Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Makroekonomia. Podręcznik europejski

Michael Burda, Charles Wyplosz
ISBN: 978-83-208-2032-4
Liczba stron: 884
Rok wydania: 2012
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: III
Oprawa: miękka
Format: B5
Tłum.: Bogusław Czarny
84.90
Zapytaj

W wiadomościach codziennie jest mowa o bezrobociu, inflacji, stopach procentowych, kursach walutowych i notowaniach giełdowych. To, co dzieje się na świecie, powoduje, że poznanie makroekonomii staje się ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Dlatego też autorzy proponują udział w ciekawej analizie zjawisk dotyczących całej gospodarki.

 

Podręcznik obejmuje obszerną prezentację współczesnej makroekonomii w kontekście zarówno europejskim, jak i globalnym. Autorzy równoważą wykład teorii przykładami zaczerpniętymi z gospodarek różnych krajów, co sprawia, że Czytelnik może się odnieść do zdarzeń ze swojego otoczenia makroekonomicznego. W podręczniku tym makroekonomia została ujęta w czterech częściach: wprowadzenie do makroekonomii, gospodarka w długim okresie, gospodarka w krótkim okresie, polityka makroekonomiczna w gospodarce globalnej.

 

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni różnych typów.

Michael Burda jest profesorem ekonomii na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie, a Charles Wyplosz jest profesorem ekonomii w The Graduate Institute w Genewie.

Spis treści

 

Przedmowa

 

Część I
Wprowadzenie do makroekonomi

 

Rozdział 1. Co to jest makroekonomia?
1.1. Wprowadzenie
1.1.1. Dochód i produkcja
1.1.2. Bezrobocie
1.1.3. Czynniki produkcji i podział dochodów
1.1.4. Inflacja
1.1.5. Rynki finansowe a realna gospodarka
1.1.6. Gospodarka otwarta
1.2. Makroekonomia w długim okresie: wzrost gospodarczy
1.3. Makroekonomia w krótkim okresie: cykle koniunkturalne .
1.4. Makroekonomia jako nauka
1.4.1. Geneza makroekonomii
1.4.2. Makroekonomia a mikroekonomia
1.4.3. Makroekonomia a polityka gospodarcza
1.4.4. Popyt i podaż
1.5. Metoda makroekonomii
1.5.1. Przedmiot analizy
1.5.2. Teoria a rzeczywistość.
1.5.3. Analiza pozytywna i analiza normatywna
1.5.4. Weryfikacja teorii: rola danych empirycznych
1.5.5. Modelowanie makroekonomiczne i prognozowanie
1.6. Zawartość podręcznika
1.6.1. Struktura
1.6.2. Spory i kompromis
1.6.3. Myślenie ścisłe a myślenie intuicyjne
1.6.4. Dane i instytucje
1.6.5. Europa

 

Rozdział 2. Rachunki makroekonomiczne
2.1. Wprowadzenie
2.2. Produkt krajowy brutto
2.2.1. Trzy definicje produktu krajowego brutto
2.2.2. Wartości realne a wartości nominalne, deflatory a wskaźniki cen
2.2.3. Mierzenie i interpretowanie PKB
2.3. Strumienie dochodów i wydatków
2.3.1. Schemat ruchu okrężnego
2.3.2. Streszczenie schematu ruchu okrężnego
2.3.3. Więcej szczegółów
2.3.4. Podstawowe tożsamości rachunkowe
2.3.5. Tożsamości rachunkowe a zależności ekonomiczne
2.4. Bilans płatniczy
2.4.1. Rachunek obrotów bieżących i jego elementy
2.4.2. Rachunek obrotów kapitałowych i finansowych
2.4.3. Błędy i opuszczenia
2.4.4. Znaczenie rachunków
Podsumowanie

 

Część II

Gospodarka w długim okresie

 

