Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw

Obciążenia fiskalne przedsiębiorstw

Janina Ickiewicz
ISBN: 978-83-208-1840-6
Dostępność: Produkt niedostępny
Liczba stron: 408
Rok wydania: 2010
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka

Książka zawiera całościową analizę i ocenę problematyki podatkowej. W części pierwszej opisano poszczególne podatki, zmiany w ich konstrukcjach i ich wpływ na wysokość obciążeń podatników oraz zwrócono uwagę na dostosowanie przepisów prawa podatkowego do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. W części drugiej zaprezentowano parapodatki oraz ich rosnące znaczenie w aspekcie obciążeń finansowych przedsiębiorstwa. Przedstawione zagadnienia są zgodne ze stanem prawnym obowiązującym od 2009 r.

Podręcznik jest przeznaczony dla studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów, uczestników kursów, szkoleń, słuchaczy studiów podyplomowych oraz praktyków gospodarczych.

Spis treści

Wstęp


CZĘŚĆ PIERWSZA. OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW Z TYTUŁU PODATKÓW 
 

Rozdział I. Wybrane aspekty systemu podatkowego w teorii i praktyce
1. Systemy podatkowe a udział państwa w kierowaniu procesami gospodarczymi i społecznymi
2. Systemy podatkowe w praktyce gospodarczej
3. System podatkowy w Polsce od rozpoczęcia transformacji gospodarczej oraz czynniki determinujące jego konstrukcje.

System podatkowy i jego cechy.

Czynniki determinujące konstrukcje systemu podatkowego
4. Przesłanki ucieczki od podatków
5. Szara strefa a abolicja podatkowa
6. Obciążenia podatkowe a problem wykluczającego wzrostu


Rozdział II. Podatek dochodowy od osób prawnych
1. Uwagi ogólne
2. Podatnicy podatku
3. Przedmiot opodatkowania
4. Koszty uzyskania przychodów
5. Dochód lub strata i odliczenia od dochodu - ulgi pośrednie
6. Ustalenie podatku do zapłaty
7. Dochód a zysk brutto
8. Podatek należny i jego udział w wyniku finansowym przedsiębiorstw w skali makro
9. Formy poboru podatku
10. Podsumowanie
 

Rozdział III. Preferencje podatkowe dla przedsiębiorstw prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach specjalnych stref ekonomicznych
1. Specjalne strefy ekonomiczne i cele ich tworzenia
2. Preferencje podatkowe dla przedsiębiorstw działających na terenie SSE
Ulgi podatkowe dla podmiotów, które uzyskały zezwolenie do końca grudnia 2000 r.
Preferencje podatkowe dla podmiotów, które uzyskały zezwolenie od 1 stycznia 2001 r. do 30 kwietnia 2004 r.
Preferencje podatkowe dla podmiotów, które uzyskały  zezwolenie  od  1 maja 2004 r.  do  31 grudnia  2006 r.
Pomoc publiczna dla podmiotów w SSE według nowej mapy pomocy regionalnej na lata 2007-2013
3. Efekty ekonomiczne przedsiębiorstw w SSE
4. Podsumowanie
 

Rozdział IV. Podatek dochodowy od osób fizycznych
1. Podatnicy podatku
2. Przedmiot opodatkowania
3. Zwolnienia przedmiotowe
4. Koszty uzyskania przychodów
5. Dochód i odliczenia od dochodu
6. Skala podatkowa i stawki podatku
7. Obniżki podatku
8. Opodatkowanie dochodu według skali proporcjonalnej ze stawką 19%
9. Opodatkowanie dochodów osiąganych przez polskich obywateli poza terytorium RP
10. Opodatkowanie przychodów kapitałowych
11. Inne preferencje w podatku
Kredyt podatkowy
Indywidualne konta emerytalne
Zasilanie finansowe organizacji pożytku publicznego
12. Formy poboru podatku
13. Podsumowanie
 

Rozdział V. Wybrane strategie w podatkach dochodowych
1. Uwagi ogólne
2. Strategie w podatkach dochodowych
Strategie kosztowe
Strategie kosztowe a wielkość przedsiębiorstwa
3. Strategie dochodowe
Strategia polegająca na minimalizacji dochodu do opodatkowania
Strategia polegająca na maksymalizacji dochodu do opodatkowania
Strategia podatkowej grupy kapitałowej
Strategia uproszczonej wpłaty zaliczki na podatek
4. Strategia wykorzystania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i dyrektyw Unii Europejskiej
Umowy bilateralne o unikaniu podwójnego opodatkowania
Opodatkowanie przychodów (dochodów) z tytułu niektórych usług i świadczeń
Opodatkowanie dywidend oraz innych dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
5. Podsumowanie
 

Rozdział VI. Zryczałtowany podatek dochodowy od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
1. Podatnicy podatku
2. Przedmiot opodatkowania i zwolnienia przedmiotowe
3. Podstawa opodatkowania i ulgi pośrednie
4. Stawki podatkowe, ustalanie podatku i jego zapłata
5. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czy opodatkowanie na zasadach ogólnych
6. Podsumowanie
 

Rozdział VII. Karta podatkowa
1. Cechy karty podatkowej jako formy opodatkowania
2. Podatnicy podatku
3. Przedmioty opodatkowania i stawki podatku
4. Ulgi podatkowe
5. Podwyżki podatku
6. Podsumowanie
 

Rozdział VIII. Podatek tonażowy
1. Podatnicy podatku i przedmiot opodatkowania
2. Podstawa opodatkowania i ustalanie podatku
 

