Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/0032-6186.2021.1.5
JEL: K31

Capacity to be a party to court proceedings of the organisational units of the National Revenue Administration in cases brought by the officers of the Customs and Tax Task Forces

The capacity to be a party to court proceedings in the case of the organisational units of the National Revenue Administration has not been regulated in a uniform manner. They do not have legal capacity in strictly civil matters and, by extension, they do not have capacity to be a party to court proceedings. Therefore, they do not act on their own in civil proceedings; they only act as representatives of the State Treasury. Conversely, the organisational units of the National Revenue Administration have special capacity to be a party to court proceedings pursuant to Article 460 para. 1 of the Civil Procedure Code in separate proceedings on matters concerning labour and social security law. The purpose of this paper is to decide to what an extent the organisational units of the National Revenue Administration take advantage of their special capacity to be a party to court proceedings. Depending on the outcome, it will be possible to answer, among other things, who should be the defendant in cases brought by the officers of the Customs and Tax Task Forces, particularly in court proceedings for the award of financial equivalents for the lack of tied accommodation.

Download article
Keywords: capacity to be a party to court proceedings; National Revenue Administration; State Treasury; financial equivalent

References

Bibliografia/References

Baran, K. W. (2020). Komentarz do art. 3. W: K. W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1–113. wyd. V. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Baran, K. W. (2015). Pracodawca jako strona w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy. Studia Iuridica Lublinensia, (XXIV).

Dziurda, M. (2005). Reprezentacja Skarbu Państwa w procesie cywilnym. Kraków: Wydawnictwo Zakamycze.

Dziurda, M. (2018). Komentarz do art. 331. W: J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Część ogólna. Komentarz do wybranych przepisów. LEX/el.

Dziurda, M. (2018). Procesowa reprezentacja Skarbu Państwa a reprezentacja materialnoprawna. Studia Iuridica, (75). https://doi.org/10.5604/01.3001.0012.6908

Dziurda, M. (2019). Komentarz do art. 4. W: L. Bosek i M. Dziurda (red.), Prokuratoria Generalna RP. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Dziurda, M. (2019). Szczególna zdolność sądowa, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Ereciński, T. (1984). O potrzebie regulacji postępowania sądowego w sprawach przekazanych ustawami o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi. Państwo i Prawo, (5).

Gonera, K. (2010). Zatrudnianie i zwalnianie pracowników samorządowych. Służba Pracownicza, (10).

Grzegorczyk, P. (2020). Legitymacja procesowa — pojęcie, funkcje i reżim procesowy. Przegląd Sądowy, (2).

Hajn, Z. (2017). Pracodawca. W: G. Goździewicz (red.), System prawa pracy. Tom II. Indywidualne prawo pracy. Część ogólna. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Hajn, Z. (1997). Pojęcie pracodawcy po nowelizacji kodeksu pracy. Praca i Zabezpieczenie Społeczne — część I, (5), część II, (6).

Jakubecki, A. (2014). Zdolność sądowa według kodeksu postępowania cywilnego i przepisów odrębnych w: Postępowanie rozpoznawcze w przyszłym kodeksie postępowania cywilnego. W: K. Markiewicz i A. Torbus (red.), Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego w Katowicach-Kocierzu (26–29 września 2013 r.). Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Lubiński, K. (1984). Tryb sądowego postępowania rozpoznawczego w sprawach na tle ustaw o przedsiębiorstwie państwowym oraz o samorządzie załogi. Państwo i Prawo, (12).

Manowska, M. (2020). Komentarz do art. 64. W: M. Manowska (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. LEX/el.

Maniewska, E. (2020). Zakres legitymacji procesowej inspektora pracy z art. 631 kodeksu postępowania cywilnego. Praca i Zabezpieczenie Społeczne, (11). https://doi.org/10.33226/0032-6186.2020.11.4

Obrębski, R. (2016). Zarys istoty zdolności sądowej w postępowaniu cywilnym. Polski Proces Cywilny, (1).

Pietrzkowski, H. (2011). Zdolność sądowa według Kodeksu postępowania cywilnego i przepisów szczególnych. W: J. Gudowski i K. Weitz (red.), Aurea Praxis Aurea Theoria. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Tadeusza Erecińskiego, t. I. Warszawa: Wydawnictwo LexisNexis.

Pisarczyk, Ł. (2004). Pracodawca wewnętrzny. Monitor Prawa Pracy, (12).

Rylski, P. (2013). Postępowanie sądowe w sprawach cywilnych z udziałem przedsiębiorców. W: T. Wiśniewski (red.), System prawa handlowego, Tom 7. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.

Tyczka, M. (1982). Postępowanie sądowe w sprawach związanych z działalnością przedsiębiorstw państwowych i ich samorządów. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, (2).

Ura, E. (2018). „Ucywilnianie” dotychczasowych stosunków służbowych funkcjonariuszy celnych w związku z reformą administracji celno-skarbowej — w kontekście zasady praworządności. Przegląd Prawa i Administracji, (114). https://doi.org/10.19195/0137-1134.114.16

Article price
4.00
Price of the magazine number
14.00
Subscription
162.00 €
122.00
get subscription