Rozdział 3. Podstawy teorii wzrostu gospodarczego
3.1. Wprowadzenie
3.2. Wzrost gospodarczy: fakty i stylizowane fakty
3.2.1. Fenomen wzrostu gospodarczego
3.2.2. Przyczyny wzrostu: zagregowana funkcja produkcji
3.2.3. Pięć stylizowanych faktów Kaldora o wzroście gospodarczym
3.2.4. Stan ustalony
3.3. Akumulacja kapitału i wzrost gospodarczy
3.3.1. Oszczędności, inwestycje i akumulacja kapitału
3.3.2. Akumulacja kapitału i deprecjacja
3.3.3. Charakterystyka stanu ustalonego
3.3.4. Oszczędności a wzrost
3.3.5. Złota reguła
3.4. Wzrost liczby ludności a wzrost gospodarczy
3.5. Postęp technologiczny a wzrost gospodarczy
3.6. Rachunkowość wzrostu
3.6.1. Dekompozycja Solowa
3.6.2. Akumulacja kapitału
3.6.3. Wzrost zatrudnienia
3.6.4. Wkład zmiany technologicznej we wzrost gospodarczy
Podsumowanie

 

Rozdział 4. Wzrost gospodarczy w długim okresie
4.1. Wprowadzenie
4.2. Hipoteza konwergencji
4.2.1. Bezgraniczny optymizm modelu Solowa
4.2.2. Rzeczywistość: kluby wzrostu i pułapki wzrostu
4.3. Konwergencja uwarunkowana i brakujące zasoby
4.3.1. Kapitał ludzki
4.3.2. Infrastruktura publiczna
4.3.3. Infrastruktura społeczna
4.3.4. Rola brakujących zasobów
4.4. Możliwości wzrostu endogenicznego
4.4.1. Warunek wystarczający wzrostu endogenicznego
4.4.2. Efekty zewnętrzne a stałe przychody od akumulowanych zasobów
4.4.3. Wiedza
4.4.4. Fakty potwierdzające hipotezę wzrostu endogenicznego: długie fale
4.5. Polityka wspierania wzrostu
4.5.1. Edukacja i badania naukowe
4.5.2. Własność intelektualna, patenty i polityka ochrony konkurencji
4.5.3. Swoboda handlu i konkurencji
4.5.4. Polityka: demokracja, równość i stabilność
Podsumowanie

 

Rozdział 5. Rynki pracy a bezrobocie
5.1. Wprowadzenie
5.2. Popyt i podaż na rynku pracy
5.2.1. Podaż pracy i wybór między konsumpcją a czasem wolnym
5.2.2. Popyt na pracę, produktywność i płace realne
5.2.3. Równowaga na rynku pracy
5.2.4. Interpretacja bezrobocia
5.3. Statyczna interpretacja bezrobocia
5.3.1. Bezrobocie przymusowe i dostosowywanie się płacy realnej
5.3.2. Negocjacje i sztywność płacy realnej
5.3.3. Minima socjalne i sztywność płacy realnej
5.3.4. Płace efektywnościowe i sztywność płacy realnej
5.4. Dynamiczna interpretacja bezrobocia
5.4.1. Grupy osób na rynku pracy i przepływy między nimi
5.4.2. Zasoby, strumienie i bezrobocie frykcyjne
5.4.3. Zwalnianie z pracy i ciężar bezrobocia
5.4.4. Podejmowanie pracy i czas trwania bezrobocia
5.5. Stopa bezrobocia odpowiadająca równowadze
5.5.1. Koncepcja stopy bezrobocia odpowiadającej równowadze
5.5.2. Doświadczenia Europy
5.5.3. Rzeczywiste bezrobocie i bezrobocie odpowiadające równowadze
Podsumowanie

 

Rozdział 6. Pieniądz, ceny i kursy walutowe w długim okresie
6.1. Wprowadzenie
6.2. Pieniądz i zasada neutralności pieniądza
6.2.1. Pieniądz
6.2.2. Pieniądz i ceny
6.2.3. Pieniądz, ceny i wielkość produkcji
6.3. Nominalne i realne kursy walutowe
6.3.1. Nominalne kursy walutowe
6.3.2. Realne kursy walutowe
6.3.3. Zmiany nominalnych i realnych kursów walutowych
6.3.4. Pomiar realnego kursu walutowego
6.4. Kurs walutowy w długim okresie: parytet siły nabywczej
Podsumowanie

 

Część III
Gospodarka w krótkim okresie

 

