Najlepsze ceny Specjalne oferty dla członków klubu książki PWE Najtańsza dostawa
Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce

Renty ekonomiczne w gospodarce żywnościowej w Polsce

Bazyli Czyżewski
ISBN: 978-83-208-2053-9
Dostępność: Produkt niedostępny
Liczba stron: 448
Rok wydania: 2013
Miejsce wydania: Warszawa
Wydanie: I
Oprawa: miękka
Format: B5

W książce autor podjął próbę sformułowania współczesnych przesłanek waloryzacji rent ekonomicznych w sektorze gospodarki żywnościowej, które umożliwiają rozpoznanie mechanizmu przepływu rent i oszacowanie ich skali. Biorąc pod uwagę zagadnienia teoretyczne i łączące je związki przyczynowo-skutkowe, autor podzielił książkę na trzy części:
• część pierwsza zawiera określenie przesłanek metodologicznych i nowej koncepcji renty gruntowej w kontekście paradygmatu zrównoważonego rozwoju,
• część druga odnosi się do tworzenia i podziału rent ekonomicznych,
• część trzecia dotyczy instytucjonalnej koordynacji procesu podziału rent ekonomicznych.
Książka jest przeznaczona dla:
• studentów kierunków ekonomicznych i rolniczych,
• pracowników administracji rządowej i samorządowej.

Spis treści

 

Wprowadzenie

 

Część I
Ewolucja teorii rent ekonomicznych

 

Rozdział 1
Kontrowersje wokół koncepcji renty ekonomicznej w ujęciu retrospektywnym
1.1. Istota rent ekonomicznych
1.1.1. Nadwyżka konsumenta versus nadwyżka producenta
1.1.2. Renta gruntowa jako pierwowzór rent ekonomicznych
1.2. Adam Smith i David Ricardo — teoria rent różniczkowych
1.3. Teoria renty absolutnej i jej spadkobiercy
1.4. Renta gruntowa w ekonomii marginalnej a rezydualna jej interpretacja w teorii H. George’a
1.5. Neoklasyczna teoria renty gruntowej i jej kontynuacja w ekonomii nurtu głównego
1.6. Przesłanki pogoni za rentą w gospodarce żywnościowej

 

Rozdział 2
Próba dedukcji współczesnej koncepcji renty gruntowej
2.1. Samoistna produktywność ziemi w świetle paradygmatu zrównoważonego rozwoju
2.1.1. Znaczenie rolnictwa w rozwoju zrównoważonym
2.1.2. Samoistna użyteczność a produktywność pieniężna ziemi rolniczej
2.2. Efektywność informacyjna rynku ziemi rolniczej wobec regulacji prawnych obowiązujących w Polsce i w innych krajach UE
2.2.1. Pojęcie efektywności rynku ziemi rolniczej
2.2.2. Formy ograniczeń gospodarki ziemią rolniczą w Polsce oraz w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
2.3. Współczesna koncepcja renty gruntowej

 

Część II
Tworzenie i podział rent ekonomicznych

 

Rozdział 3
Dynamika produktywności kapitału w rolnictwie w Polsce w latach 1995–2009 oraz jej implikacje dla współczesnej koncepcji renty gruntowej
3.1. Metodologiczne aspekty pomiaru produktywności w rolnictwie
3.1.1. Produktywność potencjalna
3.1.2. Współczynniki produktywności nakładów i zasobów
3.2. Produktywność nakładów kapitału
3.3. Produktywność zasobu kapitału
3.4. Procesy substytucji zasobu kapitału pracą

 

Rozdział 4
Waloryzacja rent ekonomicznych w gospodarce żywnościowej
4.1. Problem drenażu renty gruntowej z rolnictwa i jego teoretyczne rozwiązania
4.2. Metodologia pomiaru wartości i przepływów rent ekonomicznych
4.2.1. Rynkowa wartość renty gruntowej versus wartość zrealizowana w ujęciu mikroekonomicznym
4.2.2. Kwantyfikacja przepływów rent ekonomicznych na poziomie sektorowym
4.3. Rynkowa wartość renty gruntowej a proces jej realizacji w indywidualnych gospodarstwach rolnych w Polsce
4.3.1. Proces zastępowania rent różniczkowych przez renty instytucjonalne
4.3.2. Realizacja renty w kluczowych kierunkach produkcji w przekroju regionalnym
4.3.3. Dynamika alokacji renty gruntowej w przekroju województw
4.3.4. Rynkowa wycena renty gruntowej a dynamika czynszu dzierżawnego w przekroju województw

 

Rozdział 5
Międzygałęziowe przepływy rent ekonomicznych z rolnictwa do jego otoczenia w Polsce w latach 1995–2007
5.1. Asymetria w przepływach rent i jej kwantyfikacja
5.2. Mechanizm podziału rent ekonomicznych w gospodarce żywnościowej
5.3. Kierunki przepływu rent oraz ich dynamika
5.4. Interpretacja przepływów rent z punktu widzenia teorii kosztów transakcyjnych
5.4.1. Koszty transakcyjne jako efektywnościowa przesłanka drenażu rent ekonomicznych z rolnictwa
5.4.2. Metodyka pomiaru zmian kosztów transakcyjnych
5.4.3. Dynamika kosztów transakcyjnych w przemyśle spożywczym w Polsce na tle tendencji ogólnokrajowej

 

Część III
Instytucjonalna koordynacja procesu podziału rent ekonomicznych

 