Rozdział IX. Podatek od nieruchomości
1. Uwagi wstępne
2. Podatnicy podatku od nieruchomości
3. Przedmioty opodatkowania
4. Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe
5. Podstawy opodatkowania
6. Stawki podatku i jego pobór
7. Zmiany w konstrukcji podatku od nieruchomości - argumenty za i przeciw
8. Podsumowanie
 

Rozdział X. Podatek od środków transportowych
1. Podmioty i przedmioty podatku
2. Zwolnienia podmiotowo-przedmiotowe
3. Podstawa opodatkowania i stawki podatku
4. Powstanie obowiązku podatkowego i pobór podatku
5. Podsumowanie
 

Rozdział XI. Podatek od czynności cywilnoprawnych
1. Podmioty i przedmioty opodatkowania oraz zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
2. Stawki podatku i jego pobór


Rozdział XII. Podatek od towarów i usług
1. Ogólne cechy podatku
2. Podatek od towarów i usług po przyjęciu Polski do UE
Podmioty podatku
Zwolnienia podmiotowe
Przedmiot opodatkowania i zwolnienia przedmiotowe
Podstawa opodatkowania, stawki podatku, powstanie obowiązku
podatkowego i zapłata podatku
3. Opodatkowanie rolnictwa podatkiem od towarów i usług
4. Opodatkowanie podmiotów umowy leasingu
5. Podatek od towarów i usług przy zakupach samochodów
6. Zwrot podatku od towarów i usług podróżnym zagranicznym
7. Podsumowanie
 

Rozdział XIII. Podatek akcyzowy
1. Podmioty i przedmioty opodatkowania
2. Podstawy opodatkowania i stawki akcyzy
3. Powstanie obowiązku podatkowego i terminy płatności akcyzy
4. Procedura zawieszenia poboru akcyzy
5. Podsumowanie
 

Rozdział XIV. Podatek od gier losowych i zakładów wzajemnych
1. Podatnicy podatku
2. Przedmiot, podstawy opodatkowania i stawki podatku oraz opłaty
 

CZĘŚĆ DRUGA. OBCIĄŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW Z TYTUŁU PARAPODATKÓW

 

Rozdział XV. Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
1. Uwagi ogólne
2. Podstawowe zasady systemu ubezpieczeń społecznych obowiązujące od 1999 r.
3. Najważniejsze zmiany przepisów dotyczące ubezpieczenia społecznego od 2000 r.
4. Niektóre preferencje w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
5. Przykłady opłacania składek na ubezpieczenie społeczne
Składki na ubezpieczenie społeczne od menedżera
Przykłady opłacania składek ubezpieczeniowych w zależności od podstawy prawnej uzyskiwanych dochodów i statusu osoby objętej ubezpieczeniem
6. Składki do FUS czy do KRUS
7. Samozatrudnienie jako sposób na obniżenie obciążeń parapodatkowych
8. Inne sposoby obniżenia obciążeń parapodatkowych
9. Gdzie opłacać składki po 1 maja 2004 r. za obywatela polskiego uzyskującego dochody w innych krajach UE?
10. Składki ubezpieczeniowe w okresie zawieszenia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej
11. Składka na ubezpieczenie zdrowotne
12. Podsumowanie
 

Rozdział XVI. Składka na Fundusz Pracy
1. Podmioty zobowiązane do opłacania składki na Fundusz Pracy
2. Przychody i wydatki Funduszu Pracy
3. Niektóre formy i zakres wspomagania finansowego pracodawców i bezrobotnych
4. Podsumowanie
 

Rozdział XVII. Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
1. Podmioty objęte składką na FGŚP
2. Cele tworzenia i tytuły do korzystania ze środków FGŚP
3. Ogólna ocena wykorzystania środków FGŚP
 

Rozdział XVIII. Składka na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
1. Podmioty zobowiązane do opłacania składki na PFRON
2. Przychody PFRON
3. Podstawowe formy wspierania finansowego w procesach aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnianych osób niepełnosprawnych
Formy wsparcia finansowego osób niepełnosprawnych wykonujących
działalność gospodarczą
Inne formy wsparcia finansowego pracodawców i osób niepełnosprawnych
4. Wykorzystanie środków PFRON w latach 2004-2008
5. Zakład pracy chronionej
6. Podsumowanie
 

Rozdział XIX. Opłata produktowa i inne opłaty związane z zanieczyszczaniem środowiska
1. Uwagi ogólne
2. Opłata produktowa z tytułu wprowadzania na rynek wyrobów w opakowaniach i niektórych produktów
3. Opłata produktowa od wprowadzających na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny
4. Niektóre inne opłaty przedsiębiorców związane z ochroną środowiska
Opłata recyklingowa od pojazdów wycofanych z eksploatacji
Opłata z tytułu praw do emisji gazów cieplarnianych
Opłaty za korzystanie ze środowiska
5. Podsumowanie
 

Rozdział XX. Wpłata z zysku do budżetu przez przedsiębiorstwa państwowe i jednoosobowe spółki Skarbu Państwa 
 

Rozdział XXI. Obciążenia z tytułu należności celnych
1. Znaczenie cła w międzynarodowym handlu towarami
2. Zwolnienia celne
3. Ustalanie i uiszczanie należności celnych
 

Rozdział XXII. Niektóre wpłaty i opłaty
1. Wpłaty na rzecz kinematografii
2. Opłaty od sprzedaży urządzeń i nośników służących do utrwalania utworów
3. Opłaty lokalne
 

Bibliografia

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki dla zamówień od 200 zł
Polecamy