Rozdział 7. Udzielanie pożyczek, zapożyczanie się i ograniczenie budżetowe
7.1. Wprowadzenie
7.2. Myślenie o przyszłości
7.2.1. Przyszłość ma cenę
7.2.2. Hipoteza racjonalnych oczekiwań
7.2.3. Przypowieść o Robinsonie Crusoe
7.3. Międzyokresowe ograniczenie budżetowe gospodarstwa domowego
7.3.1. Konsumpcja i wymiana międzyokresowa
7.3.2. Realna stopa procentowa
7.3.3. Majątek i zdyskontowane wartości zaktualizowane
7.4. Międzyokresowe ograniczenie budżetowe przedsiębiorstwa i sektora prywatnego
7.4.1. Przedsiębiorstwo i decyzje inwestycyjne
7.4.2. Funkcja produkcji
7.4.3. Koszt inwestycji
7.4.4. Międzyokresowe ograniczenie budżetowe skonsolidowanego sektora prywatnego
7.5. Publiczne i prywatne ograniczenie budżetowe
7.5.1. Publiczne ograniczenie budżetowe
7.5.2. Skonsolidowane publiczne i prywatne ograniczenie budżetowe
7.5.3. Twierdzenie o równoważności ricardiańskiej
7.5.4. Zawodność równoważności ricardiańskiej
7.6. Rachunek obrotów bieżących a narodowe ograniczenie budżetowe
7.6.1. Podstawowy rachunek obrotów bieżących
7.6.2. Gwarancje przestrzegania międzynarodowych umów kredytowych i zaciąganie pożyczek przez kraje
Podsumowanie

 

Rozdział 8. Popyt sektora prywatnego: konsumpcja i inwestycje
8.1. Wprowadzenie
8.2. Konsumpcja
8.2.1. Optymalna konsumpcja
8.2.2. Wnioski
8.2.3. Majątek czy dochód?
8.2.4. Funkcja konsumpcji
8.3. Inwestycje
8.3.1. Optymalny zasób kapitału
8.3.2. Inwestycje a realna stopa procentowa
8.3.3. Zasada przyśpieszenia
8.3.4. Inwestycje a współczynnik q Tobina
8.3.5. Mikroekonomiczne podstawy współczynnika q Tobina
8.3.6. Funkcja inwestycji
Podsumowanie

 

Rozdział 9. Pieniądz i polityka pieniężna
9.1. Wprowadzenie
9.2. Co to jest pieniądz i kto go wytwarza?
9.2.1. Definicje pieniądza
9.2.2. Producenci pieniądza: banki centralne i banki komercyjne
9.2.3. Kreacja pieniądza przez banki komercyjne
9.2.4. Kontrola podaży pieniądza przez bank centralny
9.2.5. Kreacja rezerw bankowych przez bank centralny
9.3. Krótkookresowa równowaga na rynku pieniądza
9.3.1. Rynek pieniądza
9.3.2. Popyt na pieniądz
9.3.3. Równowaga rynkowa
9.3.4. Operacje otwartego rynku
9.4. Polityka pieniężna w praktyce
9.4.1. Cele
9.4.2. Narzędzia i cele pośrednie
9.4.3. Reguła Taylora
9.5. Instytucje finansowe i kontrola obiegu pieniądza
9.5.1. Regulacja i nadzór
9.5.2. Bank centralny jako kredytodawca ostatniej instancji
9.5.3. Innowacje technologiczne w bankowości a kontrola ilości pieniądza
Podsumowanie

 