Rozdział 6
Instytucjonalne i różniczkowe przesłanki akumulacji renty gruntowej w gospodarstwach rodzinnych w Polsce. Macierz obserwacji z 2007 roku
6.1. Akumulacja renty gruntowej jako warunek zrównoważonego rozwoju
6.2. Oddziaływanie instytucji na struktury wytwórcze w rolnictwie — aspekty teoretyczne
6.2.1. Pojęcie instytucji w tradycyjnej i współczesnej ekonomii instytucjonalnej
6.2.2. Struktury kierowania w mechanizmie alokacji zasobów
6.2.3. Oddziaływanie otoczenia instytucjonalnego na struktury wytwórcze w rolnictwie
6.3. Metodyka badań i charakterystyka zbiorowości
6.4. Potencjalne czynniki renty instytucjonalnej i różniczkowej
6.5. Wyniki badań oraz ich interpretacja
6.5.1. Zbiorowość gospodarstw indywidualnych z próby FADN
6.5.2. Uprawy polowe
6.5.3. Uprawy sadownicze i ogrodnicze
6.5.4. Chów i hodowla bydła mlecznego
6.5.5. Chów i hodowla trzody chlewnej
6.5.6. Wnioski z analizy logitowej

 

Rozdział 7
Współzależności czynników instytucjonalnych i renty gruntowej zrealizowanej w gospodarstwach rodzinnych w Polsce w 2007 roku
7.1. Renta zrealizowana jako warunek zrównoważenia społecznego i ekonomicznego
7.2. Egzogeniczne czynniki renty zrealizowanej w gospodarstwach rodzinnych — analiza regresji
7.3. Endogeniczny wpływ czynników instytucjonalnych na renty gruntowe — analiza wariancji MANOVA
7.3.1. Metodologia kwantyfikacji zmiennych instytucjonalnych
7.3.2. Grupowanie badanej zbiorowości według intensywności związków instytucjonalnych . .
7.3.3. Grupowanie według struktury jakościowej związków instytucjonalnych
7.4. Analiza wariancji dla gospodarstw w poszczególnych typach produkcyjnych
7.4.1. Procedura badawcza
7.4.2. Uprawy polowe
7.4.3. Uprawy ogrodnicze i sadownictwo
7.4.4. Chów i hodowla bydła mlecznego
7.4.5. Chów i hodowla trzody chlewnej
7.5. Wnioski z analiz współzależności czynników instytucjonalnych i rent gruntowych

 

Rozdział 8
Mechanizmy oddziaływania polityki rolnej państwa na alokację rent ekonomicznych w gospodarce żywnościowej
8.1. Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE po reformie MacShary’ego a waloryzacja użyteczności czynnika ziemi
8.2. Mechanizmy podziału renty gruntowej w warunkach potencjalnych zmian systemu wsparcia rolnictwa w Polsce (symulacje z wykorzystaniem modelu równowagi ogólnej GTAP)
8.2.1. Definicja renty ekonomicznej w świetle założeń równowagi ogólnej w gospodarce narodowej
8.2.2. Metodologia i cele symulacji
8.2.3. Efektywność ekonomiczna wybranych wariantów transferu środków z WPR do rolnictwa w różnych warunkach koniunkturalnych w Polsce — wyniki symulacji
8.3. Możliwości zmian w podziale renty gruntowej w rolnictwie w Polsce w warunkach perspektywy WPR 2014–2020. Ocena propozycji Komisji Europejskiej i rekomendacje

 

Podsumowanie

 

Summary

 

Aneks

 

Bibliografia

Bazyli Czyżewski
Bazyli Czyżewski

Adiunkt w katedrze Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (UEP), absolwent stacjonarnych studiów magisterskich (2002) i doktoranckich (2006) tej uczelni. Autor lub współautor około 80 publikacji naukowych, w tym monografii i artykułów w prestiżowych czasopismach (m.in. „Ekonomista”, „Studia Ekonomiczne”, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, „Management”). Prowadzi prace badawcze w zakresie ekonomii instytucjonalnej, makroekonomii i gospodarki żywnościowej dotyczące struktur instytucjonalnych w agrobiznesie krajów wysokorozwiniętych. Za osiągnięcia naukowe i organizacyjne otrzymał łącznie 6 Nagród Rektora UEP. Z powodzeniem pełnił funkcję kierownika lub wykonawcy licznych grantów badawczych i rozwojowych. Odbył wiele staży zagranicznych krótko- i długoterminowych, m.in. w Clermont-Ferrand (2001), Budapeszcie (2005), Brukseli (2008) i Liege (2012). Ważniejsze publikacje: A. Czyżewski, B. Czyżewski, Dług zagraniczny skarbu państwa RP i jego obsługa, „Ekonomista” 2002/1, W. Czternasty, B. Czyżewski, Struktury kierowania agrobiznesem w Polsce – istota, analiza i tendencje, Wydawnictwo UEP, Poznań 2007, B. Czyżewski, The Land Rent Category in Mainstream Economics and its Contemporary Applications, „Journal of Agribusiness and Rural Development” 2009, No. 1(11), B. Czyżewski, Kontrowersje wokół rent gruntowych: od ekonomii klasycznej do czasów współczesnych, „Ekonomista” 2010/2.

Odbiór osobisty 0 zł
Kurier 14 zł
Darmowa dostawa od 250 zł
Darmowa dostawa w Klubie Książki dla zamówień od 200 zł