Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna
ISBN: 978-83-208-1869-7
Liczba stron: 268
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
60.90
Zapytaj

W książce przeanalizowano związki zachodzące w krótkim i długim okresie między zmianami w produktywności a kształtowaniem się innych zmiennych o kluczowym znaczeniu dla podziału efektów wzrostu gospodarczego między różne grupy społeczne. Ponieważ w wielu krajach mamy do czynienia ze stagnacją płac, coraz silniejsza jest presja na firmy, aby w większym stopniu dzieliły się zyskami z pracownikami. Autorzy położyli więc nacisk na rozkład korzyści i kosztów wynikających ze zmian w produktywności w powiązaniu z innymi ważnymi zmiennymi.

Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów.

Spis treści

Wstęp

 
1. Relacje między produktywnością, kosztami pracy, udziałem płac w dochodzie narodowym a kursem walutowym - Marek A. Dąbrowski
1.1. Uwagi wstępne
1.2. Wpływ produktywności i wzrostu gospodarczego na kurs walutowy
1.2.1. Teoria parytetu siły nabywczej
1.2.2. Efekt Balassy-Samuelsona
1.2.3. Realny kurs walutowy
1.2.4. Cena względna dóbr niebędących przedmiotem wymiany międzynarodowej i realny kurs walutowy
1.2.5. Popyt i realny kurs walutowy
1.2.6. Usługi, zasoby czynników produkcji i realna aprecjacja
1.3. Oddziaływanie kursu walutowego i bilansu płatniczego na wzrost gospodarczy
1.3.1. Realny kurs walutowy, równowaga zewnętrzna i wzrost gospodarczy
1.3.2. Model równowagi wewnętrznej i zewnętrznej
1.3.3. Bilans płatniczy jako bariera wzrostu - wyniki badań empirycznych
1.3.4. Skuteczność dewaluacji (deprecjacji)
1.4. Uwagi końcowe
Bibliografia


2. Produktywność sektora finansowego a spekulacyjny wzrost cen aktywów - Katarzyna Glinka
2.1. Uwagi wstępne
2.2. Nowe technologie a całkowita produktywność czynników
2.3. Różnice w poziomie produktywności w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
2.4. Obszary innowacji finansowych
2.5. Rola innowacji finansowych we wzroście produktywności sektora finansowego
2.5.1. Zagrożenia związane z procyklicznością systemu finansowego
2.5.2. Od innowacji finansowych do spekulacji na rynkach aktywów
2.6. Różnice w produktywności sektora finansowego w krajach azjatyckich i latynoamerykańskich
2.7. Bańki spekulacyjne w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej - różne kraje, podobne doświadczenia
2.8. Uwagi końcowe
Bibliografia

3. Teoretyczne i empiryczne ujęcie zależności między produktywnością a poziomem i zróżnicowaniem płac i dochodów - Paweł Kawa
3.1. Uwagi wstępne
3.2. Teoretyczne aspekty kształtowania się płac w kontekście relacji między produktywnością a poziomem płac i ich zróżnicowaniem
3.2.1. Teorie produktywności krańcowej
3.2.2. Siła związków zawodowych i negocjacje płacowe
3.2.3. Postęp technologiczny promujący wysokie kwalifikacje
3.3. Czynniki determinujące poziom płac i ich zróżnicowanie w świetle wyników badań empirycznych
3.4. Struktura i zróżnicowanie poziomu dochodów w kontekście relacji produktywności i płac
3.5. Zmiana struktury dochodów
3.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

4. Kontrowersje wokół wynagrodzeń menedżerów - Jan Kultys
4.1. Uwagi wstępne
4.2. Teoria menedżerska
4.3. Teoria optymalnych kontraktów
4.4. Ograniczenia teorii optymalnych kontraktów
4.5. Teoria menedżerskiej władzy
4.6. Rozszerzenie teorii menedżerskiej władzy
4.7. Uogólniony schemat wynagrodzeń menedżerów
4.8. Wynagrodzenia menedżerów w niektórych krajach Azji
4.9. Wynagrodzenia menedżerów w świetle konfliktu między talentami a kapitałem finansowym
4.10. Uwagi końcowe
Bibliografia

5. Rozwój technologii informacyjnych a wykluczenie cyfrowe - Mirosław Raczyński
5.1. Uwagi wstępne
5.2. Pojęcie wykluczenia cyfrowego
5.3. Pomiar wykluczenia cyfrowego
5.3.1. Wskaźniki wykluczenia cyfrowego
5.3.2. Indeks poziomu rozwoju technologii informacyjnych i komunikacyjnych (IDI)
5.4. Rozwój telefonii komórkowej a wykluczenie cyfrowe
5.5. Uwagi końcowe
Bibliografia

