenta; 
f) kopię dyplomu ukończenia studiów; 
g) zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu wraz z informacją udzielaną osobie przy zbieraniu danych osobowych, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu;
h) zgodę promotora i recenzenta pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych, według wzoru, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu wraz z informacją udzielaną osobie przy zbieraniu danych osobowych, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
2. Zgłoszone prace, które nie spełniają wszystkich wymogów określonych w regulaminie, nie będą oceniane.
3. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi. 
 
§ 5
 
1. Organizator Konkursu powołuje Kapitułę Konkursu w składzie odpowiednim do zgłoszonych prac. 
2. Zadaniem Kapituły Konkursu jest ocena nadesłanych prac oraz wybór laureatów konkursu. 
3. Przy wyborze laureatów Kapituła Konkursu bierze pod uwagę w szczególności: 
a) jakość merytoryczną pracy,
b) stopień samodzielności autora pracy,
c) dobór literatury i orzecznictwa,
d) poprawność metodologiczną,
e) językowy i edytorski poziom pracy,
f) spełnienie warunków formalnych. 
 
§ 6
 
1. Nagrodą w konkursie jest: 
a) za zajęcie pierwszego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 5.000 zł, publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, roczna prenumerata czasopisma „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” o wartości 744 zł; 
b) za zajęcie drugiego miejsca – nagroda pieniężna w wysokości 2.500 zł, publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, roczna prenumerata czasopisma „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” o wartości 744 zł; 
c) za zajęcie trzeciego miejsca – publikacja artykułu przygotowanego przez Autora na podstawie fragmentu pracy w czasopiśmie „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, roczna prenumerata czasopisma „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” o wartości 744 zł. 
2. W ramach wskazanej w ust. 1 ogólnej puli nagród Kapituła Konkursu może przyznać nagrody równorzędne, dokonać innego podziału nagród pieniężnych, odstąpić od przyznania nagród lub przyznać wyróżnienia. 
3. Nagrody pieniężne zostaną wypłacone po potrąceniu stosownych należności podatkowych. 
4. Publikacja artykułów następuje w uzgodnieniu z Redakcją i zgodnie z wymogami określonymi przez Redakcję oraz wskazówkami Kapituły Konkursu. 
 
§ 7
 
1. Zgłoszenia spełniające warunki określone w § 4 należy dostarczyć do siedziby Organizatora Konkursu lub przesłać pocztą do dnia 31.01.2021 r. W przypadku wysyłki liczy się data stempla pocztowego oraz wpłynięcie pracy najpóźniej 7 dni po dacie określającej termin zamknięcia zgłoszeń.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31.03.2021 r. 
3. Osoby nagrodzone zostaną poinformowane o uroczystym wręczeniu nagród do dnia 04.05.2021 r.
4. Wręczenie nagród odbędzie się do dnia 31.07.2021 r. Osoby nagrodzone są zobowiązane do osobistego uczestnictwa w uroczystości wręczenia nagród.
5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo ewentualnej zmiany terminów opisanych 
w § 7 pkt. 2, 3 i 4.
 
§ 8
 
Przystąpienie do konkursu oznacza wyrażenie zgody na niniejszy regulamin.