Rozdział 10. Równowaga makroekonomiczna w krótkim okresie
10.1. Wprowadzenie
10.2. Zagregowany popyt a rynek dóbr
10.2.1. Założenie o równowadze rynkowej
10.2.2. Czynniki, od których zależy popyt
10.2.3. Równowaga na rynku dóbr
10.2.4. Keynesowski mnożnik
10.2.5. Zmienne endogeniczne i zmienne egzogeniczne
10.3. Rynek dóbr i krzywa IS
10.3.1. Od linii 45° do krzywej IS
10.3.2. Nachylenie krzywej IS a mnożnik
10.3.3. Poza krzywą IS
10.3.4. Kluczowe rozróżnienie: ruchy wzdłuż krzywej IS a przesunięcia całej krzywej IS
10.4. Rynek pieniądza i krzywa LM
10.4.1. Krzywa LM
10.4.2. Nachylenie krzywej LM
10.4.3. Poza krzywą LM
10.4.4. Ruchy wzdłuż krzywej LM a przesunięcia całej krzywej LM
10.5. Reguła Taylora i krzywa TR
10.5.1. Krzywa odpowiadająca regule Taylora: krzywa TR
10.5.2. Nachylenie krzywej TR
10.5.3. Ruchy wzdłuż krzywej TR a przesunięcia całej krzywej TR
10.6. Równowaga makroekonomiczna
10.6.1. Model IS–LM
10.6.2. Model IS–TR
10.6.3. Czym różnią się wykresy LM i TR?
Podsumowanie

 

Rozdział 11. Międzynarodowe przepływy kapitału a równowaga makroekonomiczna
11.1. Wprowadzenie
11.2. Skutki bycia małym
11.3. Międzynarodowe przepływy finansowe
11.3.1. Warunek parytetu stopy procentowej
11.3.2. Wykres IFM
11.3.3. Mobilność kapitału a ograniczenia dotyczące rachunku finansowego
11.3.4. Systemy kursu walutowego
11.3.5. Zapowiedź tego, co będzie dalej
11.4. Produkcja i stopa procentowa przy stałym kursie walutowym
11.4.1. Czym jest system stałego kursu walutowego?
11.4.2. Utrata możliwości prowadzenia samodzielnej polityki pieniężnej
11.4.3. Zakłócenia popytu
11.4.4. Zakłócenia na międzynarodowym rynku finansowym
11.4.5. Zmiana poziomu kursu
11.5. Produkcja i stopa procentowa przy płynnym kursie walutowym
11.5.1. Polityka pieniężna
11.5.2. Zakłócenia popytu
11.5.3. Zakłócenia na międzynarodowym rynku finansowym
11.6. Stały czy płynny kurs walutowy?
Podsumowanie

 

Rozdział 12. Produkcja, zatrudnienie i inflacja
12.1. Wprowadzenie
12.2. Równowaga ogólna przy giętkich cenach: przypadek neoklasyczny
12.2.1. Od keynesowskiego krótkiego okresu do neoklasycznego długiego okresu
12.2.2. Wyznaczana przez podaż produkcja w długim okresie
12.2.3. Konsekwencje dla długiego okresu
12.3. Krzywa Phillipsa: złudzenie czy stylizowany fakt?
12.3.1. Odkrycie Phillipsa
12.3.2. Prawo Okuna a interpretacja krzywej podaży
12.3.3. Trudne pytania o krzywą Phillipsa
12.4. Rachunkowość inflacji: bitwa o marże
12.4.1. Ceny i koszty
12.4.2. Bitwa o marże: prosta opowieść
12.4.3. Produktywność i udział pracy w wartości produkcji
12.4.4. Cykliczne zmiany narzutów
12.4.5. Szerzej o podstawowej stopie inflacji
12.4.6. Uzupełnienie obrazu: szoki podażowe
12.5. Inflacja, bezrobocie i produkcja
12.5.1. Rehabilitacja krzywej Phillipsa
12.5.2. Podstawowa inflacja i długi okres
12.5.3. Zagregowana podaż
12.5.4. Czynniki przesuwające krzywą Phillipsa i krzywą zagregowanej podaży
12.5.5. Od krótkiego do długiego okresu
Podsumowanie

 

Rozdział 13. Zagregowany popyt i zagregowana podaż
13.1. Wprowadzenie
13.2. Zagregowany popyt i zagregowana podaż przy stałym kursie walutowym
13.2.1. Zagregowany popyt w długim okresie
13.2.2. Krótkookresowa krzywa zagregowanego popytu
13.2.3. Przesunięcia wzdłuż krzywej AD a przesunięcia całej krzywej AD
13.2.4. Kompletny system
13.2.5. Polityka fiskalna i zakłócenia popytu
13.2.6. Polityka pieniężna i korekty kursu walutowego
13.3. Zagregowany popyt i zagregowana podaż przy zmiennym kursie walutowym
13.3.1. Przygotowanie: równanie Fishera
13.3.2. Zagregowany popyt w długim okresie
13.3.3. Krótkookresowa krzywa zagregowanego popytu
13.3.4. Przesunięcia wzdłuż krzywej AD a przesunięcia całej krzywej AD
13.3.5. Kompletny system
13.3.6. Polityka pieniężna
13.4. Jak posługiwać się modelem AD–AS?
13.4.1. Opóźnienia
13.4.2. Szoki podażowe
13.4.3. Szoki popytowe
13.4.4. Dezinflacja
Podsumowanie

