Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Zarządzanie finansami Andrzej Rutkowski

Zarządzanie finansami
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2225-0
Cena katalogowa: 69.90 PLN
Cena po rabacie:  59.42 PLN
Oszczędzasz: 10.48 PLN


Książka obejmuje podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych, aby można było tę wiedzę wykorzystać w praktyce. W niniejszym wydaniu zostały uwzględnione zmiany, które zaszły w polskim prawie w zakresie rachunkowości i podatków. Książkę wzbogacają też prezentacje najnowszych trendów w podejściu do analizy i zarządzania finansami firm.

 

Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, a także dla menedżerów, kadr zarządzających przedsiębiorstw oraz osób profesjonalnie zajmujących się analizami ekonomicznymi i finansowymi.

Liczba stron 540
Rok wydania 2016
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie IV
Oprawa miękka
Format B5

Spis treści

 

Wstęp

 

1. Wprowadzenie do finansów firmy
1.1. Cele finansowe firmy
1.2. Decyzje finansowe w firmie
1.3. Grupy interesów w firmie
1.4. Zasady podejmowania decyzji finansowych

 

2. Analiza strukturalna sprawozdań finansowych
2.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
2.2. Rachunek zysków i strat
2.3. Bilans
2.4. Zestawienie zmian w kapitale własnym
2.5. Rachunek przepływów pieniężnych
2.6. Informacje dodatkowe

 

3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych
3.1. Wskaźniki płynności
3.2. Wskaźniki sprawności (szybkości obrotu, aktywności)
3.3. Wskaźniki zadłużenia
3.4. Wskaźniki rentowności
3.5. Wskaźniki rynku kapitałowego
3.6. Przydatność analizy wskaźnikowej
3.7. Model zależności między wskaźnikami
3.8. Decyzja kredytowa — analiza przypadku
Załącznik 3A. Wskaźniki finansowe obliczane na podstawie rachunku przepływów pieniężnych
Załącznik 3B. Ekonomiczna wartość dodana w ocenie organizacji gospodarczej

 

4. Analiza progu rentowności
4.1. Próg rentowności dla jednego produktu
4.2. Ocena ryzyka w analizie progu rentowności
4.3. Próg rentowności dla wielu produktów
4.4. Analiza progowych przepływów pieniężnych

 

5. Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita
5.1. Dźwignia operacyjna
5.2. Dźwignia finansowa
5.3. Dźwignia całkowita

 

6. Wartość pieniądza w czasie
6.1. Wartość przyszła
6.2. Wartość bieżąca
6.3. Płatności annuitetowe
6.4. Wartość pieniądza dla zmiennej stopy procentowej i dyskontowej
6.5. Efektywna roczna stopa procentowa
6.6. Wartość pieniądza w warunkach inflacji
Załącznik 6A. Funkcje finansowe Excela w kalkulacji wartości pieniądza w czasie

 

7. Decyzje inwestycyjne
7.1. Wartość bieżąca netto
7.2. Wewnętrzna stopa zwrotu
7.3. Zależność między wartością bieżącą netto i wewnętrzną stopą zwrotu
7.4. Wskaźnik rentowności
7.5. Prosty okres zwrotu
7.6. Zdyskontowany okres zwrotu
7.7. Księgowa stopa zwrotu
7.8. Ocena projektów inwestycyjnych dla różnych okresów eksploatacji
7.9. Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu
7.10. Wielokrotna wewnętrzna stopa zwrotu
7.11. Ocena projektów inwestycyjnych w warunkach inflacji
7.12. Drzewa decyzyjne w ocenie projektów inwestycyjnych
7.13. Ocena projektu inwestycyjnego — analiza przypadku
Załącznik 7A. Funkcje finansowe Excela w ocenie projektów inwestycyjnych

 

8. Długoterminowe źródła finansowania
8.1. Kryteria wyboru źródeł finansowania
8.2. Kapitał własny zwykły
8.3. Kapitał własny uprzywilejowany
8.4. Obligacje
8.5. Kredyt bankowy
8.6. Wybór poziomu zadłużenia
Załącznik 8A. Jakościowa (punktowa) metoda oceny ryzyka kredytowego

 

9. Koszt kapitału
9.1. Koszt długu
9.2. Koszt kapitału własnego uprzywilejowanego
9.3. Koszt kapitału własnego z zysków zatrzymanych
9.4. Koszt kapitału własnego z emisji akcji zwykłych
9.5. Średni ważony koszt kapitału
9.6. Optymalny plan inwestycyjny
9.7. Wycena stopy dyskontowej i przepływów pieniężnych w ocenie projektów inwestycyjnych
9.8. Średni ważony koszt kapitału — analiza przypadku
Załącznik 9A. Kalkulacja współczynnika beta

 

10. Leasing
10.1. Istota i rodzaje leasingu
10.2. Decyzja leasingowa
10.3. Ocena decyzji leasingowej
10.4. Ocena kontraktu leasingowego — analiza przypadku

 

11. Planowanie przepływów pieniężnych
11.1. Bezpośrednie i pośrednie ujęcie przepływów pieniężnych
11.2. Modele prognozowania przepływów pieniężnych
11.3. Czynniki ryzyka w planowaniu przepływów pieniężnych
11.4. Planowanie inwestycji krótkoterminowych
11.5. Przygotowanie budżetu gotówkowego — analiza przypadku

 

12. Planowanie zapotrzebowania na środki finansowe
12.1. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym netto
12.2. Okres obrotu gotówką
12.3. Planowanie zapotrzebowania na kapitał obrotowy netto
12.4. Zapotrzebowanie na zewnętrzne środki finansowe

 

13. Zarządzanie zapasami
13.1. Miejsce zapasów w zarządzaniu finansami firmy
13.2. Model ekonomicznej wielkości partii dostawy
13.3. Model ekonomicznej wielkości partii dostawy z uwzględnieniem dyskonta
13.4. Podejście inwestycyjne w zarządzaniu zapasami
13.5. Zarządzanie zapasami — analiza przypadku

 

14. Zarządzanie kredytem kupieckim
14.1. Istota kredytu kupieckiego
14.2. Podejście zyskowe w ocenie decyzji kredytowych
14.3. Podejście inwestycyjne w wyborze polityki kredytowej
14.4. Monitoring należności

 

15. Zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi
15.1. Wybór krótkoterminowych źródeł finansowania
15.2. Krótkoterminowy kredyt bankowy
15.3. Krótkoterminowe papiery dłużne
15.4. Faktoring jako źródło krótkoterminowego finansowania
15.5. Zobowiązania wobec dostawców

 

16. Plan finansowy
16.1 Istota planu finansowego
16.2. Model powiązań między elementami planu finansowego
16.3. Budowa planu finansowego
16.4. Przygotowanie planu finansowego — analiza przypadku

 

Tablice wartości pieniądza w czasie

 

Bibliografia

 

Indeks

Nasi klienci wybrali także
Statystyka. Zbiór zadań Zarządzanie finansami -15%
Redakcja naukowa Helena Kassyk-Rokicka
Statystyka. Zbiór zadań
Cena po rabacie: 50.92 PLN
Rynkowy system finansowy -15%
Marian Górski
Rynkowy system finansowy
Cena po rabacie: 59.42 PLN
© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl