Best prices Special offers for members of the PWE book club The cheapest delivery
DOI: 10.33226/1231-7853.2019.12.3
JEL: M31
Marek Rawski ORCID: 0000-0002-1067-4725 , e-mail: rawskim|uek.krakow.pl| |rawskim|uek.krakow.pl

The company’s potential and the possibility of implementing the principles of social responsibility — based on reflective assessment method

The purpose of publication is test of showing, that features and ownership of method of strategic reflections allow to evaluate enterprise of stock in aspect of capability of realization of principle CSR, as well, as realization of principle CSR promotes fortification of element of potential of enterprise. A novelty is the author’s modification of the implementation of this method’s third stage and showing its modification possibilities for the use in assessment of enterprise’s implementation of the CSR principles. Example has been presented, technical part of application of method of strategic reflection and manner of interpretation of gotten result.

Download article
Keywords: corporate social responsibility; method of strategic reflection; stakeholders enterprises

References

Adamczyk, J. (2009). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka. Warszawa: PWE.
Bartkowiak, G. (2011). Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym. Warszawa: Difin.
Berman, S., Jones, T. i Wicke, A.C. (1999). Convergent Stakeholders Theory. Academy of Management Review, 24.
Czubała, A., Jonas, A. i Wojnarowska, H. (2017). Marketing społeczny przedsiębiorstw komercyjnych. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
Frejman, E. i Lidke, J. (1999). Corporate Social Responsibility a Critical Approach. Business Horizons, (July–August).
Janeczek, U. (2016). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a marketing. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. 
Kowałkowski, A., Krzyżanowska, M., Moszoro, M. i Rawski, M. (2010). Menedżer w organizacji – postrzeganie konkurencji oraz refleksja strategiczna. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Kwarciński, T. (2006). Możliwości czy dobra pierwotne. Roczniki Filozoficzne, LIV(1).
Martyniak, Z. (1996). Organizacja i zarządzanie. 60 problemów teorii i praktyki. Kraków–Kluczbork: Antykwa.
Martyniak, Z. (2002). Nowe metody i koncepcje zarządzania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Mendel, T. (red.). (2001) Wybrane problemy zarządzania przedsiębiorstwem. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Nowak, M. (2007). Controling działalności marketingowej. Warszawa: PWE.
Paliwoda-Matiolańska, A. (2009). Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: C.H. Beck.
Obłój, K. (2007). Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej. Warszawa: PWE.
Rawski, M. (2002). Technika konfrontowania silnych i słabych stron z szansami i zagrożeniami w analizie SWOT. Przegląd Organizacji, (3).
Rok, B. (2013). Podstawy odpowiedzialności społecznej w zarzadzaniu. Warszawa: Poltext.
Rybak, M. (2004). Etyka menedżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Stankiewicz, M.J. (2002). Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji. Toruń: Wydawnictwo „Dom Organizatora”.
Wolak-Tuzimek, A. (2019). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa a konkurencyjność. Warszawa: CeDeWu.

 

Price of the magazine number
15.00
Subscription
197.00 €
158.00
Lowest price in last 30 days: 158.00
get subscription