 

Rozdział 14. Rynki aktywów
14.1. Wprowadzenie
14.2. Jak działają rynki aktywów?
14.2.1. Unikalne cechy rynków finansowych
14.2.2. Skutki: naturalna niestabilność
14.3. Funkcje rynków aktywów
14.3.1. Pośrednictwo
14.3.2. Cena czasu
14.3.3. Alokacja ryzyka
14.3.4. Cena ryzyka
14.4. Ceny i dochodowość aktywów
14.4.1. Ceny obligacji
14.4.2. Ceny akcji
14.4.3. Aktywa bardziej złożone
14.5. Informacja a efektywność rynku
14.5.1. Arbitraż
14.5.2. Różnica między ceną zakupu a ceną sprzedaży
14.5.3. Skutki efektywności rynku
14.6. Rynki aktywów i makroekonomia
14.6.1. Rynki finansowe i transmisja polityki pieniężnej
14.6.2. Efektywność rynku czy spekulacyjny obłęd?
Podsumowanie

 

Rozdział 15. Kurs walutowy
15.1. Wprowadzenie
15.2. Rynek walutowy
15.2.1. Najważniejsze cechy rynków walutowych
15.2.2. Narzędzia
15.2.3. Trójstronny arbitraż
15.3. Parytet stopy procentowej
15.3.1. Parytet stopy procentowej z zabezpieczeniem
15.3.2. Parytet stopy procentowej bez zabezpieczenia
15.3.3. Premie za ryzyko
15.3.4. Arbitraż na realnych stopach procentowych w długim okresie
15.4. Powrót do równowagi makroekonomicznej
15.5. Jak powstaje kurs walutowy w krótkim okresie?
15.5.1. Kurs walutowy jako cena składnika aktywów
15.5.2. Skutki spełnienia warunku parytetu stopy procentowej
15.5.3. Pozorna sprzeczność i jej usunięcie
15.5.4. Podstawowe czynniki decydujące o poziomie nominalnego kursu walutowego
15.6. Jak powstaje kurs walutowy w długim okresie?
15.6.1. Długi okres a podstawowy rachunek obrotów bieżących
15.6.2. Realny kurs walutowy odpowiadający równowadze a podstawowy rachunek obrotów bieżących w długim okresie
15.6.3. Podstawowe czynniki decydujące o poziomie realnego kursu walutowego
15.6.4. Jak traktować realny kurs walutowy odpowiadający równowadze?
15.7. Od długiego do krótkiego okresu
15.8. Zmienność kursu walutowego a kryzysy walutowe
15.8.1. Zmienność kursu i możliwość prognozowania
15.8.2. Kryzysy walutowe
Podsumowanie

 

Część IV
Polityka makroekonomiczna w gospodarce globalnej

 

Rozdział 16. Zarządzanie popytem
16.1. Wprowadzenie
16.2. Zarządzanie popytem: o co w ogóle chodzi?
16.2.1. Równowaga czy nierównowaga — oto jest pytanie
16.2.2. Trwałość oczekiwań i podstawowa inflacja
16.2.3. Koszty inflacji
16.3. Przeszkody utrudniające zarządzanie popytem
16.3.1. Frisch, Slutsky i współczesna teoria cyklu koniunkturalnego
16.3.2. Niepewność, opóźnienia i krytyka Friedmana zarządzania popytem
16.3.3. Polityczne przeszkody w zarządzaniu popytem
16.4. Zarządzanie popytem i przyczyny wahań cyklicznych
16.4.1. Szoki popytowe czy szoki podażowe?
16.4.2. Wyzwanie ze strony teorii realnego cyklu koniunkturalnego
16.4.3. Czy warto zarządzać popytem?
Podsumowanie

