Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa

Marketing w przedsiębiorstwie - ujęcie operacyjne

Anna Czubała, Roman Emanuel Niestrój, Angelika M. Pabian
ISBN: 978-83-208-2381-3
Liczba stron: 196
Rok wydania: 2020
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5
59.90
Zapytaj

Książka składa się z sześciu rozdziałów.

Rozdział pierwszy pokrótce objaśnia genezę, istotę oraz społeczną i gospodarczą rolę marketingu. W szczególności zwrócono w nim uwagę na przesłanki ukształtowania się współczesnego marketingu, podstawowe zasady i cele marketingu oraz konieczność rozróżnienia strategicznego i operacyjnego poziomu kompozycji instrumentów marketingowych. Kolejny podrozdział traktuje o specyfice marketingu konsumenckiego (B2C) i tzw. marketingu przemysłowego, nakierowanego na odbiorców biznesowych (B2B). Rozdział kończy syntetyczne omówienie ewolucji koncepcji marketingowych, z uwzględnieniem zmieniających się zadań i roli marketingu w przedsiębiorstwie oraz technologicznych przesłanek rozwoju marketingu.

Rozważania rozdziału drugiego stanowią rozwinięcie podstawowej dla koncepcji marketingowej reguły S-T-P (Segmenting-Targeting-Positioning). Omówiono w nim istotę i znaczenie segmentacji, kryteria segmentacji rynku dóbr konsumpcyjnych i przemysłowych, podstawowe procedury segmentacji. Wiele uwagi poświęcono czynnikom decydującym o poprawności wyodrębniania segmentów i ocenie ich atrakcyjności jako rynku docelowego przedsiębiorstwa. W rozdziale omówiono strategie marketingu masowego, zróżnicowanego, skoncentrowanego, zindywidualizowanego. Rozdział zamykają rozważania wyjaśniające istotę, cele, kryteria i strategie pozycjonowania produktów (marek) na rynku docelowym.

W rozdziale trzecim omówiono politykę ofertową przedsiębiorstwa. Zdefiniowano w nim pojęcie produktu, jego kluczowe atrybuty, przedstawiono klasyfikacje produktów konsumpcyjnych i przemysłowych. W charakterystyce poszczególnych faz cyklu życia produktów uwzględniono wielkość sprzedaży, koszty, zysk, typ nabywców, konkurencję, cele promocji. W rozdziale zaprezentowano komponenty portfolio produktów i macierz BCG. Wiele uwagi poświęcono wyjaśnieniu znaczenia marki, opakowania i ceny jako elementów oferty produktowej oraz jej wyróżnienia na tle konkurencji. Całość rozważań kończy tematyka gwarancji i rękojmi.

Rozdział czwarty poświęcono polityce dystrybucji przedsiębiorstwa rozumianej jako zbiór decyzji i czynności umożliwiających dotarcie z ofertą przedsiębiorstwa do finalnych nabywców w odpowiadającym im miejscu, czasie i warunkach. Przedmiotem szczegółowego opisu jest system dystrybucji przedsiębiorstwa, jego cele, struktura, czynniki decydujące o wyborze transakcyjnych i logistycznych kanałów dystrybucji. W charakterystyce kanałów zwrócono uwagę na istotę, znaczenie i determinanty rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji i nowoczesnych rozwiązań logistycznych. W ostatnim punkcie rozdziału omówiono czynniki decydujące o zmianach struktury i rozwoju strategii dystrybucji wielokanałowej. 

W rozdziale piątym przedstawiono cele i instrumenty rynkowej komunikacji przedsiębiorstwa. Przedmiotem szczegółowych rozważań jest reklama, promocja sprzedaży oraz PR. Omówiono główne zadania realizowane przez te instrumenty, klasyfikację reklam i działań z zakresu PR, zaprezentowano środki promocji sprzedaży. Z uwagi na rosnące znaczenie Internetu jako medium komunikacyjnego omówiono specyfikę komunikacji marketingowej w sieci będącej naturalną konsekwencją społeczeństwa informacyjnego. 

Ostatni rozdział książki zawiera omówienie podstawowych mierników użytecznych w analizach, planowaniu i kontroli działalności marketingowej w przedsiębiorstwie. Są to narzędzia szczególnie użyteczne w zarządzaniu operacyjnym. Pozwalają w sposób skwantyfikowany opisywać rynek odniesienia, stanowiący podstawę określania pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, jak również ilościowy i wartościowy udział w rynku w różnych użytecznych przekrojach analitycznych. Szczególnie ważnym, a zarazem obszernym i zróżnicowanym obszarem pomiarowym marketingu jest badanie skuteczności użycia poszczególnych instrumentów marketingowych. Prezentowane zestawienia tabelaryczne obejmują główne mierniki i z pewnością nie wyczerpują zagadnienia, tym bardziej że rozwój instrumentów marketingowych ciągle inspiruje poszukiwanie nowych miar skuteczności. Rozdział zakończono rozważaniami na temat badania efektywności marketingu.

 

 

Anna Czubała
Anna Czubała

Prof. dr hab. Anna Czubała – profesor nauk ekonomicznych, od 2015 r. zatrudniona w Katedrze Zarządzania na Wydziale Nauk Stosowanych w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a do 2019 r. w Katedrze Marketingu w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą rynkowej orientacji przedsiębiorstw, dystrybucji produktów, marketingu usług, marketingu społecznego, społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Jest autorką i współautorką  około 200 publikacji naukowych: monografii, artykułów, podręczników. Jest członkiem Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu.

 

Roman Emanuel Niestrój
Roman Emanuel Niestrój

Prof. dr hab. Roman Emanuel Niestrój – profesor nauk ekonomicznych specjalizujący się w problematyce marketingowej, od 2012 roku zatrudniony w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej na stanowisku profesora. W 1969 r. ukończył studia ekonomiczne w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Krakowie. Stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego uzyskiwał na Akademii Ekonomicznej w Krakowie odpowiednio w 1976 i w 1986 r. W 1997 r, otrzymał tytuł profesora nauk ekonomicznych. Od 1969 r. zawodowo związany z macierzystą uczelnią, zaczynał jako asystent, w 2003 r. doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego w Katedrze Marketingu. Objął stanowisko kierownika Zakładu Zarządzania Marketingiem. W latach 1999–2002 był dziekanem Wydziału Zarządzania, zaś od 2008 do 2012 pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Kierował Katedrą Marketingu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2005). Jest wiceprzewodniczącym Komisji Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Umiejętności, a także członkiem Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Jest autorem blisko 200 publikacji naukowych, w tym monografii pt. "Zarządzanie marketingiem" (1996, 1997, 2002), współautorem "Leksykonu marketingu" pod red. J. Altkorna i T. Kramera (1996) oraz wielokrotnie wydawanego podręcznika "Podstawy marketingu" pod red. J. Altkorna, a w kolejnej edycji pod red. A. Czubały (2012).  

 

Angelika M. Pabian
Angelika M. Pabian

Dr Angelika M. Pabian – doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu, w latach 2005-2018 zatrudniona w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, a ostatnio na stanowisku adiunkta na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w problematyce zarządzania marketingiem, w szczególności komunikacji marketingowej oraz ukierunkowania rynkowego organizacji o charakterze non profit. Nauczyciel akademicki, który realizuje się również w ramach kształcenia pozaakademickiego, prowadząc warsztaty oraz szkolenia, jak również realizując projekty edukacyjne i badawcze wraz ze Studenckim Kołem Naukowym „Progres”.

Strona autorki: http://www.angelika-pabian.pl/

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki od 200 zł