Książki ekonomiczne
0 produktów   0 PLN
Liczba produktów: 0
Znajdź    
      O nas       Klub książki       Regulamin       Zestawy       Promocje       Aktualności       Autorzy       Kontakt       Kodeks etyki

Rachunkowość małych przedsiębiorstw Teresa Kiziukiewicz, Kazimierz Sawicki

Rachunkowość małych przedsiębiorstw
Produkt dostępny

ISBN: 978-83-208-2020-1
Cena katalogowa: 59.90 PLN
Cena po rabacie:  50.92 PLN
Oszczędzasz: 8.98 PLN


W gospodarce rynkowej dominującą grupą są małe jednostki. Tworzą one zróżnicowaną zbiorowość, w której można wyróżnić podmioty prowadzące działalność gospodarczą na różną skalę i o rozmaitym charakterze. Także kryteria podziału małych jednostek na grupy mogą być różne. Ze względu na obowiązujące w Polsce prawo bilansowe i podatkowe można wyodrębnić małe przedsiębiorstwa, które nie mają obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz te, które obligatoryjnie muszą prowadzić księgi rachunkowe. W związku z tym w niniejszej książce autorzy wskazują na zróżnicowanie obowiązków ewidencyjnych małych podmiotów gospodarczych.

Adresatami książki mogą być studenci studiów ekonomicznych, słuchacze studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów, uczniowie średnich szkół ekonomicznych oraz uczestnicy kursów i seminariów, których program obejmuje rachunkowość małych przedsiębiorstw. Jest ona również przydatna osobom odpowiedzialnym za ewidencję gospodarczą w różnego typu małych przedsiębiorstwach, a także, ze względu na wszechstronne ujęcie problematyki, osobom prowadzącym biura rachunkowe.

Liczba stron 284
Rok wydania 2012
Miejsce wydania Warszawa
Wydanie I
Oprawa miękka
Format A5

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1. Obowiązki ewidencyjne małych przedsiębiorstw
Teresa Kiziukiewicz
1.1. Charakterystyka małych przedsiębiorstw
1.2. Formy ewidencji w małych przedsiębiorstwach
1.3. Dokumenty jako podstawa zapisów w księgach rachunkowych i podatkowych

 

Rozdział 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Teresa Kiziukiewicz
2.1. Ogólne zasady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
2.2. Procedura ustalania ryczałtu
2.3. Bieżąca ewidencja przychodów na potrzeby ryczałtu ewidencjonowanego
2.4. Dodatkowe ewidencje prowadzone przez ryczałtowców
2.5. Wykorzystanie ewidencji przychodów do rozliczeń podatkowych

 

Rozdział 3. Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Teresa Kiziukiewicz
3.1. Ogólne zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (PKPiR)
3.2. Budowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.3. Bieżące zapisy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów
3.4. Ewidencje uzupełniające do podatkowej księgi przychodów i rozchodów
3.5. Procedura zamknięcia PKPiR

 

Rozdział 4. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Teresa Kiziukiewicz
4.1. Zasady prawidłowej rachunkowości
4.2. Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości — opis sposobu prowadzenia ksiąg
rachunkowych w jednostce gospodarczej
6 Spis treści
4.3. Zakładowy plan kont w małych przedsiębiorstwach
4.4. Otwarcie, prowadzenie i zamknięcie ksiąg rachunkowych
4.5. Inwentaryzacja jako narzędzie weryfikacji zapisów księgowych

 

Rozdział 5. Ewidencja składników aktywów i pasywów
Kazimierz Sawicki
5.1. Aktywa trwałe
5.2. Środki pieniężne, rachunki i kredyty bankowe
5.3. Rozrachunki i roszczenia
5.4. Materiały i towary
5.5. Kapitały i rezerwy

 

Rozdział 6. Ewidencja kosztów, przychodów i wyniku finansowego
Kazimierz Sawicki
6.1. Koszty, ich rozliczanie i kalkulacja
6.2. Przychody z normalnej działalności operacyjnej
6.3. Elementy wyniku finansowego i jego podział

 

Rozdział 7. Sprawozdania finansowe i ich wykorzystanie
w małym przedsiębiorstwie
7.1. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych
Kazimierz Sawicki
7.2. Bilans
Kazimierz Sawicki
7.3. Rachunek zysków i strat
Kazimierz Sawicki
7.4. Informacja dodatkowa i sprawozdanie z działalności
Kazimierz Sawicki
7.5. Wykorzystanie sprawozdania finansowego do oceny sytuacji finansowej
Teresa Kiziukiewicz

 

Rozdział 8. Rachunkowość według Międzynarodowego Standardu
Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) dla Małych i Średnich Jednostek (MŚJ)
Kazimierz Sawicki
8.1. Ogólna charakterystyka nowego standardu
8.2. Treść i układ MSSF dla MŚJ w porównaniu z MSR/MSSF
8.3. Sprawozdanie finansowe według MSSF dla MŚJ
8.4. Zalety i wady stosowania nowego standardu
Literatura

© 2010 Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Projekt & cms: www.zstudio.pl