 

Rozdział 17. Polityka fiskalna, dług i renta emisyjna
17.1. Wprowadzenie
17.2. Polityka fiskalna a dobrobyt ekonomiczny
17.2.1. Dostarczanie dóbr publicznych i usług
17.2.2. Redystrybucja dochodów: sprawiedliwość kontra efektywność.
17.3. Makroekonomiczna polityka stabilizacyjna
17.3.1. Konsumpcja i wygładzanie podatków
17.3.2. Stabilizowanie produkcji i zatrudnienia
17.3.3. Automatyczne stabilizatory
17.3.4. Jak interpretować liczby w budżecie?
17.4. Finansowanie deficytu: dług publiczny i renta emisyjna
17.4.1. Dług publiczny w przypadku braku wzrostu i braku inflacji
17.4.2. Dług publiczny w przypadku wzrostu i braku inflacji
17.4.3. Dług publiczny w przypadku wzrostu a inflacyjne finansowanie
17.5. Trzy sposoby stabilizowania długu publicznego
17.5.1. Zmniejszanie deficytu
17.5.2. Wykorzystanie renty emisyjnej i podatek inflacyjny
17.5.3. Niespłacenie długu
Podsumowanie

 

Rozdział 18. Polityka gospodarcza w długim okresie
18.1. Wprowadzenie
18.2. Efektywność rynku i ekonomia podażowa
18.2.1. Ideał efektywności: konkurencja doskonała
18.2.2. Konkurencja niedoskonała i renty ekonomiczne
18.2.3. Zawodność rynku a ogólna efektywność rynku
18.3. Opodatkowanie jako cena za interwencję państwa w gospodarce
18.3.1. Konieczność opodatkowania
18.3.2. Wpływ opodatkowania na efektywność
18.3.3. Szkodliwy wpływ opodatkowania na podstawę opodatkowania
18.4. Polityka gospodarcza na rynku pracy
18.4.1. Zróżnicowanie i niepełna informacja
18.4.2. Niedoskonałość umów i regulacja rynku pracy
18.4.3. Wpływ polityki socjalnej na motywację i opodatkowanie
18.4.4. Ekonomia polityczna reformy rynku pracy
18.5. Polityka gospodarcza na rynkach produktów
18.5.1. Kontrola efektów zewnętrznych
18.5.2. Państwo a problem zawodnych rynków
Podsumowanie

 

Rozdział 19. Architektura międzynarodowego systemu walutowego
19.1. Wprowadzenie
19.2. Historia systemów walutowych
19.2.1. Jak działał system waluty złotej?
19.2.2. Okres międzywojenny
19.2.3. System kursów stałych z Bretton Woods
19.2.4. Europejski System Walutowy i Unia Walutowa
19.3. Międzynarodowy Fundusz Walutowy
19.3.1. Warunki MFW i pomoc MFW
19.3.2. Specjalne prawa ciągnienia
19.3.3. Kontrola
19.4. Kryzysy walutowe
19.4.1. Kryzysy, kryzysy
19.4.2. Kryzys pierwszej generacji
19.4.3. Kryzysy następnych generacji
19.4.4. Zarażanie
19.4.5. Nadzór
19.5. Wybór systemu kursu walutowego
19.5.1. Stara debata: stały czy zmienny kurs walutowy?
19.5.2. Nowa debata: liberalizacja przepływów finansowych
19.5.3. Unie walutowe, dolaryzacja i izby walutowe
19.5.4. Europejska Unia Walutowa
Podsumowanie

 

Rozdział 20. Epilog
20.1. Rewolucja keynesowska
20.2. Rewolucja monetarystyczna
20.3. Rewolucja racjonalnych oczekiwań
20.4. Mikropodstawy makroekonomii
20.5. Nowa keynesowska makroekonomia: najnowsza synteza
20.6. Ekonomia instytucjonalna i ekonomia polityczna
20.7. Rynki pracy
20.8. Wzrost i rozwój
20.9. Wnioski

 

Bibliografia

 

Słownik

 

Indeks

Kurier Inpost 14 zł
Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł
Polecamy