6. Wpływ reform strukturalnych na wydajność i poziom dochodu - doświadczenia krajów Ameryki Łacińskiej - Marta Sordyl
6.1. Uwagi wstępne
6.2. Determinanty dystrybucji dochodu
6.2.1. Ziemia, kapitał rzeczowy i niewykwalifikowana siła robocza
6.2.2. Edukacja
6.2.3. Wpływ polityki i regulacji na dystrybucję dochodu
6.3. Teoretyczny wpływ reform strukturalnych na dystrybucję dochodu
6.3.1. Liberalizacja handlu
6.3.2. Liberalizacja przepływów kapitałowych
6.3.3. Liberalizacja krajowych rynków finansowych
6.3.4. Prywatyzacja
6.3.5. Reformy podatkowe
6.3.6. Reformy rynku pracy
6.4. Wyniki badań empirycznych
6.4.1. Wzrost gospodarczy i nierówności dochodu
6.4.2. Zatrudnienie
6.4.3. Produktywność, płace i zyski
6.5. Uwagi końcowe
Bibliografia

7. Dyskusje o źródłach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej - Zbigniew J. Stańczyk
7.1. Uwagi wstępne
7.2. Determinanty wzrostu gospodarczego
7.3. "Cud gospodarczy" krajów Azji Południowo-Wschodniej
7.4. Uwagi o badaniach wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej od początku lat 90. XX w.
7.5. Dyskusje nad bezpośrednimi determinantami wzrostu gospodarczego krajów azjatyckich
7.6. Charakterystyka wzrostu gospodarczego w Azji Południowo-Wschodniej po 1997 r.
7.7. Pośrednie determinanty wzrostu gospodarczego
7.8. Uwagi końcowe
Bibliografia

8. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a poziom zatrudnienia, płac i produktywności w gospodarkach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej - Marta Wajda-Lichy
8.1. Uwagi wstępne
8.2. Współczesne trendy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w krajach rozwijających się
8.3. Kanały oddziaływania BIZ na rynek pracy
8.4. Oddziaływanie BIZ na poziom zatrudnienia
8.4.1. Kanały oddziaływania BIZ na zatrudnienie w kraju przyjmującym kapitał
8.4.2. Oddziaływanie BIZ na zatrudnienie w kraju eksportującym kapitał
8.4.3. Forma i struktura BIZ a zatrudnienie w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
8.5. Oddziaływanie BIZ na poziom płac
8.5.1. Kanały oddziaływania BIZ na poziom płac w kraju przyjmującym kapitał
8.5.2. Oddziaływanie BIZ na płace w kraju eksportującym kapitał
8.5.3. Wpływ BIZ na poziom płac w wybranych krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
8.6. Oddziaływanie BIZ na produktywność
8.6.1. Kanały oddziaływania BIZ na produktywność w kraju przyjmującym kapitał
8.6.2. BIZ a produktywność w krajach Azji Południowo-Wschodniej i Ameryki Łacińskiej
8.7. Uwagi końcowe
Bibliografia

9. Przyczyny i implikacje zmian w udziale zysków i płac w PKB - Andrzej Wojtyna
9.1. Uwagi wstępne
9.2. Problemy z definicją i pomiarem
9.3. Ogólne tendencje historyczne
9.4. Badania odnoszące się bezpośrednio do roli globalizacji i postępu technicznego
9.5. Badania akcentujące znaczenie substytucyjności pracy i kapitału
9.6. Uwagi końcowe
Bibliografia

Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna

Profesor doktor habilitowany, Członek Rady Polityki Pieniężnej. Od 1992 kieruje Katedrą Makroekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.Przebywał na stypendiach zagranicznych na Uniwersytecie w Amsterdamie, Uniwersytecie Stanforda i Uniwersytecie Cambridge.
W 1994 wszedł w skład Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów, w 2003 został pracownikiem Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Był członkiem prezydium Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN. Członek prezydium i wiceprzewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego (od 1994 r.), członek Społecznego Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta RP (od 2002 r.). W 2004 został powołany w skład Rady Polityki Pieniężnej II kadencji.

Autor licznych publikacji w polskich i zagranicznych wydawnictwach ekonomicznych oraz książek, m.in. Nowoczesne państwo kapitalistyczne a gospodarka. Teoria i praktyka (1990; w 1992 r. książka zdobyła Nagrodę im. prof. E. Lipińskiego przyznawaną przez PTE), Szkice o niezależności banku centralnego (PWE, 1998, 2004), Ewolucja keynesizmu a główny nurt ekonomii (2000, w 2001 r. książka zdobyła nagrodę Banku Handlowego za szczególne osiągnięcia w teorii ekonomii i finansów), Instytucje a polityka ekonomiczna w krajach o średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2008), Dostosowania makroekonomiczne i mikroekonomiczne w krajach o średnim poziomie rozwoju po kryzysach finansowych (PWE, 2009), Zależności między produktywnością, dochodami i zatrudnieniem w krajach na różnym poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2010), Kryzys finansowy i jego skutki dla krajów o średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2011). Efekty działań antykryzysowych w krajach na średnim poziomie rozwoju - red. nauk. (PWE, 2012).

Kurier FedEX 14 zł
Inpost Paczkomaty 14 zł
Kurier Inpost 14 zł
Odbiór osobisty 0 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł